Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Forbedringsplaner for jordbrugsbedrifter
Kapitel 2 Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
Kapitel 3 Økologisk produktion og økologiske produkter
Kapitel 4 Fremme af udviklingen i særlige landdistrikter
Kapitel 5 Foranstaltninger i ugunstigt stillede områder
Kapitel 6 Etablering af samarbejde mellem jordbrugere
Kapitel 7 Administration af loven
Kapitel 8 Fællesbestemmelser
Kapitel 9 Straffebestemmelser
Kapitel 10 Ikrafttrædelse m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Herved bekendtgøres lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, med de ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 964 af 27. oktober 2000, bekendtgørelse nr. 317 af 7. maj 2001, bekendtgørelse nr. 950 af 31. oktober 2001, § 97 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 34 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 40 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 6 i lov nr. 536 af 24. juni 2005, § 63 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 13 i lov nr. 341 af 27. april 2011.

Kapitel 1

Forbedringsplaner for jordbrugsbedrifter

§§ 1-2. (Ophævet)

Kapitel 2

Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

§ 3. Miljø- og fødevareministeren1) kan yde tilskud til

1) miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og

2) demonstrationsprojekter af betydning for miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om

1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til,

2) de betingelser, som skal opfyldes for at opnå tilskud, og

3) størrelse og udbetaling af tilskud.

Kapitel 3

Økologisk produktion og økologiske produkter

§§ 4-6. (Ophævet)

Kapitel 4

Fremme af udviklingen i særlige landdistrikter

(Mål 5 b og LEADER)

§§ 7-8. (Ophævet)

Kapitel 5

Foranstaltninger i ugunstigt stillede områder

(Bjergdirektivet)

§ 9. (Ophævet)

Kapitel 6

Etablering af samarbejde mellem jordbrugere

§ 10. (Ophævet)

Kapitel 7

Administration af loven

§ 11. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om ansøgning m.v. efter denne lov.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om administrationen af de i loven omhandlede ordninger.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at virksomheders anmodning om udbetaling af tilskud og indberetninger af oplysninger efter regler fastsat i medfør af stk. 1 og 2 skal ske digitalt, og at kommunikation i forbindelse hermed skal foregå digitalt mellem ministeren og virksomhederne.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital anmodning og indberetning samt digital kommunikation, jf. stk. 3, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler om, at ministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan udstede afgørelser og andre dokumenter i forbindelse med anmodninger eller indberetninger som nævnt i stk. 3 uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 6. Ministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Miljø- og Fødevareministeriet eller den, ministeren bemyndiger hertil, som afsender.

Stk. 7. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 12. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at udbetaling af tilskud efter denne lov skal ske til en af ansøger anvist konto i et pengeinstitut.

§ 13. Tilsagn om støtte i henhold til denne lov kan gives inden for beløbsrammer, der fastsættes på de årlige bevillingslove, jf. dog § 16, stk. 3, 3. pkt.

§ 14. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler, som tilpasser støtten efter forholdene i de forskellige områder af landet.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at en støtteordning alene skal kunne anvendes i særlige områder.

§ 15. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvilken betydning det har for ydelse af støtte efter denne lov, at ansøgeren tidligere har modtaget støtte efter denne eller anden lov eller har mulighed for at modtage støtte efter anden lov.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om, at en støttemodtager i en periode kan udelukkes fra at modtage støtte inden for Fællesskabets forordninger om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget samt om naturpleje, hvis støttemodtageren med forsæt eller ved grov uagtsomhed har afgivet urigtige oplysninger af betydning for modtagelse af støtte inden for nævnte forordninger.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen kan udøve ministerens beføjelser i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 2.

§ 16. Miljø- og fødevareministeren kan bemyndige et direktorat under ministeriet til at udøve sine beføjelser efter loven.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan efter aftale med finansministeren bemyndige Finansstyrelsen2) til at træffe afgørelser efter loven.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen eller private organisationer kan udøve ministerens beføjelser efter § 3, stk. 1, herunder hvilke betingelser der skal opfyldes for at kunne udøve beføjelserne. Ved delegation bevarer ministeren sin fulde instruktionsbeføjelse. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til de omfattede foranstaltninger, jf. 1. pkt.

§ 17. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter § 16, stk. 1 og 2, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser, der er truffet af en kommunalbestyrelse eller en privat organisation i henhold til bemyndigelse efter § 15, stk. 3, § 16, stk. 3, eller § 20, stk. 4, kan indbringes for miljø- og fødevareministeren.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler, hvorefter afgørelser, der er truffet af en kommunalbestyrelse i henhold til bemyndigelse efter § 16, stk. 3, alene kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder om klagefrist.

Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren kan ændre afgørelser truffet i henhold til bemyndigelse efter § 15, stk. 3, § 16, stk. 3, og § 20, stk. 4, uden at der foreligger klage.

Kapitel 8

Fællesbestemmelser

§ 18. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om kontrol, tilsyn, regnskaber og revision vedrørende foranstaltninger, hvortil der ydes støtte efter denne lov.

Stk. 2. Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger efter loven har miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til jordbrugsbedrifter eller andre virksomheder, der drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om støtte efter loven. På tilsvarende måde har miljø- og fødevareministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, adgang til bedrifternes og virksomhedernes regnskaber, forretningsbøger m.v.

Stk. 3. Den, der driver en jordbrugsbedrift eller anden virksomhed, skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i stk. 2 nævnte materiale skal udleveres til de kontrollerende myndigheder på disses begæring.

Stk. 4. Til brug for kontrollen kan miljø- og fødevareministeren indhente oplysninger hos told- og skatteforvaltningen eller andre offentlige myndigheder.

§ 19. Støttemodtageren skal i hele støtteperioden på miljø- og fødevareministerens forlangende, jf. dog § 16, stk. 3, afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for at modtage støtte fortsat opfyldes.

Stk. 2. Støttemodtageren skal i hele støtteperioden underrette miljø- og fødevareministeren, jf. dog § 16, stk. 3, hvis betingelserne for at modtage støtte ikke længere opfyldes.

§ 20. Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at støtte efter denne lov bortfalder helt eller delvis, hvis

1) støttemodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) betingelserne for støtte ikke længere opfyldes,

3) støttemodtageren tilsidesætter sin pligt i medfør af regler udstedt efter § 18, stk. 1, eller pligter i medfør af § 18, stk. 3, og § 19, eller

4) forudsætningerne for støtte i øvrigt efter miljø- og fødevareministerens skøn er væsentligt forrykket.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan i de tilfælde, hvor støtte bortfalder i medfør af stk. 1, bestemme, at ydede beløb helt eller delvis skal tilbagebetales med tillæg af renter.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om beregningen af renter efter stk. 2.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen eller private organisationer kan udøve ministerens beføjelser efter stk. 1 og 2.

§§ 21-22 a. (Ophævet)

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§ 23. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse.

Stk. 2. Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af loven, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold.

Stk. 3. Den, der overtræder § 18, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 4. I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 6. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan miljø- og fødevareministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 7. For så vidt angår den i stk. 6 nævnte tilkendegivelse, finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926,3) tilsvarende anvendelse.

Kapitel 10

Ikrafttrædelse m.v.

§ 24. Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af miljø- og fødevareministeren.4)

Stk. 2. Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 715 af 30. august 1995, ophæves med undtagelse af § 1, stk. 2, og §§ 19 og 20 samt §§ 21-29, for så vidt bestemmelserne angår § 1, stk. 2, og §§ 19 og 20. Loven er fortsat gældende for ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovens ophævelse.

Stk. 3. Administrative forskrifter udstedt i medfør af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 715 af 30. august 1995, forbliver i kraft, indtil de ophæves, afløses af regler udstedt i medfør af denne lov eller i medfør af økologiloven.

§ 25. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 404 af 10. juni 1997 om ændring af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v. (Støtte til fremme af økologisk omstilling inden for jordbrug og fiskeri m.v.)5) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.6)


Økologilov nr. 118 af 3. marts 19997) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 16

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.8)


Lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) indeholder følgende bestemmelse:

§ 28. Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Ministeren fastsætter tidspunktet for ophævelsen af følgende love eller dele heraf:

1) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, med undtagelse af § 4 og kapitel 7-10, for så vidt bestemmelserne angår § 4,9)

2) (Udeladt)

3) (Udeladt)

4) (Udeladt)

Stk. 3. De i stk. 2 ophævede lovbestemmelser er fortsat gældende for tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovbestemmelsernes ophævelse.

Stk. 4. Regler, der er udstedt i medfør af de i stk. 2 ophævede lovbestemmelser, er fortsat gældende for tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovbestemmelsernes ophævelse.


Lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 24. Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Ministeren fastsætter tidspunktet for ophævelse af lov om tilskud til produktudvikling af jordbrugs- og fiskeriprodukter samt forsøgsfiskeri m.m. eller dele heraf, jf. lovbekendtgørelse nr. 634 af 29. juli 1999, samt tidspunktet for ophævelse af § 4 i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999.10) De nævnte bestemmelser er dog fortsat gældende for ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovenes ophævelse.

Stk. 3. Regler udstedt i medfør af lov om tilskud til produktudvikling af jordbrugs- og fiskeriprodukter samt forsøgsfiskeri m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 634 af 29. juli 1999, samt § 4 i lov om jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, er fortsat gældende for ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovbestemmelsernes ophævelse.


Lov nr. 428 af 6. juni 2005 om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.),11) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 125

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.12) § 69 træder dog tidligst i kraft på det eller de tidspunkter, som skatteministeren fastsætter som ikrafttrædelsestidspunkt for lov om beskatning af søfolk eller de relevante dele af den nævnte lov, jf. lovens § 17.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005. § 70, nr. 1, og § 104 har dog virkning fra lovens ikrafttræden.

Stk. 3. (Udeladt)


Lov nr. 430 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer – samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet)13) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 70

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.14)

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Afgørelser om inddrivelse, der inden den 1. oktober 2005 er påklaget til de hidtidige administrative klageinstanser, overgår til behandling i Landsskatteretten den 1. januar 2006, hvis de hidtidige klageinstanser ikke har færdigbehandlet klagen inden denne dato.


Lov nr. 431 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler)15) indeholder følgende irkafttrædelsesbestemmelse:

§ 85

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. november 2005, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt)


Lov nr. 536 af 24. juni 2005 om ændring af jordfordelingsloven, landdistriktsstøtteloven, lov om drift af landbrugsjorder og forskellige andre love på Fødevareministeriets område (Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, samt konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen)16) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.


Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)17) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. § 11 finder alene anvendelse på afgørelser om lønindeholdelse, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. (Udeladt)


Lov nr. 341 af 27. april 2011 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning m.v.)18) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 18

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2011, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt)

Miljø- og Fødevareministeriet, den 14. december 2015

Eva Kjer Hansen

/ Jette Petersen

Officielle noter

1) Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blev Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sammenlagt til et Miljø- og Fødevareministerium, jf. bekendtgørelse nr. 1229 af 3. november 2015 om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene.

2) I forbindelse med nedlæggelsen af Finansstyrelsen i 2003, blev styrelsens opgaver overført til Økonomistyrelsen. I dag varetages opgaven af Statens Administration, som blev etableret den 20. januar 2011 ved en udspaltning fra Økonomistyrelsen.

3) Bestemmelserne om tiltalerejsning i retsplejeloven er ændret i forbindelse med politi- og domstolsreformen, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006. Det vil være bestemmelsen i retsplejelovens § 895, der finder anvendelse i den i § 23, stk. 6 nævnte tilkendegivelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1308 af 9. december 2014.

4) Loven er trådt i kraft den 24. marts 1997, jf. bekendtgørelse nr. 199 af 17. marts 1997.

5) Lovændringen vedrører ændring af lovens titel, overskriften til kapitel 3, § 4, stk. 1, §§ 5-6, overskriften til kapitel 7, § 12, § 13, stk. 1, § 17, stk. 2, § 18, stk. 1, § 23, stk. 5, der er blevet stk. 6, ophævelse af § 3, stk. 2, hvorefter stk. 3 er blevet stk. 2, § 7, stk. 2, hvorefter stk. 3 er blevet stk. 2, og indsættelse af § 15, stk. 2 og 3, § 16, stk. 3, 2 og 3. pkt., § 17, stk. 3, hvorefter stk. 3 er blevet stk. 4, § 17, stk. 5, § 23, stk. 4, hvorefter stk. 4-7 er blevet stk. 5-8.

6) Lovens § 1, nr. 2, § 1, nr. 7 og 8, § 1, nr. 10-15, er trådt i kraft den 28. oktober 1997, jf. bekendtgørelse nr. 802 af 23. oktober 1997, § 1, nr. 1, § 1, nr. 3-5, § 1, nr. 9 og § 1, nr. 16, er trådt i kraft den 1. maj 1998, jf. bekendtgørelse nr. 227 af 22. april 1998, og § 1, nr. 18, er trådt i kraft den 19. marts 1999, jf. bekendtgørelse nr. 138 af 15. marts 1999.

7) Lovændringen vedrører indsættelse af § 4, stk. 3, ophævelse af §§ 5-6, § 21, og § 23, stk. 4, hvorefter stk. 5-8 er blevet stk. 4-7, og ændring af § 17, stk. 1, § 18, stk. 2, 1. pkt, § 22, stk. 1, 1. pkt., § 24, stk. 3.

8) Loven er offentliggjort i Lovtidende den 4. marts 1999, og er trådt i kraft den 5. marts 1999.

9) §§ 1-2, §§ 9-10 samt kapitel 7-9 for så vidt angår §§ 1-2 og §§ 9-10, i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, er ophævet den 1. november 2000 ved bekendtgørelse nr. 964 af 27. oktober 2000, og §§ 7-8 samt kapitel 7-9 for så vidt bestemmelser angår §§ 7-8, i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, er ophævet den 10. november 2001 ved bekendtgørelse nr. 950 af 31. oktober 2001.

10) § 4 i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse af 26. marts 1999, er ophævet den 16. maj 2001 ved bekendtgørelse nr. 317 af 7. maj 2001.

11) Lovændringen vedrører ændring af § 18, stk. 4.

12) Loven er offentliggjort i Lovtidende den 7. juni 2005, og er trådt i kraft den 8. juni 2005.

13) Lovændringen vedrører ændring af § 22, stk. 1, 1 og 2. pkt, og § 22, stk. 3, der er blevet stk. 2 og ophævelse af § 22, stk. 2, hvorefter stk. 3 og 4 er blevet stk. 2 og 3, og stk. 4

14) Loven er offentliggjort i Lovtidende den 7. juni 2005 og er trådt i kraft den 8. juni 2005.

15) Lovændringen vedrører ændring af § 22, stk. 1, 2. pkt. og indsættelse af § 22 a.

16) Lovændringen vedrører ændring af § 15, stk. 3, § 16, stk. 3, 1. og 3. pkt, § 17, stk. 2 og 3 og § 20, stk. 4.

17) Lovændringen vedrører ophævelse af § 22 og § 22 a.

18) Lovændringen vedrører indsættelse af § 11, stk. 3-7.