Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (12. november 2015)

Miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner

(Lovforslag nr. L 59)

Lovforslagets formål er at ophæve lov om randzoner som en del af fødevare- og landbrugspakken.

Efter lovens ophævelse vil der ikke længere være krav om, at landbruget etablerer randzoner langs vandløb og rundt om søer.

Lov om randzoner indgår i opfyldelsen af målsætningerne i en række af natur- og miljødirektiverne, særligt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 (vandrammedirektivet). Kvælstofeffekten af ophævelsen forventes på landsplan at blive modsvaret af effekterne af bl.a. allerede vedtagne initiativer og den strukturelle udvikling.

Den fremtidige miljøindsats vil blive fokuseret i de områder af landet, hvor udfordringerne er størst. Det vil give en samfundsøkonomisk mere effektiv miljøindsats samtidig med, at råvaregrundlaget kan øges til gavn for vækst og beskæftigelse i landdistrikterne.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.