Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse i sag 45.2015

afsagt af Tvistighedsnævnet den 2. november 2015

A

v/faglig medarbejder Lars Kristiansen, HK

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ulrik Mayland (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Steffen Kjøller Jensen, udpeget af Dansk Erhverv, og faglig sekretær Lisbeth Nørremark, udpeget af HK.

Mellem klageren, A, født den 25. juni 1982, og indklagede, B, blev den 29. april 2014 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes inden for økonomi med uddannelsesperiode fra den 7. juli 2014 til den 6. juli 2016.

Denne sag drejer sig om virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen og efterbetaling af pension og beløb til fritvalgskonto.

A har ved sin faglige organisation, HK/Handel, ved klageskrift modtaget den 5. august 2015 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale 133.058,91 kr., hvoraf 18.952,20 kr. skal indbetales på elevens pensionsordning, forrentet med sædvanlig procesrente fra den 6. juni 2015.

Kravet er opgjort som 60.750 kr. i erstatning efter funktionærlovens § 3, 50.000 kr. for tab af uddannelsesgode, 3.356,71 til fritvalgskonto for perioden fra den 7. juli 2014 til den 31. juli 2015 og 18.952,20 kr. i pension.

Indklagede har ikke svaret og har trods lovligt indkaldt heller ikke givet møde i Tvistighedsnævnet, som behandlede sagen i et møde den 20. oktober 2015.

Sagsfremstilling

Uddannelsesaftalen blev den 1. april 2015 ophævet ensidigt af virksomheden med den begrundelse, at virksomheden var under tvangsopløsning.

Virksomheden blev ikke tvangsopløst og efter indgivelse af konkursbegæring skrev virksomhedens advokat ved mail af 17. juni 2015 til HK, at man ikke var enig i det fremsatte krav.

Forklaringer

A har forklaret blandt andet, at han som økonomielev havde en fornemmelse af, at begrundelsen for ophævelsen af uddannelsesaftalen ikke var korrekt. Han konstaterede da også 14 dage senere, at selskabet ikke var under tvangsopløsning. Han kom efterfølgende i skolepraktik. Indklagede hjalp ham ikke med at finde en ny praktikplads.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ophævelsen af uddannelsesaftalen var begrundet i forhold, som eleven ikke havde indflydelse på, og som virksomheden var nærmest til at bære risikoen for. Ophævelsen var derfor ikke berettiget, og der tilkommer som følge heraf eleven, der var ansat efter funktionærloven, krav på erstatning efter funktionærlovens § 3, pension og beløb til frit valgs konto. Elevens opgørelse af disse krav, som ikke er bestridt af indklagede, tages herefter til følge.

Ad godtgørelse for tab af uddannelsesgode

To voterende udtaler:

I Højesterets dom af 6. marts 2014 (U 2014.1708H) lægges det til grund, at der ved udmåling af tab af uddannelsesgode skal tages hensyn til, at eleven er tilkendt erstatning efter funktionærlovens § 3, som alene dækker mistet lønindtægt i opsigelsesperioden. Tab af uddannelsesgode dækker mere end mistet lønindtægt, idet tab af uddannelsesgode efter Tvistighedsnævnets praksis tilkendes som kompensation for en række forhold, herunder elevens indtægtstab, manglende eller forsinket uddannelse samt forstyrrelse af forhold og mistet selvagtelse. I Højesterets dom reduceres godtgørelsen for tab af uddannelsesgode fra kr. 30.000 til kr. 15.000 under hensyn til den tilkendte minimalerstatning.

Den foreliggende sag drejer sig om en voksenelev, hvor tab af uddannelsesgode efter Tvistighedsnævnets praksis udgør 50.000 kr. Under hensyn til at arbejdsgiveren ikke har forsøgt at skaffe eleven en ny læreplads, og til at eleven har lidt et væsentligt indtægtstab, idet han er overgået fra voksenløn på kr. 18.000 til skolepraktikydelse på kr. 7.055 pr måned og manglede godt 15 måneders uddannelse på ophævelsestidspunktet, finder vi, at godtgørelsen for tab af uddannelsesgode passende kan fastsættes til 35.000 kr.

En voterende udtaler:

Jeg finder, at godtgørelsen efter Højesterets dom, refereret i U2014. 1708H, passende kan fastsættes til 25.000 kr.

To voterende udtaler:

Vi finder, at godtgørelsen for tab af uddannelsesgode bør fastsættes til et mindre beløb end 25.000 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at godtgørelsen for tab af uddannelsesgode fastsættes til 25.000 kr.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 108.058,91 kr., hvoraf 18.952,20 kr. skal indbetales på elevens pensionsordning, forrentet med sædvanlig procesrente fra den 6. juni 2015.