Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 67-15 om uddannelseshjælp og kontanthjælp - indtægter - fradrag for feriegodtgørelse - aftale om feriens placering - krone for krone - beregning af fradragets størrelse

Resumé:

Indtægter skal fratrækkes i uddannelses- eller kontanthjælpen.

Indtægter skal som hovedregel trækkes fra krone for krone i den måned, hvor indtægterne kommer til udbetaling.

Feriegodtgørelse er en indtægt, som skal fratrækkes i uddannelses- eller kontanthjælpen.

Som en undtagelse til hovedreglen skal feriegodtgørelse trækkes fra, når ferien holdes, med det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

Hvis borger ikke har aftalt feriens placering med kommunen, kan borger ikke anses for at holde ferie, da borger i så fald ikke er fritaget for sin rådighedspligt i det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække. I dette tilfælde skal feriegodtgørelsen i overensstemmelse med hovedreglen trækkes fra krone for krone i den måned, hvor feriegodtgørelsen kommer til udbetaling.

Når feriegodtgørelse skal fradrages krone for krone, skal fradraget ske med det faktiske beløb, der kommer til udbetaling. Kommunen er derfor ikke berettiget til at omregne det udbetalte beløb til et bruttobeløb.

Principafgørelsen er et supplement til principafgørelse O-130-96, hvori det blev fastslået, at der skal ske fradrag i bruttokontanthjælpen for eventuelle indtægter med de faktiske beløb, uafhængigt af hvorledes indtægterne bliver behandlet skattemæssigt.

I en konkret sag havde borgeren ansøgt om udbetaling af feriegodtgørelse i forbindelse med en tvungen ferie fra sit aktiveringssted. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at feriegodtgørelsen skulle fradrages krone for krone, da borgeren ikke havde aftalt feriens placering med kommunen. Ved beregning af fradragets størrelse skulle feriegodtgørelsen ikke omregnes til et bruttobeløb.

I en anden konkret sag havde borgeren fået udbetalt feriegodtgørelse for en ferie, som borgeren allerede havde afholdt, inden borgeren blev bevilget uddannelseshjælp. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at den udbetalte feriegodtgørelse skulle fradrages krone for krone, og at fradraget skulle ske med det faktiske beløb, der var kommet til udbetaling i udbetalingsmåneden. Feriegodtgørelsen skulle derfor ikke omregnes til et bruttobeløb.

Lovgivning:

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) - lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015 - § 30, stk. 1, og § 32.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet to sager principielt for at afklare, om feriegodtgørelse efter ferielovgivningen skal fradrages krone for krone i uddannelses- eller kontanthjælpen, når borgeren ikke har aftalt feriens placering med kommunen, og om feriegodtgørelse skal omregnes til et bruttobeløb, når fradraget skal foretages krone for krone.

2. Reglerne

Det fremgår af aktivlovens § 30, stk. 1, at hvis ansøgeren og ægtefællen har indtægter, trækkes disse fra i hjælpen, jf. dog §§ 31-33.

Det fremgår af aktivlovens § 32, at feriegodtgørelse efter ferielovgivningen og udbetalte ferietillæg til personer, der er ophørt med at modtage hjælp efter § 42 i lov om social service, bliver trukket fra i hjælpen, når ferien holdes. Der kan kun foretages fradrag svarende til hjælpen for det antal dage, som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er bestemt til at dække. Optjent ferie med feriegodtgørelse skal afholdes før ferie efter § 13, stk. 11.

Det fremgår af ferielovens § 24, at en lønmodtager, der ikke er omfattet af § 23, får feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen i optjeningsåret.

Det fremgår af ferielovens § 12, stk. 1, at ferie skal holdes i det år, der går fra 1. maj til 30. april (ferieåret), og som følger efter optjeningsåret.

Det fremgår af kildeskattebekendtgørelsens § 20, stk. 2, at feriegodtgørelse beskattes løbende. Indeholdelse foretages på grundlag af den feriegodtgørelse, som er optjent af den løn m.v., jf. ferielovens § 26, som er opgjort med henblik på udbetaling m.v. i måneden.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

127-12: Principafgørelsen fastslår, at feriegodtgørelse er en indtægt, som skal fratrækkes i kontanthjælpen. Feriegodtgørelse skal normalt trækkes fra, når ferien holdes, med det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække. Når feriepengene udbetales efter ferieårets afslutning, og der ikke holdes ferie på udbetalingstidspunktet, kan reglen i aktivlovens § 32 ikke anvendes, og den udbetalte feriegodtgørelse skal trækkes fra krone for krone.

68-15: Principafgørelsen fastslår, at antallet af feriedage skal omregnes til kalenderdage, når det vurderes, hvor mange dage en feriegodtgørelse omfatter.

O-130-96: Ved vurdering af, om en ansøger var berettiget til supplerende kontanthjælp, var kommunen ikke berettiget til at foretage sammenligning mellem de beregnede nettoudbetalinger.

Der skulle ske fradrag i bruttokontanthjælpen for eventuelle indtægter med de faktiske beløb, uafhængigt af hvorledes indtægterne blev behandlet skattemæssigt, herunder også i tilfælde hvor der var tale om skattefri indtægter.

107-12: Principafgørelsen fastslår blandt andet, at når indtægter skal trækkes fra i kontanthjælpen, skal de trækkes fra i kontanthjælpen for den måned, hvori indtægten udbetales.

4. De konkrete afgørelser

Sag 1 (2014-4027-48407):

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over X Kommunes afgørelse truffet den 15. august 2014.

Resultatet er:

• Der skulle ske fradrag for din feriegodtgørelse med kr. 9.559,19 i din uddannelseshjælp for august 2014.

• Der skulle ikke ske fradrag for feriegodtgørelsen i din uddannelseshjælp for september 2014.

Det betyder, at vi er enige med kommunen i, at din feriegodtgørelse skulle trækkes fra i din uddannelseshjælp krone for krone, men at vi ikke er enige i, at den udbetalte feriegodtgørelse skulle omregnes til et bruttobeløb ved beregningen af fradraget i din uddannelseshjælp.

Vi ændrer derfor kommunens afgørelse for så vidt angår størrelsen af det beløb, som skulle fradrages i din uddannelseshjælp.

Kommunen vil kontakte dig med henblik på efterbetaling af uddannelseshjælp.

Begrundelse for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at fradraget for din feriegodtgørelse skulle ske krone for krone og ikke med det antal dage, som feriegodtgørelsen var bestemt til at dække.

Vi vurderer, at du ikke havde aftalt feriens placering med kommunen, og at du derfor ikke kunne anses for at holde ferie.

Vi vurderer, at kommunen ikke kunne omregne det udbetalte beløb til et bruttobeløb.

Vi har lagt vægt på, at du den 21. august 2014 fik udbetalt feriegodtgørelse med kr. 9.559,19. Den udbetalte feriegodtgørelse skulle dække 15,7 feriedage, og din første feriedag var den 18. august 2014. Feriegodtgørelsen blev ikke beskattet i forbindelse med udbetalingen i august 2014.

Vi har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af sagens oplysninger, at kommunens ydelsesafdeling kontaktede dig den 15. august 2014 i forbindelse med modtagelse af dit feriekort og vejledte dig om, at din ferie skulle aftales med jobcentret. Ydelsesafdelingen gjorde dig i den forbindelse opmærksom på, at ydelsesafdelingen forventede at træffe afgørelse i sagen senere samme dag.

Vi har herudover lagt vægt på, at det ikke ses af jobcentrets journalnotater, at du havde aftalt feriens placering, eller at du i øvrigt havde kontaktet jobcentret.

Vi er opmærksomme på, at der var tale om en tvungen ferie fra dit aktiveringssted.

Vi har imidlertid lagt vægt på, at du ikke var fritaget for at stå til rådighed for andre aktiviteter i den periode, som din feriegodtgørelse var bestemt til at dække.

Efter reglerne skal indtægter trækkes fra i uddannelses- eller kontanthjælpen.

Feriegodtgørelse er en indtægt, som skal fratrækkes i uddannelses- eller kontanthjælpen. Som en undtagelse til hovedreglen skal feriegodtgørelse normalt trækkes fra, når ferien holdes, med det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

Efter Ankestyrelsens praksis, skal indtægter som hovedregel trækkes fra krone for krone i den måned, hvor indtægterne kommer til udbetaling. Fradraget skal ske med det faktiske beløb, uafhængigt af hvorledes indtægterne bliver behandlet skattemæssigt.

Feriegodtgørelse skal fradrages i uddannelses- eller kontanthjælpen krone for krone, når borger ikke har aftalt feriens placering med kommunen. Fradraget skal ske med det faktiske beløb, der kommer til udbetaling. Kommunen er derfor ikke berettiget til at omregne det udbetalte beløb til et bruttobeløb.

Sag 2 (2015-4027-22639):

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over X Kommunes afgørelse truffet den 19. marts 2015.

Resultatet er:

• Der skulle ske fradrag for din feriegodtgørelse med kr. 1.395 i din uddannelseshjælp for marts 2015.

Det betyder, at vi er enige med kommunen i, at din feriegodtgørelse skulle trækkes fra i din uddannelseshjælp krone for krone, men at vi ikke er enige i, at den udbetalte feriegodtgørelse skulle omregnes til et bruttobeløb ved beregningen af fradraget i din uddannelseshjælp.

Vi ændrer derfor kommunens afgørelse for så vidt angår størrelsen af det beløb, som skulle fradrages i din uddannelseshjælp.

Kommunen vil kontakte dig med henblik på efterbetaling af uddannelseshjælp.

Begrundelse for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at der skulle ske fradrag for din feriegodtgørelse, krone for krone, i din uddannelseshjælp for marts 2015.

Vi vurderer, at fradraget skulle ske med det faktiske beløb, som du fik udbetalt i marts 2015.

Kommunen kunne derfor ikke omregne det udbetalte beløb til et bruttobeløb.

Vi har lagt vægt på, at du den 12. marts 2015 fik udbetalt feriegodtgørelse med kr. 1.395 fra Feriekonto. Den udbetalte feriegodtgørelse skulle dække ni feriedage, og din første feriedag var den 10. december 2014.

Vi har også lagt vægt på, at det fremgår af kommunens journalnotater, at du først blev bevilget hjælp fra den 26. februar 2015.

Du havde således allerede afholdt de feriedage, som din feriegodtgørelse var bestemt til at dække, inden du blev bevilget uddannelseshjælp, og inden din feriegodtgørelse kom til udbetaling.

Efterbetalingen af din feriegodtgørelse udgjorde derfor på udbetalingstidspunktet et kontant pengebeløb, som kunne tjene som forsørgelsesgrundlag for dig.

Vi har endvidere lagt vægt på, at din feriegodtgørelse ikke blev beskattet i forbindelse med udbetalingen i marts 2015.

Efter reglerne skal indtægter trækkes fra i uddannelses- eller kontanthjælpen.

Feriegodtgørelse er en indtægt, som skal fratrækkes i uddannelses- eller kontanthjælpen. Som en undtagelse til hovedreglen skal feriegodtgørelse normalt trækkes fra, når ferien holdes, med det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

Efter Ankestyrelsens praksis, skal indtægter som hovedregel trækkes fra krone for krone i den måned, hvor indtægterne kommer til udbetaling. Fradraget skal ske med det faktiske beløb, uafhængigt af hvorledes indtægterne bliver behandlet skattemæssigt.

Feriegodtgørelse skal fradrages i uddannelses- eller kontanthjælpen krone for krone, hvis ferien allerede er afholdt, inden feriegodtgørelsen kommer til udbetaling, og borger ikke modtog uddannelses- eller kontanthjælp på tidspunktet for feriens afholdelse.

Fradraget skal ske med det faktiske beløb, der kommer til udbetaling. Kommunen er derfor ikke berettiget til at omregne det udbetalte beløb til et bruttobeløb.