Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 70-15 om førtidspension - brøkpension - dansk-jugoslavisk konvention - bopæl

Resumé:

Ret til og optjening af førtidspension

Statsborgere fra en af de kontraherende stater i det tidligere Jugoslavien har ret til dansk førtidspension, hvis betingelserne i konventionens artikel 26, stk. 1, eller stk. 2, er opfyldt, eller hvis betingelserne i pensionslovens § 2, stk. 2, er opfyldt.

Er betingelserne i konventionens artikel 26 for at få ret til førtidspension opfyldt, skal forsikringsperioder tilbagelagt efter jugoslavisk lovgivning medregnes, som om det drejede sig om bopælsperioder tilbagelagt efter dansk lovgivning.

Det betyder, at en statsborger i en af de kontraherende stater i det tidligere Jugoslavien, der har optjent en eller flere forsikringsperioder i det tidligere Jugoslavien, skal have disse perioder tillagt den danske bopælstid ved beregningen af størrelsen af den danske pension.

Danske statsborgere skal ved beregningen af størrelsen af pension have medregnet forsikringsperioder tilbagelagt efter jugoslavisk lovgivning, som om det drejede sig om bopælsperioder tilbagelagt efter dansk lovgivning, hvis de pågældende forsikringsperioder ikke giver ret til pension efter lovgivningen i en af de kontraherende stater i det tidligere Jugoslavien eller efter bestemmelserne i konventionen.

Det betyder, at en dansk statsborger, der har optjent ret til pension i en af de kontraherende stater i det tidligere Jugoslavien, ikke har ret til at få lagt forsikringsperioderne til den danske bopælstid ved beregningen af størrelsen af dansk pension.

Ret til pension fra både Danmark og en anden kontraherende stat i det tidligere Jugoslavien

Er der erhvervet ret til pension efter lovgivningen i både Danmark og i en anden kontraherende stat i det tidligere Jugoslavien, skal pensionerne fastsættes efter de særlige bestemmelser i konventionens artikel 32.

Den danske pension beregnet efter reglerne i artikel 32 kan sammenlagt med pensionen fra det tidligere Jugoslavien ikke udgøre et lavere beløb end den pension, pensionisten har ret til efter dansk lovgivning eller efter bestemmelserne i konventionen. I givet fald skal der efter konventionen ydes et tillæg, der svarer til forskellen, så længe pensionisten har bopæl i Danmark.

Flygtninge

Pensionslovens hovedregel om, at bopæl i oprindelseslandet sidestilles med bopæl her i riget for udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 i udlændingeloven, kan ikke anvendes for perioder, hvor der er ret til pension fra oprindelseslandet.

Konventionen med Jugoslavien om social sikring

Makedonien, Bosnien-Herzegovina og Serbien og Montenegro har statssuccederet i konventionen af 22. juni 1977 med Jugoslavien om social sikring. At staterne har succederet i konventionen betyder, at de har indtrådt i det tidligere Jugoslaviens rettigheder og pligter efter konventionen.

Slovenien har statssuccederet i konventionen med Jugoslavien, men anser ikke konventionen for gældende længere. Slovenien anser EU forordning 883/04 som det juridiske grundlag i forhold til forpligtelser om social sikring mellem Danmark og Slovenien.

Kroatien har indgået en selvstændig overenskomst med Danmark om social sikring, som afløser konventionen om social sikring med Jugoslavien.

Kosovo har ikke statssuccederet i konventionen med Jugoslavien om social sikring, hvorfor konventionen ikke er gældende mellem Danmark og Kosovo.

Ophævelse af principafgørelse 145-10

Konventionens artikel 4

Ankestyrelsens principafgørelse 145-10 fastslog, at danske statsborgere, der har bopæl i Danmark ikke er omfattet af konventionens anvendelsesområde. Der blev i afgørelsen lagt vægt på, at ”det af konventionens artikel 4 fremgår, at reglerne om førtidspension omfatter statsborgere fra Jugoslavien, der har bopæl i Danmark, og statsborgere fra Danmark, der har bopæl i Jugoslavien. ”

Artikel 4 blev således fortolket som en personkredsregel, der regulerer, hvem der er omfattet af konventionens anvendelsesområde. Det var en fejlfortolkning af artikel 4 at anse den som en personkredsregel.

Artikel 4 er en lovvalgsregel, der fastsætter, om et retsforhold omhandlet af konventionen skal afgøres efter dansk ret eller jugoslavisk ret. Denne fortolkning af artikel 4 medfører, at danske statsborgere med bopæl i Danmark vil være omfattet af konventionen og kan støtte ret på dens bestemmelser.

Ankestyrelsens praksis i 145-10 har betydet, at danske statsborgere med bopæl i Danmark har fået afslag på at få medregnet forsikringsperioder optjent i det tidligere Jugoslavien ved beregningen af den danske pension. Det betyder, at de ikke har fået udbetalt den pension, som de har ret til ifølge konventionen.

Konventionens artikel 26

145-10 fastslog også, at statsborgere fra det tidligere Jugoslavien har ret til fuld dansk førtidspension, hvis de opfylder de særlige betingelser i artikel 26 i konventionen for at få ret til dansk førtidspension. Dette er en fejlfortolkning af artikel 26.

Artikel 26 i konventionen omhandler alene selve retten til pension. Den omhandler ikke størrelsen af pensionen, dvs. om der er ret til fuld pension eller en brøkpension.

Konventionens artikel 28

145-10 fastslog derudover, at der efter artikel 28 ikke skal ske fradrag for bopælsår i det tidligere Jugoslavien. Artikel 28 omhandler beregningen af størrelsen af pension. Artiklen fastsætter, hvornår forsikringsperioder optjent i det tidligere Jugoslavien skal medregnes, som om det drejede sig om bopælsperioder tilbagelagt efter dansk lovgivning. Forsikringsperioder optjent i det tidligere Jugoslavien skal således ikke fradrages i en fuld pension som fastsat i 145-10. De skal tillægges den danske bopælsperiode ved beregningen af størrelsen af pensionen.

Genoptagelse af sager afgjort efter principafgørelse 145-10

Denne afgørelse ændrer praksis i forhold til det i principafgørelse 145-10 fastlagte, idet fortolkningen af konventionens artikel 4, 26 og 28 i principafgørelse 145-10 er forkert.

Den nye praksis har således virkning tilbage fra offentliggørelsen af 145-10 den 30. juni 2010, og Ankestyrelsen og Udbetaling Danmark skal derfor tage stilling til genoptagelse af eventuelle sager, hvor der måtte være truffet afgørelse i tidsrummet siden offentliggørelsen af Ankestyrelsens principafgørelse 145-10.

Genoptagelse skal ske efter anmodning eller – hvis det er administrativt overkommeligt – på myndighedernes eget initiativ. Ved en genoptagelse skal Ankestyrelsen og Udbetaling Danmark inddrage lov om forældelse af fordringer og vurdere, om de enkelte sager er forældede.

Lovgivning:

Lov om social pension - lovbekendtgørelse nr. 10 af 12. januar 2015 - § 2, § 4, § 6, § 7 og § 11

Bekendtgørelse nr. 87 af 9. juli 1979 af konvention af 22. juni 1977 med Jugoslavien om social sikring

artikel 2 om konventionens anvendelsesområde

artikel 4 om lovvalg

artikel 26 om ret til førtidspension for statsborgere i en kontraherende stat i det tidligere Jugoslavien artikel 28 om optjening af størrelsen af dansk førtidspension

artikel 32 om beregning af folke- og førtidspension, når der er ret til pension fra begge kontraherende stater

Bekendtgørelse nr. 64 af 11. december 2000 om noteveksling af 14. og 17. marts 2000 med den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om succession i visse aftaler indgået med Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien samt dennes forgængere i perioden 1909-1988, punkt 4.

Bekendtgørelse nr. 25 af 14. oktober 2004 af aftale af 18. juli 2003 med Serbien og Montenegro om succession i traktater indgået med Jugoslavien, artikel 1.

Bekendtgørelse om noteveksling af 3. december 2004 og 4. januar 2005 med Bosnien-Herzegovina om succession i visse aftaler indgået med Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien samt dennes forgængere i perioden 1909-1988, punkt 2.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt for at afklare praksis vedrørende konventionen af 22. juni 1977 med Jugoslavien om social sikring, herunder for at præcisere fortolkningen af reglerne om ret til og beregning af pension i konventionen af 22. juni 1977 med Jugoslavien om social sikring.

2. Reglerne

Lov om social pension

§ 2, stk. 1, fastslår, at retten til pension er betinget af, at modtageren har dansk indfødsret.

§ 2, stk. 2, fastslår, at personer, der har haft bopæl her i riget i mindst 10 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, heraf mindst 5 år umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes, har ret til pension. Udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven har også ret til pension.

§ 4 fastslår, at retten til pension er betinget af mindst 3 års fast bopæl her i riget mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen.

§ 5 stk. 1, fastslår, at ret til fuld pension for personer over folkepensionsalderen er betinget af mindst 40 års fast bopæl her i riget. § 5, stk. 2, fastslår, at er denne betingelse ikke opfyldt fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 40 år.

§ 6, stk. 1, fastslår, at ret til fuld pension for personer under folkepensionsalderen er betinget af, at bopælstiden udgør mindst 4/5 af årene fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. § 6, stk. 2, fastslår, at såfremt betingelsen for fuld pension ikke er opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 4/5 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Den beregnede del af fuld pension nedsættes til nærmeste antal fyrretyvendedele af fuld pension.

§ 7 fastslår, hvordan beregningen af brøkpension skal foretages.

§ 11 fastslår, at ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold efter overenskomster med andre stater kan fastsætte regler om fravigelse af bestemmelserne om indfødsret, bopæl og optjening.

Konventionen af 22. juni 1977 med Jugoslavien om social sikring

Artikel 2, nr. 2, litra h, og litra i, fastslår, at konventionen for Danmarks vedkommende finder anvendelse på lovgivningen om folkepension og invalidepension.

Artikel 4 fastslår, at statsborgere i Jugoslavien, der har bopæl på Danmarks område, og statsborgere i Danmark, der har bopæl i Jugoslavien, er omfattet af henholdsvis den danske og den jugoslaviske i artikel 2 anførte lovgivning og har de samme rettigheder og pligter efter den nævnte lovgivning som den pågældende kontraherendes stats egne statsborgere, medmindre andet er bestemt i konventionen.

Artikel 26 fastslår, hvilke betingelser der skal være opfyldt for ret til førtidspension for statsborgere i en af de kontraherende stater i det tidligere Jugoslavien.

Artikel 28 fastslår, hvordan beregningen af størrelsen af pension skal opgøres for henholdsvis statsborgere i en af de kontraherende stater i det tidligere Jugoslavien og danske statsborgere.

Artikel 32 fastslår, hvordan beregningen af pensioner skal foretages, når der er ret til folke- eller førtidspension i både Danmark og i en af de kontraherende stater i det tidligere Jugoslavien.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

P-4-02: En jugoslavisk statsborger fra Serbien, som var indrejst til Danmark den 14. april 1990, kunne erhverve rettigheder efter den ophørte konvention mellem Danmark og det tidligere Jugoslavien. Ankestyrelsen lagde til grund, at konventionen som følge af krig var bortfaldet i 1991-1992, men idet ansøger var indrejst til Danmark på et tidspunkt, hvor konventionen stadig var gældende, måtte ansøger have berettigede forventninger om fra dette tidspunkt at kunne erhverve rettigheder efter konventionen.

P-4-07: En kroatisk statsborger, der havde fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 om familiesammenføring, kunne ikke få tilkendt førtidspension i Danmark.

Begrundelsen var, at han hverken opfyldte betingelserne i pensionsloven eller i konventionen af 22. juni 1977 med Jugoslavien om social sikring. Han havde været indlagt på psykiatrisk afdeling med diagnosen skizofreni og havde derfor ikke i den seneste uafbrudte bopælsperiode i Danmark i mindst 1 år været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv, hvilket var en betingelse efter konventionens bestemmelser for arbejdstagere.

P-5-07: En bosnisk statsborger havde fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 i udlændingeloven og opfyldte de almindelige betingelser i pensionsloven for ret til dansk pension. Da hun havde ret til dansk pension efter de danske regler, var der ikke grundlag for at afslå dansk pension med henvisning til, at hun ikke opfyldte betingelserne i konventionen med Jugoslavien om social sikring.

40-09: Ved beregning af brøkpension for en kvinde, der havde fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, kunne bopæl i hjemlandet ikke sidestilles med bopæl her i riget.

Der var ikke hjemmel i loven til at sidestille kvindens bopæl i oprindelseslandet med bopæl i riget, fordi hun ikke havde flygtningestatus efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven. Der var heller ikke hjemmel i loven til at sidestille hendes ophold i flygtningecenter, mens hun ventede på behandling af sagen, med fast bopæl her i riget.

Kvinden måtte anses for at have fast bopæl i Danmark fra det tidspunkt, hun havde fået opholdstilladelse og blev tilmeldt Folkeregisteret.

Kasserede

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

145-10: historisk, gælder ikke længere. Praksis er ændret, fordi den tidligere fortolkning af konventionens artikel 4, artikel 26 og artikel 28 er forkert.

4. Den konkrete afgørelse

Sag nr. 1 – j.nr. 2013-3816-24100

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over Udbetaling Danmarks afgørelse truffet den 20. juni 2013.

Resultatet er

Du har ret til en brøkpension på 38/40 med virkning fra den 1. maj 2013

Du har ret til en brøkpension på 37/40 med virkning fra den 1. maj 2011 til den 31. januar 2012

Det betyder, at vi ændrer Udbetaling Danmarks afgørelse.

Det betyder også, at Udbetaling Danmark skal udbetale den pension til dig, som du havde krav på for perioden fra den 1. maj 2011 til den 31. januar 2012, og fra den 1. maj 2013.

Udbetaling Danmark vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Brøkpension med virkning fra den 1. maj 2013

Ankestyrelsen vurderer, at du er omfattet af konventionen af 22. juni 1977 med Jugoslavien om social sikring.

Vi vurderer videre, at du har ret til en brøkpension på 38/40 med virkning fra den 1. maj 2013.

Vi har lagt vægt på det tidspunkt, hvor du er fyldt 15 år. Vi har også lagt vægt på tidspunktet, hvor du blev registreret som indrejst i Danmark, den 23. februar 1997, samt den efterfølgende opholdsperiode i Danmark.

Vi har desuden lagt vægt på tidspunktet for ydelse af førtidspension den 1. maj 2013.

Vi har derudover lagt vægt på, at du har tilbagelagt en forsikringsperiode efter lovgivningen i en af de kontraherende stater i det tidligere Jugoslavien i perioden fra den 13. februar 1984 til den 31. januar 1993.

Vi har også lagt vægt på, at du ikke har ret til førtidspension fra Bosnien. Forsikringsperioden fra den 13. februar 1984 til den 31. januar 1993 skal derfor medregnes ved beregningen af din danske førtidspension, som om det drejede sig om en bopælsperiode tilbagelagt efter dansk lovgivning.

Vi har endelig lagt vægt på, at den samlede teoretiske opholdstid i måneder udgør 395 måneder, og at den faktiske opholdstid i Danmark samt forsikringsperioden i Bosnien sammenlagt udgør 302 måneder. Der kan derfor ikke udbetales fuld førtidspension, men alene en brøk på 38/40.

Danske statsborgere med bopæl i Danmark er omfattet af konventionen af 22. juni 1977 med Jugoslavien om social sikring.

Makedonien, Serbien og Montenegro, samt Bosnien-Herzegovina har statssuccederet i konventionen af 22. juni 1977 med Jugoslavien om social sikring. Det betyder, at disse stater er indtrådt i det tidligere Jugoslaviens rettigheder og pligter efter konventionen.

Slovenien har også statssuccederet i konventionen med Jugoslavien men anser ikke konventionen for gældende længere. Slovenien anser EU forordning 883/04 som det juridiske grundlag i forhold til forpligtelser om social sikring mellem Danmark og Slovenien.

Kroatien har indgået en selvstændig overenskomst med Danmark om social sikring, som afløser konventionen om social sikring med Jugoslavien.

Kosovo har ikke statssuccederet i konventionen med Jugoslavien om social sikring, hvorfor konventionen ikke er gældende mellem Danmark og Kosovo.

Beregningen af størrelsen af pension til en dansk statsborger, der har optjent forsikringsperioder i en af de kontraherende stater i det tidligere Jugoslavien, skal ske på baggrund af reglerne i pensionsloven om optjening af pension, samt reglerne i konventionen om beregning af størrelsen af pension.

Danske statsborgere skal ved beregningen af størrelsen af pension have medregnet forsikringsperioder tilbagelagt efter lovgivningen i de kontraherende stater i det tidligere Jugoslavien, som om det drejede sig om bopælsperioder tilbagelagt efter dansk lovgivning, for så vidt de pågældende forsikringsperioder ikke giver ret til pension efter lovgivningen i en af de kontraherende stater i det tidligere Jugoslavien eller efter bestemmelserne i konventionen.

Brøkpension med for perioden fra den 1. maj 2011 til den 31. januar 2012

Vi vurderer, at du i perioden fra den 1. maj 2011 til den 31. januar 2012 havde ret til en brøkpension på 37/40.

Vi har også lagt vægt på, at beregningen af størrelsen af din pension skal ske på baggrund af reglerne i pensionsloven om optjening af pension, samt bestemmelsen i konventionen med Jugoslavien om social sikring om beregning af størrelsen af pension.

Vedrørende opgørelsen af din bopælsperiode har vi lagt vægt på det tidspunkt, hvor du er fyldt 15 år, tidspunktet hvor du blev registreret som indrejst til Danmark, den 23. februar 1997, samt den efterfølgende opholdsperiode i Danmark.

Vi har desuden lagt vægt på tidspunktet for ydelse af førtidspension den 1. maj 2011.

Vi har derudover lagt vægt på, at den forsikringsperiode, som du har optjent i det tidligere Jugoslavien i perioden fra den 13. februar 1984 til den 31. januar 1993, skal medregnes ved beregningen af pension som om det drejede sig om en bopælsperiode tilbagelagt efter dansk lovgivning, idet du ikke har ret til pension efter jugoslavisk lovgivning.

Vi har endelig lagt vægt på, at den samlede teoretiske opholdstid i måneder udgør 371 måneder og den faktiske opholdstid udgør 278 måneder. Der kan derfor ikke udbetales fuld førtidspension for perioden fra den 1. maj 2011 til den 31. januar 2012, men alene en brøk på 37/40.

Udbetaling Danmark skal udbetale dig forskellen mellem den pension, som du fik udbetalt i perioden fra den 1. maj 2011 til den 31. januar 2012 og den pension, som du har ret til.

Retten til fuld førtidspension er betinget af, at bopælstiden i Danmark udgør mindst 4/5 af årene fra det fyldte 15. år, til det tidspunkt hvorfra førtidspension ydes. Ved mindre bopælstid beregnes en brøkpension, som fastsættes efter forholdet mellem den faktiske bopælstid og 4/5 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

Forsikringsperioder tilbagelagt efter jugoslavisk lovgivning skal medregnes ved beregningen af pension til danske statsborgere i henhold til lovgivningen om invalidepension, som om det drejede sig om bopælsperioder tilbagelagt efter dansk lovgivning, for så vidt de pågældende forsikringsperioder ikke giver ret til pension efter jugoslavisk lovgivning eller efter bestemmelserne i denne konvention.

Sag nr. 2 – j.nr. 2013-3812-20734

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over Herning kommunes afgørelse truffet den 15. maj 2012, om ansøgning af pension i Bosnien og beregning af brøkpension.

Resultatet er

Du har ret til en brøkpension på 32/40 med virkning fra den 1. marts 2010, hvor du blev tilkendt førtidspension

Idet du også har ret til pension fra Bosnien, skal størrelsen af din pension beregnes efter reglerne i konventionens artikel 32

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Det betyder også, at Udbetaling Danmark skal udbetale dig forskellen mellem den pension, som du har fået udbetalt fra den 1. marts 2010 og den pension, som du har ret til.

Udbetaling Danmark vil kontakte dig.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at du har ret til en brøkpension på 32/40 med virkning fra den 1. marts 2010.

Vi vurderer videre, at kommunen ikke skulle afvente afgørelse om ret til pension fra Bosnien, før den traf afgørelse om beregningen af størrelsen af din brøkpension.

Vi vurderer derudover, at Udbetaling Danmark skal fastsætte din pension efter reglerne i artikel 32 i konventionen med Jugoslavien, idet du har ret til pension fra Bosnien.

Vi har lagt vægt på, at du er bosnisk statsborger, og at du ud fra de foreliggende oplysninger opfylder betingelserne for ret til pension i artikel 26 i konventionen med Jugoslavien om social sikring.

Vi har videre lagt vægt på, at beregningen af din pension skal ske på baggrund af reglerne i pensionsloven og konventionen om optjening af pension, samt reglerne i konventionen om beregning af størrelsen af pension.

Vi har i den forbindelse lagt vægt på det tidspunkt, hvor du er fyldt 15 år. Vi har også lagt vægt på tidspunktet, hvor du blev registreret som indrejst i Danmark, den 22. december 1997, samt den efterfølgende opholdsperiode i Danmark.

Vi har derudover lagt vægt på, at de forsikringsperioder, som du har optjent i Bosnien skal medregnes ved beregningen af din førtidspension, som om det drejede sig om bopælsperioder tilbagelagt efter dansk lovgivning. Det drejer sig om perioden fra den 8. april 1976 til den 29. august 1976, og perioden fra den 1. januar 1977 til den 30. april 1992, samt perioden fra den 1. maj 1992 til den 25. maj 1992.

Vi har desuden lagt vægt på tidspunktet for ydelse af førtidspension den 1. marts 2010.

Den samlede teoretiske opholdstid i måneder udgør 513 måneder, og den faktiske opholdstid i Danmark samt forsikringsperioderne i Bosnien udgør samlet 336 måneder. Der kan derfor ikke udbetales fuld førtidspension, men alene en brøk på 32/40.

Ved vurderingen af at kommunen ikke skulle afvente afgørelse om ret til pension fra Bosnien, har vi lagt vægt på, at kommunen havde oplysningerne om dine forsikringsperioder fra Bosnien, og således kunne træffe afgørelse om beregningen af størrelsen af din pension efter konventionens regler.

Idet du efterfølgende har fået en afgørelse om ret til pension fra Bosnien, skal din danske pension imidlertid omregnes og fastsættes efter bestemmelsen i artikel 32 i konventionen med Jugoslavien om social sikring.

Udbetaling Danmark skal ved fastsættelsen af den danske pension efter artikel 32 først beregne det beløb, som du ville have krav på i pension, hvis samtlige forsikrings- og bopælsperioder havde været tilbagelagt i Danmark. Dette beløb er i dit tilfælde 32/40 af en fuld dansk pension.

Udbetaling Danmark skal på baggrund af dette beløb beregne det faktiske beløb, der kan udbetales i pension efter forholdet mellem:

længden af den bopælsperiode, der er tilbagelagt efter gældende dansk lovgivning forud tilkendelsen af førtidspension, og

den samlede længde af de forsikrings- og bopælsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i begge de kontraherende stater forud for tilkendelsen af førtidspension

Længden af din bopælsperiode efter gældende dansk lovgivning forud for tilkendelsen af førtidspension er perioden fra den 22. december 1997, hvor du indrejste i Danmark til den 1. marts 2010, hvor du blev tilkendt førtidspension, hvilket svarer til 146 måneder.

Den samlede længde af de forsikrings- og bopælsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i både Danmark og Bosnien forud for tilkendelsen af førtidspension er på 336 måneder.

Du vil, idet du har ret til pension fra Bosnien, have ret til et beløb, der udgør 146/336-dele af 32/40 af en fuld dansk pension.

Udbetaling Danmark skal ved fastsættelsen af den danske pension efter artikel 32 undersøge, om du har ret til et tillæg efter konventionen. Et tillæg svarer til forskellen mellem:

den danske pension beregnet efter ovenstående beregningsmetode, sammenlagt med pensionen fra Bosnien, som ligeledes er beregnet efter ovenstående beregningsmetode, og

den pension du ville have ret til efter dansk ret eller bestemmelserne i konventionen, dvs. 32/40 af en fuld dansk pension

Retten til fuld førtidspension er betinget af, at bopælstiden i Danmark udgør mindst 4/5 af årene fra det fyldte 15. år, til det tidspunkt hvorfra førtidspension ydes. Ved mindre bopælstid beregnes en brøkpension, som fastsættes efter forholdet mellem den faktiske bopælstid og 4/5 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

Forsikringsperioder tilbagelagt efter jugoslavisk lovgivning skal medregnes ved beregningen af størrelsen af pension til jugoslaviske statsborgere, som har erhvervet ret til pension efter konventionens bestemmelser, som om det drejede sig om bopælsperioder tilbagelagt efter dansk lovgivning.