Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om Energinet.dk

(Støtte til eksisterende naturgasfyrede industrielle kraft-varme-værker m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, § 8 i lov nr. 903 af 4. juli 2013, § 1 i lov nr. 633 af 16. juni 2014 og § 1 i lov nr. 577 af 4. maj 2015 og senest ved § 3 i lov nr. 744 af 1. juni 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Stk. 1 har kun gyldighed indtil den 1. april 2016.«

2. Efter § 58 b indsættes før overskriften før § 59:

»§ 58 c. Tilskud kan ydes fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2020 til produktion af elektricitet fra industrielle kraft-varme-værkers anlæg, som anvender naturgas som brændsel, og som er tilsluttet elforsyningsnettet senest den 21. marts 2012.

Stk. 2. Tilskuddet fastsættes og udbetales månedligt til anlæg omfattet af stk. 1 med udgangspunkt i en tolvtedel af grundbeløbet, jf. stk. 3. Når den gennemsnitlige månedlige markedspris som nævnt i § 59, stk. 2, er 13,453 øre pr. kWh eller derunder, indekseres grundbeløbet med faktoren 1,7122. Grundbeløbet reduceres lineært ved en markedspris over 13,453 øre pr. kWh, således at det bortfalder, når markedsprisen er 41,582 øre pr. kWh.

Stk. 3. Grundbeløbet udgør 3 øre pr. kWh pr. 1. januar 2013 og stiger pr. 1. januar 2014 til 7 øre pr. kWh. Grundbeløbet opgøres på baggrund af anlæggets elproduktion i 2011 med fradrag af det nødvendige egetforbrug til elproduktionen. Har der ikke i 2011 været elproduktion i mere end 4 uger, fastsættes grundbeløbet på grundlag af elproduktionen i 2010, hvis værket anmoder om dette.

Stk. 4. Ydelsen af tilskuddet efter stk. 1 er betinget af,

1) at anlægget er driftsklart og til rådighed for driften af det sammenhængende elforsyningsnet,

2) at elektriciteten er fremstillet ved en højeffektiv kraft-varme-produktion,

3) at der betales afgift efter lov om afgift af elektricitet for den elektricitet, som anlægget producerer,

4) at der foretages afskrivninger på anlægget, og

5) at der ikke ydes anden støtte til den elektricitet, som anlægget producerer, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Uanset betingelsen i stk. 4, nr. 5, kan tilskud ydes, selv om anlægget også modtager tilskud efter § 58.

Stk. 6. Administrationen af tilskuddet, herunder beregning og udbetaling heraf, varetages af Energinet.dk. Energinet.dk skal senest den 31. december 2016 træffe afgørelse om tilskud.

Stk. 7. Staten afholder udgifterne til tilskud til anlæg efter stk. 1 og omkostningerne forbundet med administration af ordningen efter stk. 6 inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven.

Stk. 8. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forelæggelse for det i § 3 nævnte udvalg fastsætte regler om nedsættelse eller suspension af tilskuddet.

Stk. 9. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af oplysninger om tilskudsordningen, herunder om tilskudsbeløb, tilskudsmodtagere m.v.

Stk. 10. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om beregningsmetoder efter stk. 2 og 3.

Stk. 11. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, hvorledes betingelserne i stk. 4 skal opfyldes.

Stk. 12. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af tilskuddet, jf. stk. 6.

Stk. 13. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at Energinet.dk skal opgøre produktionsomkostningerne for elektricitet produceret af tilskudsmodtagere, og om, hvordan omkostningerne skal opgøres, jf. stk. 6. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at tilskudsmodtagere skal meddele Energinet.dk de oplysninger, der er nødvendige for at opgøre produktionsomkostninger efter 1. pkt.

Stk. 14. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om tilsyn og kontrol med udbetaling af tilskud. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan endvidere fastsætte regler om, at Energinet.dk skal fastsætte retningslinjer for tilsynet og kontrollen. Retningslinjerne skal godkendes af ministeren.«

3. I § 64, 1. pkt., affattes således:

»Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om betingelser og tidsfrister for elproducenters fravalg af pristillæg og andre ydelser efter §§ 58, 58 b og 58 c.«

§ 2

I lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 2011, som ændret ved § 3 i lov nr. 575 af 18. juni 2012, § 4 i lov nr. 576 af 18. juni 2012 og § 3 i lov nr. 633 af 16. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 2, stk. 4« til: »stk. 5«.

§ 3

I lov nr. 577 af 4. maj 2015 om ændring af lov om elforsyning (Justering og udskydelse af engrosmodellen og udskydelse af leveringspligten) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 7, ophæves.

§ 4

I lov nr. 744 af 1. juni 2015 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og lov om elforsyning (Ny ansøgningsprocedure og grænse på 500 kW for støtte til bl.a. solcelleanlæg og husstandsvindmøller, investeringstilskud og driftsstøtte til kraft-varme-værker, afregningsvilkår for Horns Rev 3 og ophævelse af treledstariffen m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 3, nr. 10, ophæves.

2. I § 7, stk. 4, udgår »10,«.

§ 5

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Fredensborg Slot, den 24. november 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt