Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for inseminering af levende dyr1)

I medfør af § 42, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelsen nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for enhver statsborger i et EU/EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at inseminere levende dyr i Danmark.

§ 2. I denne bekendtgørelse gælder definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

§ 3. Fødevarestyrelsen kan give en person omfattet af § 1 tilladelse til at inseminere levende dyr, hvis personens erhvervsmæssige kvalifikationer kan anerkendes i medfør af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Ansøgerens fulde navn.

2) Ansøgerens bopælsadresse i hjemlandet.

3) Ansøgerens eventuelle bopælsadresse/etableringsadresse i Danmark.

4) Ansøgerens kontaktoplysninger: telefonnummer, e-mailadresse.

5) Den dyreart ansøgeren agter at inseminere.

6) Dokumentation for ansøgerens nationalitet.

7) Dokumentation for ansøgerens faglige titel og hvilken medlemsstat der har udstedt titlen.

8) Dokumentation for ansøgerens forsikring med kontaktoplysninger på forsikringsselskab samt geografisk dækning.

9) Attestation fra de kompetente myndigheder i etableringslandet om, at ansøgeren er lovligt etableret i landet til at inseminere den dyreart, som ansøgeren agter at inseminere.

10) Attestation fra den kompetente myndighed i etableringslandet om, at ansøgeren ikke har fået permanent eller midlertidigt forbud eller lignende mod at inseminere husdyr.

11) Bevis for erhvervsmæssige kvalifikationer.

12) Bevis for, at ansøgeren erhvervsmæssigt har udøvet erhvervet på fuldtidsbasis i et år eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de foregående ti år, hvis erhvervet eller uddannelsen ikke er lovreguleret i etableringslandet.

§ 4. Når Fødevarestyrelsen har modtaget en ansøgning om tilladelse efter § 3 og alle nødvendige dokumenter, sender styrelsen en kvittering til ansøgeren med oplysning om:

1) sagsbehandlingstiden,

2) at ansøgeren ikke må udføre opgaver som inseminør, før vedkommende er godkendt hertil af Fødevarestyrelsen, og

3) klagemuligheder.

§ 5. Fødevarestyrelsen kan, ved en ansøgning om tilladelse efter § 3, kontrollere ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. Hvis der er væsentlige forskel mellem ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i medfør af bekendtgørelse om inseminering af heste, bekendtgørelse om kunstig sædoverføring på pelsdyr, bekendtgørelse om inseminering af får og/eller geder og bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg, og den forskel kan skade den offentlige sundhed samt dyrenes sundhed eller velfærd, og ikke kan opvejes af ansøgerens erhvervserfaring eller af viden, færdigheder og kompetencer, der er opnået gennem livlang læring, der er formelt attesteret af relevant organ, giver Fødevarestyrelsen ansøgeren mulighed for enten, at:

1) tage en egnethedsprøve for at bevise, at denne har erhvervet den manglende viden eller kompetence, eller

2) gennemgå en prøvetid, der ikke overstiger tre år, og som kan kræves at blive afsluttet med en bedømmelse.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan under overholdelse af proportionalitetsprincippet fastsætte nærmere krav til en eventuel prøvetid og egnethedsprøve.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen sikrer, at ansøgeren har mulighed for at aflægge egnethedsprøven seneste seks måneder efter afgørelsen om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve.

§ 6. Personer fra i de § 1 nævnte lande kan midlertidigt eller lejlighedsvis foretage inseminering af levende dyr i Danmark uden at skulle indhente tilladelse efter § 3.

Stk. 2. Inden aktiviteten påbegyndes, skal personen indgive skriftlig anmeldelse til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Anmeldelsen gælder for et år og skal fornyes for hvert efterfølgende år, tjenesteyderen agter midlertidigt eller lejlighedsvist at inseminere levende dyr.

Stk. 4. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Tjenesteyderens fulde navn.

2) Tjenesteyderens bopælsadresse i hjemlandet.

3) Tjenesteyderens eventuelle bopælsadresse i Danmark.

4) Tjenesteyderens kontaktoplysninger: telefonnummer og e-mailadresse.

5) Den dyreart tjenesteyderen agter at inseminere.

Stk. 5. Anmeldelsen skal ved første henvendelse, eller hvis der ved en fornyelse er tale om ændring af de oplysninger, der tidligere er givet, ledsages af følgende dokumenter:

1) Dokumentation for tjenesteyderens nationalitet.

2) Dokumentation for tjenesteyderens faglige titel og hvilken medlemsstat der har udstedt titlen.

3) Dokumentation for tjenesteyderens forsikring med kontaktoplysninger på forsikringsselskab samt geografisk dækning.

4) Attestation fra de kompetente myndigheder i etableringslandet om, at tjenesteyderens er lovligt etableret i landet til at inseminere den dyreart, som tjenesteyderens agter at inseminere.

5) Attestation fra den kompetente myndighed i etableringslandet om, at tjenesteyderens ikke har fået permanent eller midlertidigt forbud eller lignende mod at inseminere husdyr.

6) Bevis for erhvervsmæssige kvalifikationer.

7) Bevis for, at tjenesteyderen erhvervsmæssigt har udøvet erhvervet på fuldtidsbasis i et år eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de foregående ti år, hvis erhvervet eller uddannelsen ikke er lovreguleret i etableringslandet.

§ 7. Fødevarestyrelsen fører et offentligt register over personer, som er etablerede inseminører i et de i § 1 nævnte lande, og som har anmeldt til Fødevarestyrelsen, at de agter at midlertidigt eller lejlighedsvist at inseminere husdyr i Danmark.

Stk. 2. I registret optages oplysninger om anmeldernes navne, adresser og faglige titel.

§ 8. Tjenesteydere skal oplyse tjenestemodtageren om:

1) deres faglige titel,

2) navn og adresse på den kompetente tilsynsmyndighed i etableringslandet hvis inseminørvirksomheden dér er omfattet af en godkendelsesordning, eller kontaktoplysninger på Fødevarestyrelsen,

3) eventuelt registreringsnummer eller identifikationskode i et offentligt register i etableringslandet, og

4) eventuelle forsikringer til dækning af erhvervsansvar.

Stk. 2. Hvis tjenestemodtageren anmoder tjenesteyderen om det, skal denne oplyse om de regler, der gælder for udførelsen af erhvervet, og hvordan tjenestemodtageren får adgang hertil.

§ 9. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om tilladelse som inseminør senest 4 uger efter modtagelse af ansøgningen og de dokumenter, der er nævnt i § 3, stk. 2.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang med én måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Ansøgeren, jf. § 3, må ikke udføre opgaver som inseminør, før vedkommende er godkendt hertil af Fødevarestyrelsen.

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 10. Med bøde straffes den, som overtræder § 6, § 8 eller § 9, stk. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1292 af 15. december 2009 om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 17. november 2015

P.D.V.
Per Henriksen

/ Marianne Marer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (IMI-forordningen), EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 132, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.