Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (10. november 2015)

Skatteministeren (Karsten Lauritzen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (Indførelse af land-for-land rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.)

(Lovforslag nr. L 46)

I overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser foreslås implementering af to internationale standarder, hvilket er med til at sikre en korrekt fordeling af beskatningen mellem landene. Lovforslaget bidrager i den forbindelse til at øge gennemsigtigheden for medlemsstaternes skatteadministrationer ved at give dem tilstrækkelige informationer på beskatningsområdet. Dermed opnås større sikkerhed for, at indkomst bliver beskattet der, hvor den økonomiske aktivitet og værdi er genereret. Lovforslaget indeholder følgende forslag til ændringer:

- Indførelse af den nye internationale transfer pricing standard, som bl.a. indeholder krav om, at alle store multinationale koncerner med en omsætning på mindst 750 mio. euro (svarende til 5,6 mia. kr.) på koncernniveau skal udarbejde en årlig land-for-land-rapportering. Rapporten skal indeholde information om koncernens indkomst, skatter og økonomiske aktivitet for hvert land, som koncernen opererer i. Forpligtelsen vil som følge af omsætningsgrænsen alene omfatte de allerstørste danske koncerner.

Den nye internationale standard for transfer pricing dokumentation indeholder også andre elementer. Disse elementer kan dog implementeres ved, at der udstedes en ny bekendtgørelse om transfer pricing dokumentation.

- Indførelse af OECDs globale standard for indberetning og udveksling af kontooplysninger, som er indført i EU-retten ved en ændring af direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet.

Som følge af overgangen til denne nye standard bliver rentebeskatningsdirektivet ophævet, idet rentebeskatningsdirektivet efter vedtagelsen alene vil have en marginal betydning. Fordelene ved at opretholde direktivet overskygges dermed af byrderne ved at opretholde rentebeskatningsdirektivets system ved siden af direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet.

Lovforslaget vurderes at ville styrke SKATs kontrolindsats og kan derfor i et vist omfang medføre et merprovenu, der dog ikke lader sig kvantificere.

Regeringen har stor fokus på at prioritere bekæmpelse af skattely og skatteunddragelse. Som skatteminister er jeg samtidig af den overbevisning, at skattely bedst muligt bekæmpes gennem internationale aftaler og et stærkt samarbejde på tværs af landegrænser. Det er vigtigt, at Danmark ikke går enegang i kampen mod skatteunddragelse, da det er fejlagtigt at tro, at skattely alene kan bekæmpes gennem stramninger herhjemme. Lovforslaget bidrager til at øge gennemsigtigheden og styrke samarbejdet mellem myndigheder på tværs af grænser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.