Den fulde tekst
L 59
Forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen (V)).
Lovf som fremsat 12/11 15
Fremsat skr 12/11 15
1.beh 19/11 15
Betænkning 13/1 16
2.beh 19/1 16
Lovf som vedt 21/1 16
3.beh 21/1 16
Lov nr 79 af 27. januar 2016
Ordførere: (1.beh) Simon Kollerup (S), Ib Poulsen (DF), Erling Bonnesen (V), Maria Reumert Gjerding (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV), Rasmus Jarlov (KF).
Ministre: (1.beh) miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Fødevareudvalget(MOF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget betyder, at lov om randzoner ophæves. Lovforslaget er en del af den fødevare- og landbrugspakke, som er indeholdt i regeringsgrundlaget. Efter lovens ophævelse vil der ikke længere være krav om, at landbruget etablerer randzoner langs vandløb og rundt om søer. Kvælstofeffekten af ophævelsen forventes på landsplan at blive modsvaret af effekterne af bl.a. allerede vedtagne initiativer og den strukturelle udvikling. Fosforeffekten af ophævelsen af randzoneloven forventes at blive modsvaret af effekten ved den planlagte etablering af fosforvådområder og spildevandsindsatsen som følge af
vandplanerne 2009-2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 55 (DF, V, LA, KF), imod stemte 54 (S, EL, ALT, RV, SF), hverken for eller imod stemte 0.