Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32012L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Retningslinjer for netredegørelsen om adgang til infrastrukturen
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v.1)

I medfør af § 17, stk. 5, § 18, stk. 4, § 21 og § 113, stk. 4, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Ansøger: Enhver fysisk eller juridisk person, herunder jernbanevirksomheder, som har en almennyttig eller forretningsmæssig interesse i at købe eller reservere infrastrukturkapacitet.

2) Tog: En eller flere sammenkoblede jernbanetrækkraftenheder, som med eller uden tilkoblede vogne kører fra en jernbanestation til en anden.

3) Kanal: Den infrastrukturkapacitet på jernbanenettet, som i tid og geografi er defineret ved en sekvens af ankomst- og afgangstidspunkter for toget imellem begyndelsesstationen, mellemliggende stationer og ankomststationen, samt er nødvendig for, at et tog kan køre fra et punkt til et andet i en bestemt periode.

4) Køreplan: Den sammensætning af kanaler, som Banedanmark udarbejder for en given periode.

5) Net: Hele den jernbaneinfrastruktur, der forvaltes af en infrastrukturforvalter.

6) Overbelastet infrastruktur: En del af infrastrukturen, hvor efterspørgslen efter infrastrukturkapacitet i visse perioder ikke kan imødekommes i fuldt omfang, selv ikke efter samordning af de forskellige ansøgninger om kapacitet.

7) Samordning: Den proces, hvorved infrastrukturforvalteren og ansøgere forsøger at finde en løsning, hvis der foreligger indbyrdes modstridende ansøgninger om tildeling af kanaler.

Ansøgningsprocedure m.v.

§ 2. Ansøgere kan indgive ansøgning om tildeling af kanaler på statens jernbaneinfrastruktur samt jernbaneinfrastruktur ejet af A/S Storebælt og A/S Øresund til Banedanmark.

Stk. 2. Ansøgning om tildeling af kanaler på anden jernbaneinfrastruktur end den, der er nævnt i stk. 1, herunder ansøgning om tildeling af kanaler på den danske del af det transeuropæiske transportnet (TEN-T-nettet) samt kanaler i andre lande, kan indgives til Banedanmark, der herefter koordinerer ansøgningen med de berørte infrastrukturforvaltere.

Stk. 3. Det forhold, at en ansøger ikke på ansøgningstidspunktet opfylder de betingelser, der følger af § 9 i jernbaneloven for at drive jernbanevirksomhed i Danmark, er ikke til hinder for, at ansøgning om tildeling af kanaler kan indgives.

Stk. 4. Banedanmark deltager i nødvendigt omfang i samarbejde til varetagelse af den koordinerende funktion ved ansøgninger efter stk. 2.

Stk. 5. Banedanmark behandler de forretningsmæssige oplysninger, de modtager i forbindelse med ansøgninger efter stk. 1-2, fortroligt.

§ 3. Banedanmark bekendtgør tidsfristerne for ansøgning om kanaler i Statstidende og på Banedanmarks hjemmeside, www.bane.dk, senest 2 år før en tildelingsperiodes begyndelse.

Stk. 2. Hver tildelingsperiode varer 1 år.

§ 4. Banedanmark sikrer senest 11 måneder før en tildelingsperiodes begyndelse, at der er etableret foreløbige internationale kanaler i samarbejde med de relevante myndigheder med ansvaret for tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet i andre EU-medlemslande og i Norge. Banedanmark sikrer, at disse kanaler respekteres i videst muligt omfang under den resterende del af processen.

§ 5. Banedanmark træffer afgørelse om tildeling af kanaler efter reglerne i § 7 og §§ 14-18 på grundlag af de ansøgninger, der er indkommet 8 måneder før en tildelingsperiodes begyndelse. Senere indkomne ansøgninger kan imødekommes, såfremt der er ledig kapacitet.

§ 6. Banedanmark reserverer senest 7 måneder før en tildelingsperiodes begyndelse kanaler til infrastrukturarbejder under behørig hensyntagen til de indkomne ansøgninger om kanaler på de baneafsnit, hvor der skal foretages infrastrukturarbejder.

§ 7. Banedanmark giver senest 5½ måneder før tildelingsperiodens begyndelse ansøgerne meddelelse om tildelingen af kanaler med forbehold for mindre ændringer og justeringer og sender udkast til køreplan i høring hos alle berørte parter. Høringsfristen er herefter 1 måned.

Stk. 2. Banedanmark meddeler ansøgerne den endelige kanaltildeling senest 3 måneder, før tildelingsperioden begynder.

§ 8. Banedanmark besvarer ansøgninger i løbet af en tildelingsperiode om individuelle kanaler så hurtigt som muligt, dog senest inden 5 arbejdsdage. Banedanmark stiller oplysninger om disponibel overskydende kapacitet til rådighed for alle interesserede parter.

Samarbejde om tildeling af infrastrukturkapacitet på mere end ét jernbanenet

§ 9. Infrastrukturforvalterne samarbejder om effektiv tilvejebringelse og tildeling af infrastrukturkapacitet, der går over mere end ét net. Infrastrukturforvalterne organiserer internationale kanaler, især inden for rammerne af det transeuropæiske transportnet (TEN-T-nettet).

§ 10. Infrastrukturforvalterne opretter de nødvendige procedurer for tildeling og organisering af internationale kanaler.

Stk. 2. I den procedure, der er oprettet for at koordinere tildelingen af infrastrukturkapacitet på internationalt plan, inddrages repræsentanter for infrastrukturforvaltere for alle jernbaneinfrastrukturer, hvis tildelingsbeslutninger har betydning for mere end én anden infrastrukturforvalter.

§ 11. De nødvendige repræsentanter for infrastrukturforvaltere uden for Det Europæiske Fællesskab kan inddrages i procedurer for koordineret tildeling af infrastrukturkapacitet på internationalt plan. Europa-Kommissionen underrettes og indbydes til at deltage som observatør.

§ 12. På alle møder og alle andre aktiviteter, der vedrører tildeling af infrastrukturkapacitet til togdrift, der omfatter flere net, træffes beslutningerne udelukkende af repræsentanter for infrastrukturforvaltere.

Stk. 2. Deltagerne i det i § 9 omhandlede samarbejde sikrer, at navne på deltagere, driftsmetoder og alle relevante kriterier, som anvendes ved vurdering og tildeling af infrastrukturkapacitet, gøres offentligt tilgængelige.

§ 13. Infrastrukturforvaltere, der indgår i det i § 9 omhandlede samarbejde, skal vurdere behovet for og om nødvendigt foreslå og organisere internationale kanaler for at lette drift af godstog, som er genstand for en ad hoc-ansøgning, jf. artikel 48 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde.

Stk. 2. Internationale kanaler, der er arrangeret på forhånd, jf. stk. 1, stilles til rådighed for ansøgere gennem enhver af de deltagende infrastrukturforvaltere.

Kanaltildelingsprincipper

§ 14. Banedanmark imødekommer i videst muligt omfang alle ansøgninger om infrastrukturkapacitet, herunder ansøgninger om kanaler, der går over mere end ét net, og tager i videst mulig omfang hensyn til alle forhold af betydning for ansøgerne, herunder de økonomiske konsekvenser for deres virksomhed.

Stk. 2. Infrastruktur til brug for bestemte typer trafik fastsættes af Trafik- og Byggestyrelsen ved bekendtgørelse efter høring af de berørte parter.

§ 15. I de tilfælde hvor der foreligger modstridende ønsker om kanaler på et baneafsnit, indkalder Banedanmark de pågældende jernbanevirksomheder til forhandlinger om samordning senest 7 måneder før en tildelingsperiodes begyndelse.

Stk. 2. Jernbanevirksomheder, som er udeblevet fra forhandlingerne eller har udvist passivitet ved disse, kan nedprioriteres uagtet den i § 20 beskrevne prioriteringsorden.

Stk. 3. Såfremt der ikke findes en løsning ved forhandlingerne, træffer Banedanmark inden for 10 dage efter forhandlingerne afgørelse om fordelingen efter reglerne i §§ 19-20.

Overbelastning af infrastrukturen

§ 16. Hvis det efter anvendelsen af bestemmelserne i §§ 14 og 15 ikke er muligt at imødekomme alle ansøgninger om infrastrukturkapacitet, erklærer Banedanmark de dele af infrastrukturen, hvor dette har gjort sig gældende, for overbelastet infrastruktur. Det samme gælder for infrastruktur, hvor der i nær fremtid kan forventes knaphed på kapacitet.

§ 17. Ved overbelastning af infrastrukturen udarbejder Banedanmark en kapacitetsanalyse senest 6 måneder efter, at Banedanmark har erklæret den pågældende infrastruktur for overbelastet.

Stk. 2. Kapacitetsanalysen skal afdække årsagerne til overbelastningen, og hvilke foranstaltninger, der kan træffes på kort og mellemlang sigt for at afhjælpe dem. Blandt de foranstaltninger, der skal tages i betragtning, er linjeføring af tjenester, ændrede tider for tjenester, hastighedsændringer og infrastrukturforbedringer.

Stk. 3. Kapacitetsanalysen skal omfatte infrastrukturen, driftsprocedurerne, karakteren af de forskellige tjenester, der opererer på infrastrukturen, og alle disse faktorers indvirkning på infrastrukturkapaciteten.

§ 18. Senest 6 måneder efter at kapacitetsanalysen er færdiggjort, udarbejder Banedanmark en kapacitetsforbedringsplan efter høring af brugerne.

Stk. 2. Planen, jf. stk. 1, skal afdække:

1) Årsagerne til overbelastningen.

2) Den forventede fremtidige trafikudvikling.

3) Begrænsningerne for infrastrukturudviklingen.

4) Mulighederne for og omkostningerne ved at forøge infrastrukturkapaciteten, herunder en tidsplan for gennemførelsen og forventede ændringer i infrastrukturafgifter.

Stk. 3. Planen, jf. stk. 1, skal på grundlag af en samfundsøkonomisk analyse af de foreslåede foranstaltninger fastlægge, hvilke foranstaltninger, der skal træffes til at forøge infrastrukturkapaciteten, herunder en tidsplan for gennemførelsen.

Stk. 4. Kapacitetsforbedringsplanen, jf. stk. 1, skal inden høring og endelig offentliggørelse godkendes af transport- og bygningsministeren.

§ 19. Ved kanaltildeling på overbelastet infrastruktur har godstog fortrinsret i de på forhånd fastlagte internationale kanaler for godstrafik, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 af 22. september 2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport. Kanaler efter 1. pkt. tildeles fortrinsvis til godstog, der krydser mindst en landegrænse.

Stk. 2. Efter kanaltildelingen i henhold til stk. 1, har trafik udført som offentlig tjeneste fortrinsret frem for anden trafik.

§ 20. Hvor den samlede kapacitet på overbelastet infrastruktur ikke anvendes af trafik udført som nævnt i § 19, sker kanaltildelingen efter følgende prioritering:

1) Halvdelen af de kanaler, der afgives efter § 23, stk. 4, på det ansøgte baneafsnit, tildeles ansøgere, der for første gang ansøger om tildeling af kanaler på baneafsnittet.

2) Ny trafik udført som offentlig tjeneste.

3) Godstrafik i internationale godskorridorer, som ikke er omfattet af § 19, stk. 1.

4) Anden trafik.

Stk. 2. I tilfælde af, at to eller flere ønsker om trafik, der er sidestillede efter prioriteringsordenen i stk. 1, ikke kan forenes gennem forhandling eller efter mindre korrektioner af køreplanen, tildeles kanalerne således, at den jernbanevirksomhed, der forventes at udføre det største transportarbejde på den pågældende kanal, prioriteres. Tog indlægges successivt i køreplanen så tæt på ønskerne i ansøgningen som muligt under hensyn til de tog, som allerede er lagt ind i køreplanen.

Stk. 3. Det transportarbejde, der lægges til grund for prioriteringen efter stk. 2, antages at være proportionalt med togkilometerproduktionen pr. år. Togkilometerproduktionen pr. år beregnes for godstog ved formlen: T x A x D og for passagertog ved formlen: 4 x T x A x D, hvor

1) T er togets størrelse i antal vogne, som fastsættes ud fra den aktuelle tildelingsperiode (for passagertog, der ifølge ansøgningen skal afgå med faste regelmæssige minuttal, forudsættes togstørrelsen at svare til det samlede antal vogne i de pågældende tog i løbet af et døgn, og for nye tog forudsættes togstørrelsen at svare til gennemsnittet af de øvrige kommercielle gods- henholdsvis passagertog på de baneafsnit, hvor der er ansøgt om kanaler),

2) A er afstanden mellem afgangs- og ankomststationen på de baneafsnit, hvor der er ansøgt om kanaler, og

3) D er antal dage i tildelingsperioden, som der er indgivet ansøgning om.

Stk. 4. Såfremt to jernbanevirksomheder er sidestillede efter stk. 2 og stk. 3, tildeles kanaler først til den jernbanevirksomhed, der har ansøgt om kørsel med det materiel, der har det største kraft-/masseforhold.

Aftale mellem jernbanevirksomheder og Banedanmark

§ 21. De enkelte jernbanevirksomheder eller sammenslutninger af jernbanevirksomheder skal, inden tildelte kanaler kan benyttes, indgå aftale med Banedanmark vedrørende samarbejdsrelationer, gensidige rettigheder og forpligtelser, betingelser for benyttelse af infrastrukturen og krav til forsikring.

Stk. 2. Aftalen skal specificere de tildelte kanaler og vilkårene for deres benyttelse, samt beskrive den infrastruktur, der stilles til rådighed af infrastrukturforvalteren, den tilladte kørsel, afregning af infrastrukturafgifter og andre ydelser, særlige sikkerhedsforhold m.v.

§ 22. Aftalen skal fastsætte, hvilke rettigheder og forpligtelser parterne har i forbindelse med arbejder på jernbaneinfrastrukturen, herunder varsling over for jernbanevirksomhederne af arbejder, ansvarsregler for skader på jernbaneinfrastrukturen og på det rullende materiel, ansvars- og erstatningsregler for togforsinkelser både i relationer mellem jernbanevirksomheden og Banedanmark og andre jernbanevirksomheder, der befærder det pågældende baneafsnit.

§ 23. Aftalen skal specificere i hvilket omfang, jernbanevirksomheden skal benytte de tildelte kanaler for at kunne bevare retten til kanalerne, og skal forpligte jernbanevirksomheden til at meddele Banedanmark, hvis den helt eller delvist ophører med at anvende de tildelte kanaler.

Stk. 2. Aftalen skal give Banedanmark mulighed for at tilbagekalde tildelte kanaler, hvis de ikke har været benyttet i et mellem Banedanmark og jernbanevirksomheden eller sammenslutningen af jernbanevirksomheder aftalt tidsrum eller omfang.

Stk. 3. Aftalen skal tillige indeholde bestemmelse om, at Banedanmark på erklæret overbelastet infrastruktur kan kræve, at en kanal opgives af en jernbanevirksomhed, hvis kanalen i mindst en måned er benyttet under en tærskelkvote fastsat af Trafik- og Byggestyrelsen ved bekendtgørelse efter høring af Banedanmark, medmindre den manglende benyttelse skyldes ikke-økonomiske årsager, som jernbanevirksomheden er uden indflydelse på.

Stk. 4. For passager- eller godstrafik, der ikke udføres som offentlig tjeneste, skal aftalen indeholde bestemmelser om, at jernbanevirksomheden bevarer 90 pct. af sin kapacitet fra den foregående kanaltildelingsperiode på alle baneafsnit fra en tildelingsperiode til den næste, hvis der indgives ansøgning herom. Procentsatserne opgøres i forhold til det samlede antal tog, der opereres af jernbanevirksomheden på et baneafsnit, og afrundes til nærmeste hele tal. Togtallet målt i brøkdele anvendes ved udmålingen af kapacitet ved efterfølgende perioder.

Stk. 5. Aftalen skal ligeledes indeholde en bestemmelse om, under hvilke betingelser overdragelse af tildelt kapacitet mellem virksomheder er tilladt.

Stk. 6. Handel med infrastrukturkapacitet er ikke tilladt og fører til udelukkelse fra videre tildeling af kapacitet.

Forstyrrelser i togtrafikken

§ 24. I tilfælde af forstyrrelser i togtrafikken på grund af tekniske fejl eller uheld m.v. træffer Banedanmark alle de foranstaltninger, som er nødvendige for at normalisere situationen. Banedanmark udarbejder med henblik herpå en beredskabsplan med en liste over de forskellige offentlige organer, der skal underrettes i tilfælde af alvorlige hændelser eller alvorlige forstyrrelser i togtrafikken.

Stk. 2. Banedanmark kan forlange, at jernbanevirksomhederne stiller de midler, som Banedanmark finder mest hensigtsmæssige, til styrelsens disposition med henblik på, at togtrafikken hurtigst muligt kan normaliseres.

§ 25. I nødsituationer og ved sammenbrud, som gør infrastrukturen ubrugelig, kan Banedanmark lukke tildelte kanaler i den periode, hvor skaderne udbedres.

Netredegørelse om adgang til infrastrukturen

§ 26. Efter høring af berørte parter offentliggør Banedanmark hvert år en netredegørelse om adgangen til jernbaneinfrastrukturen.

Stk. 2. Andre infrastrukturforvaltere, der stiller jernbaneinfrastruktur til rådighed for andre, udarbejder en netredegørelse på samme vilkår som Banedanmark, jf. stk. 1.

Stk. 3. Netredegørelsen, jf. stk. 1 og 2, udarbejdes på grundlag af de retningslinjer, der er nævnt i bilag 1.

Stk. 4. Netredegørelsen, jf. stk. 1 og 2, offentliggøres på dansk og engelsk og stilles gratis til rådighed i digitalt format på infrastrukturforvalterens hjemmeside. Netredegørelsen skal ligeledes være tilgængelig på en hjemmeside, der er oprettet af infrastrukturforvalterne inden for rammerne af deres samarbejde i henhold til § 9.

§ 27. Netredegørelsen skal offentliggøres senest 4 måneder inden udløbet af fristen for ansøgning om tildeling af infrastrukturkapacitet. Netredegørelsen opdateres og ændres i nødvendigt omfang.

Stk. 2. Netredegørelsen omfatter al dansk jernbaneinfrastruktur, der er almindelig tilgængelig for jernbanevirksomheder.

Stk. 3. Til brug for Banedanmarks netredegørelse, jf. § 26, stk. 1, skal de øvrige infrastrukturforvaltere på Banedanmarks anmodning levere de nødvendige oplysninger om deres infrastruktur inden for en frist på 4 uger. Den enkelte infrastrukturforvalter indestår for rigtigheden af de leverede oplysninger.

Klagebestemmelse

§ 28. Afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse, vilkår i aftaler efter §§ 21-23 eller manglende opfyldelse af aftaler efter §§ 21-23 kan påklages til Jernbanenævnet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herom i henhold til § 113, stk. 4, i jernbaneloven, jf. §§ 12-16 i bekendtgørelse om Jernbanenævnet.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 59 af 2. februar 2004 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v. ophæves.

Transport- og Bygningsministeriet, den 10. november 2015

Hans Christian Schmidt

/ Jakob Karlshøj


Bilag 1

Retningslinjer for netredegørelsen om adgang til infrastrukturen

Netredegørelsen skal indeholde oplysninger om følgende forhold, jf. §§ 26 og 27:

1. Et afsnit om den infrastruktur, der er til jernbanevirksomhedernes rådighed, og om betingelserne for adgang til denne. Oplysningerne i dette afsnit skal hvert år bringes i overensstemmelse med eller henvise til de infrastrukturregistre, der skal offentliggøres i henhold til artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet, som gennemført i dansk ret ved Bekendtgørelse nr. 459 af 28. april 2010 om interoperabilitet i jernbanesystemet.

2. Et afsnit om afgiftsprincipper og tariffer. Afsnittet skal indeholde de fornødne detaljerede oplysninger om afgiftsordningen og tilstrækkelige oplysninger om afgifter samt andre relevante oplysninger om adgang for de tjenesteydelser, der er anført i bilag II i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, og som kun leveres af en enkelt leverandør. Det skal i detaljer beskrive den metode og de regler og, hvor det er relevant, skalaer, for fastsættelse af infrastrukturafgifter. Det skal indeholde oplysninger om allerede besluttede eller planlagte ændringer for infrastrukturafgifterne for de næste fem år, hvis oplysningerne foreligger.

3. Et afsnit om principperne og kriterierne for kapacitetstildeling. I afsnittet skal der redegøres for de generelle kapacitetskarakteristika ved den infrastruktur, der er til rådighed for jernbanevirksomheder, og for alle restriktioner for dens brug, herunder forventelige behov for kapacitet til vedligeholdelse. Det skal desuden indeholde nærmere oplysninger om procedurer og tidsfrister vedrørende kapacitetstildelingen og indeholde de specifikke kriterier, der skal anvendes, herunder særligt

a) de nærmere vilkår, på hvilke ansøgere kan ansøge om kapacitet fra infrastrukturforvalteren,

b) de krav, der stilles til ansøgere,

c) tidsplanen for ansøgnings- og tildelingsprocessen, de procedurer, der skal følges ved anmodning om oplysninger om tidsplan, og de procedurer, der skal følges ved planlægning af planlagt og uforudset vedligeholdelsesarbejde,

d) de principper, der gælder for samordningsprocessen, og det tvistbilæggelsessystem, der er oprettet som led i denne proces,

e) de procedurer og kriterier, der anvendes, hvis infrastrukturkapaciteten er overbelastet,

f) nærmere oplysninger om restriktioner for brugen af infrastruktur, og

g) de omstændigheder, under hvilke der tages hensyn til tidligere niveauer for kapacitetsudnyttelse ved fastlæggelsen af prioriteter for tildelingsprocessen.

I dette afsnit redegøres der i enkeltheder for de foranstaltninger, der skal sikre hensigtsmæssig behandling af godstransport, international transport og ad hoc-ansøgninger. Det skal indeholde en skabelon for ansøgninger om kapacitet. Infrastrukturforvalteren skal også offentliggøre detaljerede oplysninger om tildelingsprocedurerne for internationale kanaler.

4. Et afsnit med oplysninger om ansøgning om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed, jf. jernbanelovens § 9 og opnåelse af sikkerhedscertifikater, der udstedes i henhold til jernbanelovens § 59, eller henvisning til en hjemmeside eller regelsæt, hvor disse oplysninger stilles gratis til rådighed i elektronisk format.

5. Et afsnit med oplysninger om procedurer for tvistbilæggelse og klager vedrørende spørgsmål om adgang til jernbaneinfrastruktur og -tjenester samt den præstationsordning, der er omhandlet i bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet (Infrastrukturbekendtgørelsen).

6. Et afsnit med oplysninger om adgang til og afgifter for servicefaciliteter, jf. bilag II i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde. Forvaltere af servicefaciliteter, som ikke kontrolleres af infrastrukturforvalteren, skal forelægge oplysninger om afgifter for adgang til faciliteten og for leveringen af tjenester, samt oplysninger om de tekniske adgangsbetingelser, som skal anføres i netredegørelsen, eller henvise til en hjemmeside, hvor disse oplysninger stilles gratis til rådighed i digital form.

7. En aftalemodel med henblik på hvis der indgås rammeaftaler mellem en infrastrukturforvalter og en ansøger i overensstemmelse med artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, EU-Tidende 2012, nr. L 343, side 32.