Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Anerkendelsens virkninger
Kapitel 4 Anmeldelsespligt
Kapitel 5 Autorisation
Kapitel 6 Straf- og ikraftrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som dyrlæge i Danmark for EU- og EØS- statsborgere samt statsborgere i et land, som EU har indgået aftale med herom1)

I medfør af § 3, stk. 3, § 35 og § 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 10, stk. 1, nr. 2, bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på enhver, der er statsborger i et EU- land, EØS- land eller i et land, som EU har indgået aftale med herom, og som ønsker at udøve virksomhed som dyrlæge i Danmark, som selvstændig eller som arbejdstager, og som har opnået sine erhvervsmæssige kvalifikationer i en anden medlemsstat end Danmark.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. Foruden definitionerne i §§ 4 -5 finder definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer anvendelse, herefter anerkendelsesdirektivet.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved tjenestemodtager enhver fysisk eller juridisk person, som anvender eller ønsker at anvende en dyrlæge

§ 4. Ved “erhvervsmæssige kvalifikationer” forstås kvalifikationer, som er attesteret ved enten et uddannelsesbevis, kursusbevis eller erhvervserfaring.

§ 5. Ved “uddannelsesbevis” forstås eksamensbeviser, certifikater og andre beviser for en erhvervskompetencegivende uddannelse, der overvejende har fundet sted i Fællesskabet, udstedt af en myndighed og udpeget i overensstemmelse med love eller administrative bestemmelser i vedkommende medlemsstat.

Kapitel 3

Anerkendelsens virkninger

§ 6. Fødevarestyrelsens anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer giver den begunstigede adgang til at udøve virksomhed som dyrlæge i Danmark på samme vilkår som danske statsborgere.

Kapitel 4

Anmeldelsespligt

§ 7. Dette kapitel finder anvendelse på dyrlæger, der midlertidigt og lejlighedsvist vil udføre tjenesteydelser i Danmark.

§ 8. Første gang en dyrlæge ønsker at udføre en dyrlægefaglig tjenesteydelse i Danmark skal denne forud skriftligt anmelde dette til Fødevarestyrelsen. Anmeldelsen skal fornyes en gang årligt hvis den pågældende dyrlæge lejlighedsvist ønsker at udføre tjenesteydelser på midlertidig basis i Danmark ud over et år.

Stk. 2. Den første anmeldelse skal ledsages af følgende dokumenter:

1) Dokumentation for dyrlægens nationalitet.

2) En attestation for, at dyrlægen er lovligt etableret i en medlemsstat for der at udøve den pågældende virksomhed og det på tidspunktet for udstedelsen af attestationen ikke forbydes vedkommende at udøve denne virksomhed, heller ikke midlertidigt.

3) Bevis for de erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan med de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten udveksle nødvendige oplysninger om, at tjenesteyderen er lovligt etableret, om redelig adfærd og om, at tjenesteyderen ikke har været idømt faglige disciplinære eller strafferetlige sanktioner.

Stk. 4. Ved anmeldelsen skal der endvidere oplyses om tjenesteydelsen indebærer udskrivning af recepter hvorefter Fødevarestyrelsen, i bekræftende fald, udsteder en autorisation, såfremt betingelserne i stk. 2, er opfyldt.

§ 9. Fødevarestyrelsen sikrer udveksling af alle de oplysninger, der er nødvendige for, at klager fra en tjenestemodtager over en tjenesteyder kan behandles korrekt.

Kapitel 5

Autorisation

§ 10. Dette kapitel finder anvendelse på personer fra andre medlemsstater, der ønsker at etablere sig permanent som dyrlæge i Danmark.

§ 11. Ret til at etablere sig som dyrlæge og udføre dyrelægegerning i Danmark har kun den, der af Fødevarestyrelsen har modtaget autorisation hertil.

Stk. 2. Ansøgning om autorisation indgives til Fødevarestyrelsen. Ansøgningen skal vedlægges følgende:

1) Bevis for den pågældendes nationalitet

2) Kopi af et uddannelsesbevis, der giver adgang til at udøve virksomhed som dyrlæge

3) Certifikat udstedt af de kompetente myndigheder i hjemlandet, hvoraf det fremgår, at disse kvalifikationsbeviser svarer til de beviser, der er omhandlet i anerkendelsesdirektivets Artikel 50 jf. direktivets bilag VII .

§ 12. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om autorisation af dyrlæger senest 4 uger efter modtagelse af ansøgningen og de dokumenter, der er nævnt i § 11, stk. 2, nr. 1-3, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Ansøgeren må ikke udføre opgaver som dyrlæge, før vedkommende er autoriseret hertil af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Når Fødevarestyrelsen har modtaget en ansøgning om autorisation og alle nødvendige dokumenter, sender styrelsen en kvittering til ansøgeren med oplysning om

1) sagsbehandlingsfristen, jf. stk. 1 og 2,

2) at ansøgeren ikke må udføre opgaver som dyrlæge, før vedkommende er autoriseret hertil af Fødevarestyrelsen, samt

3) klagemuligheder.

§ 13. Dyrlæger skal oplyse tjenestemodtager om:

1) erhvervsmæssig titel og EU/EØS-landet, hvor tilladelsen til anvendelsen af titlen er givet,

2) de brancheorganisationer, som dyrlægen eventuelt er medlem af,

3) eventuelle erhvervsforsikringer, herunder kontaktoplysninger på forsikringsselskabet og oplysning om forsikringens geografiske dækning, og

4) kontaktoplysninger til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Hvis tjenestemodtager anmoder dyrlægen om det, skal denne oplyse om de regler, der gælder for udførelsen af erhvervet, og hvordan dyrlægen får adgang hertil.

Kapitel 6

Straf- og ikraftrædelsesbestemmelser

§ 14. Med bøde straffes den, der overtræder § 11, stk. 1, § 12, stk. 3, og § 13 eller tilsidesætter vilkår knyttet til en autorisation meddelt efter § 11, stk. 1.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 15. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1176 af 11. oktober 2007 om adgang til udøvelse af virksomhed som dyrlæge i Danmark for EU- og EØS- statsborgere samt statsborgere i et land, som EU har indgået aftale med herom ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 3. december 2015

Per S. Henriksen

/ Kirsten Sejlstrup

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (IMI-forordningen), EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 132.