Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32009D0719
 
32201R0999
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og definitioner
Kapitel 2 Kliniske mistanker
Kapitel 3 Overvågning på slagteri og kategori 1-forarbejdningsanlæg
Kapitel 4 Mistanke om BSE
Kapitel 5 Smitte med BSE
Kapitel 6 Betaling og erstatning
Kapitel 7 Straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg1)

I medfør af § 6, stk. 1, § 26, § 27, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1 og 3, § 33, § 36, § 44, stk. 1, § 53, stk. 1 og 2, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Formål og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsens formål er at fastsætte bestemmelser for overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »BSE«: Bovin Spongiform Encephalopti (kogalskab). En sygdom, som kan overføres fra kvæg til mennesker (zoonotisk), og som medfører en alvorlig, uhelbredelig hjernelidelse hos kvæg og menneske efter lang inkubationstid.

2) »Hjernestammen«: Den basale og nederste del af hjernen indeholdende obex hos kreaturer. Dette er den del af hjernen, som skal undersøges for BSE, jf. de protokoller, som gælder for de hurtigtest, som er godkendt af EU, jf. nr. 13.

3) »Kategori 1-forarbejdningsanlæg«: Virksomhed godkendt til forarbejdning af kategori 1-materiale i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2001 med senere ændringer.

4) »SRM«: Specificeret Risiko Materiale. Materiale fra kreaturer, som anses for at indeholde den største mængde BSE-smitstof som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephaloptier med senere ændringer.

5) »Brugeren af en besætning«: Enhver fysisk eller juridisk person, som midlertidigt eller permanent har ansvaret for en besætning eller en anden samling af dyr.

6) »Slagteri«: Slagteri autoriseret til slagtning af kvæg.

7) »AM-dyr«: Kreatur, hvor der ved det levende syn før slagtning (ante mortem kontrol) observeres en akut skade, funktionelle problemer eller neurologiske og adfærdsmæssige symptomer, eller hvor kreaturet mistænkes for at være angrebet af en sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr, eller en forstyrrelse af deres almentilstand, som kan gøre kødet uegnet til menneskeføde.

8) »Nødslagtning«: Enhver slagtning af et kreatur, hvor aflivning udføres uden for et slagteri efter beslutning af en dyrlæge, og hvor den efterfølgende slagtemæssige behandling foretages på et slagteri.

9) »OT-dyr«: Et levende kreatur sendt til slagtning eller et aflivet eller selvdødt kreatur sendt til kategori 1-forarbejningsanlæg fra en besætning under offentligt tilsyn, grundet BSE, efter aftale med Fødevarestyrelsen.

10) »Fødselskohorte«: En gruppe af kreaturer, som er født eller opdrætte i samme besætning som det mistænkte eller smittede kreatur. Fødselskohorten defineres ud fra fødselstidspunktet for det mistænkte eller smittede kreatur på følgende måde:

a) Kvæg, der er født inden for 12 måneder før eller efter, at det syge kreatur er født, i den besætning, hvor det syge kreatur er født.

b) Kvæg, som når som helst inden for deres første leveår har været opdrættet sammen med det syge kreatur inden for dets første leveår.

11) »Referencelaboratorium«: Danmarks nationale BSE laboratorium er DTU Veterinærinstituttet.

12) »Godkendt laboratorium«: Laboratorium, der er godkendt til at foretage undersøgelser for BSE ved hurtigtest i henhold til bekendtgørelse nr. 1384 af 28. december 2000 om godkendelse af og tilsyn med diagnostiske laboratorier m.v. eller et laboratorium, der er godkendt i et andet EU medlemsland til at foretage undersøgelser for BSE i henhold til TSE forordning 999/2001 med senere ændringer.

13) »Hurtigtest«: EU-godkendt test til hurtig undersøgelse af hjernestamme for BSE, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse Transmissibel Spongiforme Encephalopatier (TSE) med senere ændringer.

14) »TSE-database«: Fødevarestyrelsens database over alle undersøgelsesresultater i forbindelse med undersøgelse for TSE-sygdomme (Transmissibel Spongiforme Encephalopatier).

15) »CHR«: Det Centrale Husdyrbrugs Register.

16) »CKR-nummer«: Et kreaturs entydige individnummer i CHR.

Kapitel 2

Kliniske mistanker

§ 2. Et levende, selvdødt eller aflivet kreatur kan mistænkes for at lide af BSE, når det fremviser eller har fremvist et fremadskridende sygdomsbillede med neurologiske og adfærdsmæssige symptomer eller en gradvis forringelse af den generelle tilstand som følge af forstyrrelser i centralnervesystemet, og hvor det ikke har været muligt at stille en anden sikker diagnose på grundlag af kliniske eller andre undersøgelser, reaktion på behandling eller laboratorieanalyser.

§ 3. Brugeren af en besætning skal ved mistanke om, at der hos et kreatur optræder det i § 2 nævnte sygdomsbillede, straks tilkalde en dyrlæge, jf. § 27, stk. 1, i lov om hold af dyr.

§ 4. Tilkaldes en dyrlæge, jf. § 3, til et kreatur, som udviser det i § 2 nævnte sygdomsbillede, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af BSE, skal dyrlægen snarest foretage en undersøgelse af det pågældende dyr.

Stk. 2. Hvis dyrlægen efter undersøgelse konstaterer, at dyret udviser det i § 2 nævnte sygdomsbillede, skal dyrlægen straks underrette Fødevarestyrelsen om sygdomstilfældet med angivelse af sygdomsbilledet.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen vurderer, om der er tale om en klinisk mistanke, og om kreaturet skal aflives og undersøges for BSE.

Stk. 4. I tilfælde af, at kreaturet skal aflives, skal dette ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

§ 5. Fødevarestyrelsen sørger for indsendelse af hovedet til undersøgelse på referencelaboratoriet samt transport af resten af dyret til et kategori 1-forarbejdningsanlæg.

Kapitel 3

Overvågning på slagteri og kategori 1-forarbejdningsanlæg

Generelt

§ 6. Ved slagtning til konsum af kreaturer, ved aflivning af kreaturer samt fra selvdøde kreaturer skal hjernestammen udtages og indsendes til undersøgelse for BSE efter følgende procedurer:

1) For kreaturer, der har oprindelse i Danmark, Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Kanaløerne og Isle of Man, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig gælder følgende: Nødslagtede kreaturer, AM-dyr, OT-dyr, selvdøde og aflivede kreaturer i en alder af 48 måneder eller derover, skal undersøges for BSE.

2) For kreaturer, der er født i andre lande end de i nr. 1, nævnte lande, gælder følgende:

a) Almindelige slagtekreaturer i en alder af 30 måneder eller derover, der slagtes til konsum skal undersøges for BSE.

b) Nødslagtede kreaturer, AM-dyr, OT-dyr, selvdøde og aflivede kreaturer i en alder af 24 måneder eller derover, skal undersøges for BSE.

Stk. 2. Slagteriet skal sørge for, at hjernestammen fra kreaturer, der slagtes med henblik på konsum, udtages og indsendes til undersøgelse for BSE efter reglerne i stk. 1. Kreaturerne opdeles i en af følgende kategorier:

1) Almindelig slagtning.

2) Nødslagtning.

3) AM-dyr.

4) OT-dyr.

Stk. 3. Et kategori 1-forarbejdningsanlæg skal, jf. stk. 1, sørge for, at hjernestamme udtages og indsendes til undersøgelse for BSE fra selvdøde og aflivede kreaturer, der behandles på kategori 1-forarbejdningsanlægget.

Stk. 4. Fra kreaturer, som sendes til slagtning, og som er døde ved ankomsten til slagteriet, dør efter ankomsten til slagteriet, afvises fra slagtning eller kasseres inden hovedet eller øremærkerne er fjernet fra slagtekroppen, skal der, jf. stk. 1, udtages prøver på kategori 1-forarbejdningsanlægget til undersøgelse for BSE.

Stk. 5. Fra slagtede kreaturer, som kasseres, efter at hovedet eller øremærkerne er fjernet fra slagtekroppen, skal der, jf. stk. 1, udtages prøver på slagteriet til undersøgelse for BSE.

Stk. 6. Udtagning af hjernestammen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

§ 7. Slagterier og kategori 1-forarbejdningsanlæg, som udtager prøver til undersøgelse for BSE, skal sørge for, at der er en sikker sammenhæng mellem hjernestammen, som er udtaget til undersøgelse for BSE og det pågældende kreaturs CKR-nummer.

Stk. 2. Slagterier skal sikre, at slagtekrop og øvrige dele af dyret relateres til det pågældende dyrs CKR-nummer, indtil embedsdyrlægen har frigivet slagtekrop og øvrige dele af dyret fra offentligt tilsyn, jf. § 9, stk. 3.

Stk. 3. For kreaturer, hvor hjernestammen udtages og indsendes til undersøgelse for BSE skal slagterier identificere den slagtekrop, som er behandlet på slagtelinjen lige før, og de to slagtekroppe, som er behandlet på slagtelinjen lige efter ethvert slagtet dyr.

Stk. 4. Slagterier og kategori 1-forarbejdningsanlæg skal føre optegnelser over identiteten af kreaturet og den dertil hørende hjernestamme, jf. stk. 1-3, og opbevare disse optegnelser i 2 år.

§ 8. Slagterier og kategori 1-forarbejdningsanlæg skal sørge for, at hjernestammen udtaget, jf. § 6, indsendes til undersøgelse på et godkendt laboratorium samme dag, som den udtages.

Stk. 2. Slagterier kan dog, jf. stk. 1 udskyde indsendelsen i op til 5 hverdage efter slagtning. Hjernestammen skal i så fald opbevares på køl fra udtagelse til indsendelse.

Stk. 3. Indsender af hjernestammen skal sikre sig, at laboratoriet kan modtage materialet til undersøgelse senest dagen efter afsendelsen.

Stk. 4. Indsender af hjernestammen skal ved aftale med det godkendte laboratorium forpligte laboratoriet til at overholde kravene til godkendt laboratorium i § 12, stk. 1-4, stk. 6-7, stk. 9 og stk. 11-12 samt § 14, stk. 2 og 3.

Stk. 5. Indsender af hjernestammen skal påse, at det godkendte laboratorium efterkommer kravene i § 12, stk. 1-4, stk. 6-7, stk. 9 og stk. 11-12 samt § 14, stk. 2 og 3.

§ 9. Ved slagtning på slagteri af dyr, der undersøges for BSE, skal alle dele, herunder huden, holdes tilbage under offentligt tilsyn, indtil der foreligger et negativt resultat af undersøgelsen, eller alle delene føres til et kategori 1-forarbejdningsanlæg. Transport af delene til et kategori 1-forarbejdningsanlæg må kun ske med embedsdyrlægens tilladelse.

Stk. 2. På slagterier skal den slagtekrop, som er behandlet på slagtelinjen lige før, og de to slagtekroppe, som er behandlet på slagtelinjen lige efter et kreatur, der undersøges for BSE, holdes tilbage under offentligt tilsyn, indtil der foreligger et negativt resultat af undersøgelsen eller slagtekroppene føres til et kategori 1-forarbejdningsanlæg.

Stk. 3. Embedsdyrlægen kan frigive delene af dyret fra det offentlige tilsyn til konsum, hvis der foreligger en negativ reaktion ved hurtigtest, og den er udført på materiale af korrekt beskaffenhed, jf. definitionen af hjernestamme i § 1, stk. 2, nr. 2.

§ 10. Slagterier og kategori 1-forarbejdningsanlæg skal have procedurer til kontrol af leverede kreaturers oprindelse, alder og identitet, opdeling af prøverne i kategorierne: almindelige slagtning, nødslagtning, AM-dyr, OT-dyr og selvdøde kreaturer, udtagning og fremsendelse af prøver samt modtagelse af prøveresultater. Endvidere skal slagterier have procedurer til opbevaring af eller kontrol med alle dele af dyrene, indtil resultat af BSE-undersøgelsen foreligger.

Stk. 2. På virksomheden skal der foreligge en skriftlig beskrivelse af procedurerne, jf. stk. 1.

§ 11. Slagterier og kategori 1-forarbejdningsanlæg skal ved opslag i CHR sikre identifikation af kreaturer og overholdelse af de nævnte aldersgrænser for udtagning af hjernestammen fra alle tilførte kreaturer.

Stk. 2. Dog kan kategori 1-forarbejdningsanlæg etablere et system til udvælgelse af de aldersgrupper af kreaturer, som er relevant for undersøgelsen af BSE på grundlag af en vurdering af tandsættet. Kategori 1-forarbejdningsanlæg skal sikre identifikationen af de kreaturer, som på baggrund af tandsættet vurderes til at få udtaget BSE prøve ved opslag i CHR i forbindelse med, at BSE prøven udtages.

Stk. 3. Ved visuel kontrol af det enkelte dyr skal slagterier og kategori 1-forarbejdningsanlæg sikre, at dyrets øremærker, køn, race og anslåede alder stemmer overens med oplysningerne i CHR.

Stk. 4. Slagterier skal ved tvivl om identifikationen, f.eks. når oplysninger i CHR ikke stemmer med tandsættet, kontakte embedsdyrlægen, der sætter dyret under offentligt beslag, indtil identifikationen er sikret.

§ 12. Et godkendt laboratorium skal levere resultaterne af alle de foretagne BSE-undersøgelser med hurtigtest til indsender og til TSE-databasen.

Stk. 2. Et godkendt laboratorium skal levere resultaterne af de foretagne BSE-undersøgelser enten direkte til TSE-databasen eller via slagteriet og en ekstern dataleverandør.

Stk. 3. Et godkendt laboratorium skal levere prøveresultat til indsender senest 2 hverdage efter, at resultatet foreligger.

Stk. 4. Hvis et godkendt laboratorium leverer prøveresultatet direkte til TSE-databasen, skal laboratoriet levere resultatet til TSE-databasen senest 5 hverdage efter, at resultatet foreligger.

Stk. 5. Hvis et godkendt laboratorium leverer prøveresultatet via slagteri og en eksterndataleverandør, skal slagteriet levere resultatet til TSE-databasen senest 12 dage efter modtagelsen af prøvesvaret fra laboratoriet.

Stk. 6. Prøveresultater skal leveres elektronisk til TSE-databasen efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning.

Stk. 7. Indsender og laboratorium skal hver især sikre en entydig, sikker og sammenhængende identifikation og kategorisering, jf. § 6, stk. 2 og 3 af kreaturet, den tilhørende hjernestamme, resultatet af undersøgelsen og de data, som leveres til TSE-databasen. Identifikationen skal ske med reference til dyrets CKR-nummer.

Stk. 8. Indsendere skal mærke hver beholder med hjernestamme med en etiket, hvoraf det tilhørende dyrs CKR-nummer fremgår.

Stk. 9. Etiketter på beholdere med hjernestamme og eventuelle tilhørende blanketter skal kunne aflæses maskinelt. Dog kan embedsdyrlægen dispensere herfor for slagterier, der udelukkende slagtemæssigt behandler nødslagtede kreaturer, hvis der etableres et system med tilsvarende sikkerhed, hvoraf der som minimum på etiketten skal fremgå kreaturets CKR-nummer samt autorisationsnummer på slagteriet, og ved fremsendelse til laboratoriet skal en kopi af nødslagtningsattesten medsendes.

Stk. 10. Etiketter, jf. stk. 8-9, må kun anbringes på låget på prøvebeholderen, hvis låget er fasthægtet til prøvebeholderen.

Stk. 11. Et godkendt laboratorium skal registrere en modtaget prøve og tilhørende CKR-nummer elektronisk i laboratoriets laboratoriesystem ved maskinel aflæsning af etiketten på prøvebeholderen. Samtidig skal laboratoriet registrere en række andre oplysninger elektronisk efter Fødevarestyrelsens anvisninger afhængig af, hvilke kategorier af kreaturer laboratoriet undersøger prøver fra.

Stk. 12. Kategoriseringen skal overføres til TSE-databasen efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Aflivning af kreaturer

§ 13. Aflivning af kreaturer, som er 48 måneder gamle eller derover, skal så vidt muligt foretages medikamentelt af hensyn til at bevare hjernestammen intakt til undersøgelse for BSE. Rygmarvsstødere må ikke anvendes til kreaturer.

Stk. 2. Aldersgrænsen på 48 måneder, jf. stk. 1, gælder kun kreaturer, der har oprindelse i Danmark, Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Kanaløerne og Isle of Man, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. For kreaturer født i andre end de i 1. pkt. nævnte lande, gælder dog en aldersgrænse på 30 måneder for slagtedyr og 24 måneder for nødslagtede kreaturer, AM-dyr, OT-dyr samt selvdøde og aflivede kreaturer.

Kapitel 4

Mistanke om BSE

§ 14. Et kreatur skal anses for at være mistænkt for at have BSE, hvis der foreligger en klinisk mistanke, jf. § 4, stk. 3 eller hvis der ved en hurtigtest af hjernestamme fra det pågældende kreatur indsendt til referencelaboratoriet eller et godkendt laboratorium påvises tvivlsom eller positiv reaktion for BSE.

Stk. 2. Hjernestammen fra et kreatur mistænkt som følge af en tvivlsom positiv hurtigtest skal indsendes af det godkendte laboratorium til bekræftende undersøgelse på referencelaboratoriet samme dag, som resultatet af hurtigtesten foreligger.

Stk. 3. Et godkendt laboratorium skal straks indberette positive og tvivlsomme resultater til Fødevarestyrelsen af udførte hurtigtest. Ved indberetningen skal det pågældende dyrs CKR-nummer oplyses.

§ 15. Ved mistanke om BSE, jf. § 14, stk. 1, skal slagteriet sørge for, at alle kropsdele af det undersøgte kreatur føres til et kategori 1-forarbejdningsanlæg. Slagtekroppen af det dyr, som er behandlet på slagtelinjen lige før, og slagtekroppene af de to dyr, som er behandlet på slagtelinjen lige efter det undersøgte dyr, føres til et kategori 1-forarbejdningsanlæg i følgende tilfælde:

1) Der er påvist positiv reaktion ved hurtigtest på hjernestammen fra et undersøgt kreatur, og referencelaboratoriet påviser positiv eller inkonklusiv reaktion ved de efterfølgende undersøgelser.

2) Der er påvist tvivlsom reaktion ved hurtigtest på hjernestammen fra et undersøgt kreatur, og referencelaboratoriet påviser positiv eller inkonklusiv reaktion ved efterfølgende undersøgelser.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan dog, jf. stk. 1, tillade, at kun det dyr, som er fundet positivt ved hurtigtest, skal transporteres til et kategori 1-forarbejdningsanlæg, hvis slagteriet har etableret et system, som hindrer, at slagtekroppene kontaminerer hinanden.

§ 16. Når et kreatur er mistænkt for at have BSE, jf. § 14, stk. 1, sætter Fødevarestyrelsen følgende dyr under offentligt tilsyn:

1) Samtlige kreaturer i de besætninger, hvor det mistænkte kreatur har opholdt sig siden dets fødsel. Dette gælder dog ikke kreaturer i besætninger, hvortil det mistænkte kreatur er indgået senere end 12 måneder fra fødslen.

2) Et kreatur, der er flyttet til en anden besætning, og som er en del af fødselskohorten.

3) Når det mistænkte kreatur er et hundyr, sættes alt afkom, som er født i perioden på 2 år umiddelbart før det tidspunkt, hvor kreaturet er sat under mistanke, jf. § 14, stk. 1 under offentligt tilsyn. Desuden sættes alt afkom, som er født efter dette tidspunkt under offentligt tilsyn.

4) Andre drøvtyggere, hvor der kan påvises en fodringsmæssig sammenhæng med det mistænkte kreatur på et tidspunkt, hvor der kan have været risiko for smitte.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen ophæver det offentlige tilsyn pålagt efter stk. 1, nr. 1, for de kreaturer, som ikke er en del af fødselskohorten, når Fødevarestyrelsen har identificeret disse kreaturer.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen ophæver det offentlige tilsyn, hvis reference laboratoriet finder det indsendte materiale fra det mistænkte dyr negativt ved de endelige undersøgelser af indsendt materiale, jf. § 5 og § 14, stk. 2.

§ 17. Drøvtyggere, som er sat under offentligt tilsyn, jf. § 16, må kun flyttes fra ejendommen med Fødevarestyrelsens tilladelse, og kun hvis de føres direkte til slagtning eller til et kategori 1-forarbejdningsanlæg.

Stk. 2. Alle dele, herunder huden, af drøvtyggere under offentligt tilsyn, der er ført til slagtning, skal holdes tilbage under offentligt tilsyn, indtil resultatet af undersøgelsen af det mistænkte dyr er afsluttet med negativt resultat.

Stk. 3. Slagtekroppen af det kreatur, som er behandlet på slagtelinjen lige før, og slagtekroppene af de to kreaturer, som er behandlet på slagtelinjen lige efter et kreatur, som er under offentligt tilsyn, skal holdes tilbage under offentligt tilsyn, indtil undersøgelsen af det mistænkte kreatur er afsluttet med negativ resultat.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan tillade, at kun kreaturer, som er sat under offentligt tilsyn i besætningen, skal holdes tilbage under offentligt tilsyn, hvis slagteriet har etableret et system, som hindrer, at slagtekroppene forurener hinanden.

Stk. 5. Foder og andet materiale, som kan være kontamineret med BSE-smitte, må ikke flyttes fra ejendomme, som har drøvtyggere under offentligt tilsyn, jf. § 16, medmindre det føres til destruktion efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Kapitel 5

Smitte med BSE

§ 18. Et mistænkt kreatur, jf. § 14, stk. 1, skal anses for at være smittet med BSE, hvis referencelaboratoriet finder det indsendte materiale fra dyret positivt ved en bekræftende undersøgelse for BSE.

Stk. 2. Når et kreatur anses for at være smittet med BSE, kan de drøvtyggere, som er under offentligt tilsyn, jf. § 16, stk. 1, kræves aflivet. Beslutning om aflivning træffes af Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan fravige bestemmelsen i stk. 2 for enkelte drøvtyggere eller en gruppe af drøvtyggere, hvis det kan dokumenteres, at de pågældende drøvtyggere ikke har haft adgang til samme foder som det smittede kreatur.

Stk. 4. Hvis det drejer sig om tyre på en tyrestation, kan Fødevarestyrelsen udsætte aflivningen, jf. stk. 2, indtil tyrene ikke længere skal anvendes til produktion, hvis det sikres, at tyrene føres direkte til kategori 1-forarbejdningsanlæg efter endt produktion og aflivning.

§ 19. Fødevarestyrelsen foranstalter aflivning, prøveudtagning og transport til et kategori 1-forarbejdningsanlæg af de aflivede drøvtyggere.

Stk. 2. I forbindelse med aflivningen forestår Fødevarestyrelsen udtagning af hjernestammen til undersøgelse for TSE på referencelaboratoriet fra aflivede kreaturer over 48 måneder, samt fra aflivede får og geder på 18 måneder og derover.

Stk. 3. Slagteriet skal sørge for, at alle dele af drøvtyggere under offentligt tilsyn, jf. § 17, stk. 2, som er slagtet, og som er med i fødselskohorten, eller som er afkom fra et mistænkt hundyr, transporteres til et kategori 1-forarbejdningsanlæg. Desuden skal slagtekroppen af det kreatur, som er behandlet på slagtelinjen lige før, og slagtekroppen af de to kreaturer, som er behandlet på slagtelinjen lige efter, jf. § 17, stk. 3, transporteres til et kategori 1-forarbejdningsanlæg, medmindre der er etableret et system, som hindrer, at slagtekroppene forurener hinanden.

§ 20. Fødevarestyrelsen foranstalter rengøring af fodersystemer, siloer og andre steder, hvor foder, der kan have overført smitte med BSE, har været opbevaret på den eller de ejendomme, hvor det smittede dyr har opholdt sig.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan dog undlade at foranstalte rengøring, jf. stk. 1, hvis Fødevarestyrelsen vurdere, at det er usandsynligt, at der er foderrester tilbage fra den periode, som fødselskohorten dækker.

§ 21. Når Fødevarestyrelsen vurderer, at alle drøvtyggere, som har haft risiko for at være smittet med BSE fra samme smittekilde, som det positive kreatur, er fjernet fra ejendommen, og at alt smittefarligt materiale er fjernet fra ejendommen, ophæver Fødevarestyrelsen skriftligt det pålagte offentlige tilsyn.

Kapitel 6

Betaling og erstatning

§ 22. Fødevarestyrelsen afholder udgifterne til følgende:

1) Aflivning af det mistænkte dyr i henhold til § 4, stk. 3 og 4.

2) Indsendelse af hovedet og undersøgelse af hjernestammen fra det mistænkte dyr, samt bortskaffelse på kategori 1-forarbejdningsanlæg i henhold til § 5.

3) Analyser, som udføres i medfør af § 6, stk. 2 og 3.

4) Videre undersøgelse af hjernestammen på referencelaboratoriet i henhold til § 14, stk. 2.

5) Bortskaffelse på kategori 1-forarbejdningsanlæg af slagtekroppe og refunderer en del af slagteomkostningerne ved kassation af slagtekroppe, jf. § 15.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen yder erstatning efter bekendtgørelse om udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme.

Stk. 3. Alle øvrige udgifter end de i stk. 1 og 2 nævnte, der afholdes i forbindelse med denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

Kapitel 7

Straf og ikrafttræden

§ 23. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3, § 4, stk. 1 og 2, § 6, stk. 2-5, §§ 7-8, § 9, stk. 1 og 2, §§ 10-11, § 12, stk. 1-5 og stk. 7-11, §§ 13-14, § 15, stk. 1, § 17, stk. 1-3 og 5, eller § 19, stk. 3 eller

2) undlader at efterkomme Fødevarestyrelsens anvisninger efter § 4, stk. 4, § 6, stk. 6, § 12, stk. 6, 11 og 12 eller § 17, stk. 5.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 878 af 1. juli 2013 om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 26. november 2015

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Marianne Marer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Kommissionens beslutning 2009/719/EF af 28. september 2009 om tilladelse til, at visse medlemsstater reviderer deres årlige BSE-overvågningsprogrammer, EU-Tidende 2009, nr. L 256, side 35, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/76/EU af 4. februar 2013 om ændring af beslutning 2009/719/EF om tilladelse til, at visse medlemsstater reviderer deres årlige BSE overvågningsprogrammer, EU-Tidende 2013, nr. L 35, side 6. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, EU-Tidende 2001, L 147, side 1, som senest ændret ved Kommissions forordning (EU) nr. 2015/1162 af 15. juli 2015 om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, EU-Tidende 2015, nr. L 188, side 3-5. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.