Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og blandinger til specielt angivne formål

I medfør af § 22, stk. 4, § 30, § 43, stk. 1-3, § 45, stk. 1, og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på visse farlige kemiske stoffer og blandinger til specielt angivne formål.

Stk. 2. Procentangivelser i denne bekendtgørelse er vægtprocent.

Glasurer og dekorationsfarver

§ 2. Cadmium må ikke anvendes i glasurer og dekorationsfarver til brug ved ikke-erhvervsmæssig fremstilling af keramiske genstande, emaljerede genstande samt glasvarer, der er bestemt til eller som må antages at kunne finde anvendelse i forbindelse med levnedsmidler, som f.eks. tepotter, krus, krukker, kander, fade, tallerkener og skåle, i koncentrationer over 0,002 pct.

Tilsætning til benzin

§ 3. Benzin, der er tilsat blyforbindelser, må kun anvendes som brændstof til forbrændingsmotorer.

Stk. 2. På distributionsapparatet og løse beholdere, hvori der udleveres eller omhældes benzin tilsat blyforbindelser, skal det tydeligt være mærket, at benzinen er tilsat blyforbindelser.

Motorkølervæske m.v.

§ 4. Methanol må ikke anvendes i motorkølervæsker, midler mod karburatorfrysning og afisningsvæsker (f.eks. sprinklervæske).

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for methanolvandblandinger til brug i fly.

Spraydåser (aerosolbeholdere)

§ 5. Stoffer, der skal klassificeres som meget giftige, giftige, kræftfremkaldende i kategori 1 eller 2, reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2 eller mutagene i kategori 1 eller 2 i henhold til Rådets direktiv 1967/548/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer, må ikke anvendes i spraydåser (aerosolbeholdere).

Stk. 2. Stoffer, der skal klassificeres som akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3, specifik målorgantoksiske som følge af en enkelt eksponering i kategori 1 (STOT SE 1), kræftfremkaldende i kategori 1A eller 1B, reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 1B eller mutagene i kategori 1A eller 1B i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger m.v., må ikke anvendes i spraydåser (aerosolbeholdere).

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 og 2 berører ikke de bestemmelser, der følger af anden lovgivning vedrørende anvendelse af disse stoffer.

Brandslukningsmateriel

§ 6. Halogensubstituerede kulbrinter må ikke anvendes i brandslukningsmateriel.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke haloner omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke brandslukningsmateriel til brandvæsenets anvendelse.

Aflivning af pelsdyr

§ 7. Cyanforbindelser og strychnin må ikke anvendes til aflivning af pelsdyr.

Insektfangst

§ 8. Cyankalium må kun anvendes til insektfangst, såfremt det er indstøbt i et gipslag i glas med højst 50 gram af stoffet i hvert glas.

Maling og lak m.v.

§ 9. Kviksølv eller kviksølvforbindelser må ikke anvendes i kemiske stoffer eller produkter, beregnet til maling, lak eller lignende, i koncentrationer over 0,0001 pct.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke mercurisulfid (cinnober).

Kontrol, dispensation og klageadgang

§ 10. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges. Miljøstyrelsen kan stille vilkår for tilladelsen.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan bestemme, at kontrolanalyser af stoffer, produkter eller varer, der er omfattet af denne bekendtgørelse, udføres efter bestemte metoder og foretages på laboratorier, der er akkrediteret under DANAK eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 4. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1-3 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf og ikrafttrædelse

§ 11. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) anvender kemiske stoffer og produkter i strid med § 3, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1, § 8, § 9 og § 10, stk. 1,

2) undlader at mærke i strid med § 4, stk. 2, eller

3) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 11, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse 857 af 5. september 2009 om begrænsning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 25. november 2015

Michel Schilling

/ Peter Østergård Have