Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00838

Kritisk omtale af selvmord

TV 2 sendte udsendelsen ”Teenage-selvmordene” om et procentvis højere antal selvmord blandt unge i Ringkøbing-Skjern Kommune i forhold til resten af landet. I den forbindelse blev en navngiven piges selvmord omtalt imod familiens ønske. Selv efter TV 2 havde modtaget en klage fra familien, blev udsendelsen genudsendt. Nævnet har kritiseret TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

[Klager] har oplyst, at to personer kort efter [Datter]s død indfandt sig ved familiens hjem og oplyste at være journalister ved TV 2. TV 2 har oplyst, at TV 2 ikke kender til dette, og at de to personer ikke er fra TV 2. Nævnet finder på grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet ikke at kunne tage stilling til, hvorvidt de to personer var journalister ved TV 2 eller eventuelt blot udgav sig for at være det.

På grund af ovennævnte bevismæssige begrænsninger har nævnet endvidere ikke mulighed for at tage stilling til klagen over, at TV 2 skulle have taget kontakt til [Datter]s skolekammerater i forbindelse med forberedelsen af udsendelsen. Nævnet finder ikke, at det forhold i sig selv, at [Datter]s klasse efterfølgende medvirkede i en anden udsendelse på TV 2, er tilstrækkeligt til at fastslå, at dette skulle være tilfældet.

God presseskik – selvmord

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at selvmord ikke bør omtales, medmindre klar almen interesse kræver eller begrunder offentlig omtale, og i så fald bør omtalen være så skånsom som mulig. Ofre for forbrydelser eller ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede. Ved indsamling og formidling af billedmateriale, herunder amatørbilleder, skal der vises hensynsfuldhed og takt, jf. punkterne B. 2 og B. 3.

Pressenævnet finder generelt, at afdækning af årsagerne til unges selvmord – herunder en høj regional forekomst af selvmord – er et emne af væsentlig offentlig interesse. Nævnet finder imidlertid, at det havde været muligt for TV 2 at afdække de i udsendelsen rejste problemstillinger uden konkret omtale af [Datter]s selvmord med nævnelse af hendes fornavn, omtale af mindeoptoget efter hendes død og hendes afskedsvideo.

Det forhold, at selvmordet måtte have haft stor betydning i lokalsamfundet og er blevet omtalt i lokalpressen og på de sociale medier, findes ikke at være tilstrækkeligt til at tilsidesætte udgangspunktet om, at omtale af selvmord i medierne bør undgås. Pressenævnet finder således ikke, at den generelle almene interesse kan begrunde offentlig omtale af det konkrete selvmord som sket.

I lyset af familiens forudgående korrespondance med TV 2, hvor TV 2 blev orienteret om, at familien dels ikke ønsker kontakt til medier, dels konkret får afslag på at få tilladelse til at vise datterens videooptagelse, finder Pressenævnet ikke, at familiens manglende svar på TV 2s henvendelse af 18. maj 2015 kan betragtes som et stiltiende samtykke.

Nævnet finder heller ikke, at [Klager]s kortfattede indlæg på Facebook kan tages som udtryk for, at familien er indforstået med offentlig omtale af selvmordet. Der foreligger heller ikke i øvrigt oplysninger om, at familien skulle have medvirket til eller foranlediget offentlig omtale af selvmordet.

Pressenævnet udtaler herefter kritik af TV 2 for imod familiens ønske at omtale selvmordet ved nævnelse af afdødes navn og omtale af mindeoptoget i anledning af hendes død og hendes afskedsvideo og for herved ikke at udvise det fornødne hensyn over for afdødes familie. I den forbindelse bemærkes det, at TV 2 selv efter at være blevet bekendt med klagen til Pressenævnet genudsendte udsendelsen.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre følgende på TV 2. Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest og på et tidspunkt tæt på samme tidspunkt som den kritiserede udsendelse og bringes i følgende udformning:

Speak til et stillbillede af Pressenævnets logo:

”TV 2 har fået kritik af Pressenævnet for en udsendelse, der blev sendt i juni måned.

Billedet skifter til stillbilleder eller levende billeder fra den kritiserede udsendelse. Billederne må ikke indebære en krænkelse af klager og bør ikke afbillede personer af hensyn til risikoen for forveksling.

Herunder oplæses:

”I juni måned bragte TV 2 dokumentarprogrammet ”Teenageselvmordene”.

Udsendelsen handler om, at der blandt unge i Ringkøbing-Skjern Kommune procentvis er et højt antal selvmord sammenlignet med resten af landet.

Imod familiens ønske omtalte TV 2 det seneste selvmord begået af en navngiven 16-årig pige.

Det var unødvendigt for udsendelsens vinkel.

Til et billede af Pressenævnets logo oplæses følgende tekst (teksten skal også fremgå af skærmen):

”Pressenævnet kritiserer TV 2 for at omtale pigen. Nævnet kritiserer også, at TV 2 genudsendte udsendelsen efter at have fået en klage fra familien.

[Til resten af oplæsningen indsættes et skilt med www.pressenaevnet.dk]

Hele Pressenævnets kendelse kan læses på Pressenævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk”

På TV 2 PLAY offentliggøres følgende:

Kritikken offentliggøres på TV 2 PLAY ved, at der henvises til kritikken i den løbende nyhedsstrøm på tv2play. dk, hvor det øvrige indhold fremgår (siden, der vises ved at klikke på ”se vores indhold” fra forsidebilledet). Henvisningen skal bestå af et billede fra programmet (dog ikke fra omtalen af klagers datter) samt overskriften ”Kritik fra Pressenævnet”, der samtidig fungerer som link. Linket fører hen til en opsætning som det øvrige på TV 2 PLAY med tv-klippet fra offentliggørelsen på TV 2 og følgende programtekst:

”TV 2 har fået kritik af Pressenævnet for en udsendelse, der blev sendt i juni måned.

I juni måned bragte TV 2 dokumentarprogrammet ”Teenageselvmordene”.

Udsendelsen handler om, at der blandt unge i Ringkøbing-Skjern Kommune procentvis er et højt antal selvmord sammenlignet med resten af landet.

Imod familiens ønske omtalte TV 2 det seneste selvmord begået af en navngiven 16-årig pige.

Det var unødvendigt for udsendelsens vinkel.

Pressenævnet kritiserer TV 2 for at omtale pigen. Nævnet kritiserer også, at TV 2 genudsendte udsendelsen efter at have fået en klage fra familien.

Hele Pressenævnets kendelse kan læses på Pressenævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk”

Er udsendelsen fortsat tilgængelig på TV 2 PLAY skal offentliggørelse af nævnets kendelse også vises som en indledning til den pågældende udsendelse eller fremgå som tekst, når nye seere klikker ind for at se udsendelsen.

[Klager] har klaget over udsendelsen ”Teenage-selvmordene” sendt på TV 2 den 25. juni 2015 og genudsendt den 8. september 2015, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] er mor til afdøde [Datter].

1 Sagsfremstilling

TV 2 sendte den 25. juni 2015 kl. 20.50 udsendelsen ”Teenage-selvmordene”, der omhandler Ringkøbing-Skjern Kommunes relativt flere selvmord blandt unge end i øvrige kommuner.

I udsendelsen fortæller blandt andet en mor og veninde om deres tanker og følelser som pårørende til en pige, [Person A], der har begået selvmord. I udsendelsen besøges videre Ringkøbing Gymnasium, hvor en psykolog fra Klinik for Selvmordsforebyggelse taler med de unge om dét at have selvmordstanker. Center for Selvmordsforskning medvirker også i udsendelsen.

Udsendelsen omtaler [Klager]s datter [Datter]s selvmord, der fandt sted i efteråret 2014 som ”det seneste selvmord”. Af udsendelsen fremgår blandt andet følgende sekvens (halvandet minut):

”Speak: Ringkjøbing-Skjern Kommune er blevet et ekstremt billede på et landsdækkende problem, som de færreste har lyst til at tale om. De seneste tre år har seks teenagere i kommunen taget deres eget liv. Det er over ti gange så mange som landsgennemsnittet. Nu har to af Skjerns beboere valgt at tage sagen i egen hånd efter det seneste ungdomsselvmord ramte byen. Ungdomsselvmordene har påvirket de lokale i byen, især det seneste, som fik meget offentlig opmærksomhed til trods for, at selvmord sjældent bliver omtalt i medierne.

[Man ser et ungt par dele plakater ud i nogle butikker og fortælle om et foredrag, de vil holde. ]

Ung mand (til to forbipasserende på gaden): Vi har så mange selvmord blandt unge mennesker her i byen, og det vil vi gerne hjælpe med at belyse lidt. [Der filmes på plakaten, som har overskriften ”Når selvmord kommer tæt på”. ] Når man så den her mindeside, der var lavet for [Datter] og så videre, så ved jeg ikke, hvor mange der blev ved med at skrive og mindeoptog og så videre, og alle de der ting. Altså, det berører rigtig mange i området også.

Speak (mens der fortælles ses avisoverskrifterne: ”Forsvundet pige fundet død natten til … [det er ikke muligt at se mere af overskriften i udsendelsen]”, ”Politiet ser nærmere på [Datter]s afskedsvideo på nettet” og ”Afskedsvideo undersøges af politiet”. Det øvrige indhold af avissiderne er formørket, så artiklerne ikke kan læses i deres helhed): En 16-årig pige tog sit eget liv sidste efterår. Inden pigen begik selvmord, havde hun lagt en afskedsvideo på YouTube. Videoen blev på kort tid set på nettet af over 100.000 mennesker. Ringkjøbing-Skjern Dagblad skrev om selvmordet og byens borgere samlede sig og gik i optog rundt i Skjern for at mindes den unge pige. [Man ser et fotografi fra avisen af mindeoptoget. ]”

[Klager] klagede den 25. juni 2015 til TV 2 over udsendelsen. TV 2 afviste klagen den 2. juli 2015, hvorefter [Klager] indbragte klagen for Pressenævnet den 2. august 2015.

Udsendelsen blev genudsendt den 8. september 2015 på TV 2 og er desuden tilgængelig på TV 2 PLAY.

Forløbet forud for offentliggørelsen

I forlængelse af [Datter]s selvmord blev der oprettet en Facebook-hjemmeside med titlen ”R. I. P. [Datter]”. Efter offentliggørelsen af udsendelsen blev følgende tekst lagt på mindesiden den 3. august 2015. Af mindesiden fremgår bl.a.:

”kære journalister og medier.

Vi adm. for [Datter]s mindeside henstiller til at i IKKE kontakter familien mere. De har ingen ønsker om at stille op til interviews eller artikler men brug for at være lidt i fred nu. [Datter] har selv sagt det der skulle siges…”

Forud for udsendelsen sendte TV 2 den 26. januar 2015 en besked til administratoren af Facebook-mindesiden. Af beskeden fremgår bl.a. følgende:

”Jeg er journalist i en dokumentargruppe på TV 2. Jeg skriver til jer på denne side i håb om, at I vil videreformidle en kontakt til [Datter]s familie. […]

I et evt. program vil vi forsøge at finde svar på, hvorfor seks unge piger og drenge i kommunen inden for de seneste tre år har valgt at tage deres eget liv – i håb om at få sat fokus på selvmord blandt unge, og i håb om, at [Datter]s budskab om, at ingen skal gå alene med sine tanker og problemer, kan blive debatteret blandt de unge. Jeg vil derfor gerne i kontakt med [Datter]s familie, hvis de ønsker at tale med mig om, hvad der kan have udløst, at [Datter] valgte så drastisk en udvej. Det er ikke et interview, men bare en snak. ”

Af svaret fra administratoren af mindesiden fremgår det:

”Vi sender desværre ikke journalister videre til familien da de ikke har intentioner om at deltage. Og det må man respektere. ”

Af et brev af 16. april 2015 fra TV 2 til familien fremgår det bl.a.:

”Jeg er journalist på TV 2 Dokumentar, og jeg skriver til jer, fordi vi er i gang med at producere en dokumentar, der handler om selvmord blandt unge. Udgangspunktet for programmet er Ringkøbing-Skjern Kommune […]

Jeg ved, at I mistede jeres datter for et halvt år siden, og at hun lagde en video ud på YouTube, der er blevet set af rigtig mange mennesker. Jeg har forsøgt at kontakte jer tidligere via Facebook-siden R. I. P. [Datter] i forhold til et interview, men fik at vide, at det ønskede I ikke, hvilket vi selvfølgelig respekterer. Grunden til, at jeg alligevel skriver til jer nu er, at der er mere end én af de medvirkende i programmet, der nævner den video, som jeres datter lagde ud på nettet. Flere end 100.000 mennesker har allerede set videoen. Da videoen er så offentlig, ville det være forkert af os ikke at vise klip fra videoen i vores dækning, da mange unge allerede forholder sig til den. Vi har ikke tænkt os at bringe jeres datters navn, og alle personer vil blive helt sløret i de få klip vi bringer fra den. Det kommer ikke til at fylde ret meget i programmet, men jeg synes, det er meget vigtigt, at I ved det på forhånd […]”

Af brev af 21. april 2015 fra familiens advokat til TV 2 fremgår det bl.a.:

”[…] Som du anfører i din førnævnte skrivelse, har mine klienter ikke lyst til at medvirke i den planlagte udsendelse, og de ønsker heller ikke at give tilladelse til, at der i udsendelsen vises klip fra den video, som deres datter inden sin død lagde op på det anførte sted på internettet. Jeg skal anmode om, at du ikke retter flere henvendelser til mine klienter omkring udsendelsen. ”

TV 2 sendte den 13. maj 2015 advokaten en sekvens fra dokumentaren, hvor TV 2 gerne ville bringe klip fra datterens video.

Advokaten meddelte ved mail af 18. maj 2015 til TV 2, at:

”Jeg har videresendt din mail med den vedhæftede fil til mine klienter, som fastholder deres beslutning om, at de ikke vil give samtykke til, at det pågældende klip vises i den planlagte udsendelse. ”

TV 2 skrev den 28. maj 2015 bl.a. følgende til advokaten:

”Vi har efterkommet familiens ønske og bruger ikke klip fra videoen i programmet. Vi har i stedet valgt at forklare den meget offentlighed om selvmordet ved at vise nogle af de avisartikler, der blev skrevet i forbindelse med det. Vi omtaler derfor også videoens eksistens, men altså uden at vise noget fra den eller gå ind i indholdet af den. Vi nævner ikke [Datter]s navn i speaken, men hendes fornavn fremgår i nogle af avisoverskrifterne, ligesom hendes fornavn bliver nævnt af en af de medvirkende en enkelt gang i den reportagescene, som vi har sendt til dig. ”

TV 2s sidste mail henstår ubesvaret.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har som mor til den afdøde [Datter] klaget over TV 2, idet hun navnlig mener, at hensynet til de efterladte er blevet tilsidesat.

Allerede 2-3 dage efter hendes datters selvmord dukkede to ukendte personer op foran familiens hoveddør. De begyndte at filme familiens private grund, og oplyste til et familiemedlem, der henvendte sig til dem, at de var fra TV 2. De blev herefter bedt om at slette alt, hvad der var filmet og om at forlade matriklen, da familien ikke ønskede at deltage.

Den 28. maj 2015 berørte TV/MIDT-VEST i en udsendelse kl. 19.30 sagen ved at henvise til hendes datter på trods af, at familien ikke ønskede at stå frem i medierne. [Klager] har den 12. oktober 2015 telefonisk over for Pressenævnet tilkendegivet, at hun alene ønsker at klage over TV 2.

TV 2 kontaktede herefter familien gentagne gange, hvorefter TV 2 den 16. april 2015 oplyste, at de ønskede at offentliggøre hendes datters afskedsvideo. Videoen er ikke offentligt tilgængelig, og man skal være i besiddelse af et unikt link for at få retten til at se videoen. [Klager] mener ikke, at det bør lægges familien til last, at modtagere af linket har videresendt det til andre, som derefter har delt videoen i videre kreds. Familien gjorde TV 2 opmærksom på, at videoen er ophavsretligt beskyttet, og at den ikke ønskes vist på kommercielle programmer.

Herefter antog familien en advokat, som forsøgte at forklare journalisten, at familien ikke ønskede at deltage i dokumentaren. Journalisten valgte at undlade at bringe klip fra videoen, men ville medtage avisudklip og fortsat henvise til historien og hendes datter som person til trods for familiens klare og tydelige nej til at medvirke.

Journalisten gjorde ihærdige forsøg på at få familiens advokat til at overtale dem til at medvirke til trods for utallige afvisninger og et ønske om ikke på nogen som helst måde at indgå i TV 2s program. [Klager] har svært ved at se, hvordan man skal sige nej på en forståelig måde, når TV 2 åbenbart ikke forstod det klare nej, der blev givet allerede ved den første henvendelse den 26. januar 2015. Hver gang TV 2 fik et nej, oplyste de at ville gøre noget andet i stedet for, selvom de måtte vide, at familien til hver en tid ville sige nej. Hun har derfor svært ved at se, at det manglende svar fra familien på TV 2s sidste henvendelse i maj skulle kunne udlægges som stiltiende accept. I en meget svær tid måtte familien stoppe kampen, eftersom TV 2 på intet tidspunkt gav udtryk for at ville acceptere familiens nej for det udtrykkelige nej, det hele tiden havde været.

[Klager] har herudover anført, at TV 2 har forsøgt at fremskaffe oplysninger i hendes datters omgangskreds, herunder på hendes uddannelsessted, hvilket efter [Klager]s opfattelse er en udnyttelse af skrøbelige personers tilstand, da disse befinder sig i en sorgproces. TV 2 bragte den 20. august 2015 udsendelsen ”Når mobilen tager magten”, hvor det netop er hendes datters klasse, der er fokus på. Hun er ikke bekendt med, at problematikken skulle være særligt udtalt på denne skole, og hun ser det derfor som udtryk for, at TV 2 har været i kontakt med hendes datters nærmeste omgangskreds under forberedelserne til udsendelsen.

TV 2 har tilsidesat god presseskik ved at vælge at sende udsendelsen alligevel, når familien havde brug for ro til sorgen. [Klager] ser ikke, at det er i offentlighedens interesse, hvad der er sket i familien. Der er ikke tale om en person eller familie, som må tåle en nærgående omtale. Tabet af et familiemedlem har ikke en sådan almen interesse, at familien ikke skulle kunne bære deres sorg i fred for medierne. [Klager] betragter det som en stor krænkelse, at man ikke har lov til at sørge i fred, når der findes en del andre familier, som ønsker at stå frem med deres historie.

Familien modtog efter selvmordet ca. 70 henvendelser fra medier, som ønskede at omtale historien, men de fleste respekterede familiens ønske om ikke at udtale sig. TV 2s manglende respekt for deres afslag har betydet, at familien igen har modtaget mange henvendelser fra andre medier, som også ønsker at omtale historien. Dette har betydet yderligere nedture for familien.

Fotografen på Ringkøbing-Skjern Dagblad er også informeret om, at familien hverken ønsker billeder eller andet materiale i aviserne. Mediets tilsidesættelse af familiens ønsker og de presseetiske regler betyder åbenbart, at et andet medie herefter er berettiget til at gøre det samme. Det har været en særdeles hård oplevelse for familien, og TV 2 har bestemt ikke gjort det nemmere ved at sætte historien på landsdækkende tv.

2.2 TV 2s synspunkter

TV 2 har indledningsvist gjort opmærksom på, at udsendelsen den 28. maj 2015 ikke er sendt på TV 2, men på TV 2s regionale kanal, TV/MIDT-VEST. TV 2│Danmark A/S og TV/MIDT-VEST er to separate, selvstændige juridiske enheder. En klage over TV/MIDT-VEST skal derfor rettes til den regionale station.

TV 2 har ikke kendskab til, at to personer fra TV 2 skulle have indfundet sig på [Klager]s adresse og foretaget optagelser 2-3 dage efter hendes datters selvmord i oktober 2014. TV 2 begyndte først at researche på dokumentaren flere måneder senere i januar 2015.

TV 2 har anført, at selvmord blandt unge er et landsdækkende samfundsproblem, og at dette samt Ringkøbing-Skjern kommunes høje koncentration af selvmord blandt unge uden tvivl udgør et emne af væsentlig offentlig interesse. [Klager]s datters selvmord fik stor betydning for lokalsamfundet i Skjern, idet hun var den sjette unge person, der indenfor tre år begik selvmord i Ringkøbing-Skjern kommune. Mange af de kilder, som TV 2 talte med, henviste til hendes selvmord som et vendepunkt i byen. De fem første selvmord blev ikke omtalt offentligt, men pigens selvmord blev derimod omtalt både i lokalpressen og den øvrige presse. Der blev oprettet en offentlig tilgængelig mindeside på Facebook, ca. 500 borgere deltog i et mindeoptog for hende, og hun lavede og publicerede inden sit selvmord en afskedsvideo på YouTube. Selvmordet udgør derfor efter TV 2s opfattelse en uomgængelig del af historien.

Klagers datters afskedsvideo blev hurtigt spredt på de sociale medier og er pt. blevet vist over 188.000 gange. Videoen er efter TV 2s opfattelse offentligt tilgængelig, uanset den ikke måtte være umiddelbart tilgængelig via søgning. TV 2 ønskede at bringe uddrag fra videoen i udsendelsen, men afstod fra dette, da familiens advokat meddelte, at familien ikke ønskede dette.

Mindesiden på Facebook blev oprettet af venner af familien få dage efter klagers datters død. Det fremgår af artiklen ”I respekt for en ung kvinde og hendes budskab” i Ringkøbing-Skjern Dagbladet den 8. november 2014, at oprettelsen skete med familiens samtykke og med henblik på, at familien på sigt selv skulle stå for administrationen af siden. Mindesiden er offentligt tilgængelig og følges af ca. 11.000 mennesker. På mindesiden ligger diverse billeder af klagers datter, af gravstedet, af dødsannoncen, fra kirken samt fra et mindeoptog i Skjern by. Familien, herunder [Klager], venner, bekendte samt berørte skriver jævnligt diverse kommentarer på siden. TV 2 har fremsendt uddrag fra mindesiden, hvoraf det bl.a. fremgår, at [Klager] har skrevet ”elsker dig for evigt” på siden.

TV 2 har anført, at det, der nævnes i udsendelsen vedrørende klagers datters selvmord allerede inden offentliggørelsen var bredt kendt i offentligheden, og at omtalen af selvmordet alene er af konstaterende karakter. Det nævnes, at hun var en 16-årig pige, at hun havde uploadet en afskedsvideo, samt at der blev lavet en mindeside og et mindeoptog for hende. Derudover nævner en deltager i udsendelsen hendes fornavn. I sammenhæng med den øvrige offentlige dækning, herunder på de sociale medier, kan oplysningerne i programmet ikke karakteriseres som følsomme, og det kan ikke antages at programmet identificerer pigen for en større kreds end den, der i forvejen har kendt til hende.

TV 2 følger i programmet to personer, der som en reaktion på de seks selvmord i kommunen – og særligt [Datter]s selvmord – arrangerer et foredrag i Skjern om selvmord og om at være pårørende til selvmord. Flere kilder udtalte til TV 2, at der havde været en tilbageholdenhed mod lignende tiltag, fordi arrangører eller myndigheder havde været bekymret for, at tiltagene ville inspirere flere til selvmord.

I forbindelse med researchen til programmet kontaktede TV 2 i februar 2015 en række af Ringkøbing-Skjern Kommunes uddannelsesinstitutioner. Formålet var dels at komme i dialog med de unge omkring selvmord, herunder høre om deres tanker og holdninger til selvmord, samt om, hvad det betød, at der havde været så mange selvmord relativt tæt på dem, dels at tale med ledelserne på uddannelsesinstitutionerne om emnet.

Redaktionen var på intet tidspunkt i dialog med medstuderende til klagers datter, og TV 2 har heller ikke kontaktet personer fra pigens omgangskreds i øvrigt.

For så vidt angår udsendelsen ”Når mobilen tager magten” har TV 2 oplyst, at programmet er produceret af et eksternt produktionsselskab for TV 2, og at redaktionen på dette program intet har at gøre med redaktionen bag ”Teenage-selvmordene”. Redaktionen på produktionsselskabet kom i kontakt med HTX i Skjern på baggrund af henvendelser til en række gymnasier. HTX i Skjern var meget interesseret i at medvirke, og at det var skolen, der besluttede, at det var [Datter]s gamle klasse, der skulle medvirke i udsendelsen.

TV 2 har påpeget, at TV 2 ikke var af den opfattelse, at klager ikke accepterede, at TV 2 bragte den omtale, der indgår i programmet. Klager havde via sin advokat meddelt TV 2, at hun ikke ønskede at medvirke i programmet ved interview, og at hun heller ikke ønskede, at TV 2 bragte klip fra afskedsvideoen.

Eftersom TV 2 den 28. maj 2015 meddelte klager, hvorledes hendes datters selvmord ville blive omtalt i programmet, og klager ikke svarede herpå, antog TV 2, at klager samtykkede i den bragte omtale. TV 2 finder omtalen berettiget og finder, at TV 2s kontakt til familien og advokaten har været varsom, sober og respektfuld.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Hanne Schmidt, Inger Bach, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

[Klager] har oplyst, at to personer kort efter [Datter]s død indfandt sig ved familiens hjem og oplyste at være journalister ved TV 2. TV 2 har oplyst, at TV 2 ikke kender til dette, og at de to personer ikke er fra TV 2. Nævnet finder på grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet ikke at kunne tage stilling til, hvorvidt de to personer var journalister ved TV 2 eller eventuelt blot udgav sig for at være det.

På grund af ovennævnte bevismæssige begrænsninger har nævnet endvidere ikke mulighed for at tage stilling til klagen over, at TV 2 skulle have taget kontakt til [Datter]s skolekammerater i forbindelse med forberedelsen af udsendelsen. Nævnet finder ikke, at det forhold i sig selv, at [Datter]s klasse efterfølgende medvirkede i en anden udsendelse på TV 2, er tilstrækkeligt til at fastslå, at dette skulle være tilfældet.

God presseskik – selvmord

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at selvmord ikke bør omtales, medmindre klar almen interesse kræver eller begrunder offentlig omtale, og i så fald bør omtalen være så skånsom som mulig. Ofre for forbrydelser eller ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede. Ved indsamling og formidling af billedmateriale, herunder amatørbilleder, skal der vises hensynsfuldhed og takt, jf. punkterne B. 2 og B. 3.

Pressenævnet finder generelt, at afdækning af årsagerne til unges selvmord – herunder en høj regional forekomst af selvmord – er et emne af væsentlig offentlig interesse. Nævnet finder imidlertid, at det havde været muligt for TV 2 at afdække de i udsendelsen rejste problemstillinger uden konkret omtale af [Datter]s selvmord med nævnelse af hendes fornavn, omtale af mindeoptoget efter hendes død og hendes afskedsvideo.

Det forhold, at selvmordet måtte have haft stor betydning i lokalsamfundet og er blevet omtalt i lokalpressen og på de sociale medier, findes ikke at være tilstrækkeligt til at tilsidesætte udgangspunktet om, at omtale af selvmord i medierne bør undgås. Pressenævnet finder således ikke, at den generelle almene interesse kan begrunde offentlig omtale af det konkrete selvmord som sket.

I lyset af familiens forudgående korrespondance med TV 2, hvor TV 2 blev orienteret om, at familien dels ikke ønsker kontakt til medier, dels konkret får afslag på at få tilladelse til at vise datterens videooptagelse, finder Pressenævnet ikke, at familiens manglende svar på TV 2s henvendelse af 18. maj 2015 kan betragtes som et stiltiende samtykke.

Nævnet finder heller ikke, at [Klager]s kortfattede indlæg på Facebook kan tages som udtryk for, at familien er indforstået med offentlig omtale af selvmordet. Der foreligger heller ikke i øvrigt oplysninger om, at familien skulle have medvirket til eller foranlediget offentlig omtale af selvmordet.

Pressenævnet udtaler herefter kritik af TV 2 for imod familiens ønske at omtale selvmordet ved nævnelse af afdødes navn og omtale af mindeoptoget i anledning af hendes død og hendes afskedsvideo og for herved ikke at udvise det fornødne hensyn over for afdødes familie. I den forbindelse bemærkes det, at TV 2 selv efter at være blevet bekendt med klagen til Pressenævnet genudsendte udsendelsen.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre følgende på TV 2. Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest og på et tidspunkt tæt på samme tidspunkt som den kritiserede udsendelse og bringes i følgende udformning:

Speak til et stillbillede af Pressenævnets logo:

”TV 2 har fået kritik af Pressenævnet for en udsendelse, der blev sendt i juni måned.

Billedet skifter til stillbilleder eller levende billeder fra den kritiserede udsendelse. Billederne må ikke indebære en krænkelse af klager og bør ikke afbillede personer af hensyn til risikoen for forveksling.

Herunder oplæses:

”I juni måned bragte TV 2 dokumentarprogrammet ”Teenageselvmordene”.

Udsendelsen handler om, at der blandt unge i Ringkøbing-Skjern Kommune procentvis er et højt antal selvmord sammenlignet med resten af landet.

Imod familiens ønske omtalte TV 2 det seneste selvmord begået af en navngiven 16-årig pige.

Det var unødvendigt for udsendelsens vinkel.

Til et billede af Pressenævnets logo oplæses følgende tekst (teksten skal også fremgå af skærmen):

”Pressenævnet kritiserer TV 2 for at omtale pigen. Nævnet kritiserer også, at TV 2 genudsendte udsendelsen efter at have fået en klage fra familien.

[Til resten af oplæsningen indsættes et skilt med www.pressenaevnet.dk]

Hele Pressenævnets kendelse kan læses på Pressenævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk”

På TV 2 PLAY offentliggøres følgende:

Kritikken offentliggøres på TV 2 PLAY ved, at der henvises til kritikken i den løbende nyhedsstrøm på tv2play. dk, hvor det øvrige indhold fremgår (siden, der vises ved at klikke på ”se vores indhold” fra forsidebilledet). Henvisningen skal bestå af et billede fra programmet (dog ikke fra omtalen af klagers datter) samt overskriften ”Kritik fra Pressenævnet”, der samtidig fungerer som link. Linket fører hen til en opsætning som det øvrige på TV 2 PLAY med tv-klippet fra offentliggørelsen på TV 2 og følgende programtekst:

”TV 2 har fået kritik af Pressenævnet for en udsendelse, der blev sendt i juni måned.

I juni måned bragte TV 2 dokumentarprogrammet ”Teenageselvmordene”.

Udsendelsen handler om, at der blandt unge i Ringkøbing-Skjern Kommune procentvis er et højt antal selvmord sammenlignet med resten af landet.

Imod familiens ønske omtalte TV 2 det seneste selvmord begået af en navngiven 16-årig pige.

Det var unødvendigt for udsendelsens vinkel.

Pressenævnet kritiserer TV 2 for at omtale pigen. Nævnet kritiserer også, at TV 2 genudsendte udsendelsen efter at have fået en klage fra familien.

Hele Pressenævnets kendelse kan læses på Pressenævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk”

Er udsendelsen fortsat tilgængelig på TV 2 PLAY skal offentliggørelse af nævnets kendelse også vises som en indledning til den pågældende udsendelse eller fremgå som tekst, når nye seere klikker ind for at se udsendelsen.

Afgjort den 27. oktober 2015.