Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede
nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-
batterier)

 

Herved bekendtgøres lov nr. 561 af 3. august 1998 om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) med de ændringer, der følger af § 6 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 27 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 5 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og § 7 i lov nr. 428 af 6. juni 2005. 1)

Afgiftspligtigt vareområde og afgiftssatser

§ 1. Der betales afgift til statskassen af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer.

§ 2. Afgiften udgør for:

1)

Nikkel-cadmium løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede knapceller eller fladpak .....................

6 kr. pr. stk.

2)

Sammenbyggede nikkel-cadmium-rundceller .................

36 kr. pr. pakke

 

dog mindst ................

6 kr. pr. celle.

Stk. 2. For brugte varer udgør afgiften det samme som for en tilsvarende ny vare, dog mindst 120 kr. pr. kg nikkel-cadmium-akkumulator.

Registrerede virksomheder

§ 3. Den, der fremstiller nikkel-cadmium-akkumulatorer, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Den, der modtager afgiftspligtige varer fra udlandet med henblik på salg, kan anmelde sin virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.

§ 4. Registrerede virksomheder er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, fra udlandet og fra andre registrerede virksomheder at modtage afgiftspligtige varer med henblik på videresalg.

Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 5. Afgiftsperioden er måneden.

§ 6. Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde af afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomheden i perioden.

Stk. 2. Registrerede virksomheders forbrug af egne varer sidestilles med udlevering.

§ 7. I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 6 fradrages

1) varer, der leveres til en anden registreret virksomhed, jf. § 4,

2) varer, der leveres til udlandet,

3) varer, der leveres til fly eller skibe på 5 registertons brutto eller derover bortset fra sportsfly og lystfartøjer,

4) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand eller lignende, eller

5) varer, der returneres til virksomheden, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.

Afgiftsfritagelse og -godtgørelse

§ 8. Varer, der leveres til de i toldlovens § 4 nævnte diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer, er fritaget for afgift. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for afgiftsfritagelsen.

§ 9. Told- og skatteforvaltningen kan, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr., meddele virksomheder, der ikke er registreret efter § 3, godtgørelse af den betalte afgift af ubrugte varer, der er omhandlet i § 7, stk. 1, nr. 2 og 3.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regnskabs- og kontrolforskrifter i forbindelse med afgiftsgodtgørelse efter stk. 1.

§ 10. Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.

Regnskabsbestemmelser

§ 11. Fremstillingsvirksomheder skal føre regnskab over fremstilling af afgiftspligtige varer, tilgang af uberigtigede varer og udlevering samt forbrug af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer.

Stk. 2. Andre registrerede virksomheder skal føre regnskab over tilgang af uberigtigede varer og udlevering samt forbrug af afgiftspligtige varer.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for de registrerede virksomheders regnskabsførelse.

Afregning af afgiften

§ 12. 3)  Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 6 og 7, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

§ 13 og 14. 3) (Ophævet)

§ 15. 3) Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.

§ 16. 3) (Ophævet)

Afgift af varer, der modtages fra udlandet

§ 17. Af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, svares afgiften ved indførslen, medmindre varerne tilføres en registreret virksomhed eller er omfattet af § 10. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 18 tilsvarende anvendelse.

§ 18. I andre tilfælde svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 4 eller er omfattet af § 10. Erhvervsdrivende varemodtagere skal inden afsendelsen af afgiftspligtige varer fra udlandet anmelde sig hos told- og skatteforvaltningen. Anmeldelsen er gældende for 5 år.

Stk. 2. 3) De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, som virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 3. 3) For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge erhvervsdrivende varemodtagere, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.

Stk. 5. 3) Bestemmelserne i lovens § 11, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Dækningsafgift

§ 19. Af varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter § 1, men som indeholder afgiftspligtige varer, betales ved indførsel fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, en dækningsafgift. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. 3) For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 18, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2-5, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. 3) I andre tilfælde betales afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Bestemmelserne i lovens § 18, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2-5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Afgiften betales efter afgiftssatserne i § 2.

Stk. 5. Ved fortoldningen, udleveringen eller modtagelsen af varer som nævnt i stk. 1 skal stykantallet af de afgiftspligtige varer angives.

Stk. 6. Bestemmelserne i §§ 9 og 10 finder tilsvarende anvendelse for dækningsafgiften.

Kontrolbestemmelser

§ 20. 2)  Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

Stk. 3. 5)  Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.

Stk. 4. Leverandører af råvarer til fremstilling af afgiftpligtige varer skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om deres leverancer af varer til virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer.

Stk. 5. Erhvervsdrivende skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.

Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

Stk. 7. 2)5) I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

§ 21. Offentlige myndigheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug ved registrering af og kontrol med virksomheder, der omfattes af loven.

Stk. 2. 2) Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 20. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 22. Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Andre bestemmelser

§ 23. Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftslovens § 47, stk. 2, og som her til landet ved fjernsalg sælger afgiftspligtige eller dækningsafgiftspligtige varer, skal anmeldes til registrering hos told- og skatteforvaltningen. For disse virksomheder opgøres den afgiftspligtige mængde som den mængde varer, virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg. For de i § 19, stk. 1, nævnte dækningsafgiftspligtige varer finder § 19, stk. 4 og 5, tilsvarende anvendelse.

§ 24. Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter denne lov, skal svare afgift af varerne.

Stk. 2. 3) Afgiften af de nævnte varer kan afkræves til betaling senest 14 dage efter påkrav. Tilsvarende gælder, hvis en virksomhed har modtaget et for stort beløb i godtgørelse efter § 9, stk. 1. §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.

§§ 25, 26 og 27. 3)  5) (Ophævet)

§ 28. 3) Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.

§ 29. (Ophævet)

§ 30. 3) Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 18, stk. 1, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.

§ 31. Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

Straffebestemmelser

§ 32. 3) Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

2) overtræder § 3, stk. 1, § 11, stk. 1 eller stk. 2, § 18, stk. 1, 2. pkt., § 20, stk. 2-5, § 23, 1. pkt., og § 34, stk. 3, 4 og 6,

3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af § 8 eller § 9, stk. 2,

4) undlader at efterkomme et i medfør af § 18, stk. 4, 1. pkt., meddelt påbud,

5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 15 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette, eller

6) overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. 4)  Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 33. 3) Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 34. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Loven kan dog tidligst træde i kraft den 1. januar 1996. Skatteministeren kan bestemme, at bestemmelserne i § 3, stk. 1, skal træde i kraft forud for lovens øvrige bestemmelser.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på varer, der fra og med lovens ikrafttræden udleveres fra eller forbruges i registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

Stk. 3. Virksomheder, der registreres fra lovens ikrafttræden, skal opgøre lagerbeholdningen af afgiftspligtige, herunder dækningsafgiftspligtige, varer ved lovens ikrafttræden. Virksomhederne skal indsende opgørelsen over lagerbeholdningen af dækningsafgiftspligtige varer til told- og skatteforvaltningen senest 15 dage efter lovens ikrafttræden. Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regler for opgørelsen.

Stk. 4. Andre virksomheder, der ved lovens ikrafttræden har en lagerbeholdning, hvor det samlede afgiftspligtige beløb af afgiftspligtige eller dækningsafgiftspligtige varer udgør 1.000 kr. eller derover, skal senest 15 dage efter lovens ikrafttræden til told- og skatteforvaltningen fremsende en opgørelse over deres samlede lagerbeholdning ved lovens ikrafttræden.

Stk. 5. Virksomheder, der er omfattet af stk. 3, 2. pkt., eller af stk. 4, skal senest 15 dage efter indsendelsen af lageropgørelsen indbetale afgift af lagerbeholdningen af afgiftspligtige, herunder dækningsafgiftspligtige varer, til told- og skatteforvaltningen. Ved opgørelsen af afgiften kan anvendes en afgiftssats for brugte varer på 120 kr. pr. kg nikkel-cadmium-batteri. Betales afgiften ikke rettidigt, finder § 13, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Virksomhederne skal give told- og skatteforvaltningen adgang til at kontrollere opgørelserne ved eftersyn af lagre, forretningsbøger m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen al fornøden vejledning og hjælp.

§ 35. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 6. december 2006

P.M.V.
Peter Loft

/John Fuhrmann

Officielle noter

1) Bemærkninger om bestemmelser vedtaget siden den seneste lovbekendtgørelse og som ikke længere gælder, er ikke medtaget i noterne.

2) Ændring af § 20, stk. 1, § 21, stk. 2, og indsættelse af stk. 7 i § 20, er sket ved lov nr. 380 af 2. juni 1999, der trådte i kraft den 4. juni 1999.

3) Ændring af § 12, § 15, § 18, stk. 2, 3 og 5, § 19, stk. 2 og 3, § 28, § 30, § 32, stk. 1, nr. 2, 4 og 5, § 33, indsættelse af 3. pkt., i § 24, stk. 2, ophævelse af §§ 13, 14, 16, § 18, stk. 6, § 25, er sket ved lov nr. 165 af 15. marts 2000, der trådte i kraft den 1. januar 2001.

4) Ændringen i § 32, stk. 3, hvor ”hæfte” udgår, er sket ved lov nr. 1029 af 22. november 2000, der trådte i kraft den 1. juli 2001.

5) Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvaltningen”, ændring af § 20, stk. 3 og 7, samt ophævelse af § 26 og § 27, er sket ved lov nr. 428 af 6. juni 2005, der trådte i kraft den 6. juni 2005 og havde virkning fra den 1. november 2005.