Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0072
 
32012L0027
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders fakturering af omkostninger over for elforbrugere1)

I medfør af § 82, stk. 6, og § 88, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013 om elforsyning, som ændret ved lov nr. 633 af 16. juni 2014 og lov nr. 577 af 4. maj 2015, fastsættes:

Formål, anvendelse og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse har til formål at sikre gennemsigtighed omkring priser, tariffer, rabatter og vilkår samt sammenlignelige informationer ved faktureringen. Bekendtgørelsen fastsætter regler om elhandelsvirksomheders fakturering og specificering af omkostninger over for elforbrugere.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på elhandelsvirksomheders fakturering over for elforbrugere.

Stk. 3. Ved elhandelsvirksomheder forstås i denne bekendtgørelse virksomheder, der sælger elektricitet, jf. elforsyningslovens § 5, stk. 1, nr. 7.

Hvilke oplysninger skal elregningen (periodeopgørelsen) indeholde

§ 2. Elregningen skal som minimum indeholde oplysninger om:

1) den samlede betaling og forbruget (kWh) for perioden,

2) pristypen (fastpris/variabel pris eller andet),

3) abonnement for perioden i kr.,

4) den samlede pris i øre/kWh dækkende betalingen for leveret el, net- og systemydelser, offentlige forpligtelser, jf. elforsyningslovens § 8, opkrævede elafgifter samt indeholdt moms heraf i fakturaperioden,

5) a conto indbetalingerne i den periode, som periodeopgørelsen afslutter, samt sidste rettidige indbetalingsdato,

6) installationsadresser (forbrugssteder), aftagenumre eller målerpunkt ID samt adgang til tast-selv-service eller internetservice, hvis tjenesteydelser af denne art tilbydes,

7) kontraktsperiodens udløb samt angivelse af hvilket produkt forbrugeren flyttes over på ved udgangen af aftaleperiode og

8) eventuelle gebyrer, der skyldes den pågældende forbrugeres forhold med specificering af gebyrtype samt størrelse.

Stk. 2. Elhandelsvirksomheden skal endvidere oplyse elforbrugeren om muligheden for vederlagsfrit at modtage en specificeret perioderegning, jf. § 4.

A conto fakturering

§ 3. Såfremt elhandelsvirksomheden benytter a conto fakturering skal a conto regningen som minimum indeholde oplysninger om:

1) den samlede betaling og det forventede forbrug i a conto perioden samt sidste rettidige indbetalingsdato,

2) pristypen (fastpris/variabel pris eller andet),

3) abonnement for perioden i kr.,

4) den samlede pris for leveret el i øre/kWh som fastsat i § 2, stk. 1,

5) installationsadresser (forbrugssteder), aftagenumre eller målerpunkt ID samt adgang til tast-selv-service eller internetservice, hvis tjenesteydelser af denne art tilbydes,

6) kontraktsperiodens udløb samt angivelse af hvilket produkt forbrugeren flyttes over på ved udgangen af aftaleperiode og

7) eventuelle gebyrer, der skyldes den pågældende forbrugeres forhold med specificering af gebyrtype samt størrelse

Stk. 2. Elhandelsvirksomheden skal oplyse elforbrugeren om muligheden for vederlagsfrit at modtage en specificeret a conto regning, jf. § 4.

Specificering af elregningen (periodeopgørelsen) og a conto regningen

§ 4. Elhandelsvirksomheden skal på elforbrugerens anmodning fremsende en specificeret periode- og a conto regning.

Stk. 2. Denne skal som minimum indeholde oplysninger om:

1) forbruget (kWh), forventet forbrug (kWh) ved a conto regning,

2) samt den samlede betaling dækkende betalingen for leveret el, net- og systemydelser, opkrævede elafgifter, offentlige forpligtelser, abonnement og moms i fakturaperioden,

3) pristypen (fast pris/variabel pris eller andet),

4) kontraktsperiodens udløb samt angivelse af hvilket produkt forbrugeren flyttes over på ved udgangen af aftaleperioden,

5) den samlede pris for leveret el i øre/kWh dækkende betalingen for el samt net- og systemydelser,

6) abonnement for perioden i kr.,

7) bindende prisnedsættelser,

8) de samlede opkrævede afgifter i øre/kWh, (elafgifter), dog kun hvis disse aktuelt skal betales,

9) offentlige forpligtelser med den gennemsnitlige pris for perioden i øre/kWh,

10) gebyrer, der skyldes den pågældende forbrugers forhold med specificering af gebyrtypen samt størrelsen heraf, hvis disse aktuelt skal betales,

11) fakturaperioden, dato for faktureringen, sidste rettidige indbetalingsdag,

12) installationsadresser (forbrugssteder) og aftagenumre eller målerpunkt ID,

13) målernummer, målerstand eller estimeret målervisning for fakturaperiodens start og slut, samt forbrug i perioden ifølge måler eller beregning, samt dato for aflæsning eller forbrugsberegning,

14) a contobetalinger i den periode, som periodeopgørelsen afslutter samt kommende periode, hvis elselskabet opkræver næste a conto via periodeopgørelsen,

15) kundenummer, regningsnummer, samt adgang til tast-selv-service eller internetservice, hvis tjenesteydelser af denne art tilbydes, og

16) elselskabets CVR-nr.

Sanktionsbestemmelser

§ 5. Energitilsynet kan meddele påbud om efterkommelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses §§ 2-4.

§ 6. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at efterkomme påbud udstedt med hjemmel i denne bekendtgørelses § 5, eller

2) undlader at efterkomme de i denne bekendtgørelse angivne krav til fakturaoplysninger.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. april 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 486 af 29. maj 2007 om elselskabers fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser ophæves.

Energitilsynet, den 3. december 2015

Uffe Bundgaard-Jørgensen

/ Finn Dehlbæk

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder regler, der gennemfører dele af artikel 3, stk. 7, artikel 37, stk. 1, litra i og bilag 1, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, EU-Tidende 2009 nr. L 211, side 55-93, samt dele af artikel 10 og bilag 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EU-Tidende 2012 nr. L 315, side 1-55.