Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område

(Døgnophold for børn og unge og egenbetaling ved parrådgivning)

I vejledning nr. 10876 af 15. oktober 2015 om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område foretages følgende ændringer:

1. I vejledningens bilag 1 affattes tabel 2 således:

TABEL 2: Social service – børn og unge 1) , døgnophold
   
kr. årlig
Formidlet døgnophold, betaling i forbindelse med anbringelsen (lov § 159) 2)3)
1.
Indtægtsgrænse
131.700
2.
Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag)
26.100
3.
Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag)
52.300
 
1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 3.
2) Jf. bkg.nr. 1387 af 12. december 2006, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1065 af 11. november 2009.
3) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni 2013.

2. Tabel 20 udgår.

Social- og Indenrigsministeriet, den 6. november 2015

P.M.V.
E.B.
Hans B. Thomsen

/ Anita Hørby