Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (20. november 2015)

Miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (Justering af reglerne om kvælstofnormer)

(Lovforslag nr. L 68)

Lovforslagets formål er at give landmændene lov til at tildele afgrøderne mere gødning for at højne afgrødernes kvalitet og styrke dansk landbrugs konkurrenceevne. Lovforslaget er en del af Fødevare- og landbrugspakken.

Det foreslås, at miljø- og fødevareministerens bemyndigelse i lovens § 6, stk. 3, til at fastsætte afgrødernes kvælstofnormer, tilpasses, så det bliver muligt at forhøje kvælstofnormerne i det omfang, at det på fagligt og juridisk grundlag er vurderet, at Danmark fortsat kan leve op til EU-retlige forpligtelser i forhold til natur, overfladevand, grundvand og klima.

Det foreslås, at loven træder i kraft hurtigst muligt efter dennes vedtagelse, hvilket vil sige dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.