Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv.

I medfør af § 2, stk. 3, i lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1143 af 7. oktober 2014, fastsættes:

§ 1. Normalhandelsværdier pr. 31. december 2015 fremgår af tabellen i bilag 1.

§ 2. Landbrugere med kalenderårsregnskab skal benytte de værdier, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de værdier, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen, benyttes.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2015 og har virkning for indkomståret 2015.

Skatterådet, den 24. november 2015

Hanne Søgaard Hansen

/ Jesper Wang-Holm


Bilag 1

Kreaturer, store racer:
2015
Over 2 år
7.100 kr.
1-2 år
5.500 kr.
0-1 år
2.200 kr.
Jersey:
 
Over 2 år
5.400 kr.
1-2 år
4.100 kr.
0-1 år
1.400 kr.
Kødrace:
 
Over 2 år
7.000 kr.
1-2 år
5.500 kr.
0-1 år
2.600 kr.
Heste
 
Over 2 år
5.500 kr.
Små heste og plage
3.800 kr.
Føl
2.000 kr.
Grise:
 
0-30 kg
240 kr.
30-60 kg
440 kr.
Over 60 kg
640 kr.
Orner og grisesøer
2.300 kr.
Får og Lam
860 kr.