Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32014R0508
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Betingelser for at opnå tilsagn om tilskud
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Oplysningspligt
Kapitel 10 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 11 Force majeure
Kapitel 12 Ikrafttræden
Bilag 1 Pointskema for projekter vedrørende fiskevarer
Bilag 2 Pointskema for projekter vedrørende akvakulturprodukter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til afsætningsfremme1)

I medfør af § 2, stk. 1-3, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 2, og § 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 41, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til projekter, hvor formålet er at fremme markeds- og afsætningsforholdene for fiskevarer og akvakulturprodukter gennem tilskud til

1) afsøgning af nye markeder,

2) oprettelse af producentorganisationer,

3) afsætning af kystfiskeres fangster,

4) udvikling af afsætningsmuligheder for discard,

5) fremme af bæredygtige fiskevarer og akvakulturprodukter gennem afsætnings- og informationskampagner, og

6) udvikling af certificering og mærkning.

§ 2. Tilsagn om tilskud til projekter i medfør af § 1, stk. 1, nr. 1-4, gives til følgende:

1) Producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og brancheorganisationer inden for fiskeri og akvakultur.

2) Små og mellemstore virksomheder.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til projekter i medfør af § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, gives til producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og brancheorganisationer inden for fiskeri og akvakultur.

Stk. 3. Ansøgningen skal være antagelig i medfør af artikel 10, i forordning nr. 508/2014.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Forordning nr. 1303/2013: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.

2) Forordning nr. 1380/2013: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF.

3) Forordning nr. 508/2014: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.

4) Akvakulturprodukter: Produkter fremstillet i akvakultur som defineret i artikel 4, nr. 25, i forordning nr. 1380/2013.

5) Direkte sammenlignelige tilbud: Tilbud er direkte sammenlignelige, når de er udspecificerede, og er afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som i øvrigt er uafhængige af hinanden. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder poster eller elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster fra, så priserne kan sammenlignes.

6) Discard: Fisk, der ikke opfylder kravene til mindstereferencestørrelsen og som ikke må anvendes til direkte konsum, jf. artikel 15, stk. 10 og 11, i forordning nr. 1380/2013.

7) EFF: Den Europæiske Fiskerifond (2007-2013).

8) EHFF: Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (2014-2020).

9) Fiskevarer: Fiskevarer som defineret i artikel 4, nr. 29, i forordning nr. 1380/2013.

10) Innovative projekter: Projekter, der er nyskabende i forhold til virksomheden eller branchen og vedrører discard, mindre udnyttede eller uudnyttede arter, eller økologiske akvakulturprodukter.

11) Kollektive projekter: Projekter, der er til gavn for flere.

12) Omkostningseffektivitet: Point i forhold til det tilskudsberettigede beløb.

13) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

14) Små og mellemstore virksomheder (SMV): SMV som defineret i artikel 2, i Kommissionens henstilling (EF) nr. 361/2003 af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EU-Tidende 2003, nr. L 124, af 20. maj 2003, side 36).

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 4. Al skriftlig kommunikation med NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Kontrol

§ 5. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan efter § 10 i lov om Hav- og Fiskerifonden indhente oplysninger fra andre myndigheder til brug for kontrollen.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til NaturErhvervstyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og indsendes via e-mail.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kvitterer for, at ansøgningen er modtaget og kan i forbindelse hermed give tilladelse til, at projektet igangsættes for egen regning og risiko.

Stk. 3. Ansøgninger om tilsagn om tilskud indsendes fra den 2. november 2015 og skal være modtaget senest den 4. januar 2016.

Stk. 4. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Et ansøgningsskema, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) En underskrevet bekræftelse på, at ansøgningen er antagelig i medfør af artikel 10, i forordning nr. 508/2014.

3) En tro- og loveerklæring på, at ansøger ikke har begået svig i forbindelse med EFF eller EHFF, som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i forordning nr. 508/2014.

4) Samarbejdsaftaler, såfremt projektet laves i samarbejde med andre.

5) To direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr., jf. dog stk. 5.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering se bort fra stk. 4, nr. 5, hvis der alene findes én leverandør på markedet. Ansøgers begrundelse for kun at vedlægge ét tilbud skal fremgå af ansøgningen.

Afgørelse og prioritering

§ 7. NaturErhvervstyrelsen kan give helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 6, stk. 4, nr. 1, ikke er afgivet,

2) effekten af det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen, jf. § 1,

3) effekten af det ansøgte projekt ikke står i rimeligt forhold til projektets samlede anslåede udgifter,

4) de anslåede udgifter ikke er rimelige, jf. § 3, nr. 13, eller

5) de anslåede udgifter ikke er tilskudsberettigede, jf. § 12.

§ 8. De tilskudsberettigede projekter prioriteres af NaturErhvervstyrelsen inden for de i stk. 2 nævnte bevillingsmæssige rammer, jf. stk. 3-6.

Stk. 2. Den bevillingsmæssige ramme er på 10,4 mio. kr. til projekter om afsætning af fiskevarer og 3 mio. kr. til projekter om afsætning af akvakulturprodukter.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen tildeler projekter inden for afsætning af fiskevarer point ud fra projekternes forventede effekter inden for følgende områder, jf. bilag 1:

1) Afsætningspotentiale.

2) Økonomisk bæredygtighed.

3) Aktiviteter, der omfatter flere led i værdikæden.

Stk. 4. Projekter inden for afsætning af fiskevarer, der vedrører discard eller kystfiskeres afsætningsmuligheder, bliver tildelt et ekstra point.

Stk. 5 NaturErhvervstyrelsen tildeler projekter inden for afsætning af akvakulturprodukter point ud fra projekternes forventede effekter inden for følgende områder, jf. bilag 2:

1) Økologi.

2) Eksportrelaterede aktiviteter.

3) Afsætningspotentiale og økonomisk bæredygtighed.

4) Aktiviteter der omfatter flere led i værdikæden.

Stk. 6 Ved pointlighed prioriteres projekterne efter omkostningseffektivitet, jf. § 3, nr. 12.

Stk. 7 Hvis der er overskydende midler, inden for den samlede bevillingsmæssige ramme på 13,4 mio. kr., kan der gives tilsagn til oprettelse af producentorganisationer. Ansøgninger om oprettelse af producentorganisationer prioriteres efter antal medlemmer og omsætning i foreningen pr. 1. januar 2015.

Stk. 8. Ubrugte midler inden for det ene område kan omfordeles til det andet område.

Stk. 9. NaturErhvervstyrelsen kan til brug for prioriteringen nedsætte et rådgivende udvalg, der bidrager med vurderingen af de indkomne ansøgninger.

Kapitel 4

Betingelser for at opnå tilsagn om tilskud

§ 9. Det er en betingelse for at opnå tilsagn om tilskud til et projekt, at

1) ansøger afgiver de oplysninger, NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

2) de samlede tilskudsberettigede udgifter beløber sig til mindst 200.000 kr., dog maksimalt 7,4 mio. kr., og

3) ansøger ikke får tilskud til det samme projekt fra tilskudsordningen for producentorganisationernes produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren, jf. bekendtgørelse nr. 1110 af 17. september 2015, med senere ændring.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder krav om skiltning.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at opbevare udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag i overensstemmelse med artikel 140, i forordning nr. 1303/2013.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan offentliggøre resultaterne af de projekter, som modtager tilskud.

Betingelser for at opretholde tilsagn om tilskud

§ 10. Det er udover betingelserne i § 9 en betingelse for at opretholde tilsagn om tilskud til et projekt, at

1) tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden anmodning om udbetaling,

2) projektet afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet,

3) udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt indtil den dato, som bliver fastsat i afgørelsen om slutudbetaling,

4) tilsagnshaver, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler, holder dokumentation, der dokumenterer, at EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler er overholdt, tilgængelig i mindst fem år fra datoen for slutudbetaling,

5) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområderne og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol,

6) tilsagnshaver har et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet, og

7) tilsagnshaver er ansvarlig for at projektet gennemføres.

Stk. 2. Det er, udover hvad der fremgår af stk. 1, en betingelse for opretholdelse af tilsagn om tilskud, at tilsagnshaver afgiver oplysninger om forventede effekter på resultatindikatoren om bevaret beskæftigelse og indsender en rapport om projektets effekter, to år efter projektet er afsluttet, jf. artikel 111, i forordning nr. 508/2014. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 111, i forordning nr. 508/2014.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 11. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte følgende:

1) Faktiske udgifter, som er direkte relateret til og nødvendige for gennemførelse af projektet.

2) Udgifter til konsulenter, dog højest en timepris på 1.200 kr. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen.

3) Løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 2.

4) 15 pct. overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

Stk. 2. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan godkende andre projektudgifter, end de i stk. 1 anførte, som tilskudsberettigede, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at de er af væsentlig betydning for gennemførelsen af projektet.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen yder tilskud til den billigste pris på baggrund af de to direkte sammenlignelige tilbud.

§ 12. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte følgende:

1) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

2) Udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed, undtagen særlige garantier, kautioner og lignende, jf. § 14, stk. 1.

3) Udgifter til køb af brugt udstyr og materiel.

4) Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, litra c, i forordning nr. 1303/2013.

5) Finansierings- og revisionsomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, litra a, i forordning nr. 1303/2013.

6) Advokat- og pengeinstitutomkostninger.

7) Udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, i forordning nr. 1303/2013.

8) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

9) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilsagn eller givet tilladelse til at igangsætte projektet.

10) Udgifter til simple genanskaffelser.

11) Almindelige driftsomkostninger.

12) Udgifter til køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed.

13) Udgifter til køb af køretøjer til ekstern transport.

14) Værdien af eget arbejde.

15) Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet.

16) Markedsforanstaltninger rettet mod handelsmærker, jf. artikel 68, stk. 2, i forordning nr. 508/2014.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 13. NaturErhvervstyrelsen kan give tilskud på 75 pct. af de tilskudsberettigede udgifter til projekter, der

1) gennemføres af producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer,

2) har tilknytning til kystfiskeri, eller

3) er innovative, har kollektiv interesse og kollektive støttemodtagere, jf. dog § 14.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan give tilskud på 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter til øvrige projekter, jf. dog § 14.

§ 14. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med anden offentlig national støtte i form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter der er tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ydes der anden støtte, nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så den samlede offentlige støtte ikke overstiger det maksimale tilskudsloft, der er fastsat i § 13.

Kapitel 7

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 15. Ændring af et projekt, kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Anmodning om ændring af projektet skal indsendes med e-mail på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen igangsættes.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

§ 16. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 2 kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, indtræder i alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 17. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes med e-mail på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, og vedlægges alle udgiftsbilag samt dokumentation for betaling.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i én rate og én slutudbetaling. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

§ 18. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 2. Anmodning om slutudbetaling skal være vedlagt en opgørelse over tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling og slutrapport. Slutrapporten skal udfærdiges på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt slutrapporten.

Stk. 4. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 1.

§ 19. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Oplysningspligt

§ 20. Tilsagnshaver skal efter lovens § 8, stk. 1, i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal være opfyldt, på forlangende afgive en erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat er opfyldt.

Stk. 2. Tilsagnshaver skal efter lovens § 8, stk. 2, i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal være opfyldt, underrette NaturErhvervstyrelsen, hvis betingelserne for tilsagn om tilskud ikke længere er opfyldt.

Kapitel 10

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

§ 21. NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 8 og § 9, stk. 2,

3) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, eller

4) betingelserne efter kapitel 4 ikke er opfyldt.

§ 22. NaturErhvervstyrelsen kan opretholde tilsagnet eller foretage en nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis følgende ikke er overholdt:

1) Betingelsen i § 10, stk. 1, nr. 4.

2) Betingelser fastsat efter § 9, stk. 2.

3) EU's udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven.

4) Artikel 10 i forordning nr. 508/2014.

Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelserne nævnt i stk. 1, nr. 1-3, vil medføre, at tilskud nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af arten af overtrædelsen og det eventuelle tab for Den Europæiske Hav-og Fiskerifond, jf. artikel 143, stk. 2, i forordning nr. 1303/2013.

Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelsen nævnt i stk. 1, nr. 4, vil medføre, at tilskud nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af arten, grovheden, varigheden og hyppigheden af overtrædelsen og betydningen af tilskuddet for tilsagnshavers økonomiske aktivitet, jf. artikel 99, stk. 2, i forordning nr. 508/2014.

Kapitel 11

Force majeure

§ 23. NaturErhvervstyrelsen kan anerkende tilfælde af force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer tilsagnshaver i at gennemføre projektet, og som ikke medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud, jf. kapitel 10.

Stk. 2. Force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder kan navnligt anerkendes i følgende tilfælde:

1) Uforudset ekspropriation.

2) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører projektet.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde godkende andre omstændigheder end de i stk. 2 nævnte, som force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder.

Stk. 4. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder, skal dette meddeles NaturErhvervstyrelsen skriftligt senest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Stk. 5. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer tilsagnshaver i at opfylde sine forpligtelser, og at tilsagnshaver ikke ved en forholdsmæssig indsats kunne have sikret sig herimod.

Kapitel 12

Ikrafttræden

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. november 2015.

NaturErhvervstyrelsen, den 27. oktober 2015

Jette Petersen

/ Aksel Nielsen


Bilag 1

Pointskema for projekter vedrørende fiskevarer

Pointskema
Point 1-3
Vægt
1. Afsætningspotentiale og økonomisk bæredygtighed
 
1,5
2. Aktiviteter, der omfatter flere led i værdikæden
 
1
Point i alt*
   

* Projekter der vedrører discard eller kystfiskeres afsætningsmuligheder, bliver tildelt et ekstra point.


Bilag 2

Pointskema for projekter vedrørende akvakulturprodukter

Pointskema
Point 1-3
Vægt
1. Økologi
 
1,5
2. Eksportrelaterede aktiviteter
 
1,5
3. Afsætningspotentiale og økonomisk bæredygtighed
 
1
4. Aktiviteter, der omfatter flere led i værdikæden
 
1
Point i alt
   

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011, EU-Tidende 2014, nr. L 149, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.