Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Gebyrpligt
Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk
Kapitel 3 Administrative bestemmelser
Kapitel 4 Straffebestemmelser
Kapitel 5 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Definition af dækdimensioner, jf. § 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

I medfør af § 44, stk. 1, § 53, stk. 1, 4 og 5, § 53 a, § 56, stk. 3 og 4, § 67, § 80, § 88, stk. 1 og 2, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 og efter forhandling med skatteministeren fastsættes:

Kapitel 1

Gebyrpligt

§ 1. Den, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet erhvervsmæssigt modtager dæk, herunder massive gummiringe, fremstillet til anvendelse på motordrevne køretøjer, påhængskøretøjer til motordrevne køretøjer samt vogntog, skal betale et gebyr til Miljøstyrelsen, jf. dog § 3, stk. 2.

Stk. 2. Den, der erhvervsmæssigt udleverer brugte dæk, herunder massive gummiringe, til fortsat anvendelse på de i stk. 1 nævnte køretøjer m.v. skal betale et gebyr til Miljøstyrelsen.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Genanvendelse: Genanvendelse som defineret i bekendtgørelse om affald.

2) Gebyrpligtige dæk: Dæk omfattet af gebyrpligten i § 1, jf. § 3.

3) Knallert: Som defineret i færdselsloven.

4) Lille knallert: Som defineret i færdselsloven

5) Motorcykel: Som defineret i færdselsloven.

6) Motordrevet køretøj: Som defineret i færdselsloven.

7) Oparbejdning: Maskinel forarbejdning, hvorved dæk neddeles til granulat eller pulver med henblik på genanvendelse.

8) Oparbejdningsvirksomhed: Virksomhed der genanvender brugte dæk og massive gummiringe eller indsamlingsvirksomhed der forbehandler brugte dæk og massive gummiringe med henblik på genanvendelse.

9) Personbil: Bil, som defineret i færdselsloven, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet.

10) Påhængskøretøj: Som defineret i færdselsloven.

11) Registreret virksomhed: En virksomhed, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med § 4.

Gebyrsatser

§ 3. Det i § 1 nævnte gebyr udgør:

1) 10,00 kr. pr. stk. for nye og brugte dæk fremstillet til anvendelse på knallerter, motorcykler og personbiler, og for nye og brugte dæk med dimensioner mindre end eller lig med 7.00-15 eller 255-15, som er fremstillet til anvendelse på andre motordrevne køretøjer.

2) 5,00 kr. pr. stk. for regummierede dæk med dimensioner som angivet i nr. 1,

3) 25,00 kr. pr. stk. for nye og brugte dæk fremstillet til anvendelse på motordrevne køretøjer, undtagen knallerter, motorcykler og personbiler, og med dimensioner større end 7.00-15 eller 255-15 og fælgdiameter mindre end 19,5,

4) 12,50 kr. pr. stk. for regummierede dæk med dimensioner som angivet i nr. 3,

5) 75,00 kr. pr. stk. for nye og brugte dæk fremstillet til anvendelse på motordrevne køretøjer, undtagen knallerter, motorcykler og personbiler, og med fælgdiameter større end eller lig med 19,5 og mindre end 24,

6) 37,50 kr. pr. stk. for regummierede dæk med dimensioner som angivet i nr. 5 og

7) 225 kr. pr. stk. for nye, brugte og regummierede dæk fremstillet til anvendelse på motordrevne køretøjer, undtagen knallerter, motorcykler og personbiler, og med fælgdiameter større end eller lig med 24.

Stk. 2. Fritaget for gebyr er:

1) dæk, inkl. reservedæk, monteret på køretøjer, der modtages fra udlandet,

2) dæk, inkl. reservedæk, der anvendes til montering ved fremstilling af nye køretøjer,

3) dæk, der er fremstillet til anvendelse på lille knallert, og

4) dæk mindre end 500-8.

Stk. 3. Et dæks dimensioner, jf. stk. 1 og 2, afgøres i henhold til bilag 1. Såfremt blot én af dimensionerne er større end det oplyste i gruppen, tilhører dækket den næste gruppe jf. § 3 stk. 1 pkt. 1, 3, 5 og 7.

Stk. 4. Hvis den, der skal betale gebyr efter stk. 1, jf. dog stk. 2, efter anmodning fra SKAT ikke leverer tilstrækkelig dokumentation for, hvilken type (dimension og anvendelse) et dæk tilhører, eller antallet af gebyrpligtige dæk, kan SKAT fastsætte dette skønsmæssigt, jf. § 13.

Registrering af gebyrpligtige virksomheder

§ 4. Virksomheder, der er omfattet af gebyrpligten i § 1, skal registrere sig hos Erhvervsstyrelsen via virk.dk.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen skal efter modtagelse af registreringen, jf. stk. 1, overføre de registrerede oplysninger til SKAT. SKAT bekræfter registreringen overfor virksomheden og tildeler de registrerede virksomheder et bevis for registreringen.

Stk. 3. Virksomheden skal meddele ændringer i de registrerede oplysninger, jf. stk. 1, til Erhvervsstyrelsen, senest 8 dage efter at ændringerne er konstateret af virksomheden. Erhvervsstyrelsen skal efter modtagelsen af ændringen overføre de registrerede ændringer til SKAT.

Stk. 4. Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftslovens § 47, stk. 1, og som her til landet sælger afgiftspligtige dæk ved fjernsalg, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

§ 5. Registrerede virksomheder er berettiget til fra udlandet eller fra anden registreret virksomhed at modtage gebyrpligtige dæk, uden at gebyret er berigtiget.

Opgørelse af gebyrpligtige dæk

§ 6. En gebyrperiode er et kalender-kvartal, jf. dog § 12.

Stk. 2. Registrerede virksomheder skal for en gebyrperiode opgøre det gebyrpligtige antal af henholdsvis nye, brugte og regummierede dæk fordelt på hver enkelt gebyrkategori, jf. § 3, stk. 1, som summen af antallet af gebyrpligtige dæk, der i perioden er udleveret fra virksomheden, jf. dog § 7.

Stk. 3. Registrerede virksomheder, der udtager gebyrpligtige dæk til montering (udskiftning) på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer skal medregne forbruget til udleveringen i opgørelsen efter stk. 2. Til forbruget skal også medregnes dæk, der monteres på køretøjer, som benyttes i den registrerede virksomhed.

§ 7. I det gebyrpligtige antal dæk, opgjort efter § 6, fradrages:

1) antallet af dæk, der er udleveret til en anden registreret virksomhed,

2) antallet af nye eller regummierede dæk, der er leveret til udlandet,

3) antallet af brugte dæk, der er leveret til fortsat anvendelse i udlandet, og

4) antallet af dæk, der i den registrerede virksomhed er udtaget til montering ved fremstilling af nye køretøjer, jf. § 3, stk. 2, nr. 2.

Godtgørelse af gebyr

§ 8. Virksomheder, der ikke er omfattet af registreringspligten, jf. § 4, kan af SKAT få godtgjort gebyr for nye eller regummierede gebyrberigtigede dæk, der er leveret til udlandet.

Stk. 2. Virksomheder, der ikke er omfattet af registreringspligten, jf. § 4, kan af SKAT få godtgjort gebyr for dæk, der er anvendt ved fremstilling af nye køretøjer.

Regnskaber

§ 9. Registrerede virksomheder skal føre et regnskab over modtagelse, fremstilling og udlevering af gebyrpligtige dæk, jf. § 1, der kan danne grundlag for opgørelse af det i hver gebyrperiode, jf. § 6, stk. 1, opkrævede gebyr og for kontrollen med gebyrets korrekte betaling.

Stk. 2. SKAT fastsætter nærmere regler for de registrerede virksomheders regnskabsførelse.

Stk. 3. Registrerede virksomheder skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år efter regnskabsårets udløb.

Angivelse og betaling af gebyr

§ 10. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver gebyrperiode og senest ved udgangen af den følgende måned oplyse SKAT om antallet af dæk, hvoraf virksomheden skal betale gebyr, jf. §§ 6 og 7. Angivelsen skal ske digitalt på skat.dk.

§ 11. Gebyret for en gebyrperiode, jf. § 6, stk. 1, skal indbetales til SKAT senest samtidig med angivelse, jf. § 10.

Stk. 2. SKAT kan pålægge en virksomhed, der ikke betaler gebyret rettidigt, en kortere betalingsfrist end den i stk. 1 angivne og kræve, at der stilles fuld sikkerhed for gebyrets betaling.

§ 12. SKAT kan pålægge en virksomhed, der ikke betaler gebyret rettidigt, at give de i § 10 nævnte oplysninger for en kortere periode end kvartalet.

§ 13. Opkrævning foretages af told- og skatteforvaltningen i henhold til § 2, stk. 1, 3, 4 og 8, §§ 3-8 og 16-16 d i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv.

§ 14. For betaling af gebyr efter denne bekendtgørelse hæfter selskabet, fonden, foreningen m.v. eller den, der som ejer, som forpagter eller på lignende måde driver virksomheden for egen regning.

Adgang til eftersyn

§ 15. SKAT har, med henblik på et eftersyn af, om virksomheden overholder reglerne i denne bekendtgørelse, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i den registreringspligtige virksomhed og til at efterse virksomhedens forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for en registreringspligtig virksomhed, samt de personer, der er beskæftiget i virksomheden, skal yde SKAT fornøden vejledning og hjælp ved foretagelse af de i stk. 1 nævnte eftersyn.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på SKAT’s anmodning udleveres eller indsendes til SKAT.

Kapitel 2

Tilskud til indsamling af dæk

Betingelser for og ansøgning om tilskud

§ 16. Der gives tilskud til dæk, der er indsamlet i Danmark. Ydelse af tilskud er betinget af:

1) at dækkene er omfattet af § 3,

2) at indsamlingen af dækkene er foretaget miljømæssig forsvarligt,

3) at indsamlingsvirksomheden er registreret hos Miljøstyrelsen, jf. § 19,

4) at indsamlingsvirksomheden har indsamlet eller modtaget dækkene uden at kræve særskilt vederlag for håndteringen heraf, og

5) at indsamlingsvirksomheden har leveret de indsamlede dæk til en virksomhed, der genanvender dæk eller forbehandler med henblik på genanvendelse, og som er anerkendt af Miljøstyrelsen efter § 20 eller § 21.

§ 17. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal ske til Dækbranchens Miljøfond.

Stk. 2. Ansøgning om udbetaling af tilskud til indsamling af dæk skal ske i henhold til § 18 Ved ansøgning skal følgende oplyses:

1) Indsamlingsvirksomhedens og den i henhold til §§ 20 og 21 anerkendte virksomheds navn og adresse samt indsamlingsvirksomhedens CVR-nr. og P-nr.

2) En opgørelse, inklusiv dokumentation som angivet i stk. 3, over mængden af dæk, angivet i kilo og type, jf. § 3, og mængden af massive gummiringe, angivet i kilo, der er leveret til en oparbejdningsvirksomhed, der er anerkendt af Miljøstyrelsen i henhold til §§ 20 og 21.

3) Oplysninger om oprindelsen af de indsamlede dæk med angivelse af enhver virksomhed, der har leveret de indsamlede dæk, samt antallet af indsamlede dæk for hver leverandør med angivelse af leverandørens P-nr.

Stk. 3. Dokumentation for de i stk. 2, nr. 3 angivne oplysninger skal forevises på forlangende.

Stk. 4. Den i stk. 2, nr. 2, angivne dokumentation skal omfatte en opgørelse fra en oparbejdningsvirksomhed, over de fra en indsamlingsvirksomhed modtagne mængder og typer af dæk, jf. § 3, stk. 1, samt tidspunktet for leveringen af disse til virksomheden. Dokumentationen skal være underskrevet af oparbejdningsvirksomhedens ansvarlige ledelse og være forsynet med en påtegning af en statsautoriseret eller registreret revisor om de afgivne oplysningers rigtighed.

Stk. 5. Den i stk. 2, nr. 2, nævnte opgørelse kan udelades, såfremt de indsamlede dæk er leveret til en anerkendt oparbejdningsvirksomhed, der sender en månedlig opgørelse til Dækbranchens Miljøfond over de fra indsamlingsvirksomheden modtagne mængder af dæk, typen og oprindelsen af disse samt tidspunktet for leveringen af disse til oparbejdningsvirksomheden. Opgørelsen skal være underskrevet af den ansvarlige ledelse hos oparbejdningsvirksomheden og være påtegnet af en statsautoriseret eller registreret revisor, der skal bekræfte rigtigheden af de afgivne oplysninger.

Stk. 6. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal være Dækbranchens Miljøfond i hænde senest 4 uger efter udløbet af den måned, hvor levering til en af de i §§ 20 og 21 nævnte anerkendte virksomheder har fundet sted.

Stk. 7. Ansøgninger, der ikke indeholder de i denne bestemmelse omhandlede oplysninger eller dokumentation, eller som modtages senere end den i stk. 6 nævnte frist, afvises.

§ 18. Ansøgninger om tilskud til indsamling af dæk, jf. § 17, skal ske digitalt til Dækbranchens Miljøfond ved anvendelse af den digitale løsning, som Dækbranchens Miljøfond stiller til rådighed.

Stk. 2. Ansøgninger, der ikke indgives ved anvendelse af den digitale løsning, jf. stk. 1, afvises.

Stk. 3. Dækbranchens Miljøfond kan undlade at afvise en ansøgning om tilskud efter stk. 2, hvis der foreligger helt særlige forhold, der gør, at ansøger ikke må forventes at kunne anvende den digitale løsning, jf. stk. 1.

Registrering af indsamlingsvirksomheder

§ 19. Virksomheder, der indsamler eller modtager kasserede dæk, skal registrere sig i affaldsregistret som dækindsamlere i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Anmodning om registrering skal indeholde følgende oplysninger:

1) Virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer.

2) En opgørelse over virksomhedens lagerbeholdning af kasserede dæk, opgjort på datoen for anmodningens fremsendelse, samt oplysning om, hvordan disse agtes genanvendt.

3) En fortegnelse over de regioner, hvor virksomheden planlægger at foretage indsamling af kasserede dæk.

Miljøstyrelsens anerkendelse af virksomheder, der oparbejder dæk eller massive gummiringe

§ 20. Virksomheder, der oparbejder kasserede dæk eller massive gummiringe, hvortil der ydes tilskud til indsamling efter § 16-17, skal være anerkendt af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Anmodningen om anerkendelse, jf. stk. 1, skal ske til Miljøstyrelsen. Ved anmodning skal følgende bekræftes:

1) Virksomheden er i drift.

2) Virksomheden oparbejder samtlige modtagne dæk og massive gummiringe, hvortil der ydes tilskud, til gummipulver eller gummigranulat med en kornstørrelse på max. 5 mm.

3) Virksomheden genanvender enten selv gummipulveret eller gummigranulatet i produktionen eller afsætter gummipulveret eller gummigranulatet til virksomheder med henblik på genanvendelse.

Stk. 3. Anmodningen, jf. stk. 2, skal være medsendt dokumentation for, at virksomheden har miljøgodkendelse til at foretage oparbejdning af dæk.

Stk. 4. Miljøstyrelsen afgør, om dokumentationen er tilstrækkelig til, at virksomheden kan anerkendes som oparbejdningsvirksomhed.

Miljøstyrelsens anerkendelse af virksomheder, der driver forbrændingsanlæg på Bornholm

§ 21. Virksomheder, der driver affaldsforbrændingsanlæg på Bornholm og modtager og nyttiggør dæk på Bornholm, hvortil der kan ydes tilskud, skal være anerkendt af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Anmodning om anerkendelse skal indeholde erklæringer om følgende:

1) Affaldsforbrændingsanlægget er i drift.

2) Affaldsforbrændingsanlægget har en miljøgodkendelse til at forbrænde affald.

3) De modtagne dæk forbrændes med energiudnyttelse.

Ophævelse af Miljøstyrelsens anerkendelse

§ 22. Hvis en virksomhed undlader at efterkomme en anmodning fra Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 53 b, om at sende dokumentation for, at betingelserne i §§ 20-21 fortsat er opfyldt, kan Miljøstyrelsen ophæve virksomhedens anerkendelse givet i henhold til § 20 eller § 21.

Tilskudssatser

§ 23. Tilskuddet udgør følgende:

1) 1,35 kr. pr. kg. dæk omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1-6, leveret til produktion af gummipulver eller gummigranulat med en kornstørrelse på max. 5 mm til en virksomhed, der er anerkendt efter § 20, eller til forbrænding med energiudnyttelse på Bornholm til en virksomhed, der er anerkendt efter § 21.

2) 1,80 kr. pr. kg. dæk omfattet af § 3, stk. 1, nr. 7, leveret til produktion af gummipulver eller granulat med en kornstørrelse på max. 5 mm til en virksomhed, der er anerkendt efter § 20, eller til forbrænding med energiudnyttelse på Bornholm til en virksomhed, der er anerkendt efter § 21.

3) 1,80 kr. pr. kg. massive gummiringe omfattet af § 3, stk. 1, leveret til produktion af gummipulver eller granulat med en kornstørrelse på max. 5 mm til en virksomhed, der er anerkendt efter § 20, eller til forbrænding med energiudnyttelse på Bornholm til en virksomhed, der er anerkendt efter § 21.

§ 24. Tilskud ydes månedligt af Dækbranchens Miljøfond.

Stk. 2. Der ydes ikke tilskud til erhvervsmæssig indsamling af dæk, der modtages fra udlandet, medmindre det kan godtgøres, at disse er gebyrberigtigede, jf. § 3.

Tilbagebetaling af tilskud

§ 25. Tilskud, der er givet, uden at betingelserne i §§ 16-21 var opfyldt, skal tilbagebetales, jf. dog § 26. Beløbet skal tilbagebetales senest 14 dage efter, at Miljøstyrelsen skriftligt har fremsat påkrav herom.

Stk. 2. Tilbagebetales beløbet ikke rettidigt, jf. stk. 1, skal der betales rente herfor. Forrentningen sker fra det tidspunkt, hvor beløbet skulle være tilbagebetalt. Beløbet forrentes med 1,3 % i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skulle have været betalt til Miljøstyrelsen, dog mindst 50 kr.

Stk. 3. For tilbagebetaling efter stk. 1 og 2 hæfter selskabet, fonden, foreningen m.v. eller den, der ejer, forpagter eller på lignende måde driver virksomheden for egen regning.

§ 26. Miljøstyrelsen kan bestemme, at § 25 ikke finder anvendelse, når det forhold, der udløser tilbagebetalingspligten, har underordnet betydning.

Kapitel 3

Administrative bestemmelser

§ 27. Administration i henhold til kapitel 1, herunder opkrævning af gebyr, og tilsyn med overholdelsen af dette kapitel udøves af SKAT.

Stk. 2. Afgørelser, der er truffet af SKAT efter denne bekendtgørelse, kan indbringes for Landsskatteretten efter skatteforvaltningslovens § 11.

Stk. 3. Administration og tilsyn i henhold til kapitel 2 udøves af Miljøstyrelsen eller Dækbranchens Miljøfond.

Stk. 4. Alle tilfælde, hvor Dækbranchens Miljøfond ikke finder betingelserne for registrering eller udbetaling af tilskud i henhold til kapitel 2 opfyldt, eller hvor der opstår tvivlsspørgsmål, forelægges snarest Miljøstyrelsen til afgørelse.

Stk. 5. Miljøstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§ 28. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at foretage anmeldelse efter § 4, stk. 1 og 3, eller føre regnskab efter § 9, stk. 1,

2) overtræder regler fastsat i medfør af § 9, stk. 2,

3) undlader at efterkomme et pålæg, der er meddelt i henhold til § 13,

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger til brug for kontrollen med gebyret, eller

5) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilskud efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens § 110 a finder anvendelse i sager om de i stk. 1, nr. 1-5, nævnte overtrædelser, som ikke skønnes at medføre højere straf end bøde.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 148 af 16. februar 2009 om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk ophæves.

Stk. 3. Verserende sager i henhold til bekendtgørelse nr. 148 af 16. februar 2009 om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk færdigbehandles efter reglerne i denne.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 25. november 2015

Eva Kjer Hansen

/ Claus Torp


Bilag 1

Definition af dækdimensioner, jf. § 3

Et dæks dimensioner skal måles i overensstemmelse med nedenstående illustration.

bj

Eksempler:
7.00-15
Sektionsbredde = 7 tommer
 
Fælgdiameter = 15 tommer
255-15
Sektionsbredde = 255 millimeter
 
Fælgdiameter = 15 tommer
   
Mærkning på dækside:
255/65R15
Sektionsbredde = 255 millimeter
 
Fælgdiameter = 15 tommer