Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
Kapitel 2 Rådgiverens funktioner og opgaver
Kapitel 3 Godkendelse
Kapitel 4 Betingelser for godkendelsen
Kapitel 5 Oplysningspligt og tilbagekaldelse
Kapitel 6 Strafbestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af rådgivere på fødevareområdet1)

I medfør af § 52 a og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Godkendelse af rådgivere på fødevareområdet har til formål at sikre, at rådgiverne har de nødvendige kompetencer til at kunne bistå fødevarevirksomheder med rådgivning til at efterkomme påbud, der er meddelt i medfør af bekendtgørelse om påbud om rådgivning og uddannelse på fødevareområdet.

Stk. 2. Ved tjenestemodtager forstås i denne bekendtgørelse enhver fysisk eller juridisk person, som anvender eller ønsker at anvende en tjenesteydelse.

Kapitel 2

Rådgiverens funktioner og opgaver

§ 2. Godkendte rådgivere skal kunne yde rådgivning om egenkontrol og hygiejne på fødevareområdet.

§ 3. Rådgivning fra godkendte rådgivere på fødevareområdet skal bidrage til, at den fødevarevirksomhed, der har fået et påbud om rådgivning, får den fornødne viden til at løse de konstaterede problemer og iværksætte procedurer og rutiner, der er egnet til at forhindre, at konstaterede overtrædelser af fødevarelovgivningen gentages.

Stk. 2. Godkendte rådgivere bistår fødevarevirksomheder, der har fået et påbud om rådgivning, med at løse og forebygge problemer, herunder identificering og håndtering af problemer samt at indføre procedurer og rutiner, som skal hindre fremtidige overtrædelser.

Stk. 3. Godkendte rådgivere skal påtegne virksomhedens dokumentation for gennemført rådgivning, når rådgiveren vurderer, at påbuddet er efterkommet.

Kapitel 3

Godkendelse

§ 4. Den, der vil rådgive fødevarevirksomheder, jf. § 1, skal være godkendt hertil.

Stk. 2. Godkendelse meddeles efter ansøgning af Fødevarestyrelsen. Godkendelse vedrører, medmindre andet bestemmes, en bestemt juridisk enhed.

Stk. 3. Senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af ansøgningen sender Fødevarestyrelsen en kvittering til ansøger med oplysning om

1) sagsbehandlingsfristen,

2) at ansøger ikke må påbegynde den anmeldte aktivitet, før godkendelsen er modtaget fra Fødevarestyrelsen, og

3) klagemuligheder.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse i henhold til §§ 6 og 7 senest 4 uger efter modtagelse af ansøgningen.

Stk. 5. Fristen i stk. 4 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 4.

Stk. 6. Rådgivning som omfattet af bekendtgørelsen af fødevarevirksomheder må ikke påbegyndes, før ansøger har modtaget godkendelse hertil fra Fødevarestyrelsen.

Kapitel 4

Betingelser for godkendelsen

§ 5. Ansøgeren er ansvarlig for og skal kunne dokumentere at råde over og anvende personale, der har det fornødne faglige grundlag i form af en fødevarefaglig uddannelse som procesteknolog, levnedsmiddeltekniker eller på tilsvarende eller højere niveau.

Stk. 2. Ansøgeren er ansvarlig for og skal kunne dokumentere, at personalet derudover har mindst 3 års relevant erhvervserfaring, og mindst 1 års erfaring med konkret rådgivning af fødevarevirksomheder indenfor egenkontrol og hygiejne indenfor de seneste 5 år.

§ 6. Uddannelse, erhvervserfaring og rådgivningserfaring efter § 5 skal kunne dokumenteres i form af eksamensbevis og curriculum vitae (C. V.) og eventuelt anden dokumentation på forlangende.

§ 7. Ansøgeren er ansvarlig for og skal kunne dokumentere at have og følge et system, der sikrer, at personalet vedligeholder og opdaterer de kvalifikationer, der ligger til grund for godkendelsen.

§ 8. Ansøgeren er ansvarlig for og skal kunne dokumentere at have truffet passende foranstaltninger til at sikre fortroligheden af oplysninger, herunder oplysninger om fødevarevirksomhedens tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller drifts- eller forretningsforhold, der er modtaget i forbindelse med, at der ydes rådgivning.

§ 9. Ansøgeren er ansvarlig for og skal kunne dokumentere at have tegnet en forsikring, der dækker rådgivningsansvar.

§ 10. En godkendelse som rådgiver på fødevareområdet skal fornyes efter 3 år.

Stk. 2. Såfremt der ikke er ansøgt om fornyelse af godkendelsen, senest 3 år efter at denne er meddelt, bortfalder godkendelsen automatisk.

Kapitel 5

Oplysningspligt og tilbagekaldelse

§ 11. En godkendt rådgiver skal meddele de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om, til brug for en vurdering af, om forudsætningerne for godkendelsen er til stede.

Stk. 2. En godkendt rådgiver skal uden ophold meddele Fødevarestyrelsen, hvis der er sket ændringer i forudsætningerne for godkendelsen.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan til enhver tid foretage kontrol af, om forudsætningerne for godkendelsen er til stede.

§ 12. En godkendt rådgiver skal meddele de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om, til brug for en vurdering af, om der er gentagne eller alvorlige mangler i kvaliteten af rådgivningen.

§ 13. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse som rådgiver, hvis betingelserne for godkendelsen, jf. kapitel 4, ikke længere er til stede, eller hvis rådgiveren ikke meddeler oplysninger som nævnt i § 11, stk. 1.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere tilbagekalde en godkendelse som rådgiver, hvis der er gentagne eller alvorlige mangler i kvaliteten af rådgivningen, eller hvis den godkendte rådgiver ikke i fornødent omfang meddeler de oplysninger, som Fødevarestyrelsen har anmodet om, til brug for en vurdering heraf, jf. § 12.

§ 14. Den godkendte rådgiver skal oplyse tjenestemodtageren om kontaktoplysninger til Fødevarestyrelsen.

Kapitel 6

Strafbestemmelser

§ 15. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 4, stk. 6, og § 14,

2) anvender personale, som ikke opfylder kravene i § 5, stk. 1 og 2,

3) ikke har og følger et system, som nævnt i § 7,

4) ikke har truffet foranstaltninger, som nævnt i § 8, eller

5) ikke meddeler oplysninger, som nævnt i § 11, stk. 1 og 2, og § 12.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 121 af 15. februar 2008 om godkendelse af rådgivere på fødevareområdet ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 3. december 2015

Esben Egede Rasmussen

/ Ina Josefine Jochimsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, L 376, s. 36.