Den fulde tekst
L 37
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love. (Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter og hjemmel for Finanstilsynet til at indsamle og offentliggøre priser på boliglån).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Lovf som vedt NaN/NaN
Lovf som fremsat 30/10 15
Fremsat skr 30/10 15
1.beh 6/11 15
Betænkning 17/11 15
Lovf optrykt efter 2.beh 19/11 15 Tillæg H
2.beh 19/11 15
3.beh 4/12 15
Lov nr 1563 af 15. december 2015
Ordførere: (1.beh) Mette Reissmann (S), Dorthe Ullemose (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Pelle Dragsted (EL), Joachim B. Olsen (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Ida Auken (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget åbner mulighed for, at Finanstilsynet kan oprette en prisportal for lånetilbud og i den forbindelse kan indsamle og offentliggøre priser på finansielle produkter. Initiativet følger op på den brede politiske aftale om håndtering af refinansieringsrisiko fra 2014 og tilsigter at fremme gennemsigtigheden og priskonkurrencen på boligmarkedet.
Lovforslaget indfører desuden nye krav til investeringsforeninger og deres indretning med det formål at sikre en øget investorbeskyttelse i investeringsinstitutter. Det sker bl.a. ved fastsættelse af betingelser for, hvornår et depotselskab kan delegere opgaver i forbindelse med depotselskabsfunktionen til en tredjemand, eksempelvis et depotselskab i udlandet, og regler, som skal overholdes ved tredjemandens videredelegation af opgaverne. Med de nye regler for depotselskaber kommer der til at gælde ensartede regler i alle EU-landene.
Derudover medfører lovforslaget, at det danske likviditetskrav til penge- og realkreditinstitutter fastholdes frem til udgangen af 2016 med henblik på at undgå et fald i likviditetsniveauet og minimere byrderne for institutterne ved omstilling til det nye EU-likviditetsdækningskrav (LCR), som indføres gradvis fra 2015. Det bliver muligt for penge- og realkreditinstitutter at søge om fritagelse for det nationale likviditetsdækningskrav for i stedet at opfylde LCR-kravet.
Lovforslaget indfører tillige EU-konforme regler om individuelle solvenstillæg for at sikre ensartede krav til kvaliteten af den kapital, der kan bruges til at opfylde et individuelt solvenstillæg. Dette er med til at skabe lige konkurrence og ensartethed i forhold til kreditinstitutter i de øvrige EU-lande.
Endelig indeholder lovforslaget en række mindre ændringer, herunder ændringer af teknisk karakter.
Loven træder som hovedregel i kraft den 18. marts 2016, dog er der visse dele af loven, som træder i kraft henholdsvis den 1. januar 2016 og den 1. januar 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 102 (S, DF, V, EL, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 8 (LA), hverken for eller imod stemte 0.