Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om en børnefamilieydelse 1)

 

Herved bekendtgøres lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 4. september 2000 med de ændringer, der følger af § 8 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 1 i lov nr. 1162 af 19. december 2003, § 2 i lov nr. 1166 af 19. december 2003, § 11 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 50 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 1 i lov nr. 1406 af 21. december 2005, § 2 i lov nr. 289 af 7. april 2006 og § 4 i lov nr. 515 af 7. juni 2006.

Kapitel 1

Børnefamilieydelsen

§ 1. 2)  For børn under 18 år udbetales en skattefri børnefamilieydelse. I 2004 udgør børnefamilieydelsen 13.204 kr. årligt for børn indtil det fyldte 3. år, 11.932 kr. årligt for børn fra og med det fyldte 3. år og indtil det fyldte 7. år og 9.388 kr. årligt for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte beløb reguleres årligt efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks i forhold til indekset for 2002. Reguleringen foretages på grundlag af forbrugerprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket børnefamilieydelsen udbetales. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed forbrugerprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2002. Den procentvise ændring beregnes med én decimal. De beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med fire. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2005.

Kapitel 2

Betingelser for retten til børnefamilieydelsen

§ 2. 3)   4)  Retten til børnefamilieydelsen er betinget af,

1) at den person, der har forældremyndigheden over barnet eller har taget barnet i pleje med henblik på adoption, er fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1,

2) at barnet opholder sig her i landet, jf. dog stk. 2,

3) at barnet ikke har indgået ægteskab,

4) at barnet ikke er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, ikke sammen med en indehaver af forældremyndigheden er optaget i en døgnforanstaltning efter lov om social service eller i øvrigt forsørges af offentlige midler, og

5) at kommunalbestyrelsen ikke for det pågældende kvartal har truffet afgørelse om manglende efterlevelse af et forældrepålæg efter lov om social service § 41 a, stk. 6.

Stk. 2. 3) Opholder barnet sig midlertidigt i udlandet som led i et uddannelsesforløb, der sigter på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet, er bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, ikke til hinder for, at der kan udbetales børnefamilieydelse.

§ 3. Betingelserne i §§ 1 og 2 skal være opfyldt den første dag i den periode, som den enkelte udbetaling vedrører, jf. § 6, stk. 2.

Kapitel 3

Udbetalingsregler

§ 4. Børnefamilieydelsen udbetales til barnets moder.

Stk. 2. Har kun faderen forældremyndigheden over barnet, udbetales ydelsen til ham.

Stk. 3. Tilkommer forældremyndigheden den ene af forældrene, og den anden af forældrene godtgør, at barnet bor hos ham eller hende, kan ydelsen efter kommunalbestyrelsens bestemmelse udbetales til den, som barnet bor hos.

Stk. 4. Lever forældre, der har fælles forældremyndighed, ikke sammen, udbetales ydelsen til den af forældrene, der har barnet hos sig. Opholder barnet sig i disse tilfælde lige meget hos begge forældre, udbetales børnefamilieydelsen til den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret.

Stk. 5. 5)  Er barnet i privat familiepleje, jf. § 78 i lov om social service, kan ydelsen efter kommunalbestyrelsens bestemmelse udbetales til den, der har taget barnet i pleje. Er barnet i pleje hos et ægtepar, udbetales ydelsen i givet fald til plejemoderen.

Stk. 6. Såfremt det skønnes bedst for barnet, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at børnefamilieydelsen skal udbetales til barnet selv.

Stk. 7. Når den, der har forældremyndigheden over barnet, er indsat i institutioner under Kriminalforsorgen ud over 3 måneder, kan ydelsen efter kommunalbestyrelsens bestemmelse udbetales til den indsattes ægtefælle, såfremt den indsattes særbarn opholder sig hos denne.

Kapitel 4

Administration

§ 5. Udbetaling af ydelsen efter § 4, stk. 1, sker uden ansøgning. Udbetaling af ydelsen efter § 4, stk. 2, 3 og 4, når udbetaling skal ske til faderen, samt efter § 4, stk. 5 og 6, sker efter ansøgning til kommunalbestyrelsen, hvor ansøgeren bor.

Stk. 2. Afgørelser om udbetaling af ydelser efter loven kan, bortset fra det tilfælde, der er nævnt i stk. 4, påklages efter reglerne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og de regler, der fastsættes om klager efter den nævnte lov.

Stk. 3. Spørgsmål om senere ændring af en afgørelse efter § 4, behandles efter ansøgning af kommunalbestyrelsen, hvor modtageren af ydelsen bor.

Stk. 4. 6)  Om en person opfylder betingelsen i § 2, nr. 1, afgøres af told- og skatteforvaltningen.

§ 6. 6) Betaling af ydelserne foretages af told- og skatteforvaltningen. Foreligger der tvivl om, hvorvidt betingelser er opfyldt, afgøres spørgsmålet af kommunalbestyrelsen, hvor modtageren af ydelsen bor, jf. dog § 5, stk. 4.

Stk. 2. 7)  Ydelsen udbetales kvartalsvis den seneste hverdag, dog undtaget lørdag, forud for den 21. i kvartalets første måned. Ydelsen udbetales første gang for det kvartal, der følger efter det kvartal, i hvilket retten til ydelsen er erhvervet, og sidste gang for det kvartal, i hvilket retten til ydelsen ophører. For det kvartal, hvor barnet fylder 18 år, udbetales en forholdsmæssig andel af et kvartals ydelse, der svarer til antallet af dage fra kvartalets begyndelse til og med fødselsdagen i forhold til antallet af dage i hele kvartalet. Beløbet afrundes til hele kroner. I de tilfælde, hvor ydelsen bliver udbetalt efter § 4, stk. 2-6, bestemmes det i afgørelsen, for hvilket kvartal ydelsen første gang skal udbetales til ansøgeren.

Stk. 3. 3) For at kunne træffe afgørelse om, hvorvidt et barn kan anses for at have ophold her i landet, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, kan kommunalbestyrelsen benytte oplysninger, der er modtaget efter de regler, der er fastsat i medfør af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

§ 7. Har nogen mod bedre vidende uberettiget modtaget børnefamilieydelsen, skal beløbet tilbagebetales.

Stk. 2. 8)  Der er udpantningsret for tilbagebetalingskrav efter stk. 1, og kravet kan tillige inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 3. 8) Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive tilbagebetalingskrav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 8. Offentlige myndigheder skal afgive de oplysninger, der er nødvendige for en sags afgørelse.

Stk. 2. 9)  Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes, medmindre strengere straf er forskyldt efter borgerlig straffelov, den, der,

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelser efter denne lov eller

2) i forbindelse med en ansøgning, eller når der afkræves oplysninger, fortier forhold af betydning for sagens afgørelse.

Kapitel 5

Andre bestemmelser

§ 9. Udgifterne til børnefamilieydelsen afholdes af statskassen.

§ 10. Børnefamilieydelsen indgår ikke ved beregning af ydelser efter den sociale lovgivning eller efter lovgivningen om uddannelsesstøtte.

§ 11. Krav på børnefamilieydelsen kan ikke overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgning.

Stk. 2. 5) I op til halvdelen af ydelsen kan modregnes eventuelle restancer vedrørende betaling for dag- og klubtilbud, jf. §§ 29 og 35 i lov om social service, samt skolefritidsordning, jf. § 50, stk. 2, i lov om folkeskolen. Ydelsen kan i øvrigt ikke anvendes til modregning af eventuelle offentlige krav.

§ 12. Nærmere regler om administrationen af denne lov fastsættes af skatteministeren.

§ 13. Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorved der gøres undtagelse fra reglerne i denne lov i det omfang, det er nødvendigt til opfyldelse af internationale forpligtelser.

§ 14. Loven har virkning fra den 1. juli 1987.

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 22. september 2006

P.M.V.

Peter Loft

/Birgitte Christensen

Officielle noter

1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for love, der er vedtaget i folketingsårene 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005 og 2005-2006.

2) Nyaffattelsen af § 1 trådte i kraft den 1. januar 2004, jf. § 2 i lov nr. 1162 af 19. december 2003.

3) Nyaffattelsen af § 2, stk. 1, nr. 2, og indsættelsen af § 2, stk. 2, og § 6, stk. 3, trådte i kraft den 1. januar 2004, jf. § 3 i lov nr. 1166 af 19. december 2003.

4) Indsættelsen af § 2, stk. 1, nr. 5, trådte i kraft den 1. juli 2006, jf. § 4 i lov nr. 289 af 7. april 2006.

5) Ændringen i § 4, stk. 5, 1. pkt., og § 11, stk. 2, 1. pkt., trådte i kraft den 9. juni 2006 og har virkning fra den 1. januar 2007, jf. § 31, stk. 1 og 2, i lov nr. 515 af 7. juni 2006.

6) Ændringen i § 5, stk. 4, og § 6, stk. 1, og ophævelsen af § 5, stk. 5-7, trådte i kraft den 8. juni 2005 og har virkning fra den 1. november 2005, jf. § 125, stk. 1 og 2, i lov nr. 428 af 6. juni 2005.

7) Ændringen af § 6, stk. 2, trådte i kraft den 23. december 2005 og har virkning fra den 1. januar 2006, jf. § 2 i lov nr. 1406 af 21. december 2005.

8) Ændringen af § 7, stk. 2, og indsættelsen af det nye stk. 3 trådte i kraft den 1. november 2005, jf. § 85 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

9) Ændringen i § 8, stk. 2, trådte i kraft den 1. juli 2001. Hvis der den 1. juli 2001 eller senere skal idømmes straf for en tidligere begået overtrædelse, for hvilken straf af hæfte indtil 30 dage ville være forskyldt, idømmes fængsel med samme antal dage som tidligere hæfte, jf. §§ 58 og 59 i lov nr. 1029 af 22. november 2000.