Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om tilsyn med overenskomstansatte sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere

§ 1. Tilsyn med arbejdet og tjenstlige forskrifter

Menighedsrådet fører tilsyn med overenskomstansatte sognemedhjælperes/kirke- og kulturmedarbejderes arbejde, idet sognemedhjælperen/kirke- og kulturmedarbejderen tillige i sin undervisningsmæssige og forkyndelsesmæssige virksomhed og ved udøvelsen af sjælesorg er undergivet tilsyn af en af biskoppen udpeget præst.

§ 2. Ikrafttrædelse m.v.

Cirkulæret træder i kraft den 15. november 2015. Samtidig ophæves cirkulære nr. 9970 af 7. december 2009 om tilsyn med overenskomstansatte sognemedhjælpere.

Kirkeministeriet, den 3. november 2015

Marie Spangenberg