Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Opgaver
Kapitel 2 Beføjelser
Kapitel 3 Visse forskrifter, der alene kundgøres på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside
Kapitel 4 Klageadgang
Kapitel 5 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter

I medfør af § 99, § 112, stk. 1, og § 113, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, § 17, stk. 1 og 5, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, § 152, § 152 a, § 153, stk. 2, og § 153 a, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, § 134 a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, § 72 i færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, § 19, stk. 1, og § 21, stk. 4, i lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter, § 12 i lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. september 2012, § 31 i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, § 2 a, stk. 1 og § 18, stk. 1, nr. 12, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012, som ændret ved lov nr. 746 af 1. juni 2015, § 8, stk. 1 og 2, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, § 12, stk. 3, i lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013, og § 27 i postloven, lov nr. 1536 af 21. december 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Opgaver

§ 1. Trafik- og Byggestyrelsen er en styrelse under Transport- og Bygningsministeriet.

§ 2. Trafik- og Byggestyrelsen varetager følgende opgaver:

1) Regulering og tilsyn på jernbaneområdet vedrørende interoperabilitet, sikkerhed, beredskab og jernbanesikring.

2) Regulering og tilsyn på luftfartsområdet vedrørende civil luftfart, herunder beredskab, samt drift af Bornholms Lufthavn.

3) Regulering og tilsyn på færdselsområdet vedrørende sikkerhed og køretøjers indretning og udstyr samt bæredygtige transportløsninger.

4) Godkendelse af køretøjer samt regulering og tilsyn i forbindelse med syns- og omsynsvirksomheders syn henholdsvis omsyn af køretøjer.

5) Varetagelse af statslige opgaver på trafikselskabsområdet vedrørende godkendelse af takster samt koordinering af den kollektive trafik og deling af billetindtægterne i hovedstadsområdet og tilsyn med overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder samt behandling af klager vedr. forordningen, der ikke kan behandles af Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har kun kompetence til at behandle civilretlige tvister.

6) Udstedelse af tilladelse til buskørsel og rutekørsel samt regulering og tilsyn i forbindelse hermed.

7) Udstedelse af tilladelse til godskørsel samt regulering og tilsyn i forbindelse hermed.

8) Regulering på taxiområdet.

9) Regulering og tilsyn på postområdet.

Stk. 2. Trafik- og Byggestyrelsen skal inddrage transport- og bygningsministeren i spørgsmål af væsentlig betydning.

Kapitel 2

Beføjelser

Beføjelser efter jernbaneloven

§ 3. Trafik- og Byggestyrelsen varetager de statslige opgaver efter jernbaneloven og opgaver, der følger af EU-forordninger vedrørende sikkerhed på jernbaneområdet.

Stk. 2. Varetagelse af opgaver vedrørende interoperabilitet, sikkerhed, beredskab og jernbanesikring på jernbaneområdet omfatter i denne bekendtgørelse udstedelse af afgørelser, fastsættelse af regler og tilsyn.

§ 4. Transport- og bygningsministerens beføjelser i § 9, stk. 4 og 5, § 11, § 12, stk. 1 og 2, § 29, § 39, stk. 1 og 2, § 40, stk. 6, 7 og 8, § 48, stk. 3, § 49, stk. 3, § 53, stk. 4, § 54, § 56, § 58, stk. 2, § 59, stk. 2, § 61, stk. 5, § 62, stk. 4, § 63, stk. 2, § 66, stk. 2 og 4, § 68, stk. 1 og 2, § 69, stk. 7, § 78, stk. 5, § 80, stk. 7 og 8, § 100, § 101, stk. 2, § 102, stk. 1 og 2, § 109, stk. 5 og 8, § 110, stk. 1 og 2, § 111, stk. 4 og 7, og § 112, stk. 3, i jernbaneloven, udøves af Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 2. Transport- og bygningsministerens beføjelser i jernbanelovens § 29, udøves af Trafik- og Byggestyrelsen for så vidt angår fastsættelse af regler og normer for anlæg, vedligeholdelse og drift af jernbaneinfrastruktur, herunder for infrastrukturens forhold til omgivelserne og for sådanne forhold, som i øvrigt er af betydning for jernbaneinfrastrukturens ensartethed og sikkerhed.

Stk. 3. Transport- og bygningsministerens beføjelser i jernbanelovens § 102, stk. 1, vedrørende opfyldelse og anvendelse af EU-retsakter udøves af Trafik- og Byggestyrelsen for så vidt angår interoperabilitet, sikkerhed, beredskab og jernbanesikring på jernbaneområdet. Reglerne fastsættes som bekendtgørelser.

Stk. 4. Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet (TSI), som Trafik- og Byggestyrelsen fastsætter efter direktiver på jernbaneområdet, kan gennemføres i dansk ret ved Bestemmelser for Jernbane (BJ).

Beføjelser efter lov om en Cityring

§ 5. Trafik- og Byggestyrelsen varetager opgaver efter § 15 i lov om en Cityring vedrørende jernbanesikkerhed og byggesagsbehandling.

Beføjelser efter lov om luftfart

§ 6. Transport- og bygningsministerens beføjelser i § 1 a, § 2, stk. 1, litra c, § 3, stk. 1, § 4, stk. 2 og 3, § 7, stk. 3, § 9, § 13, stk. 1, litra b, § 16, stk. 1 og 2, § 20, stk. 3, § 21, stk. 3, § 24, stk. 1, § 26, stk. 1 og 2, § 30, § 31, § 32, stk. 2, § 34, § 35, stk. 1, § 40 g, stk. 1-4, § 40 i, stk. 3, § 50, stk. 9, § 51, § 52, stk. 1 og 2, § 53, § 54, § 55, stk. 1 og 3, § 57, stk. 2, nr. 7-9, § 58, stk. 2, § 59, § 60, stk. 1 og 3, § 62, stk. 1 og 2, § 63, stk. 1, § 64, stk. 2, § 65, stk. 2, 3 og 4, § 67, stk.1, § 68, stk. 1, § 69, § 70, stk. 1 og 2, § 70 a, stk. 1-4, § 70 b, stk. 4 og 5, § 71, stk. 1-4, § 73, § 74, § 75, stk. 1 og 2 og stk. 4 og 8, § 76, § 77, stk. 3, § 81, § 82, § 82 a, stk. 1 og 2, § 83, stk. 1 og 2, § 85, stk. 1, 2 og 4, § 86, § 88, § 89 a, § 89 b, stk. 1, § 130, stk. 2 og 3, § 130 a, § 131, § 148, stk. 7-9, § 148 a, stk. 3 og 4, § 150 e, stk. 1 og 2, § 150 f, stk. 1 og 3, § 151, stk. 1 og 2, § 153, stk. 1, § 153 a, stk. 1, § 154, stk. 1, § 155, stk. 2 og § 156, stk. 2, i lov om luftfart samt § 111, stk. 1, i bilaget til loven, udøves af Trafik- og Byggestyrelsen. Trafik- og Byggestyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i luftfartsloven, og opgaver, der følger af EU-forordninger på luftfartsområdet.

Stk. 2. Endvidere udøves ministerens beføjelser i luftfartslovens § 3, stk. 2, til midlertidigt at indskrænke eller forbyde adgangen til luftfart inden for hele riget af Trafik- og Byggestyrelsen, hvis indskrænkningen eller forbuddet alene skyldes hensynet til flyvesikkerheden.

Stk. 3. Trafik- og Byggestyrelsen kan efter luftfartslovens § 152, stk. 2, overlade beføjelser til andre offentlige myndigheder, private organisationer eller sagkyndige til at træffe afgørelser, som efter luftfartsloven eller § 6, stk. 1, i denne bekendtgørelse er tillagt Trafik- og Byggestyrelsen, inden for den hobbyprægede flyvning, og hvor det i øvrigt må anses for flyvesikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 4. Forvaltningslovens kap. 2-7 og offentlighedslovens § 6 gælder for private organisationer og sagkyndige, der efter stk. 3 får tillagt afgørelseskompetence. Trafik- og Byggestyrelsen kan fastsætte regler om opbevaring m.v. af dokumenter og om tavshedspligt.

Beføjelser efter færdselsloven

§ 7. Transport- og bygningsministerens beføjelser i § 28, stk. 4, § 31, stk. 2, § 32, stk. 3, § 34, stk. 1 og 2, § 35, stk. 1 og 2 og stk. 4, § 37, stk. 7, § 43, stk. 8- 10, § 50, stk. 2 og 3, § 51, stk. 8, § 55 a, stk. 2, § 68, § 69, § 70, stk. 3 og 4, § 70 a, § 81 a, § 82, stk. 4, § 83, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, § 86, stk. 2, § 88 a, stk. 1, § 89, stk. 2, og § 124 q i færdselsloven, udøves af Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 2. De regler, som Trafik- og Byggestyrelsen fastsætter efter færdselslovens § 68, stk. 1, kan fastsættes som Detailforskrifter for Køretøjer (DfK).

Stk. 3. Beføjelser til at træffe afgørelser i sager vedrørende færdselsloven kan efter Trafik- og Byggestyrelsens bestemmelse overføres til politiet.

Beføjelser efter færdselslov for Grønland

§ 8. Transport- og bygningsministerens beføjelser i § 2, stk. 2, § 4, § 6, stk. 2, § 7, stk. 2, § 38, stk. 4, § 40 a, stk. 2, og § 43, i færdselsloven for Grønland, udøves af Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 2. Beføjelser til at træffe afgørelser i sager vedrørende færdselslov for Grønland kan efter Trafik- og Byggestyrelsens bestemmelse overføres til politiet.

Beføjelser efter lov om energimærkning af energirelaterede produkter

§ 9. Transport- og bygningsministerens beføjelser, for så vidt angår motordrevne køretøjer i §§ 17-20 i lov om energimærkning af energirelaterede produkter, udøves af Trafik- og Byggestyrelsen.

Beføjelser efter lov om godkendelse og syn af køretøjer

§ 10. Transport- og Bygningsministerens beføjelser i § 10 a og 15, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer udøves af Trafik- og Byggestyrelsen. Trafik- og Byggestyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Beføjelser efter lov om trafikselskaber

§ 11. Transport- og bygningsministerens beføjelser i § 2, stk. 4 og 5, § 4, § 6, stk. 2 og 4, § 6 a, stk. 5-7, § 7, stk. 2, § 8, § 10, § 12, stk. 4, § 20, stk. 3, §§ 21-23 og § 28 b, i lov om trafikselskaber, udøves af Trafik- og Byggestyrelsen.

Beføjelser efter lov om buskørsel

§ 12. Transport- og bygningsministerens beføjelser i § 1, stk. 2, § 2 a, stk. 2, § 9, stk. 4, § 12, stk. 3, § 13 a, stk. 3, § 13 b, stk. 2, § 18, stk. 1 og 3, § 18 a, § 18 b, § 20, § 20 a, stk. 5 og § 22 b i lov om buskørsel udøves af Trafik- og Byggestyrelsen. Trafik- og Byggestyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om buskørsel og opgaver, der følger af forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1073/2009.

Beføjelser efter lov om godskørsel

§ 13. Transport- og bygningsministerens beføjelser i § 1, stk. 1 og 2, § 2, § 3, stk. 3, § 5, § 6, stk. 4, § 6 a, stk. 4 og 6, § 6 b, stk. 4, § 6 c, § 8, stk. 2-4, § 9, § 10, § 11, stk. 1, § 16 b, stk. 5, § 16 c, § 16 d og § 17 b, i lov om godskørsel udøves af Trafik- og Byggestyrelsen. Trafik- og Byggestyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om godskørsel og opgaver, der følger af forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1072/2009.

Beføjelser efter lov om taxikørsel

§ 14. Transport- og bygningsministerens beføjelser i § 1, stk. 2 og 3, § 2, stk. 1, § 3, stk. 2, § 4, stk. 4, § 5, stk. 3, § 12, stk. 1 og 2, og § 14 a, i lov om taxikørsel, udøves af Trafik- og Byggestyrelsen. Trafik- og Byggestyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om taxikørsel.

Beføjelser efter postlov

§ 15. Transport- og bygningsministerens beføjelser efter postloven udøves af Trafik- og Byggestyrelsen.

Kapitel 3

Visse forskrifter, der alene kundgøres på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside

Forskrifter vedrørende jernbane

§ 16. Reglement for international jernbanetransport af farligt gods (RID-reglementet) af 1. maj 2015 og senere ændringer heraf indføres ikke i Lovtidende, jf. § 99, stk. 1, i jernbaneloven.

Stk. 2. RID-reglementet og senere ændringer heraf kundgøres ved offentliggørelse på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside www·tbst·dk.

§ 17. Forskrifter og tekniske specifikationer, der udstedes af Trafik- og Byggestyrelsen efter §§ 29 og 56 i jernbaneloven kan udfærdiges som Bestemmelser for Jernbane (BJ).

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forskrifter og tekniske specifikationer, der udfærdiges som BJ’er, indføres ikke i Lovtidende, men kundgøres ved offentliggørelse på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside www.tbst.dk.

Forskrifter vedrørende luftfart

§ 18. Forskrifter, der udstedes af Trafik- og Byggestyrelsen efter § 6 kan udfærdiges som Bestemmelser for Civil Luftfart (BL), jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Bestemmelser for Civil Luftfart indføres ikke i Lovtidende.

Stk. 3. Organisationen for International Civil Luftfarts tekniske instruktioner for sikker lufttransport af farligt gods indføres ikke i Lovtidende. Det samme gælder senere ændringer i de tekniske instruktioner.

Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte forskrifter og tekniske instruktioner kundgøres ved offentliggørelse på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside www.tbst.dk.

Stk. 5. Forskrifter, der fastsættes efter luftfartslovens § 40 g, stk. 1, 3 og 4, § 50, stk. 9, § 70, § 70 a, stk. 1-4, § 70 b, stk. 1-5, § 76, § 85, § 130, § 130 a og § 131, udstedes som bekendtgørelser, der indføres i Lovtidende.

Kapitel 4

Klageadgang

§ 19. Medmindre andet følger af bestemmelserne i §§ 21-34 kan Trafik- og Byggestyrelsens afgørelser påklages til transport- og bygningsministeren.

§ 20. Klage over Trafik- og Byggestyrelsens afgørelser efter § 4, § 11 og § 21, stk. 2, skal være indgivet senest 4 uger efter, at den afgørelse, der klages over, er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Transport- og bygningsministeren kan se bort fra fristen, når omstændighederne taler derfor.

Stk. 3. Klage til transport- og bygningsministeren har ikke opsættende virkning. Transport- og bygningsministeren eller Trafik- og Byggestyrelsen kan dog, når der foreligger særlige forhold, tillægge en klage opsættende virkning.

Klageadgang efter lov om jernbane

§ 21. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter jernbaneloven og bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, jf. denne bekendtgørelses § 4, stk. 1, kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Afgørelser, der vedrører tilsyn med, at personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner, besidder de nødvendige helbredsmæssige og faglige kvalifikationer kan påklages til transport- og bygningsministeren

§ 22. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter jernbanelovens § 110, og bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, jf. denne bekendtgørelses § 4, stk. 1, kan kun indbringes for transport- og bygningsministeren for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klageadgang efter lov om en Cityring

§ 23. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter § 15 i lov om en Cityring kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om luftfart

§ 24. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter § 6 i denne bekendtgørelse og efter luftfartsloven, bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, Bestemmelser for Civil Luftfart og EU-forordninger på luftfartsområdet kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed.

§ 25. Afgørelser truffet efter § 6, stk. 3, i denne bekendtgørelse kan påklages til Trafik- og Byggestyrelsen.

Klageadgang efter færdselsloven

§ 26. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter § 7 i denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter færdselslov for Grønland

§ 27. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter § 8 i denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om energimærkning af energirelaterede produkter

§ 28. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter § 9 i denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om godkendelse og syn af køretøjer

§ 29. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter § 10 i denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om trafikselskaber

§ 30. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter § 21, § 22 og § 28 a, stk. 2, i lov om trafikselskaber kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om buskørsel

§ 31. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter lov om buskørsel, bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1073/2009, kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om godskørsel

§ 32. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter lov om godskørsel, bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1072/2009, kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om taxikørsel

§ 33. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter lov om taxikørsel og bekendtgørelser, som Trafik- og Byggestyrelsen har fastsat i medfør heraf, jf. § 14 i denne bekendtgørelse, kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter postlov

§ 34. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter postlov og bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, jf. § 15 i denne bekendtgørelse, kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 17 af 14. januar 2015 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter ophæves.

Transport- og Bygningsministeriet, den 10. november 2015

Hans Christian Schmidt

/ Jakob Karlshøj