Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1327 af 10. december 2014 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 1, og stk. 3, og § 11, stk. 1, og stk. 2, ændres »Naturstyrelsen« til: »Energistyrelsen«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 30. november 2015

Lars Christian Lilleholt

/ Martin Hansen