Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2016 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser

I medfør af § 85 c, stk. 16, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, § 13, stk. 15, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 24. august 2012, og § 4, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1417 af 16. december 2014 om beregning af finansieringsbidrag, og efter forhandling med ministeren for børn, undervisning og ligestilling og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Bidraget fra de private arbejdsgivere for 2016 fastsættes til 125 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bidraget opkræves første gang på grundlag af ATP-bidrag modtaget i perioden fra den 2. marts 2016 til og med den 1. juni 2016.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 19. november 2015

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen