Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlig råden over vejareal

I medfør af § 80, stk. 3, i lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. fastsættes:

§ 1. Vejmyndighederne kan for de offentlige veje, der hører under deres administration, træffe beslutning om, at visse former for særlig råden over vejareal, som falder ind under de kategorier, der er oplistet i stk. 3, ikke kræver tilladelse efter lov om offentlige veje m.v. § 80, stk. 1.

Stk. 2. Vejmyndighederne kan beslutte, at visse former for særlig råden over vejareal, der ikke kræver tilladelse, jf. stk. 1 og 3, skal gælde for bestemte geografiske områder, i nærmere perioder eller for nærmere tidsrum, for enkelte vejstrækninger, på særlige typer af veje, eksempelvis gågader, eller for kombinationer af disse afgrænsninger.

Stk. 3. Der kan træffes beslutning efter stk. 1 for følgende typer af særlig råden over vejareal, som ellers ville kræve tilladelse efter lov om offentlige veje m.v. § 80, stk. 1:

1) Særlig råden over vejareal i forretningsmæssigt øjemed.

2) Opsætning af mindre skilte, reklamer el. lign., i det omfang dette ikke er i strid med forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 21.

3) Afholdelse af private eller delvist private arrangementer som gadefester, koncerter, kulturelle arrangementer, sportsbegivenheder, loppemarkeder el. lign.

4) Særlig råden over vejarealet i forbindelse med levering af vand, varme, el el. lign.

5) Opsætning af cykelstativer.

6) Anbringelse af byggematerialer, stilladser, containere, skurvogne el. lign.

Stk. 4. Særlig råden over vejareal, som kræver særlig vejafmærkning eller tilladelser fra andre myndigheder, kan ikke undtages fra kravet om tilladelse i lov om offentlige veje m.v. § 80, stk. 1.

§ 2. Vejmyndighederne fastsætter efter forhandling med politiet nærmere regler (regulativer) om beslutningerne efter stk. 1 og offentliggør disse.

Stk. 2. Opkræver vejmyndigheden betaling for den særlige råden over vejareal, jf. lov om offentlige veje m.v. § 80, stk. 2, skal dette fremgå af regulativet med oplysning om, hvordan betalingen udregnes, og efter hvilke kriterier betaling pålægges.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 879 af 12. december 1986 om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej ophæves.

Transport- og Bygningsministeriet, den 3. december 2015

Hans Christian Schmidt

/ Sysser Davidsen