Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0106
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Minimumskrav til kompetencer i udvidet brandbekæmpelse
Bilag 2 Kvalifikationsbevis i brandledelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe1)

I medfør af § 18, stk. 1, nr. 1 og 3, § 24 b, § 25, stk. 4, § 25 b, stk. 1 og 2, § 27, stk. 3 og § 28, stk. 5, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, og efter samråd med redernes og de søfarendes organisationer, fastsættes efter bemyndigelse:

Formål

§ 1. Formålet med denne bekendtgørelse er at fastlægge kravene til kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe, jf. A-koden, afsnit A-VI/3 i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, 1978, med senere ændringer (STCW-konventionen) som beskrevet i bilag 1.

Mål

§ 2. Målet med kursus og genopfriskningskursus er, at kursisten skal opnå viden, forståelse og færdigheder om brandledelse, således at kursisten opfylder kravene om træning i overensstemmelse med bilag 1 med henblik på at

1) kontrollere brandbekæmpelsesoperationer om bord på skibe,

2) organisere og træne brandhold,

3) besigtige og servicere brandpåvisnings- og brandslukningssystemer og udstyr og

4) undersøge og udarbejde rapporter over brandrelaterede hændelser.

Deltagernes forudsætninger

§ 3. For deltagelse i kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe skal kursisten være i besiddelse af

1) gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere og

2) sønæringsbevis som skibsofficer, navigatør, skibsmaskinist eller maskinmester.

Stk. 2. Søfarende, som er under uddannelse til skibsofficer, navigatør, skibsmaskinist eller maskinmester, kan optages på kursus.

Udbydere af kursus og krav til instruktørers kvalifikationer

§ 4. Kursusudbydere skal være godkendt af Søfartsstyrelsen i overensstemmelse med bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

Stk. 2. Kursusudbydere skal på baggrund af de kursusmål, som er anført i bilag 1, fastlægge den nærmere kursusplanlægning, herunder varigheden af kurset, under hensyntagen til kursisternes forudsætninger.

Stk. 3. Kursusudbyderen skal sikre, at kursister opfylder forudsætningerne for optagelse på kursus i medfør af denne bekendtgørelse, jf. § 3.

§ 5. Kursusudbydere skal sikre, at instruktører har de fornødne kvalifikationer til at forestå de anførte kurser. Dette omfatter både faglige kvalifikationer og kvalifikationer til at forestå instruktion og uddannelse.

Udstyr

§ 6. Kursusudbydere skal sikre, at der til et kursusforløb er adgang til relevant udstyr til praktiske øvelser og demonstration, herunder

1) skibskonstruktion eller lignende på minimum 2 etager indeholdende mindst 6 rum,

2) røgdykkerbane,

3) min. 6 m2 oliekar og

4) faciliteter til fremkaldelse af gasbrande under realistisk tryk.

Stk. 2. Kursusudbydere skal kunne levere følgende udstyr til hver kursist:

1) Brandhjelm.

2) Sikkerhedsstøvler.

3) Maske.

4) Brandtøj/branddragt min. 2 lag.

5) Røgdykkerhætte.

6) Handsker.

7) Røgdykkerapparat (trykluftapparat).

8) Kommunikationsudstyr.

9) SOLAS godkendt brandmateriel.

Vedligeholdelse af kompetencer

§ 7. Rederiet og skibsføreren skal sikre, at de søfarende, der beskæftiges eller forhyres om bord, og som har fået tildelt opgaver, der kræver kvalifikationer inden for brandledelse, jf. afsnit A-VI/3 i STCW-konventionens A-kode, mindst hvert 5. år dokumenterer, at de har gennemført genopfriskningskursus i brandledelse i skibe.

Stk. 2. Med henblik på at opretholde det kompetenceniveau, der kræves i henhold til STCW-konventionens A-kode, afsnit A-VI/3, paragraf 6, kan der foretages træning om bord inden for følgende områder:

1) Brandbekæmpelsesprocedurer til søs og i havn, med særligt fokus på organisering, taktik og ledelse.

2) Kommunikation og koordinering under brandbekæmpelsesoperationer.

3) Ventilationskontrol, herunder røgudtræk.

4) Kontrol med brændstoffer og elektriske systemer.

5) Farer forbundet med brandbekæmpelsesprocesser (tørdestillation, kemiske reaktioner, brand i kedeloptræk osv.).

6) Brandforholdsregler og farer i forbindelse med opbevaring og håndtering af materialer (maling osv.).

7) Styring af of kontrol med sårede personer.

8) Procedurer for koordinering med landbaseret brandslukningsstyrke.

Stk. 3. Hvis den søfarende inden for de seneste fem år og i mindst 12 måneder har været tildelt opgaver, der kræver bevis i brandledelse i skibe, antages kompetencerne som nævnt i stk. 2 at være vedligeholdt.

Udbydere af genopfriskningskurser i brandledelse i skibe

§ 8. Udbydere af genopfriskningskursus skal være godkendt af Søfartsstyrelsen i overensstemmelse med bekendtgørelsen om godkendelse og kvalitetsstyring m.v. af maritime uddannelser.

Stk. 2. Kursusudbydere skal på baggrund af de kursusmål, som er anført i bilag 1, fastlægge den nærmere kursusplanlægning, herunder varigheden af kurset, under hensyntagen til kursisternes forudsætninger, med henblik på at sikre kursisternes fortsatte færdigheder i de kursusmål, som er anført i bilag 1.

Stk. 3. Kursusudbydere skal sikre, at genopfriskningskursus opfylder gældende bestemmelser til udstyr og instruktørkvalifikationer for kurser i brandledelse i skibe.

Beviser og registrering

§ 9. Kursusudbydere skal udstede bevis til kursister, som i forbindelse med et kursusforløb i brandledelse i skibe, har demonstreret kompetencer som anført i bilag 1. Beviser efter denne bekendtgørelse udstedes med en gyldighed på op til fem år fra udstedelsesdatoen.

Stk. 2. Beviser skal udformes som anført i bilag 2.

Stk. 3. For kursister med dansk sønæringsbevis skal kursusudbyderen indberette gennemførte kurser til Søfartsstyrelsen ved anvendelse af styrelsens system til digital indberetning.

Straffebestemmelser

§ 10. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde. Rederens eller skibsførerens overtrædelse af § 7, stk. 1, straffes med bøde eller fængsel i 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på unge mennesker under 18 år eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomiske fordel, jf. stk. 2, nr. 2.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 4 anses personer, som er ansat til at udføre arbejde om bord på skibet af andre end rederen, tillige for at være knyttet til rederen. Er der udstedt overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift eller certifikat i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold til en anden organisation eller person, anses skibsføreren og de søfarende tillige for at være knyttet til den, som dokumentet er udstedt til.

Overgangsbestemmelser

§ 11. Fra den 1. januar 2017 skal søfarende, der er omfattet af § 7, stk. 1, kunne forevise dokumentation for at have gennemført genopfriskning af brandledelse i skibe inden for de seneste 5 år.

Stk. 2. Indtil den 31. december 2016 kan skibsføreren udstede dokumentation for genopfriskning i brandledelse i skibe, jf. bilag 2, når den søfarende inden for de seneste 5 år har erhvervet mindst 12 måneders fartstid.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

§ 13. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 8. december 2015

Per Sønderstrup

/ Torsten Mathias Augustsen


Bilag 1

Minimumskrav til kompetencer i udvidet brandbekæmpelse

Tabel A-VI/3

Kolonne 1
Kolonne 2
Kolonne 3
Kolonne 4
Kvalifikation
Viden, forståelse¬og duelighed
Metoder til demonstration af kvalifikationer
Kriterier for bedømmelse af kvalifikationer
Kontrollere brandbekæmpelsesoperationer om bord på skibe.
Brandbekæmpelsesprocedurer til søs og i havn, med særligt fokus på organisering, taktik og ledelse.
Anvendelse af vand til brandbekæmpelse, effekten på skibets stabilitet, forholdsregler og korrigerende procedurer.
Kommunikation og koordinering under brandbekæmpelsesoperationer.
Ventilationskontrol, herunder røgudtræk.
Kontrol med brændstoffer og elektriske systemer.
Farer forbundet med brandbekæmpelsesprocesser (tørdestillation, kemiske reaktioner, brand i kedeloptræk osv.).
Brandbekæmpelse i forbindelse med farligt gods.
Brandforholdsregler og farer i forbindelse med opbevaring og håndtering af materialer (maling osv.).
Styring af og kontrol med sårede personer.
Procedurer for koordinering med brandmænd placeret i land.
Praktiske øvelser og instruktion udført under godkendte og fuldt ud realistiske træningsforhold (f.eks. simulerede forhold om bord) og i mørke, når dette måtte være praktisk muligt.
De handlinger, der skrides til for at kontrollere brande, er baseret på en fuldstændig og nøjagtig vurdering af hændelsen under anvendelse af alle tilgængelige informationskilder.
Prioriteringen, ”timingen” og rækkefølgen af handlinger er passende i forhold til hændelsens overordnede krav og med henblik på at begrænse den egentlige og potentielle skade på skibet og personel samt forringelsen af skibets operationelle effektivitet.
Oplysninger meddeles prompte, nøjagtigt, fuldstændigt og tydeligt.
Den personlige sikkerhed i forbindelse med brandkontrolaktiviteter sikres til enhver tid.
Organisere og træne brandhold.
Udarbejdelse af beredskabsplaner.
Sammensætning og allokering af personel til brandhold.
Strategier og taktik for kontrol med brande i forskellige dele af skibet.
Praktiske øvelser og instruktion udført under godkendte og fuldt ud realistiske træningsforhold (f.eks. simulerede forhold om bord).
Sammensætningen og organiseringen af brandhold sikrer prompte og effektiv implementering af nødplaner og nødprocedurer.
Besigtige og servicere brandpåvisnings- og brandslukningssystemer og udstyr.
Brandpåvisningssystemer; fast anbragte brandslukningssystemer; bærbart og mobilt brandslukningsudstyr, herunder anordninger, pumper og rednings-, bjærgnings-, genoplivningsudstyr, personligt sikkerhedsudstyr og kommunikationsudstyr.
Krav til lovpligtige syn og klassesyn.
Praktiske øvelser under anvendelse af godkendt udstyr og systemer i et realistisk træningsmiljø.
Alle brandpåvisnings- og brandslukningssystemers og udstyrs operationelle effektivitet opretholdes til enhver tid i overensstemmelse med deres specifikationer og de lovmæssige krav.
Undersøge og udarbejde rapporter over brandrelaterede hændelser.
Vurdering af årsagen til brandrelaterede hændelser.
Praktiske øvelser i et realistisk træningsmiljø.
Brandårsagerne påvises, og modforanstaltningernes effektivitet evalueres.


Bilag 2

Kvalifikationsbevis i brandledelse

Name of issuing institution
Logo
 
BEVIS FOR UDDANNELSE I BRANDLEDELSE I SKIBE
Certificate of Training in Advanced Fire Fighting on board ships
 
 
BEVIS UDSTEDT EFTER BESTEMMELSERNE I
DEN INTERNATIONALE KONVENTION OM UDDANNELSE AF SØFARENDE,
OM SØNÆRING OG OM VAGTHOLD, 1978, SOM ÆNDRET
 
CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF
THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING,
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING, 1978, AS AMENDED
 
Det attesteres herved, at
This is to certify that
 
CPR. NR. (ID-No.)
 
på datoen
on the date
 
med tilfredsstillende resultat har afsluttet en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelse i brandledelse.
satisfactorily has completed training in advanced firefighting approved by the Danish Maritime Authority.
 
Uddannelsen opfylder kravene i Reglement VI/3 i STCW-konventionen af 1978 som ændret.
The training meets the requirements of Regulations VI/3 of the STCW-Convention of 1978 as amended.
 
Ihændehaverens fødselsdato
date of birth of the holder of the certificate
 
Efter bemyndigelse af Søfartsstyrelsen
As authorized by the Danish Maritime Authority
 
   
Sted og dato/place and date
Underskrift/Signature
 
Stempel/stamp
 
 
 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv, EU-tidende 2008, nr. L 323, side 33, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/35/EU af 21. november 2012 om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv, EU-tidende 2012, nr. L 343, side 78.