Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse i sag 34.2015

Kendelse i sag 34.2015

afsagt af Tvistighedsnævnet den 28. oktober 2015

A

v/faglig sekretær Ib Hansen, Malerforbundet i Danmark

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ulrik Mayland (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget afdelingschef Niels Håkonsen, udpeget af Danske Malermestre, og forbundssekretær Carsten Niebuhr, udpeget af Malerforbundet i Danmark.

Mellem klageren, A, født den 5. oktober 1987, og indklagede, B, blev den 2. januar 2012 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som bygningsmaler med uddannelsesperiode fra den 19. marts 2012 til den 4. juni 2013.

Denne sag drejer sig om virksomhedens efterbetaling af løn og pension.

A har ved sin faglige organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 15. juni 2015 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B skal betale 26.849,16 kr. til A og betale 31.138,46 kr. til hendes pensionsordning i PensionDanmark med procesrenter af 50.491,33 kr. fra den 12. maj 2015.

.

Kravet er opgjort som 15.445,10 kr. for manglende udstedelse af restferiekort 2013 og 11.404,06 kr. i SH/feriefridagsgodtgørelse for 2013 og 2014 samt 31.138,46 kr. i pension.

Indklagede har ikke svaret og har trods lovligt indkaldt heller ikke givet møde i Tvistighedsnævnet, som behandlede sagen i et møde den 20. oktober 2015.

Sagsfremstilling

Tvistighedsnævnet afsagde den 10. april 2014 kendelse i sag 43.2013 vedrørende elevens krav på efterbetaling af løn mv. Ved denne afgørelse fik eleven medhold i sit krav, dog således at hun efter nævnets daværende praksis ikke fik medhold i den del af pensionskravet, der vedrørte hendes eget bidrag til pensionsordning. Ved Højesterets dom, refereret i UfR 2014.3363H, blev det fastslået, at erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, også omfatter et vilkår om pensionsordning i den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, og at en praktikvirksomhed som udgangspunkt har pligt til at efterbetale manglende pensionsbidrag. Efter resultatet af denne dom har eleven krav på betaling af yderligere 7.496,29 kr. i pensionsbidrag.

Elevens krav på efterbetaling af løn mv. blev behandlet på et forligsmøde i Malernes Fagforening Nordjylland den 12. maj 2015, hvorunder Danske Malermestre og Malernes Fagforening Nordjylland var enige om opgørelsen af elevens krav. Virksomheden var ikke mødt.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Elevens løn- og pensionskrav er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, som er Overenskomsten mellem Danske Malermestre & Malerforbudnet i Danmark. Herefter, og da virksomheden ikke har protesteret imod, at Tvistighedsnævnet på ny behandler spørgsmålet om pensionsbidragets størrelse i lyset af Højesterets afgørelse, tages elevens krav til følge. Det bemærkes, at nævnet herved ikke har taget stilling til retsstillingen, hvis virksomheden havde protesteret.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 26.849,16 kr. til A og betale 31.138,46 kr. til hendes pensionsordning i PensionDanmark med procesrenter af 50.491,33 kr. fra den 12. maj 2015.