Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

I medfør af § 1, stk. 2, og § 5 i lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v. fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansættelse af videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved følgende institutioner:

1) Rigsarkivet.

2) Det Kongelige Bibliotek.

3) Statsbiblioteket.

4) Danmarks Kunstbibliotek.

5) Nationalmuseet.

6) Statens Museum for Kunst.

7) Dansk Landbrugsmuseum.

8) Den Hirschsprungske Samling.

9) Ordrupgaard.

10) Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

11) Naturhistorisk Museum i Aarhus.

12) Designmuseum Danmark.

13) Dansk Sprognævn.

Stk. 2. Kulturministeren kan bestemme, at andre institutioner under Kulturministeriet omfattes af denne bekendtgørelse.

§ 2. Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet er fastsat i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2015.

Kulturministeriet, den 30. oktober 2015

Bertel Haarder

/ Jane Johansen Pade


Bilag 1

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Indledende bemærkninger

Stillingsstrukturen er en revision af den struktur, der blev fastlagt ved protokollat af 5. marts 1997 til overenskomst for akademikere i staten, jf. Finansministeriets cirkulære af 5. marts 1997 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet.

Sigtet med revisionen af stillingsstrukturen er styrkelse af kvaliteten af institutionernes forskning og deres rådgivnings- og formidlingsindsats. Det er endvidere sigtet, at stillingsstrukturen skal afspejle udviklingen på forskningsområdet og dermed i vidt omfang modsvare stillingsstrukturen for og dermed fremme samarbejdet med øvrig dansk og international forskning på kulturområdet.

Stillingsstrukturen og eventuelle fremtidige revisioner af stillingsstrukturen udsendes fremover som bekendtgørelse af Kulturministeriet og ikke som bilag til cirkulære fra Finansministeriet, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 10580 af 18. september 2015 om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet.

Vedrørende regler for opslag af stillinger omfattet af stillingsstrukturen henvises til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet.

Stillingskategorier

1) Ph.d.-stipendiat (Ph.d. Fellow)

2) Videnskabelig assistent (Research Assistant)

3) Postdoc (Postdoc)

4) Forsker (Researcher)

5) Seniorforsker (Senior Researcher)

6) Projektforsker

7) Projektseniorforsker

8) Seniorrådgiver (Senior Advisor)

9) Forskningsprofessor med særlige opgaver (MSO) (Research Professor with Special Responsibilities)

10) Forskningsprofessor (Research Professor)

1. Ph.d.-stipendiat (Ph. D. Fellow)

1.1. Ansættelse og kvalifikationskrav

Stillingen som ph.d.-stipendiat er en tidsbegrænset uddannelsesstilling.

Ansættelse, herunder ansættelsens varighed, sker i henhold til protokollat til overenskomst for akademikere i staten.

Ved ansættelsesperiodens udløb ophører ansættelsen uden særligt varsel.

1.2. Stillingsindhold

Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt bestå af opgaver i forbindelse med forskning og udvikling samt fx biblioteksarbejde eller andre faglige opgaver (bortset fra opgaver af administrativ karakter), der kan aflaste det øvrige videnskabelige personale.

2. Videnskabelig assistent (Research Assistent)

2.1. Ansættelse og kvalifikationskrav

Stillingen som videnskabelig assistent er en tidsbegrænset videnskabelig stilling. Kvalifikationskravet for ansættelse er kandidatniveau.

Ansættelse sker for en periode af indtil tre år. Genansættelse udover tre år kan ikke finde sted. Ved udløbet af ansættelsesperioden fratræder den videnskabelige assistent uden særligt varsel.

2.2. Stillingsindhold

Hovedopgaverne er forskning og formidling. En mindre del af arbejdstiden kan anvendes til faglig udvikling samt varetagelse af andre opgaver.

3. Postdoc (Postdoc)

3.1. Ansættelse og kvalifikationskrav

Stillingen som postdoc er en tidsbegrænset videnskabelig stilling. Ansættelse forudsætter kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Ansættelse kan ske for en periode på op til fire år ved samme institution. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men der kan ske ansættelse på deltid.

3.2. Stillingsindhold

Hovedopgaven er forskning. Hertil kommer formidling i et vist omfang. Der kan i begrænset omfang varetages andre opgaver. Vægtningen mellem opgaverne kan variere under ansættelsesperioden.

4. Forsker (Researcher)

4.1. Ansættelse og kvalifikationskrav

Ansættelse som forsker sker efter opslag og fagkyndig bedømmelse. Ansættelse forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Forskerstillingen er en videreuddannelsesstilling. Ansættelse kan ske tidsbegrænset eller varigt.

Ved opslag af varige stillinger skal det være tydeligt for ansøgeren, hvilke kriterier, der lægges vægt på i den faglige bedømmelse ved overgang fra forsker til en stilling som seniorforsker.

Institutionens ledelse træffer efter indstilling fra et fagkyndigt bedømmelsesudvalg beslutning om ansættelse af en af de ansøgere, der er bedømt fagligt kvalificeret. Institutionen kan nedsætte et ansættelsesudvalg til yderligere vurdering af de indstilledes egnethed, herunder sektorspecifikke kvalifikationer.

Ansættelsesforholdet kan i ansættelsesperioden bringes til ophør efter de sædvanlige overenskomstmæssige regler.

Ved tidsbegrænset ansættelse kan forskeren ansættes for en periode på op til 4 år. Flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelser kan finde sted, men den samlede ansættelse på forskerniveau inklusiv eventuelle forlængelser kan ikke overstige 8 år. Efter ansættelsesperioden fratræder forskeren uden yderligere varsel.

Såfremt en ansat, der er tidsbegrænset ansat, fremsætter ønske herom senest 6 måneder før periodens udløb, kan ansættelsen i særlige tilfælde forlænges med yderligere ét år efter aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte.

Institutionen og en forsker, som er tidsbegrænset ansat, kan under ansættelsen aftale overgang til varig ansættelse. Overgangen kræver ikke opslag af stillingen.

Varig ansættelse kan ske, hvor den ansatte efter maksimalt 4 år overgår til en stilling som seniorforsker. Overgang til en stilling som seniorforsker forudsætter, at den ansatte bliver fagligt bedømt og bedømmes kvalificeret.

Bedømmelse af ansatte, som er varigt ansat, finder normalt sted inden for det sidste halve år af ansættelsen. Den ansatte kan dog indstille sig til tidligere faglig bedømmelse inden for de første fire år. Hvis denne bedømmelse er negativ, kan den ansatte indstille sig til 2. bedømmelse inden for det sidste halve år af ansættelsen. Der kan således maksimalt ske faglig bedømmelse 2 gange.

Undlader den ansatte at anmode om at få sine faglige kvalifikationer bedømt inden 4 år, eller er den anden bedømmelse ikke positiv, skal ansættelsesmyndigheden umiddelbart iværksætte en afskedigelse efter de overenskomstmæssige regler.

4.2. Stillingsindhold

Stillingens hovedopgaver er institutionsrelateret forskning, forskningsbaseret myndighedsbetjening og publicering/videnskabelig formidling. Der kan i begrænset omfang varetages andre opgaver.

Vægtningen af de forskellige opgaver kan variere over tid, men det er en forudsætning, at der er et væsentligt forskningsindhold i stillingen, og at der ved opgavefordelingen tages hensyn til, at forskeren kan kvalificere sig videnskabeligt til ansættelse som seniorforsker eller seniorrådgiver samt at der sikres den fornødne tid til publicering af forskningsresultater.

5. Seniorforsker (Senior Researcher)

5.1. Ansættelse og kvalifikationskrav

Seniorforskerstillingen er en varig stilling. Ansættelse som seniorforsker kan opnås

• af ansatte, som er bedømt kvalificeret på seniorforskerniveau eller

• efter ansøgning til en af institutionen opslået seniorforskerstilling.

Ansættelse i en opslået stilling som seniorforsker forudsætter, at et fagligt bedømmelsesudvalg – eller et flertal af udvalgets medlemmer – bedømmer ansøgeren kvalificeret på seniorforskerniveau.

Det for ansættelsen nødvendige kvalifikationskrav om seniorforskerniveau kan opnås på grundlag af ansættelse som forsker, men vil også kunne opnås på anden måde, fx ansættelse på adjunktniveau ved en højere uddannelsesinstitution eller ansættelse inden for et erhvervsområde, som forskningen retter sig imod.

Bedømmelsesudvalget skal tage stilling til ansøgerens forskningsmæssige kvalifikationer som seniorforsker og kan derudover vurdere andre faglige kvalifikationer, som er relevante for den pågældende stilling. Det forudsættes, at ansøgeren har dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau.

På baggrund af indstillingen fra bedømmelsesudvalget træffer institutionens ledelse beslutning om ansættelse af en af de ansøgere, der er bedømt fagligt kvalificeret. Institutionen kan i den forbindelse nedsætte et ansættelsesudvalg til yderligere vurdering af de indstilledes egnethed, herunder sektorspecifikke kvalifikationer.

I tilfælde, hvor ansøgeren er uden tilstrækkelig sektorspecifik erfaring, kan der ske ansættelse på prøve i indtil 1½ år. Ved prøveansættelsens afslutning skal der – eventuelt med ekstern bistand – foretages en fagkyndig bedømmelse med henblik på vurdering af de sektorspecifikke kvalifikationer. Såfremt vurderingen ikke er positiv, fratræder seniorforskeren med overenskomstmæssigt varsel.

5.2. Stillingsindhold

Hovedopgaverne er forskning, herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling, og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Opgaverne vil typisk omfatte institutionsrelateret forskning, herunder deltagelse i den videnskabelige udvikling af fagområdet, nationalt og internationalt. Desuden varetagelse af forskningsledelse, vejledning af ph.d.-studerende og forskere samt fagligt bedømmelsesarbejde.

Institutionen fastlægger den nærmere fordeling af opgaverne. Vægtningen af de forskellige opgaver kan variere over tid.

Det forudsættes, at der ved opgavefordelingen dels tages hensyn til den ansattes kvalifikationer, dels tilvejebringes et sådant forhold mellem forskningsmæssige og øvrige opgaver, at det er i overensstemmelse med, at stillingen er en videnskabelig stilling med et væsentligt forskningsindhold, herunder at der sikres den fornødne tid til publicering af forskningsresultater.

6. Projektforsker

6.1. Ansættelse og kvalifikationskrav

Projektforskerstillingen er en tidsbegrænset uddannelsesstilling. Projektforskeren kan ikke være ansat ved den samme institution som projektforsker i mere end 5 år. I særlige tilfælde er der dog mulighed for, at institutionen kan forlænge ansættelsen med højst ét år.

Ansættelse forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer svarende til de krav, der gælder for stillingen som forsker, herunder tilsvarende regler for fagkyndig bedømmelse. Tidligere foretaget positiv bedømmelse af kvalifikationer som forsker er tilstrækkelig.

6.2. Stillingsindhold

Arbejdsopgaverne består af institutionsrelateret forskning og udviklingsarbejde samt andre opgaver, der påhviler tjenestestedet. Ved arbejdets tilrettelæggelse skal det tilstræbes, at arbejdet har en sådan karakter, at resultaterne af projektforskerens arbejde kan bedømmes selvstændigt.

7. Projektseniorforsker

7.1. Ansættelse og kvalifikationskrav

Projektseniorforskerstillingen er en tidsbegrænset stilling med hovedvægt på forskning og udviklingsarbejde.

Projektseniorforskeren ansættes for perioder på indtil 5 år. Projektseniorforskeren kan ikke fortløbende være ansat ved den samme institution som projektseniorforsker i mere end 5 år. Der er dog mulighed for, at institutionen i særlige tilfælde kan forlænge ansættelsen med højst ét år.

Ansættelse forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer svarende til de krav, der gælder for stillingen som seniorforsker, herunder tilsvarende regler for fagkyndig bedømmelse. Tidligere foretaget positiv bedømmelse af kvalifikationer som seniorforsker er tilstrækkelig.

7.2. Stillingsindhold

Arbejdsopgaverne omfatter institutionsrelateret forskning og udviklingsarbejde samt andre opgaver, der påhviler tjenestestedet. Ved arbejdets tilrettelæggelse skal det tilstræbes, at arbejdet har en sådan karakter, at resultaterne af projektseniorforskerens arbejder kan bedømmes selvstændigt.

8. Seniorrådgiver (Senior Advisor)

8.1. Ansættelse og kvalifikationskrav

Seniorrådgiverstillingen er en varig stilling. Ansættelse som seniorrådgiver sker efter opslag og forudsætter, at pågældende af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg – eller et flertal af udvalgets medlemmer – er bedømt kvalificeret på seniorrådgiverniveau.

Det for ansættelsen nødvendige forskningsmæssige kvalifikationskrav – ud over ph.d.-niveau – opfyldes normalt på grundlag af ansættelse som forsker. Kvalifikationskravet vil også kunne opfyldes på anden måde, fx ved ansættelse som adjunkt ved en højere uddannelsesinstitution eller ansættelse med væsentlige forskningsopgaver inden for et erhvervsområde, som forskningen/rådgivningen retter sig imod.

Bedømmelsesudvalget skal bedømme ansøgerens forskningsmæssige kvalifikationer samt øvrige faglige kvalifikationer til at bestride stillingen som seniorrådgiver. Ved bedømmelsen lægges vægt på, om ansøgeren selvstændigt har gennemført betydelige rådgivnings- og formidlingsopgaver til myndigheder, erhvervslivet eller samfundet i øvrigt. Der kan eksempelvis være tale om varetagelse af formandskab i nationale og internationale rådgivnings- og ekspertfora eller projektledelse i større tværfaglige eller internationale projekter, der danner grundlag for rådgivningsopgaver inden for den offentlige eller private sektor. Andre opgavetyper kan være udviklingsarbejde og større opgaver med kortlægning, overvågning, dataindsamling og databearbejdning.

På grundlag af indstillingen fra bedømmelsesudvalget træffer institutionens ledelse beslutning om ansættelse af en af de ansøgere, der er bedømt fagligt kvalificeret. Institutionen kan i den forbindelse nedsætte et ansættelsesudvalg til yderligere vurdering af de indstilledes egnethed, herunder de sektorspecifikke kvalifikationer.

8.2. Stillingsindhold

Hovedopgaverne er forskningsbaseret myndighedsbetjening, rådgivning og formidling af forskningsresultater til myndigheder, erhvervslivet og samfundet i øvrigt. Seniorrådgiveren skal holde sig ajour på et bredt videnskabsområde og udføre analyser af fagligt brede problemstillinger samt formidle disse på en videnskabelig forsvarlig måde. Stillingen kan omfatte varetagelse af forskningsopgaver.

Institutionen fastlægger den nærmere fordeling af opgaverne. Vægtningen af opgaverne kan variere over tid.

9. Forskningsprofessor (Research Professor)

9.1. Ansættelse og kvalifikationskrav

Stillingen som forskningsprofessor besættes varigt. Ansættelse sker efter opslag og fagkyndig bedømmelse. Opslag skal normalt ske internationalt. Kulturministeriets Forskningsudvalg skal godkende opslaget og sikre en passende bred formulering af de forskningsmæssige kvalifikationskrav.

Bedømmelsesudvalget skal i sin indstilling udpege de ansøgere, der er forskningsmæssigt kvalificerede på professorniveau. Udvalget kan eventuelt udtale sig om ansøgernes andre faglige kvalifikationer i forhold til stillingsopslaget. Udvalget har ikke til opgave at foretage en prioritering blandt de professorkompetente ansøgere.

På grundlag af bedømmelsesudvalgets indstilling træffer ansættelsesmyndigheden beslutning om ansættelse af en af de ansøgere, der er bedømt fagligt kvalificeret, idet der også ud fra en generel egnethedsvurdering kan tages hensyn til ikke-forskningsfaglige kvalifikationer. Ansættelsesmyndigheden kan i den forbindelse nedsætte et ansættelsesudvalg, der formulerer den endelige indstilling til ansættelsesmyndigheden, hvori også skal indgå det faglige bedømmelsesudvalgs indstilling.

Det forudsættes, at ansøgeren har dokumenteret en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder har videreudviklet fagområdet. Herudover lægges vægt på vurdering af vedkommendes varetagelse af forskningsledelse samt varetagelse af sektorspecifikke opgaver på et højt fagligt niveau, herunder rådgivningsopgaver.

9.2. Stillingsindhold

Stillingen som forskningsprofessor har som hovedindhold forskning, herunder videnskabelig udvikling af fagområdet, nationalt og internationalt, forskningsledelse i forhold til forskere og seniorforskere samt vejledning af ph.d.-studerende. Derudover kan stillingen også varetage andre sektorspecifikke opgaver så som forskningsbaseret myndighedsbetjening og fagligt bedømmelsesarbejde. Der er pligt til publicering og videnskabelig formidling.

Stillingen indgår ikke i institutionens ledelsessøjle.

Stillingskategorien anvendes normalt på et perspektivrigt forskningsområde på internationalt niveau. Stillingen skal ligge inden for et af institutionens forskningsmæssige kerneområder, et udpeget prioriteringsområde eller et område, hvor der er et særligt behov for høj forskningsfaglig kompetence som led i opbygning af et nyt forskningsfelt.

Institutionen fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen af opgaverne kan variere over tid.

10. Forskningsprofessor med særlige opgaver (MSO) (Research Professor with Special Responsibilities)

10.1. Ansættelse og kvalifikationskrav

Ansættelse som forskningsprofessor MSO er tidsbegrænset. Ansættelse kan ske for en periode på 3 til 8 år med mulighed for forlængelse. Den samlede ansættelse inklusive eventuelle forlængelser udgør op til 8 år.

Overgår en ansat fra en stilling i institutionen som seniorforsker eller seniorrådgiver til ansættelse som forskningsprofessor MSO, er der ved udløbet af ansættelsesperioden tilbagegang til ansættelse og aflønning som seniorforsker eller seniorrådgiver. I modsat fald fratræder forskningsprofessoren MSO uden yderligere varsel ved ansættelsesperiodens udløb.

Kvalifikationskravene svarer til kravene til forskningsprofessorstillinger. Der skal lægges vægt på, at ansøgeren har potentiale til at videreudvikle fagområdet og har dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau.

10.2. Stillingsindhold

Forskningsprofessor MSO indebærer en tidsbegrænset varetagelse af funktionsbestemte opgaver samt opgaver i øvrigt, som er knyttet til forskningsprofessorstillinger.

Fordelingen mellem opgaverne kan variere over tid, idet der dog skal lægges vægt på varetagelse af en eller flere af de særlige funktionsbestemte opgaver. Professoren MSO kan have til opgave at varetage forskningsledelse.

Stillingerne oprettes normalt med henblik på ansættelse af særligt talentfulde, gerne yngre, forskere til at udvikle et perspektivrigt fagområde på internationalt niveau. Stillingen skal ligge inden for et af institutionens kerneområder, et satsningsområde eller et område, hvor der er et særligt behov for høj faglig kompetence som led i opbygningen af et nyt forskningsfelt.