Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. november 2015

Forslag

til

Lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

§ 1. Danmark deltager i Den Europæiske Unions samarbejde om et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, jf. tredje del, afsnit V, i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, på grundlag af tilvalgsordningen beskrevet i bilaget til protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabontraktaten.

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 3 har virkning fra den første dag i måneden, der følger efter meddelelsen til de andre EU-medlemsstater om overgang til tilvalgsordningen, jf. § 1.

§ 3. I lov nr. 447 af 11. oktober 1972 om Danmarks tiltrædelse af Den Europæiske Union, som ændret ved § 2 i lov nr. 259 af 28. maj 1984, lov nr. 352 af 4. juni 1986, lov nr. 281 af 28. april 1993, § 2 i lov nr. 322 af 6. juni 1998, § 2 i lov nr. 499 af 7. juni 2001 og § 2 i lov nr. 321 af 30. april 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Retsakter, der er vedtaget til udbygning af Schengenreglerne, og som Danmark har tiltrådt på mellemstatsligt grundlag, sættes i kraft i Danmark, i det omfang de efter EU-retten er umiddelbart anvendelige.«

2. § 4, nr. 14, litra a, ophæves.

Litra b bliver herefter litra a.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Folketinget, den 12. november 2015

Stine Brix

/ Karen J. Klint