Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2007 om farmakonomuddannelsen foretages følgende ændringer efter bemyndigelse:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 34, stk. 2 og 4, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014, fastsættes:«

2. I § 2, stk. 2, tilføjes efter »uddannelseselementer.«: »Uddannelsen begynder 1. september.«

3. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Uddannelsesapoteket udvælger og ansætter eleverne og sikrer, at eleverne som adgangskrav opfylder

1) gymnasial uddannelse eller

2) social- og sundhedsuddannelse (trin 2) samt dansk C, naturfag C og engelsk D som specifikke adgangskrav.«

4. I § 13, stk. 1, § 14, stk. 2, og § 17, stk. 1, ændres »Undervisningsministeriet« til: »Styrelsen for Videregående Uddannelser«

5. I § 13, stk. 1, og § 14, stk. 2, ændres »Indenrigs- og sundhedsministeren« til: »Sundheds- og ældreministeren«

6. I § 16 ændres »Undervisningsministeren« til: »Styrelsen for Videregående Uddannelser«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. januar 2016.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 13. november 2015

Nils Agerhus

/ Kirsten Lippert