Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter

I medfør af § 5, stk. 3, nr. 3, § 30, stk. 2, og § 31, stk. 8, i lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter, som ændret ved lov nr. 1497 af 23. december 2014, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. En driftsleder af en produktionsenhed eller en luftfartsoperatør af en af de luftfartsaktiviteter, der er omfattet af lov om CO2-kvoter og bekendtgørelse om CO2-kvoter, skal betale Energistyrelsens udgifter til:

1) Udstedelse af tilladelse til udledning af drivhusgasser m.v. efter §§ 15 og 16 i lov om CO2-kvoter og §§ 10 og 11 i bekendtgørelse om CO2-kvoter.

2) Tildeling af kvoter til produktionsenhed efter § 19, stk. 1 og 2, i lov om CO2-kvoter og § 13 i bekendtgørelse om CO2-kvoter.

3) Tildeling af luftfartskvoter til luftfartsoperatør efter § 19, stk. 1 og 2, i lov om CO2-kvoter og § 14 i bekendtgørelse om CO2-kvoter og bilag 1-9 hertil.

4) Behandling og afgørelse af sager vedrørende overvågning, verifikation og rapportering efter §§ 15-17 i bekendtgørelse om CO2-kvoter.

5) Fastsættelse af produktionsenhedens eller luftfartsaktivitetens drivhusgasudledning, herunder omkostninger til Energistyrelsens indledende arbejde og eventuel sagkyndig bistand efter § 17, stk. 4, i bekendtgørelse om CO2-kvoter.

6) Afgørelse om afgiftsbetaling efter § 28 i lov om CO2-kvoter.

7) Tilsyn efter § 29, stk. 1, i lov om CO2-kvoter.

8) Administration af gebyropkrævning efter § 30, stk. 1, i lov om CO2-kvoter.

Stk. 2. Produktionsenhed eller luftfartsoperatør, der ikke tildeles kvoter i et kalenderår, er undtaget for betaling af gebyr efter § 2, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Produktionsenheder, som i et år ikke tildeles kvoter som følge af delvis indstilling af drift, skal betale gebyr efter § 2, stk. 2.

Beregning, opkrævning, opgørelse m.v. af gebyr

§ 2. Den årlige gebyrsats for Energistyrelsens udgifter i medfør af § 1, stk. 1, nr. 1-2, 4 og 6-8, der baseres på kategorisering af produktionsenheder i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og de til enhver tid af Kommissionen foretagne ændringer heraf, og som for hver produktionsenhed betales, er følgende:

1) 28.041 kr. for produktionsenhed med lille emissionsmængde (kategori A-lav),

2) 45.988 kr. for produktionsenhed i kategori A,

3) 63.934 kr. for produktionsenhed i kategori B, eller

4) 81.881 kr. for produktionsenhed i kategori C.

Stk. 2. Den årlige gebyrsats for Energistyrelsens udgifter i medfør af § 1, stk. 1, nr. 2 og 7-8, er 5.608 kr. for produktionsenhed, som i et år ikke tildeles kvoter som følge af delvis indstilling af drift.

Stk. 3. Den årlige gebyrsats for Energistyrelsens udgifter i medfør af § 1, stk. 1, nr. 1, 3-4 og 6-8, der baseres på kategorisering af luftfartøjsoperatører i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og de til enhver tid af Kommissionen foretagne ændringer heraf, og som for hver luftfartsoperatør betales, er følgende:

1) 28.041 kr. for luftfartøjsoperatør med små emissionsmængder svarende størrelsesmæssigt til § 2, stk. 1, nr. 1, eller

2) 63.934 kr. for luftfartøjsoperatør, der ikke er omfattet af nr. 1.

Stk. 4. Der betales ikke moms af gebyret i stk. 1-3.

§ 3. Energistyrelsen opkræver gebyr efter § 2 hos de enkelte driftsledere og luftfartsoperatører én gang årligt medio i det år, som beløbet opkræves for, gennem Erhvervsstyrelsens fælles gebyropkrævning for driftsledere og luftfartsoperatører, jf. § 10 i Samarbejdsaftale mellem Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen om forhold relateret til EU’s CO2-kvoteregister og Den Danske Kyoto-register. Hos den nytilkomne produktionsenhed og luftfartsoperatør opkræves gebyret senest medio i det år, som følger efter det år, som beløbet opkræves for, hvor produktionsenheden eller luftfartsoperatøren blev omfattet af lov om CO2-kvoter.

Stk. 2. Gebyr efter § 2 forfalder til betaling 32 dage efter datoen for opkrævningens udstedelse.

§ 4. Energistyrelsens udgifter ved administration af kvoteordningen beregnes på grundlag af en opgørelse over det antal timer, der i alt er medgået til udførelsen af de opgaver, der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-4 og 6-8, ganget med den timesats, der er fastsat i stk. 2.

Stk. 2. Timesatsen fastsættes på grundlag af den gennemsnitlige lønudgift til de medarbejdere, der deltager i administrationen af kvoteordningen, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative udgifter forbundet med administrationen det pågældende regnskabsår.

Gebyr efter § 17, stk. 4, i bekendtgørelse om CO2-kvoter

§ 5. For beregning og opkrævning af gebyr for Energistyrelsens omkostninger efter § 1, stk. 1, nr. 5, finder § 3, stk. 2, og § 4 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Der betales ikke moms af gebyret efter stk. 1.

Klageadgang

§ 6. Afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for energi-, forsyning- og klimaministeren.

Ikrafttræden m.v.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1410 af 16. december 2009 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter ophæves, jf. dog stk. 3

Stk. 3. Produktionsenheder og luftfartsoperatører betaler i 2016 gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter for 2015 eller tidligere efter de hidtil gældende regler.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 12. december 2015

Lars Christian Lilleholt

/ Stig Uffe Pedersen