Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Betingelser for tilsagn om tilskud
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Oplysningspligt
Kapitel 10 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 11 Ikrafttræden
Bilag 1 Teknologiliste
Bilag 2 Normtimesatser
Bilag 3 Beregning af omkostningseffektivitet pr. ansøgning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4 i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 40, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til projekter på jordbrugsbedrifter med randzoner vedrørende investeringer i teknologier omfattet af bilag 1, hvor formålet er at reducere pesticidforbruget og kvælstofudledningen i marken fra den primære jordbrugsproduktion inden for et eller flere følgende indsatsområder:

1) Reduktion af pesticidforbrug.

2) Reduktion af kvælstofudledning.

§ 2. Tilsagn om tilskud kan gives til jordbrugere, som ejer eller forpagter en primær jordbrugsbedrift, ud fra følgende 2 puljer:

1) Pulje 1, hvor der kan gives til ansøgere, der har eller har haft obligatoriske randzoner på deres bedrifter i 2015, og som opfylder betingelserne i stk. 2.

2) Pulje 2, hvor der kan gives til ansøgere, der har eller har haft obligatoriske randzoner på deres bedrifter i 2015.

Stk. 2. Ansøgere til pulje 1, jf. stk. 1, skal som minimum have haft 0,5 hektar med randzoner i Fællesskemaet i 2015 og mindst opfylde ét af følgende krav:

1) Ansøger har eller har haft randzoner, der ikke er omfattet af kravet om miljøfokusområder under grundbetalingsordningen.

2) Ansøger opfylder kravet om miljøfokusområder efter ordningen om grundbetaling alene på baggrund af sine randzoner, og har derudover flere randzoner i sine omdriftsarealer, end hvad der kræves for at opfylde kravet om miljøfokusområder.

3) Ansøger har eller har haft nye randzoner, der skal udlægges som følge af ændrede kriterier pr. 1. august 2014.

4) Ansøger har eller har haft randzoner, der ikke var omfattet af kravet om randzoner efter lovbekendtgørelse nr. 894 af 15. juli 2014 om randzoner i perioden 1. august 2014 og frem til vandplanernes vedtagelse den 30. oktober 2014.

Stk. 3. Det årlige arbejdskraftbehov, der kræves for at drive den primære jordbrugsbedrift, skal være på mindst 830 arbejdstimer opgjort efter de normtimesatser, der er fastsat i bilag 2.

Stk. 4. Producentorganisationer eller medlemmer af en sådan producentorganisation, der i sit operationelle program i medfør af samme har mulighed for at modtage støtte til aktiviteter omfattet af denne bekendtgørelse, eller aktiviteter, der i hovedsagen svarer hertil, kan ikke modtage tilsagn om tilskud.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Forordning nr. 640/2014: Kommissionens Delegerede Forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

2) Forordning nr. 1303/2013: Europa-Parlamentets og Rådet forordning nr. 1303/2013/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.

3) Forordning nr. 1305/2013: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af Landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005.

4) Forordning nr. 1308/2013: Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007.

5) ELFUL: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

6) Fællesskema: Fællesskema som defineret i § 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1592 af 16. december 2014 om markblok og elektronisk Fællesskema.

7) Omdriftsareal: Det areal, der dyrkes på bedriften og som fremgår af Fællesskemaet for 2015.

8) Omkostningseffektivitet: Reduktion af pesticidforbrug eller kvælstofudledning (effekt, der opnås i pct.) pr. arealenhed pr. tilskudsberettigede krone, jf. beregningen i bilag 3.

9) Primær jordbrugsproduktion: Produktion af primære jordbrugsprodukter, der ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling. Aktiviteter på bedriften vedrørende forberedelse til det første salg er omfattet af definitionen.

10) Primære jordbrugsprodukter: Produkter omfattet af bilag I til Traktaten om Den Europæiske funktionsmåde (TEUF).

11) Producentorganisationer: Producentorganisationer som defineret i kapitel III, afdeling 1, i forordning nr. 1308/2013.

12) Randzoner: Randzoner som defineret i lovbekendtgørelse nr. 894 af 15. juli 2014 om randzoner.

13) SMV: Mikrovirksomheder, små eller mellemstore virksomheder, som defineret i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, (EU-Tidende 2003, nr. L 124, af 20. maj 2003, side 36).

14) Tast selv-service: Fødevareministeriets Tast selv-service som tilgås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

15) Teknologiliste: Den liste af støtteberettigede teknologier, der fremgår af bilag 1.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 4. Alle ansøgninger om tilskud, projektændringer og udbetalinger efter denne bekendtgørelse skal ske via Tast selv-service.

Stk. 2. Al øvrig skriftlig kommunikation med NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Kontrol

§ 5. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske og den administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud.

Stk. 2. Efter lovens § 10 kan NaturErhvervstyrelsen fra andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at foretage kontrol.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud kan indsendes fra den 2. november 2015 og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 30. november 2015.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen på et særligt skema, der tilgås via Tast selv-service.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kvitterer for, at ansøgningen er modtaget og kan i forbindelse hermed give tilladelse til, at projektet sættes i gang for egen regning og risiko.

Stk. 4. Der kan alene indgives en ansøgning pr. indsatsområde. Der kan kun søges om én teknologi pr. indsatsområde pr. CVR-nr.

Stk. 5. Ansøgningen skal indeholde et udfyldt ansøgningsskema.

Afgørelse og prioritering

§ 7. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om afslag på ansøgninger, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at de påkrævede oplysninger i ansøgningsskemaet ikke er afgivet.

§ 8. NaturErhvervstyrelsen foretager en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger, jf. stk. 2-10.

Stk. 2. Den indikative ramme til pulje 1 er på 40 mio. kr. og til pulje 2 er rammen på 21,5 mio. kr. Inden for hver pulje fordeles midlerne mellem indsatsområderne med lige mange midler til hvert.

Stk. 3. Ved prioriteringen lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på omkostningseffektivitet, jf. bilag 3, herunder bedriftens omdriftsareal, randzoneareal, effekten og prisen af den valgte teknologi, jf. bilag 1.

Stk. 4. Prioritering foretages pr. pulje, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, på baggrund af udregning af ansøgningens omkostningseffektivitet. Først vurderes ansøgninger søgt under pulje 1. Inden for pulje 1 kommer ansøgningerne med de 5 pct. laveste omkostningseffektivitet ikke i betragtning til tilskud i pulje 1. De 5 pct. overføres herefter til pulje 2.

Stk. 5. Efter frasorteringen, jf. stk. 4, prioriteres ansøgningerne i de to indsatsområder inden for puljen. Tilsagn gives til ansøgningerne med højeste omkostningseffektivitet, inden for hvert indsatsområde, indtil rammerne for det enkelte indsatsområde er opbrugt.

Stk. 6. Hvis to eller flere ansøgninger opnår samme omkostningseffektivitet, jf. stk. 5, giver NaturErhvervstyrelsen tilskud til ansøgningen med det største randzoneareal.

Stk. 7. I tilfælde af overskudsmidler inden for et indsatsområde inden for den respektive pulje overføres midlerne til det andet indsatsområde inden for puljen.

Stk. 8. Ansøgningerne under pulje 1, der ikke bliver prioriteret til tilsagn, overføres herefter til pulje 2.

Stk. 9. I tilfælde af yderligere overskudsmidler inden for pulje 1 overføres midlerne til pulje 2.

Stk. 10. Sekundært vurderes ansøgninger søgt under pulje 2 samt de overførte ansøgninger fra pulje 1. Inden for pulje 2 kommer ansøgningerne med de 5 pct. laveste omkostningseffektivitet ikke i betragtning til tilskud i pulje 2. Den videre prioritering foretages jf. stk. 5-7.

Kapitel 4

Betingelser for tilsagn om tilskud

§ 9. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud til et projekt, at

1) teknologien fremgår af bilag 1,

2) projektet afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet, jf. dog § 13,

3) projektet ikke ændres væsentligt, ophører eller flyttes uden for projektområdet, i fem år fra datoen for slutudbetaling,

4) tilsagnshaver sender udbetalingsanmodning, opgørelse over tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling og slutrapport rettidigt til NaturErhvervstyrelsen, jf. § 15, stk. 3,

5) udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i mindst fem år fra datoen for slutudbetaling,

6) tilsagnshaver, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler, holder dokumentation, der dokumenterer, at EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler er overholdt, tilgængelig i mindst fem år fra datoen for slutudbetaling,

7) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol, og

8) projektet gennemføres på tilsagnshavers egen bedrift, og tilsagnshaver er ansvarlig for gennemførelse af projektet.

Stk. 2. Det er, udover hvad der fremgår af stk. 1, en betingelse for tilskud, at tilsagnshaver afgiver de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen beder om, to år efter projektet er afsluttet. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Landdistriktsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 71 i forordning nr. 1305/2013.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 10. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte udgifter til teknologier og maksimalt til den faste pris, der er fastsat i bilag 1.

§ 11. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte

1) udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud,

2) udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed, jf. dog § 12, stk. 2,

3) udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel,

4) udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel,

5) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, c) i forordning nr. 1303/2013,

6) finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, a) i forordning nr.1303/2013,

7) udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, stk. 1 i forordning nr. 1303/2013,

8) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet,

9) simple genanskaffelser, eller

10) almindelige driftsudgifter.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 12. NaturErhvervstyrelsen kan give tilskud på 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med anden offentlig, national støtte i form af garanti, kaution eller lignende til udgifter, der er tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Ydes der anden støtte, som nævnt i stk. 2, nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så den samlede offentlige støtte ikke overstiger det maksimale loft, der er fastsat i stk. 1.

Kapitel 7

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 13. Ændring af et projekt kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Anmodning om ændring af et projekt skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen via Tast selv-service. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Der kan maksimalt indsendes en budgetændring pr. år. NaturErhvervstyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra dette. Anmodninger om budgetændringer skal indgives til NaturErhvervstyrelsen via Tast selv-service.

Stk. 4. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 5. Anmodning om ændring af projektet kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. § 8.

§ 14. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 2 kan være tilsagnshaver. Ansøgningen skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen via e-mail. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 15. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes på et særligt skema, der tilgås via Tast selv-service, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet og vedlægges følgende:

1) Alle udgiftsbilag.

2) Dokumentation for betaling af udgifterne.

3) Dokumentation for eventuelle offentlige tilskud.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i én rate og én slutudbetaling. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

Stk. 3. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Inden slutudbetaling er det en betingelse, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt slutrapporten.

Stk. 5. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 3.

Stk. 6. NaturErhvervstyrelsen udbetaler til de faktiske betalte udgifter, dog maksimalt hvad der er givet tilsagn til.

§ 16. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Oplysningspligt

§ 17. Tilsagnshaver skal efter lovens § 8, stk. 1, i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal være opfyldt, på forlangende afgive en erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat er opfyldt.

Stk. 2. Tilsagnshaver skal efter lovens § 8, stk. 2, i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal være opfyldt, underrette NaturErhvervstyrelsen, hvis betingelserne for tilsagn om tilskud ikke længere er opfyldt.

Kapitel 10

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

§ 18. NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 8 og § 9, stk. 2,

3) tilsagnshaver ikke overholder sin oplysningspligt efter lovens § 8,

4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, eller

5) betingelserne efter kapitel 4 ikke er opfyldt.

§ 19. NaturErhvervstyrelsen kan opretholde tilsagnet eller foretage en proportional nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter for et projekt, hvis følgende ikke er overholdt:

1) Betingelsen i § 9, stk. 1, nr. 3.

2) Betingelsen i § 9, stk. 1, nr. 6.

3) Betingelser fastsat efter § 9, stk. 3.

4) EU's udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven.

5) Tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

6) Tilsagnshaver tilsidesætter sine forpligtelser efter lovens §§ 8 og 9, stk. 2.

Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelsen nævnt i stk. 1, nr. 1, vil altid medføre delvis inddrivelse af tilskud. Størrelsen af beløbet, der vil blive inddrevet, vil være forholdsmæssigt i forhold til den periode, hvor betingelsen ikke er blevet opfyldt, jf. artikel 71, i forordning nr. 1303/2013.

Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelserne nævnt i stk. 1, nr. 2-6, vil medføre, at tilskud nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af art af overtrædelsen og det eventuelle tab for ELFUL, jf. artikel 143, stk. 2, i forordning nr. 1303/2013.

Stk. 4. Tilskuddet vil blive nedsat ud fra en vurdering af alvor, omfang og varighed af overtrædelsen, hvorvidt der er tale om gentagelse, jf. artikel 35, i forordning nr. 640/2014, samt ud fra en vurdering af det eventuelle økonomiske tab for ELFUL, der vurderes at være forbundet hermed.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. november 2015.

NaturErhvervstyrelsen, den 27. oktober 2015

Jette Petersen

/ Lone Pinnerup Frederiksen


Bilag 1

Teknologiliste

Teknologier under indsatsområde 1: Reduktion af pesticidforbrug

Teknologi
Effekt i pct.
Fast pris i kr.
Radrenser
14
350.000
Radrenser med automatisk rækkestyring
14
500.000
Radrenser med sektionsstyring
14
600.000
Bomstabilisering & sektionsafblænding
8
180.000
Autostyring af pesticiddosering
30
150.000

Teknologier under indsatsområde 2: Reduktion af kvælstofudledning

Teknologi
Effekt i pct.
Fast pris i kr.
Radrenser med tank, doseringsenhed og moduler for gødningsplacering
4
450.000
Radrenser med tank, doseringsenhed og moduler for rillesåning
37
450.000
Autostyring af flydende gødning
4
120.000
Gødningsspreder med kantspredningsudstyr og sektionsafblænding
4
500.000
Nitrifikations-hæmmer
11
580.000


Bilag 2

Normtimesatser

Kornafgrøder mv., antal timer/ha/år
 
---------- areal (ha) ----------
 
   
1-9
10-24
25-49
50-99
100-
 
Korn/raps/frø/ærter mv.
 
25
22
20
16
14
 
Handelsroer/kartofler
 
62
47
40
35
35
 
Foderroer
 
46
37
37
37
37
 
Sædskiftegræs/helsæd
 
21
13
10
9
9
 
Vedvarende græs
 
8
6
5
5
5
 
Udyrkede arealer
 
3
3
2
2
2
 
       
Malkekøer inkl. opdræt, antal timer/årsko (ekskl. grovfoderdyrkning)
 
---------- årskøer ----------
 
   
1-29
30-49
50-69
70-99
100-
 
Timer pr. årsko
 
69
52
47
42
37
 
       
Slagtekalve, antal timer/produceret slagtekalv/år (ekskl. grovfoderdyrkning)
 
---------- producerede slagtekalve ----------
 
   
1-29
30-
 
Timer pr. slagtekalv
 
10
7
 
       
Ammekøer inkl. ungdyr, antal timer/årsko (ekskl. grovfoderdyrkning)
 
---------- årskøer ----------
 
   
1-29
30-
 
Timer pr. årsko
 
37
29
 
       
Søer og smågrise, antal timer/årsso
 
---------- årssøer ----------
 
   
1-49
50-99
100-149
150-249
250-
 
Timer pr. årsso
 
21
16
14
13
12
 
       
Slagtesvin, antal timer/100 producerede slagtesvin/år
 
---------- producerede slagtesvin ----------
 
   
1-499
500-1499
1500-2499
2500-3999
4000-
 
Timer pr. 100 slagtesvin
 
113
77
52
44
37
 
       
Andet husdyrhold, antal timer/årsdyr
   
Får og geder, timer pr. moderfår hhv. moderged
5
 
Æglæggende høner, timer pr. 100 årsdyr
15
 
   
Slagtekyllinger, antal timer/1.000 producerede stk.
---------- producerede stk. ---------
 
   
< ½ mio.
≥ ½ mio.
 
Timer pr. 1.000 producerede stk.
4,6
3,9
 
       
Frilandsgartneri
antal timer/ha/år
 
Jordbær med selvpluk
180
 
Jordbær uden selvpluk
1200
 
Konsumgulerødder
30
 
Industrigulerødder
25
 
Hvidkål og kinakål
300
 
Blomkål og rosenkål
300
 
Icebergsalat
300
 
Porrer
850
 
Kepaløg, såløg
170
 
Knoldselleri
350
 
   
Væksthuse
antal timer/m2/år
 
Grøntsager
1
 
Afskårne blomster
1
 
Store potteplanter
2
 
Små potteplanter
5
 
       
Frugtplantage
antal timer/ha/år
 
Konsum
320
 
Industri
120
 
     
Pyntegrønt
antal timer/ha/år
Juletræer og klippegrønt
(Gennemsnitsindsats pr. år for hele produktionsforløbet fra anlæg til og med høst)
100
 
 


Bilag 3

Beregning af omkostningseffektivitet pr. ansøgning

((omdriftsareal / 10) x ( 1+(randzoneareal / omdriftsareal)) x effekt af teknologi, jf. bilag 1

det tilskudsberettigede beløb i mio. kr.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.