Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen, som ændret ved bekendtgørelse nr. 991 af 21. august 2015, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen ændres »lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 616 af 12. juni 2013,« til: »lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 14. september 2015,«.

2. I indledningen ændres »lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007, som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009,« til: »lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 953 af 14. august 2015,«.

3. I indledningen ændres »lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 597 af 12. juni 2013,« til: »lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 25. august 2015,«.

4. I § 1, stk. 1, ændres »bilag 1-3« til: »bilag 2 og 3«.

5. § 9, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. For kapitalselskaber kan dokumenter, der tilknyttes en registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller vedlægges som bilag til en anmeldelse, der indberettes til registrering efter reglerne i selskabslovgivningen, eller som skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, være på engelsk. Undtaget er dog vedtægter samt stiftelsesdokumenter, der skal være på dansk, norsk eller svensk.«

6. I § 9, stk. 5, udgår »autoriseret«.

7. Bilag 1 ophæves.

8. I bilag 3 indsættes efter pristabellen som nyt afsnit:

»Ekspres levering

Ydelser, der inden kl. 13 på en arbejdsdag bestilles til ekspres levering, leveres samme dag. Ydelser, der efter kl. 13 på en arbejdsdag bestilles til ekspres levering, leveres senest kl. 12 den efterfølgende arbejdsdag.

Ekspres levering kan ikke finde sted på Erhvervsstyrelsens lukkedage.

Ydelser, som skal fremskaffes i fysisk form fra et fjernarkiv, kan ikke leveres ekspres.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Erhvervsstyrelsen, den 24. november 2015

Victor Kjær

/ Grethe Krogh Jensen