Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Indsamlingsnævnets afgørelse i sag nr. 15-9230-00008

Indsamlingsnævnet finder Frelsens Hærs skiltning på hoveddør beklagelig

Indsamlingsnævnet finder det beklageligt, at Frelsens Hær hængte et synligt skilt udenpå en persons hoveddør, da denne ikke var hjemme den dag, Frelsens Hær foretog husindsamling, sådan at det var synligt for enhver, der passerede forbi den pågældende persons hoveddør.

Klager: [Person A]

Indklagede: Frelsens Hær

Sagens indhold (kort resumé):

Klager har klaget til Indsamlingsnævnet over, at indklagede i forbindelse med indklagedes regionale hus- og gadeindsamling i København den 20. september 2015 hængte et skilt på klagers dørhåndtag, hvorpå der stod: ”Du var ikke lige hjemme… Men du kan stadig hjælpe dem, der er udenfor. ” Klager mener, at god indsamlingsskik er tilsidesat.

Klager, der var på ferie på tidspunktet for indklagedes regionale hus- og gadeindsamling, bemærker, at der har været flere indbrud i hans boligforening og endnu flere tricktyverier. Han finder ikke, at det er særlig rart eller smart, at indklagede vælger at skilte med, at der ikke er nogen hjemme.

1. Sagsfremstilling

Den 20. september 2015 gennemførte indklagede en regional hus- og gadeindsamling i København. Indsamlingsnævnet havde meddelt tilladelse hertil.

Da der ikke var nogen hjemme på klagers bopæl den pågældende dato, hængte indklagedes frivillige indsamler et skilt på klagers dørhåndtag, hvorpå der stod: ”Du var ikke lige hjemme… Men du kan stadig hjælpe dem, der er udenfor.

Da klager kom hjem fra ferie, konstaterede han, at skiltet fortsat hang på hans dørhåndtag.

2. Parternes synspunkter

2.1 Klagers synspunkt

Klager har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med retningslinjerne for god indsamlingsskik.

Klager har til støtte herfor gjort gældende, at han ikke finder, at det er særlig rart eller smart, at indklagede vælger at skilte med, at der ikke er nogen hjemme på klagers bopæl. Klager henviser til, at der har været flere indbrud i hans boligforening og endnu flere tricktyverier.

2.2 Indklagedes synspunkt

Indklagede har oplyst, at det er korrekt, at de anvendte proceduren med at hænge et lille skilt (”indsamlingsreminder”) på døren i forbindelse med den regionale hus- og gadeindsamling den 20. september 2015.

Indklagede havde konstateret, at andre indsamlingsorganisationer typisk lægger en lille brochure med girokort på dørmåtten i opgange. Indklagede fandt dog, at det ville være mere elegant med et lille skilt.

Indklagede havde givet de frivillige klare instrukser om, at der ikke måtte hænges skilte på døre ved villaer og lignende, hvor man ville kunne se skiltet udefra. Skiltet blev udelukkende anvendt i opgange, hvor de fleste opgange er aflåst med dørtelefon. Man vil i disse tilfælde ikke kunne se udefra, at der ikke er nogen hjemme.

Indklagede har herudover oplyst, at de har modtaget i alt tre klager over ophæng af skiltet, men at der ikke er nogen af disse klagere, som bor i villa. De interne retningslinjer har således været fulgt.

3. Indsamlingsnævnets afgørelse

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Christian Lundblad, Robert Hinnerskov, Tina Donnerborg, Rasmus Larsen Lindblom og Benedicte Federspiel.

Indsamlingsnævnet træffer afgørelse i sager om overtrædelse af god indsamlingsskik, jf. lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. (indsamlingsloven),§ 10, stk. 3, nr. 3, jf. § 8.

Der er klaget over en regional hus- og gadeindsamling, jf. indsamlingslovens § 5, stk. 2.

Indsamlinger, der er omfattet af indsamlingsloven, skal foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik, jf. lovens § 8, stk. 1. ¬

Indsamlingsnævnet har pr. 14. juli 2014 udarbejdet retningslinjer for god indsamlingsskik i henhold til bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamling m.v. (indsamlingsbekendtgørelsen), § 19, stk. 2. Det følger af Retningslinjerne for god indsamlingsskik, pkt. 5:

(…)

5. Særligt ved husindsamlinger

5.1. Indsamlers repræsentant skal respektere privatlivets fred.

5.2. Indsamlers repræsentant må ikke uden bidragsyders accept træde ind over dørtærsklen.

(…)

Nævnet finder, at brugen af skiltet ”Du var ikke lige hjemme… Men du kan stadig hjælpe dem, der er udenfor. ” i forbindelse med husindsamlingen den 20. september 2015 har været i strid med privatlivets fred, jf. punkt 5.1 i Retningslinjerne for god indsamlingsskik.

Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at det dels har været synligt for forbipasserende, at personerne i husstanden ikke har åbnet for indsamleren i forbindelse med husindsamlingen, dels ville kunne være synligt for indbrudstyve i en kortere eller længere periode – f.eks. på grund af ferie, at der ikke var nogen hjemme hos klager. Beboerne i husstanden kunne som følge heraf risikere at få indbrud. Nævnet bemærker i den forbindelse, at dette også må anses for at gælde en etageejendom som klagers.

Det synes desuden at være en krænkelse af privatlivets fred, jf. de nævnte retningslinjer, at en organisation (eller andre) hænger skilte på private ejendomme. Metoden kan desuden være i strid med anden lovgivning.

***

Indsamlingsnævnet anser det på den baggrund beklageligt, jf. indsamlingslovens § 11, stk. 3, jf. Retningslinjer for Indsamlingsnævnets udtalelser af kritik – skala for kritik, at Frelsens Hær satte et synligt skilt udenpå klagers hoveddør, da denne ikke var hjemme den dag Frelsens Hær foretog husindsamling.

Frelsens Hær burde have tænkt over, at det, trods det, at proceduren kun blev anvendt i etageejendomme, kunne være forbundet med en risiko for f.eks. tyveri ved at hænge et skilt på døren, som viser, at der ikke var nogen hjemme.

Dertil kommer, at Frelsens Hær - før de iværksætte proceduren - burde have set det etiske i, at det med proceduren også vil være synlig for forbipasserende, at personerne i husstanden ikke har åbnet for indsamleren i forbindelse med husindsamlingen.

På baggrund af de konkrete omstændigheder og den ovenfor udtalte kritik, pålægger nævnet Frelsens Hær at offentliggøre følgende tekst i to måneder snarest muligt efter modtagelsen af denne afgørelse på Frelsens Hærs hjemmeside, jf. indsamlingslovens § 11, stk. 3, jf. bekendtgørelse nr. 895 af 18. juli 2014 om forretningsordenen for Indsamlingsnævnet, § 19, stk. 1:

Indsamlingsnævnet har ved afgørelse af 28. oktober 2015 pålagt Frelsens Hær at offentliggøre følgende:

Indsamlingsnævnet finder Frelsens Hærs skiltning på hoveddør beklagelig

Indsamlingsnævnet finder det beklageligt, at Frelsens Hær hængte et synligt skilt udenpå en persons hoveddør, da denne ikke var hjemme den dag Frelsens Hær foretog husindsamling, sådan at det var synligt for enhver, der passerede forbi den pågældende persons hoveddør

Den 20. september 2015 gennemførte Frelsens Hær en regional hus- og gadeindsamling i København. Frelsens Hær havde fået tilladelse hertil af Indsamlingsnævnet.

I forbindelse med husindsamlingen samlede Frelsens Hær ind i den etageejendom, hvor [person] boede.

Da der ikke var nogen hjemme hos [personen], satte den frivillige indsamler et skilt på dørhåndtaget, hvorpå der stod: ”Du var ikke lige hjemme… Men du kan stadig hjælpe dem, der er udenfor.

Da [personen] kom hjem fra ferie, konstaterede han, at skiltet fortsat hang på hans dørhåndtag.

Nævnet finder, at brugen af skiltet har været i strid med privatlivets fred, jf. punkt 5.1 i Retningslinjerne for god indsamlingsskik; dels fordi det har været synligt for forbipasserende, at [personen] ikke har åbnet for indsamler i forbindelse med husindsamlingen, dels at det derved var synligt for f.eks. indbrudstyve i en kortere eller længere periode – f.eks. på grund af ferie, at der ikke var nogen hjemme hos [personen], som derved kunne risikere at blive udsat for indbrud. Dette gælder uanset, at der var tale om en bolig i en etageejendom. ”

Afgjort den 28. oktober 2015

Redaktionel note
  • www.indsamlingsnaevnet.dk