Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om underretning om og rapportering af ulykker og hændelser på jernbaneområdet til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

I medfør af § 82, stk. 4, og § 117, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for underretning om og rapportering af ulykker og hændelser på jernbaneområdet her i landet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder endvidere for rapportering af ulykker og hændelser, der er sket i udlandet, i det omfang at et dansk registreret køretøj er involveret.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Alvorlig fare: En ulykke eller hændelse, som under lidt andre omstændigheder kunne have ført til en alvorlig ulykke, jf. nr. 2.

2) Alvorlig ulykke: En ulykke som resulterer i mindst én dræbt eller mindst 5 alvorligt tilskadekomne, eller som resulterer i betydelige materielle skader på køretøjer, infrastruktur eller miljø og enhver anden lignende ulykke med indlysende konsekvenser for reguleringen af jernbanesikkerheden eller sikkerhedsledelsen. Med betydelige materielle skader forstås skader, som Havarikommissionen vurderer til mindst 14 millioner kr. i alt.

3) Hændelse: Enhver anden begivenhed end en ulykke eller alvorlig ulykke, der er forbundet med jernbanedrift, og som berører sikkerheden derved, jf. artikel 3, pkt. m, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed m.v. med senere ændringer.

4) Infrastrukturforvalter: Ethvert organ eller enhver virksomhed, der er ansvarlig for anlæg, vedligeholdelse og forvaltning, herunder trafikstyring, af jernbaneinfrastruktur.

5) Jernbanevirksomhed: En virksomhed, hvis hovedaktivitet består i godstransport eller passagerbefordring på jernbane, og som er forpligtet til at sørge for trækkraften, eller virksomheder, som kun leverer trækkraften.

6) Køretøjer: Rullende materiel, som kører på jernbanenettet, herunder personvogne, godsvogne, togsæt, trækkraftsenheder (lokomotiver) og entreprenørmateriel.

7) Ulykke: En uønsket eller utilsigtet pludselig hændelse eller en specifik kæde af sådanne hændelser, der har skadelige følger; ulykker opdeles i følgende kategorier: sammenstød, afsporinger, ulykker i niveauoverkørsler (i jernbanesikkerhedsdirektivet benævnt overskæringer), personskader som følge af rullende materiel i bevægelse, brand m.v.

Underretning og rapportering

§ 3. Ved følgende ulykker og hændelser skal jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere straks underrette Havarikommissionen på vagttelefon (33 14 70 80):

1) Situationer hvor tog er impliceret i sammenstød (kollision) eller afsporing uanset form og omfang.

2) Påkørsler i niveauoverkørsler uanset omfang.

3) Ulykker hvor personer omkommer eller kommer alvorligt til skade, dog ikke ulykker, hvor der formodes at være tale om selvmord eller selvmordsforsøg, og hvor politiets første undersøgelser ikke giver anledning til at antage andet.

4) Rangeruheld med betydelige materielle skader.

5) Brand i tog, herunder i trækkraftenheden.

6) Uheld med farligt gods, der har medført lækage eller lugtgener.

7) Situationer hvor sikkerheden i øvrigt har været udsat for alvorlig fare.

Stk. 2. Ved følgende ulykker og hændelser skal jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere underrette Havarikommissionen snarest muligt og senest tre hverdage efter, at ulykken eller hændelsen er sket:

1) Selvmord og selvmordsforsøg.

2) Overtrædelse af sikkerhedsbestemmelser, såfremt sikkerheden har været i alvorlig fare.

3) Situationer, hvor der i øvrigt er sket skade på personer, betydelige skader på materiel eller infrastruktur, eller hvor sikkerheden har været udsat for alvorlig fare, medmindre disse er omfattet af de i stk. 1, anførte situationer.

4) Hændelser, jf. § 2, nr. 3. Havarikommissionen underrettes skriftligt om hændelser efter 1. pkt. Havarikommissionen udsteder nærmere vejledning om underretningens omfang.

Stk. 3. Underretningen til Havarikommissionen skal indeholde oplysninger om

1) ulykkens eller hændelsens karakter,

2) tidspunkt og sted for ulykken eller hændelsen,

3) omfanget af skaden (personer, materiel, anlæg og miljø),

4) hvilke virksomheder og infrastrukturforvaltere, køretøjer m.v. der har været indblandet,

5) hvem der hos pågældende virksomhed og infrastrukturforvalter er ansvarlig for den videre kontakt til Havarikommissionen, og

6) hvem der er repræsentant for virksomheden på ulykkesstedet.

Stk. 4. Oplysningerne i stk. 3, kan gives mundtligt eller skriftligt. Skriftlige oplysninger indsendes så vidt muligt digitalt.

Dokumentation

§ 4. For de oplysninger, der er rapporteret mundtligt i henhold til § 3, stk. 4, skal der foreligge skriftlig dokumentation hos Havarikommissionen så hurtigt som muligt og senest inden 14 dage fra hændelsen er sket, medmindre andet er aftalt med Havarikommissionen. Den skriftlige dokumentation indsendes så vidt muligt digitalt.

Straffebestemmelse

§ 5. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3 og 4 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges juridiske personer, herunder selskaber, straffeansvar efter straffelovens 5. kapitel, jf. jernbanelovens § 119.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 708 af 23. juni 2008 om meddelelse og rapportering af jernbaneulykker og -hændelser til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane ophæves.

Transport- og Bygningsministeriet, den 25. november 2015

Hans Christian Schmidt

/ Jakob Karlshøj