Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2016

Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 988 af 24. august 2015, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2016 udgør 1,4 pct. Heraf foretages fradrag af en procentsats, hvilket fremgår af lov nr. 832 af 7. juli 2015 om arbejdsløshedsforsikring. Denne er, som det fremgår af § 47 a 0,3 pct. i 2016, hvilket betyder, at der som hovedregel anvendes en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. i 2016.

Paragrafferne nedenfor henviser til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis ikke andet er angivet.

Satstabeller mv.
         
Tabel 1. Dagpenge, arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og efterløn
Satserne træder i kraft den 4. januar 2016
 
Lovhenvisning
 
Sats*
Dagpenge, lønmodtagere
Fuldtidsforsikrede
 
§ 47
 
836
Deltidsforsikrede
 
§ 70
 
557
Mindstesats
 
§ 50, stk. 1
 
686
Dimittend, fuldtidsforsikrede
 
§ 49, stk. 5
 
686
Dimittend, deltidsforsikrede
 
§ 49, stk. 5
 
457
Ungesats, fuldtidsforsikrede (50 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 2
 
418
Ungesats, deltidsforsikrede (50 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 2
 
279
Dagpenge, selvstændige
       
Maksimal sats
 
§ 47
 
836
Mindstesats
 
§ 50, stk. 1
 
686
Midlertidigt ophør (82 pct. sats)
 
§ 16, jf. § 20 i bek. nr. 678 af 22. juni 2011
 
686
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage)
       
Hel dagpengegodtgørelse
 
§ 84, stk. 1
 
836
Halv dagpengegodtgørelse
 
§ 84, stk. 1
 
418
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
       
Personer med forsørgelsespligt ovf. børn (80 pct. sats)
 
§ 52 j, stk. 1
 
669
Andre personer (60 pct. sats)
 
§ 52 j, stk. 1
 
502
Dagpenge under uddannelsesløft
       
Fuldtidsforsikrede (80 pct. sats)
 
§ 48 a
 
669
Deltidsforsikrede (80 pct. sats)
 
§ 48 a
 
446
Efterløn
       
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)
 
§ 74 l, stk. 1
 
836
Deltidsforsikrede (100 pct. sats)
 
§ 74 l, stk. 2
 
557
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)
 
§ 74 l, stk. 3
 
761
Deltidsforsikrede (91 pct. sats)
 
§ 74 l, stk. 3
 
507
*) Kr. pr. dag.
 
 
         
Tabel 2. Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv.
Satserne træder i kraft den 4. januar 2016
 
Lovhenvisning
Fuldtids- forsikret*
Deltidsforsikret*
Over 25 år
Dagpenge (individuel sats)
 
§ 48, jf. §§ 47 og 70
836
557
Under 25 år, ingen uddannelse
       
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:
       
Dagpenge (individuel sats)
 
§ 52 a, stk. 1
836
557
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der ikke har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år:
       
Dagpenge (50 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 1 og 2
418
279
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
       
Dagpenge (individuel sats)
 
§ 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5
836
557
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
       
Dagpenge (50 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 1, 2 og 3
418
279
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
       
Dagpenge (individuel sats)
 
§ 52 a, stk. 1, 3 og 5
836
557
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
       
Dagpenge (50 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 1 og 3
418
279
Under 25 år, gennemført uddannelse
       
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:
       
Dagpenge (individuel sats):
 
§ 52 a, stk. 1
836
557
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
       
Dagpenge (individuel sats)
 
§ 52 a, stk. 1, 4 og 5
836
557
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
Dagpenge (82 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 1 og 4
686
457
*) Kr. pr. dag
 
 
         
Tabel 3. Satser for fradragsfri indtjening, beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed og ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger
Beløbene træder i kraft den 1. januar 2016
 
Lovhenvisning
 
Beløb*
Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i efterlønsperioden
       
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse (400 timer)
 
§ 74 g, stk. 1
 
75.978
Nedre grænse (962 timer)
 
§ 74 f, stk. 7
 
99.164
Øvre grænse (962 timer)
 
§ 74 f, stk. 7
 
198.331
Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn
 
§ 6, stk. 4 i bek. nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn
 
48.200
*) Kr. pr. år
 
 
 
         
Tabel 4. Bundfradrag for 2016 ved beregning af fradrag i efterløn for pension
Efter § 74 j, stk. 10, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. reguleres bundfradraget for personer, der får udstedt efterlønsbevis, overgår eller er overgået til efterløn, med satsreguleringsprocenten, og beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.
Beløbet har virkning fra 1. januar 2016
 
Lovhenvisning
 
Beløb*
Bundfradrag
 
§ 74 j, stk. 10
 
15.100
*) Kr. pr. år
       
         
 
 
Tabel 5. Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2016
Efter § 74 e, stk. 3 fastsættes grænsen for arbejdsindtægt i forbindelse med lempeligt fradrag i efterlønsperioden.
Beløbet har virkning fra 1. januar 2016
 
Lovhenvisning
 
Beløb*
Grænse for arbejdsindtægt
 
§ 74 e, stk. 3
 
36.840
*) Kr. pr. år
       
         
         
         
Tabel 6. Beløb for den skattefrie præmie for 2016
Efter § 74 m, stk. 1 og 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan et medlem, der opfylder 2 års reglen, ved at arbejde herudover optjene en skattefri præmieportion for hver 481 timers beskæftigelse, dog højst 12 portioner.
En præmieportion svarer til 6 pct. af dagpengenes højeste beløb på årsbasis på den dag, hvor medlemmet fylder 65 år eller dør. Der henvises til § 74 m, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v..
Beløbene har virkning fra 4. januar 2016
   
1 præmieportion*
Skattefri præmie
       
For medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede
 
 
13.042
For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret
     
til efterløn for fuldtidsforsikrede
     
8.689
*) Kr.
       
         
         
         

Tabel 7. Månedligt reduktionsbeløb for efterløn i 2016 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse
Efterlønnens årlige beløb skal efter lovens § 74 o, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., reduceres med et beløb svarende til bidraget til arbejdsløshedsforsikringen samt et bidrag til a-kassernes administration svarende til halvdelen gange højeste dagpengesats for en dag. Der henvises desuden til § 5 i bekendtgørelsen om udbetalingen af efterløn til personer, der bor eller arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz, i Grønland eller på Færøerne.
Beløbene har virkning fra 4. januar 2016
     
Fuldtids-
forsikret*
Deltids-forsikret*
Reduktionsbeløb
Efterløn
   
439
328
*) Kr. pr. dag
     
       
       
       
Tabel 8. Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2016 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse
Den skattefri præmie skal efter lovens § 74 m, stk. 16, reduceres med et beløb svarende til bidraget til arbejdsløshedsforsikringen samt et bidrag til a-kassernes administration svarende til halvdelen gange højeste dagpengesats for en dag. Der henvises desuden til § 13, stk. 2, i bekendtgørelse om fleksibel efterløn
Beløbene har virkning fra 4. januar 2016
     
Fuldtids-
forsikret*
Deltidsforsikret*
Reduktionsbeløb
Efterløn
   
439
328
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn
   
439
328
*) Kr. pr. dag
       
         
         
         

Tabel 9. Månedlige arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP bidrag til staten for 2016
Arbejdsløshedsforsikringsbidraget og efterlønsbidraget reguleres på baggrund af satsreguleringsprocenten, mens ATP-bidraget afhænger af den forventede ledighed og det forventede antal a-kassemedlemmer i 2016, samt efterreguleringer fra tidligere år.
Bidragene træder i kraft den 4. januar 2016
 
Arbejdsløsheds-forsikringsbidrag*
(§ 77, stk. 2 og 3)
Efterløns-
bidrag*
(§ 77, stk. 4 og 6)
ATP-bidrag*
(§ 77, stk. 8)
Dagpengeforsikrede
       
Fuldtidsforsikrede
 
334
488
8
Deltidsforsikrede
 
223
325
5
Medlemmer, der modtager efterløn
       
Fuldtidsforsikrede
 
334
-
-
Deltidsforsikrede
 
223
-
-
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er gået på efterløn
Fuldtidsforsikrede
 
334
-
8
Deltidsforsikrede
 
223
-
5
Medlemmer under 25 år omfattet af § 52 a
Fuldtidsforsikrede
 
125
488
8
Deltidsforsikrede
 
84
325
5
*) Kr. pr. måned
 
 
 
Tabel 10. Omregningssats for 2015
Jf. bekendtgørelse nr. 1154 af 20. december 1995 fastsættes omregningssatsen for 2016
Omregningssatsen er gældende fra den 4. januar 2016
     
Beløb*
Omregningssats
   
225,13
*) Kr. pr. time
 
 
 
Tabel 11. Omregningsfaktor feriedagpenge for optjeningsåret 2015
Jf. § 9, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 698 af 27. maj 2015, fastsættes omregningsfaktoren for optjeningsåret 2015
     
Faktor
Omregningsfaktor
   
0,0951
 
 
 

Tabel 12. Medlemmets timesats for ATP-bidrag i 2016
Satserne er gældende fra 4. januar 2016
     
ATP-sats*
Medlemmets timesats for ATP-bidrag
       
Dagpenge, obligatorisk
§ 2 i bek. nr. 1418 af 16. december 2014
 
1,34
Efterløn, frivilligt
§ 6 i bek. nr. 1418 af 16. december 2014
 
1,78
VEU-godtgørelse, obligatorisk
§ 2 i bek. nr. 1418 af 16. december 2014
 
1,34
Dagpenge (under aktivering), obligatorisk
 
§ 2 i bek. nr. 1418 af 16. december 2014
 
1,34
*) Kr. pr. time
       

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 11. november 2015

Morten Binder

/ Kasper Håkansson