Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 68-15 om uddannelseshjælp og kontanthjælp - fradrag for feriegodtgørelse - omregning af feriedage

Resumé:

Feriegodtgørelse efter ferielovgivningen skal trækkes fra i hjælpen, når ferien holdes. Der kan kun foretages fradrag svarende til hjælpen for det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

Efter ferieloven skal ferie holdes med fem dage om ugen. Det vil sige, at lørdag og søndag ikke indgår i beregningen af ferieugen.

I modsætning hertil udbetales uddannelses- og kontanthjælp som et månedligt beløb og dækker dermed alle syv kalenderdage i en uge, herunder også lørdag og søndag.

Det betyder, at fem feriedage, som er optjent efter ferieloven, svarer til en uges ferie og dermed til syv dages uddannelses- eller kontanthjælp.

Antallet af feriedage skal derfor omregnes til kalenderdage, når det vurderes, hvor mange dage en feriegodtgørelse omfatter.

I den konkrete sag havde borger ansøgt om udbetaling af feriegodtgørelse for 25 feriedage. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at feriegodtgørelsen var bestemt til at dække fem ugers ferie og dermed 35 kalenderdage. Der skulle derfor ske fradrag for feriegodtgørelsen svarende til hjælpen for 35 kalenderdage.

Lovgivning:

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) - lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015 - §§ 32 og 89, stk. 1.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen principielt med henblik på en belysning af praksis, hvorefter der ved vurderingen af, hvor mange dage en feriegodtgørelse er bestemt til at dække, skal ske en omregning af feriedage til kalenderdage.

2. Reglerne

Det fremgår af aktivlovens § 32, at feriegodtgørelse efter ferielovgivningen og udbetalte ferietillæg til personer, der er ophørt med at modtage hjælp efter § 42 i lov om social service, bliver trukket fra i hjælpen, når ferien holdes. Der kan kun foretages fradrag svarende til hjælpen for det antal dage, som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er bestemt til at dække. Optjent ferie med feriegodtgørelse skal afholdes før ferie efter § 13, stk. 11.

Det fremgår endvidere af aktivlovens § 89, stk. 1, at hjælp til forsørgelse normalt udbetales som et månedligt beløb. Udbetalingen sker bagud for en måned.

Det fremgår af ferielovens § 12, stk. 2, at ferie holdes med fem dage om ugen.

3. Andre principafgørelser

67-15: Principafgørelsen fastslår, at feriegodtgørelse skal fradrages krone for krone, når feriens placering ikke er aftalt med kommunen. Fradraget skal ske med det faktiske beløb, der kommer til udbetaling. Kommunen er derfor ikke berettiget til at omregne det udbetalte beløb til et bruttobeløb.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over X Kommunes afgørelse truffet den 24. marts 2015.

Resultatet er:

• Der skulle ske fradrag for din feriegodtgørelse i din kontanthjælp med et beløb svarende til hjælpen for 35 kalenderdage. Fradraget skulle ske i perioden fra den 2. februar 2015 til den 8. marts 2015.

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse, som vi stadfæster.

Begrundelse for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at der skulle ske fradrag for din feriegodtgørelse svarende til hjælpen for det antal dage, som din feriegodtgørelse var bestemt til at dække.

Vi vurderer, at din feriegodtgørelse var bestemt til at dække 35 kalenderdage i perioden fra den 2. februar 2015 til den 8. marts 2015.

Vi har lagt vægt på, at kommunen den 21. januar 2015 modtog dit feriekort, hvori du havde angivet, at du ville afholde ferie fra den 2. februar 2015 med 25 feriedage.

Vi har endvidere lagt vægt på, at jobcentret har underskrevet dit feriekort.

Vi har derfor lagt til grund, at afholdelsen af ferien skete efter aftale med kommunen.

Vi har også lagt vægt på, at det af dit feriekort videre fremgår, at de 25 feriedage var optjent i en 5-dages-uge.

Det betyder, at lørdag og søndag ikke er indgået i beregningen af dine feriedage. Det betyder også, at dine 25 feriedage reelt svarede til fem ugers ferie og dermed 35 kalenderdage.

Vi har endvidere lagt vægt på, at kontanthjælp udbetales månedsvis og dækker alle syv kalenderdage i en uge, herunder også lørdag og søndag.

Det vil sige, at dine 25 feriedage var bestemt til at dække 35 dage med kontanthjælp.

Efter reglerne skal indtægter trækkes fra i uddannelses- eller kontanthjælpen. Indtægter skal som hovedregel trækkes fra krone for krone i den måned, hvor indtægterne kommer til udbetaling.

Feriegodtgørelse er en indtægt, som skal trækkes fra i uddannelses- eller kontanthjælpen. Som en undtagelse til hovedreglen skal feriegodtgørelsen trækkes fra, når ferien holdes, med det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

Efter Ankestyrelsens praksis skal der, ved beregningen af hvor mange dage en eventuel feriegodtgørelse er bestemt til at dække, tages højde for, at ferie efter ferielovgivningen skal holdes med fem dage om ugen, hvorimod uddannelses- og kontanthjælp dækker alle syv kalenderdage i en uge.

Det betyder, at fem feriedage, som er optjent efter ferielovgivningen, svarer til en uges ferie og dermed til syv dages uddannelses- eller kontanthjælp.