Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Links til øvrige EU dokumenter
32009R1099
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri1)

I medfør af § 4 a, stk. 2, § 13, stk. 2, § 28, stk. 5 og stk. 6, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1150 af 12. september 2015 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter, og supplerer Rådets Forordning (EF) Nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet (i det følgende benævnt forordningen).

Godkendelse af udbyder af kurser

§ 2. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning godkende en kursusudbyder til at afholde kurser til opnåelse af kompetencebevis, jf. forordningens artikel 21, stk. 2.

Stk. 2. Det er et krav, at kursusudbyderen i forbindelse med kurser til opnåelse af kompetencebevis afholder afsluttende prøve for og udsteder kompetencebevis til deltagerne. Godkendelse som udbyder af kurser forudsætter derfor tillige, at kursusudbyderen opfylder bestemmelserne i forordningens artikel 21, stk. 2, litra a og litra b.

Stk. 3. En godkendt kursusudbyder, jf. stk. 2, kan endvidere, efter forudgående godkendelse fra Fødevarestyrelsen, udstede kompetencebeviser efter forenklet procedure, jf. § 14.

§ 3. Ansøgning om godkendelse som kursusudbyder indsendes til Fødevarestyrelsen og skal være modtaget i styrelsen senest 8 uger før påbegyndelse af kursets afholdelse. Kursus må ikke afholdes førend godkendelse som kursusudbyder er opnået. Ansøgning kan også indsendes via www.businessindenmark.dk.

§ 4. Ansøgning om godkendelse som kursusudbyder skal være vedlagt følgende dokumentation:

1) Uddannelsesprogram for kurset.

2) Oplysning om hvilken/hvilke dyreart(er) kurset skal omfatte.

3) Oplysning om kursets varighed.

4) Oplysning om underviser(e) og dennes/deres kompetencer.

5) Oplysning om form, indhold og varighed af den afsluttende skriftlige prøve, samt hvem der skal forestå eksamination.

6) Dokumentation for, at ansøger har den nødvendige ekspertise, det nødvendige personale og det nødvendige udstyr til afholdelse af kurset.

7) Erklæring om, at ansøger er uafhængig og uden interessekonflikter i forhold til afsluttende prøve og udstedelse af kompetencebeviser.

§ 5. Et uddannelsesprogram skal målrettes den dyreart kurset vedrører og omfatte de emner, der sikrer, at deltagerne opnår de fornødne kompetencer, jf. forordningens artikel 7, stk. 2 om slagteoperationer og bilag IV til forordningen om overensstemmelse mellem aktiviteterne og de emner, der skal eksamineres i for at et kompetencebevis kan opnås.

§ 6. Et kursus kan omfatte én eller flere dyrearter. Et kursus omfattende én dyreart skal have en varighed af minimum 6 timers effektiv undervisningstid, eksklusiv afsluttende prøve og pauser. Et kursus omfattende flere dyrearter skal have en varighed af minimum 6 timers effektiv undervisningstid, eksklusiv afsluttende prøve og pauser, med tillæg af minimum 3 timers effektiv undervisningstid, eksklusiv afsluttende prøve og pauser, pr. ekstra dyreart.

§ 7. Dyrlæger eller andre personer med tilstrækkelig relevant viden og erfaring om de emner, der skal indgå i undervisningen, og som der skal eksamineres i, jf. bilag IV til forordningen, kan undervise på kurser til opnåelse af kompetencebevis, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Den del af undervisningen, der vedrører håndtering af syge og tilskadekomne dyr, skal dog forestås af en dyrlæge. Tilsvarende skal undervisning i vurdering af bedøvelsens virkning forestås af en dyrlæge eller af en person med tilsvarende videnskabelig erfaring indenfor bedøvelsens virkning.

§ 8. Den, der er godkendt som kursusudbyder, opbevarer de oplysninger, der er nødvendige for at udstede kompetencebevis, samt kopi af kompetencebeviset, i 5 år efter at kursus er gennemført og prøve afholdt. Efter anmodning fra Fødevarestyrelsen skal kopi af kompetencebevis samt øvrige oplysninger udleveres til styrelsen.

Stk. 2. Ved ophør som kursusudbyder er kursusudbyder forpligtet til at overdrage opbevarede oplysninger og materiale, jf. stk. 1, til Fødevarestyrelsen.

§ 9. Fødevarestyrelsen offentliggør på styrelsens hjemmeside (www.fvst.dk) en oversigt over godkendte kursusudbydere.

§ 10. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse som kursusudbyder senest 4 uger efter modtagelse af ansøgning og fornøden dokumentation, jf. § 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Når Fødevarestyrelsen har modtaget en ansøgning om godkendelse som kursusudbyder, sender styrelsen en kvittering til ansøgeren med oplysning om:

1) sagsbehandlingsfristen, jf. stk. 1 og 2,

2) at ansøgeren ikke må udbyde kurser, før vedkommende er godkendt som kursusudbyder, og

3) klagemuligheder.

Stk. 4. Hvis Fødevarestyrelsen ikke har truffet og meddelt afgørelse inden udløbet af fristerne i stk. 1 og 2, betyder det ikke, at ansøgeren kan anse ansøgningen for imødekommet.

§ 11. En kursusudbyder skal oplyse tjenestemodtager om:

1) kontaktoplysninger til Fødevarestyrelsen, som den myndighed, der har godkendt kursusudbyder og

2) eventuelle erhvervserfaringer, herunder kontaktoplysninger på forsikringsselskabet og oplysning om forsikringens geografiske dækning.

Kompetencebevis

§ 12. Kompetencebevis opnås ved deltagelse i kursus og ved - i forbindelse med kurset - at bestå en afsluttende prøve, jf. dog § 13. Kompetencebevis udstedes af kursusudbyderen, jf. § 9, på formular, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk under Selvbetjening/Blanketter).

§ 13. Fødevarestyrelsen kan udstede midlertidige kompetencebeviser forudsat at betingelserne i forordningens artikel 21, stk. 5, er opfyldt. Opfyldelse af betingelserne dokumenteres ved ansøgers erklæring herom i ansøgningsskemaet, jf. stk. 2.

Stk. 2. Ansøgning om midlertidigt kompetencebevis skal indsendes til Fødevarestyrelsen ved anvendelse af ansøgningsskema, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk under Selvbetjening/Blanketter)

§ 14. Indtil den 8. december 2015 kan Fødevarestyrelsen eller godkendt kursusudbyder, jf. § 9, udstede kompetencebeviser til personer, der kan dokumentere mindst tre års relevant faglig erfaring (forenklet procedure). Relevant faglig erfaring dokumenteres ved anvendelse af formular, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk under Selvbetjening/Blanketter). Kompetencebevis efter forenklet procedure udstedes på formular, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk under Selvbetjening/Blanketter).

§ 15. Ansøgning om kompetencebevis efter forenklet procedure, jf. § 14, skal indsendes til Fødevarestyrelsen eller godkendt kursusudbyder, jf. § 9, vedlagt dokumentation for mindst tre års relevant faglig erfaring samt den i § 17 nævnte erklæring. Oplysning om, hvortil ansøgning efter forenklet procedure skal indsendes, vil fremgå af Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk). Ansøgning indsendes ved anvendelse af ansøgningsskema som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk under Selvbetjening/Blanketter).

§ 16. Et kompetencebevis udstedt i medfør af § 12 skal indeholde attestation om, at indehaveren har bestået en uafhængig afsluttende prøve, der omfatter alle de i forordningens artikel 7, stk. 2, nævnte slagteoperationer, og oplysning om, hvilken/hvilke dyreart(er) og hvilken type udstyr beviset gælder for.

Stk. 2. Et kompetencebevis udstedt i medfør af § 14 (forenklet procedure) skal omfatte alle de i forordningens artikel 7, stk. 2, nævnte slagteoperationer eller de i artikel 7, stk. 2, nævnte slagteoperationer med undtagelse af slagtning ved særlige metoder, der er foreskrevet af religiøse ritualer, jf. forordningens artikel 7, stk. 2, litra g, jf. artikel 4, stk. 4.

§ 17. Kompetencebevis må kun udstedes, såfremt ansøger har fremlagt en skriftlig erklæring om, at vedkommende ikke har begået en grov overtrædelse af fællesskabsretten og/eller den nationale lovgivning om dyrebeskyttelse i de tre år, der ligger forud for datoen for ansøgningen om et sådant bevis. Erklæringen skal afgives på formular, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk under Selvbetjening/Blanketter).

§ 18. Fødevarestyrelsen offentliggør og ajourfører på styrelsens hjemmeside (www.fvst.dk) en liste over kvalifikationer, der anerkendes som ligestillet med kompetencebeviset, jf. forordningens artikel 21, stk. 7.

Kontrol m.v.

§ 19. Kompetencebevis skal, af den, til hvem det er udstedt, på forlangende forevises for kontrolmyndigheden.

§ 20. Fødevarestyrelsen kan suspendere eller inddrage kompetencebeviser, jf. forordningens artikel 22, stk. 1, litra c. I tilfælde af suspension eller inddragelse af et kompetencebevis underretter Fødevarestyrelsen udsteder af kompetencebeviset herom.

§ 21. Fødevarestyrelsen kan suspendere eller tilbagekalde en godkendelse som kursusudbyder, jf. forordningens artikel 22, stk. 1, litra c.

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 22. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder § 8, stk. 1 eller stk. 2, eller § 19.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2015.

Stk. Bekendtgørelse nr. 902 af 4. september 2012 om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri ophæves

Fødevarestyrelsen, den 3. december 2015

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Kirsten Sejlstrup

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet, EU-Tidende 2009, nr. L 303, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.