Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner af rejseydelser, rejseudbydere mv.
Kapitel 2 Fondskasser
Kapitel 3 Administration af pakkerejse- samt flyrejsefondskasserne herunder regler om bidrag, garantistillelse, indberetning af nøgletal og regnskabsoplysninger mv.
Kapitel 4 Klageadgang
Kapitel 5 Overgangsregler
Kapitel 6 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden

I medfør af § 8, stk. 3, og § 23, stk. 1, i lov om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 3. september 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til lovens § 23, stk. 6:

Kapitel 1

Definitioner af rejseydelser, rejseudbydere mv.

§ 1. Ved en pakkerejse forstås en rejseydelse som defineret i § 2, stk. 1, nr. 1-3, i lov om en rejsegarantifond.

Stk. 2. Rejseydelsen flytransport er særskilt defineret i § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om en rejsegarantifond.

§ 2. Som rejseudbyder anses enhver, der i eget navn udbyder eller sælger de i § 2, stk. 1, nr. 1-3, i lov om en rejsegarantifond nævnte rejseydelser direkte eller gennem en formidler, medmindre denne virksomhed alene udøves lejlighedsvis.

Stk. 2. Som udbyder af flytransport anses enhver, der i eget navn udbyder eller sælger flytransport, medmindre denne virksomhed alene udøves lejlighedsvis som defineret i § 3, stk. 1, nr. 4, i lov om en rejsegarantifond.

Anmeldelse og registrering

§ 3. Dansketablerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere må kun udbyde og sælge rejseydelser, såfremt de er registeret i Rejsegarantifonden, jf. § 8, stk. 2, i lov om en rejsegarantifond.

Stk. 2. Udbydere af flytransport jf. § 3, stk. 4, i lov om en rejsegarantifond er undtaget herfor, og skal ikke lade sig registrere i Rejsegarantifonden, for at sælge rejseydelser omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, i lov om en rejsegarantifond.

§ 4. Til brug for registrering skal rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder benytte et af Rejsegarantifonden udarbejdet skema.

Stk. 2. Efter anmeldelsen vurderer Rejsegarantifonden, hvilken garantistillelse rejseudbyderen skal stille i henhold til § 14. Rejseudbyderen kan anmode om dispensation efter § 8, stk. 6, eller § 14 i lov om en rejsegarantifond eller fremsende dokumentation for, at garanti ikke skal stilles, jf. § 8, stk. 7, i lov om en rejsegarantifond. En anmodning om dispensation skal indeholde en begrundelse og fornøden dokumentation for, at betingelserne for dispensation er opfyldt.

Stk. 3. Samtidig med anmeldelsen skal rejseudbyderen og formidleren for en udenlandsk rejseudbyder indsende en oversigt, som skal indeholde alle relevante oplysninger om de rejseydelser, som rejseudbyderen og formidleren for en udenlandsk rejseudbyder udbyder.

§ 5. Når Rejsegarantifonden har modtaget en anmodning om registrering, afgør Rejsegarantifonden snarest, om registrering kan ske.

Stk. 2. Rejsegarantifonden kan i forbindelse med en anmodning om registrering kræve, at rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder skal indsende oplysninger om deres kapitalgrundlag, budgetter, prispolitik etc. med henblik på, at Rejsegarantifonden kan vurdere virksomhedens økonomiske grundlag i forhold til den planlagte drift.

Stk. 3. Kan Rejsegarantifonden ikke foretage registrering inden 14 dage, efter anmeldelse er modtaget i Rejsegarantifonden, underretter Rejsegarantifonden rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder om årsagen hertil samt om, hvornår registrering kan forventes. Når registrering er foretaget, skal Rejsegarantifonden samtidig hermed underrette den registrerede.

Stk. 4. Rejsegarantifonden kan midlertidigt foretage registrering af en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder, mens Rejsegarantifonden behandler en dispensationsanmodning. Når midlertidig registrering er foretaget, skal Rejsegarantifonden samtidig hermed underrette den registrerede. Afgør Rejsegarantifonden, at den pågældende skal stille garanti, og er garantien ikke stillet inden en frist, der fastsættes af Rejsegarantifonden, sletter Rejsegarantifonden den pågældende fra registreret. Slettes en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder, skal Rejsegarantifonden hermed underrette den pågældende herom og om konsekvenserne af sletningen.

§ 6. Formidlere for dansk etablerede rejseudbydere skal ikke registres i Rejsegarantifonden.

Stk. 2. En virksomhed anses for formidler for en dansk etableret rejseudbyder, såfremt virksomheden videresælger rejseudbyderens rejseydelser, og det af udbudsmateriale, faktura mv. fremgår, at virksomheden er formidler for en rejseudbyder.

Stk. 3. Rejsegarantifonden kan kræve en af Rejsegarantifonden udarbejdet formular udfyldt af rejseudbyderen og formidleren for rejseudbyderen, hvoraf det fremgår, at formidleren for rejseudbyderen opnår fritagelse for registrering i Rejsegarantifonden.

Kapitel 2

Fondskasser

§ 7. Rejsegarantifonden er én juridisk enhed, som har én formue, jf. § 9 i lov om en rejsegarantifond.

Stk. 2. Rejsegarantifonden er opdelt i to separate fondskasser – henholdsvis en pakkerejsefondskasse og en flyrejsefondskasse – og formuen er regnskabsteknisk opdelt i de to fondskasser.

Stk. 3. Pakkerejsefondskassen omfatter de i § 2, stk. 1, nr. 1-3, omtalte rejseydelser i lov om en rejsegarantifond og flyrejsefondskassen omfatter de i § 2, stk. 1, nr. 4, omtalte rejseydelser i lov om en rejsegarantifond.

Stk. 4. Med oprettelse af flyrejsefondskassen, sikres det, at såfremt en kunde med et gyldigt hjemrejsedokument til en dansk lufthavn. ikke er sikret en passende hjemrejsetransport grundet en rejseudbyder af flytransports økonomiske forhold, skal Rejsegarantifonden indenfor rimelig tid sørge for hjemtransport. Det er et krav, at der er tale om et sammenhængende rejseforløb. Enkeltbilletter, der er en del af et sammenhængende rejseforløb til en dansk lufthavn, er også dækket En kunde med gyldigt hjemrejsedokument til en dansk lufthavn fra Grønland og Færøerne skal også hjemtransporteres jf. 1. pkt.

Stk. 5. Oprettelsen af to fondskasser, sikrer, at det adskilles, hvilke selvstændige ydelser der skal afholdes af den enkelte fondskasse.

Stk.6. Til opbygning af flyrejsefondskassen skal udbydere af flytransport betale et bidrag pr. afrejsende passager fra en dansk lufthavn med en udenlandsk destination jf. § 11. De nærmere regler vedrørende bidragssats og opbygning af formuen af flyrejsefondskassen er fastsat i §§ 9a-9c i lov om en rejsegarantifond og § 11.

Kapitel 3

Administration af pakkerejse- samt flyrejsefondskasserne herunder regler om bidrag, garantistillelse, indberetning af nøgletal og regnskabsoplysninger mv.

§ 8. Dansketablerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere skal en gang om året indbetale et administrationsbidrag til pakkerejsefondskassen. Bidraget består af et grundbidrag, som er ens for alle registrerede, og et bidrag, der fastsættes i forhold til rejseudbyderens eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyders omsætning, jf. § 16. Administrationsbidraget fastsættes af Rejsegarantifondens bestyrelse den l. juli hvert år og godkendes af erhvervs- og vækstministeren.

Stk. 2. Administrationsbidraget forfalder til betaling den 1. september.

§ 9. Dansketablerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere skal i forbindelse med registrering i Rejsegarantifonden betale et grundbidrag til pakkerejsefondskassen. Dette gælder også, såfremt en rejseudbyder eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyder slettes fra registrering i Rejsegarantifonden, og efterfølgende ansøger om at blive registreret igen.

§ 10. Såfremt udviklingen i pakkerejsefondskassen tilsiger det, kan der indføres et bidrag fra rejseudbydere af pakkerejser og formidlere for udenlandske rejseudbydere af pakkerejser til pakkerejsefondskassen jf. § 9a, stk. 2, i lov om en rejsegarantifond. Rejsegarantifondens bestyrelse fastsætter bidragets størrelse, således at det udgør et fast beløb pr. deltager i en pakkerejse, der er omfattet af Rejsegarantifondens dækning. Indføres bidraget, er rejseudbydere af pakkerejser og formidlere for udenlandske rejseudbydere af pakkerejser forpligtet til at indbetale dette til Rejsegarantifonden, jf. dog § 8, stk. 7, og § 14 i lov om en rejsegarantifond.

Stk. 2. Bidragspligten indtræder, når pakkerejsen påbegyndes.

Stk. 3. Den registrerede skal senest én måned og 10 dage efter udløbet af hvert kvartal indsende en opgørelse til Rejsegarantifonden over antal deltagere i de pakkerejser, der er påbegyndt i det pågældende kvartal.

Stk. 4. Rejsegarantifonden kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 3.

Stk. 5. Bidrag til pakkerejsefondskassen forfalder til betaling med udgangen af et kvartal. Bidraget skal senest én måned og 10 dage efter kvartalets udløb være indbetalt til Rejsegarantifonden.

Stk. 6. Ved opkrævning af bidrag fra flytransport anvendt som element i en af de i § 2, stk. 1 nr. 1-3, nævnte rejseydelser jf. § 5a, stk. 1, i lov om en rejsegarantifond skal Rejsegarantifonden refundere det opkrævede flykonkursbidrag jf. § 11, stk. 1, til rejseudbyderen, såfremt der er tale om en rejseydelse indeholdende en udenrigsflyrejse. Rejseydelser der indeholder såvel en indenrigsflyrejse som udenrigsflyrejse, skal udelukkende refunderes den del af bidraget som vedrører udenrigsflyrejsen jf. § 11, stk. 4. Flyvninger til og fra Grønland og Færøerne er at betragte som udenrigsflyrejser. Bidraget refunderes én gang årligt i forbindelse med aflæggelse af årsrapport jf. dog § 19, stk. 2, hvorefter Rejsegarantifondens bestyrelse kan fastsætte andre regler for, hvor hyppigt bidraget kan refunderes. Der kan kun ske refusion for faktisk opkrævede bidrag.

§ 11. Udbydere af flytransport skal betale et bidrag på 2 kr. pr. afrejsende passager fra en dansk lufthavn. Bidraget opkræves for alle afrejsende passagerer, jf. opkrævningsgrundlaget for Safety-bidraget fastsat i lov om luftfart § 148, således at såvel indenrigsflyvninger som udenrigsflyvninger er omfattet af opkrævningen jf. § 9b i lov om en rejsegarantifond. Der opkræves dog ikke bidrag for transferpassagerer. Opkrævningen sker i forbindelse med Trafik- og Byggestyrelsens opkrævning af safety-bidraget. De opkrævede midler fra indenrigsflyvninger vil blive refunderet til den pågældende udbyder af flytransport i forbindelse med den årlige revisor erklæring jf. stk. 4 og § 19. Bidraget vil indgå i flyrejsefondskassen til dækning af de i stk. 2 nævnte forhold.

Stk. 2. De indkomne bidrag skal bruges til at dække følgende:

1) De løbende driftsudgifter og administration af ordningen jf. § 9b, stk. 5, i lov om en rejsegarantifond. Omkostningerne hertil må maksimalt anløbe 0,5 mio. kr. Beløbet kan pristalsreguleres.

2) Hjemtransport af passagerer jf. § 5a, stk. 2, i lov om en rejsegarantifond.

3) Forudbetaling for ikke påbegyndte forudbetalte rejser efter de omstændigheder, der følger af § 5 a, stk. 3, i lov om en rejsegarantifond.

Stk. 3. Trafik- og Byggestyrelsen vil opkræve bidraget på 2 kr. pr. afrejsende i forbindelse med opkrævningen af safety-bidrag fra flyselskaber jf. opkrævningsgrundlaget for Safety-bidraget fastsat i lov om luftfart § 148.

Stk. 4. Bidrag indbetalt for indenrigsflyvninger, herunder pakkerejser indeholdende indenrigsflyvninger, skal Rejsegarantifonden tilbagebetale til de pågældende flyselskaber én gang årligt, i forlængelse af, at fonden har modtaget rejseudbyderens revisorerklæring jf. dog § 19, stk. 2, hvorefter Rejsegarantifondens bestyrelse kan fastsætte andre regler for, hvor hyppigt bidraget kan refunderes. Der kan kun ske refusion for faktisk opkrævede bidrag.

Stk. 5. Bidragsopkrævningen kan efter de regler, der følger af § 9 b stk. 2- 4, i lov om en rejsegarantifond sættes i bero og/eller blive genaktiveret.

Stk. 6. Bortfald af tilgodehavende følger de almindelige forældelsesregler som finder anvendelse efter dansk lov.

§ 12. Betales administrationsbidrag eller bidrag til pakkerejsefondskassen ikke rettidigt, udsender Rejsegarantifonden et påkrav, hvoraf det fremgår, at manglende betaling kan få de i stk. 2 nævnte konsekvenser, at der opkræves et ekspeditionsgebyr, samt at der påløber renter.

Stk. 2. Såfremt Rejsegarantifonden ikke senest 14 dage efter, at påkrav er udsendt, har modtaget det skyldige beløb, kan Rejsegarantifonden søge sig fyldestgjort i den stillede garanti, jf. § 14. Fyldestgøres Rejsegarantifonden ved hjælp af den stillede garanti, skal Rejsegarantifonden samtidig hermed give rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder skriftlig oplysning samt give den pågældende en frist på 14 dage til at reetablere garantien. Er garantien ikke reetableret inden denne frist, kan Rejsegarantifonden slette rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder fra registrering i Rejsegarantifonden. Slettes en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder, skal Rejsegarantifonden samtidig hermed underrette den pågældende herom og om konsekvenserne heraf.

Stk. 3. Betales administrationsbidrag og bidrag til pakkerejsefonden ikke rettidigt, påløber der renter fra forfaldsdag. Renten fastsættes til en månedlig rente på 1 pct. for hver påbegyndt måned efter forfaldsdagen, dog mindst 50 kr. pr. kvartal.

Stk. 4. Rejsegarantifonden kan opkræve et ekspeditionsgebyr på 100 kr. pr. meddelelse, som Rejsegarantifonden efter stk. 1 og 2.

§ 13. Betaler udbydere af flytransport ikke rettidigt deres bidrag på 2 kr. pr. afrejsende fra en dansk lufthavn, udsender Trafik- og Byggestyrelsen et påkrav. Der påløber renter jf. Rentelovens § 5.

Stk. 2. Der kan opkræves et ekspeditionsgebyr på 100 kr. pr. meddelelse, som udsendes efter stk. 1.

§ 14. Rejseudbydere af pakkerejser og formidlere for udenlandske rejseudbydere af pakkerejser skal over for Rejsegarantifonden stille en garanti, der er afhængig af den til kunderne fakturerede omsætning for pakkerejser, jf. § 8, stk. 5, i lov om en rejsegarantifond.

Stk. 2. Uanset stk. 1 og stk. 4 kan Rejsegarantifonden i overensstemmelse med § 14 og § 19 i lov om en rejsegarantifond fastsætte, at garantien skal have en anden størrelse.

Stk. 3. Det fremgår af § 8, stk. 4, i lov om en rejsegarantifond, at garantiens størrelse beregnes efter den til kunderne fakturerede omsætning af rejseydelser de seneste fire kvartaler. Såfremt rejseudbydere af pakkerejser og formidlere for udenlandske rejseudbydere af pakkerejser modtager betaling fra kunderne, uden at der udskrives en egentlig faktura, skal sådanne indbetalinger medregnes som faktureret omsætning i det pågældende kvartal.

Stk. 4. Nystartede rejseudbydere af pakkerejser og formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af pakkerejser skal ved registreringen stille en garanti, der er afhængig af den i de fire første kvartaler budgetterede omsætning af de af lovens omfattede pakkerejser, jf. § 8, stk. 5, i lov om en rejsegaranti. Såfremt den fakturerede omsætning overstiger den budgetterede årsomsætning, inden der er forløbet fire kvartaler, skal rejseudbyderen stille garanti i overensstemmelse med lovens § 8, stk. 5, i forhold til den fakturerede omsætning.

Stk. 5. Indebærer § 8, stk. 5, i lov om en rejsegarantifond, at der skal ske forhøjelse af garantien, skal den registrerede af egen drift forhøje garantien. En sådan forhøjelse skal være sket over for Rejsegarantifonden senest én måned og 10 dage efter udgangen af det kvartal, der udløser den forhøjede garanti.

Stk. 6. Ønsker en rejseudbyder af pakkerejser eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder af pakkerejser i tilfælde af omsætningsnedgang hel eller delvis frigivelse af garantien, skal anmodning skriftligt rettes til Rejsegarantifonden. Rejsegarantifonden kan kræve, at der fremlægges revisorerklæring, jf. § 18, stk. 1, der angår de fire kvartaler, som berettiger til, at garantien nedsættes. Bestemmelsen i § 16 om opsigelse og ophør i lov om en rejsegarantifond finder tilsvarende anvendelse.

§ 15. En rejseudbyder eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyder kan, jf. § 8, stk. 3, i lov om en rejsegarantifond, stille garanti ved deponering af andre tilsvarende aktiver. Ved tilsvarende aktiver forstås statsobligationer samt obligationer, der er udstedt af et finansielt institut, der er under tilsyn af Finanstilsynet eller en lignende tilsynsmyndighed. Dette gælder kun, hvis aktiverne er noteret på en fondsbørs og pantsat til fordel for Rejsegarantifonden.

Stk. 2. Ved garantistillelse med aktiver efter stk. 1 medregnes aktivernes værdi med 90 pct. af deres kursværdi. Er den aktuelle kursværdi højere end aktivets nominelle værdi medregnes 90 pct. af den nominelle værdi.

Stk. 3. Stilles garantien ved deponering af aktiver, jf. stk. 1, skal der med garantistillelsen vedlægges en fortegnelse over de aktiver, der er stillet som garanti. Senest 14 dage efter udløbet af hvert kvartal skal Rejsegarantifonden desuden modtage depotudskrift til dokumentation af aktivernes værdi. Modtager Rejsegarantifonden ikke depotudskriften, eller konstaterer Rejsegarantifonden, at 90 pct. af aktivernes kursværdi/nominelle værdi udgør mindre end garantibeløbet i henhold til §§ 8, 14 eller 19 i lov om en rejsegarantifond, kan Rejsegarantifonden bestemme, at aktivernes værdi fremover skal medregnes med 75 pct. af deres kursværdi/nominelle værdi.

§ 16. Den registrerede rejseudbyder af pakkerejser skal senest én måned og 10 dage efter udløbet af hvert kvartal indsende en opgørelse til Rejsegarantifonden over den for det pågældende kvartal til kunderne fakturerede omsætning ved salg af pakkerejser, der er omfattet af lov om en rejsegarantifond.

Stk. 2. Rejsegarantifonden kan dispensere helt eller delvist fra stk. 1.

§ 17. En rejseudbyder og en formidler for en udenlandsk rejseudbyder skal i forbindelse med aflæggelse af sin årsrapport, jf. årsregnskabslovens og skattekontrollovens regler herom, indberette følgende til Rejsegarantifonden:

1) Virksomhedens dækningsgrad (omsætning fratrukket omkostningerne ved rejseydelsen i pct. af omsætningen).

2) Virksomhedens likviditetsgrad (forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld).

3) Virksomhedens soliditetsgrad (egenkapitalens andel af aktivernes sum).

Stk. 2. Indberetningen skal ske i den i § 19 nævnte erklæring.

§ 18. Rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere skal samtidig med aflæggelse af årsrapport foranledige, at en registreret eller statsautoriseret revisor indsender en erklæring til Rejsegarantifonden. Dette gælder uanset om rejseudbyderen kan undlade at lade årsregnskabet revidere, jf. § 135 i årsregnskabsloven. Revisorerklæringen skal indeholde oplysning om, at de kvartalsvise opgørelser, som den registrerede for det afsluttede kalenderår har indsendt til Rejsegarantifonden, jf. § 16 og de indberettede nøgletal i § 17, er kontrolleret af revisoren. Revisorerklæringen skal indeholde oplysning om det antal opkrævede konkursbidrag fra udenrigsflyvninger, der har indgået i en pakkerejse, hvis rejseudbyderen ønsker refusion herfor.

Stk. 2. Revisorerklæringen skal udformes i overensstemmelse med en på Rejsegarantifondens hjemmeside offentliggjort erklæring og indsendes elektronisk via www.virk.dk.

Stk. 3. Rejsegarantifonden kan helt eller delvist dispensere fra stk. 1 og 2. Rejsegarantifonden kan i særlige tilfælde bestemme, at de i stk. 1 nævnte oplysninger ikke skal kontrolleres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 19. Rejseudbydere omfattet af § 10, stk. 6, samt § 11, stk. 1, skal samtidig med aflæggelse af årsrapporten foranledige, at en registreret eller statsautoriseret revisor indsender en erklæring til Rejsegarantifonden. Revisorerklæringen skal indeholde oplysninger om det antal bidragsbelagte flyvninger, som rejseudbyderen har afholdt i det afsluttede kalenderår.

Stk. 2. Rejsegarantifondens bestyrelse kan dog fastsætte andre regler for, hvor hyppigt et refunderbart bidrag omfattet af § 10, stk. 6, eller § 11, stk. 1, kan tilbagebetales til den enkelte rejseudbyder og hvilke dokumentationskrav, der skal foreligge. Stk. 1 finder dog stadig anvendelse, hvorfor der fortsat skal udarbejdes en årlig revisorerklæring.

§ 20. Modtager Rejsegarantifonden ikke de i § 10, stk. 3, og §§16 -18 nævnte oplysninger mv. rettidigt, jf. fristerne for indsendelse af årsrapport til det offentlige, udsender Rejsegarantifonden en rykkerskrivelse til rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder. Rykkerskrivelsen skal indeholde oplysning om, at manglende indsendelse af oplysningerne mv. kan medføre, at rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder slettes fra registrering i Rejsegarantifonden. Har Rejsegarantifonden ikke modtaget oplysningerne mv. inden 14 dage efter, at rykkerskrivelse er udsendt, kan Rejsegarantifonden slette rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder fra registrering i Rejsegarantifonden. Slettes en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder, skal Rejsegarantifonden samtidig hermed underrette den pågældende om sletningen og om konsekvenserne heraf.

Stk. 2. Rejsegarantifonden kan opkræve et ekspeditionsgebyr på 100 kr. pr. meddelelse, som Rejsegarantifonden udsender efter stk. 1.

Kapitel 4

Klageadgang

§ 21. Rejsegarantifondens afgørelser kan indbringes for Erhvervsankenævnet i det omfang det følger af § 24 i lov om en rejsegarantifond.

Kapitel 5

Overgangsregler

§ 22. Rejseudbydere der efter den 1. juli 2015 ikke længere er registreringspligtige, skal kun betale administrationsbidrag frem til 31. december 2015.

§ 23. De nærmere regler for virksomheders frigivelse af garantistillelse for tilkøbt konkursdækning for ikke afrejste passagerer pr. 1. juli 2015, fastsættes af Rejsegarantifondens bestyrelse.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1494 af 16. december 2009 om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden ophæves.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, den 3. december 2015

Niels Christian Beier

/ Signe Schmidt