Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0035
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Takster og nærmere regler
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadeloven1)

I medfør af § 43, stk. 1 og 2, og § 46, stk. 2 og 3, i lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 3. juli 2015, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter opkrævning af betaling fra den, der er ansvarlig for en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, jf. lovens § 12.

§ 2. Miljøstyrelsen opkræver betaling til dækning af omkostningerne i forbindelse med administration og tilsyn efter lovens kapitel 2-6, jf. lovens § 46, stk. 1. Opkrævningen sker efter de takster og regler, der er anført i bilag 1.

Stk. 2. Miljøstyrelsen offentliggør hvert år den nye takst, jf. bilag 1, afsnit 1, på sin hjemmeside.

§ 3. Miljøstyrelsen opkræver hvert år i november måned betaling fra den ansvarlige, hvor Miljøstyrelsen har haft udgifter til administration og tilsyn i perioden fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år, medmindre betaling allerede er opkrævet, jf. stk. 2.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan dog opkræve betaling tidligere på året, hvis administration og tilsyn i forbindelse med en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade er endeligt afsluttet.

Stk. 3. Miljøstyrelsen fastsætter forfaldsdatoen for betaling af omkostningerne, jf. stk. 1 og 2.

§ 4. Betales det opkrævede beløb efter § 3, stk. 1 eller 2, ikke rettidigt, skal der betales rente herfor efter reglerne i lovens § 46, stk. 3, 2. pkt.

§ 5. Miljøstyrelsens afgørelser kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovens § 50.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 657 af 26. juni 2008 om dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadeloven ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 25. november 2015

Michel Schilling

/ Peter Østergård Have


Bilag 1

Takster og nærmere regler

Afsnit 1. Takster1)

For tid anvendt af Miljøstyrelsen på de i § 2 nævnte opgaver betales en takst på kr. 694,57 pr. time.

Denne takst gælder for sagsbehandling udført i 2008. Herefter reguleres taksten årligt på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst.

For fremmede tjenesteydelser, f.eks. til køb af laboratorieydelser eller ekspertbistand til brug for de i § 2 nævnte opgaver betales hele regningsbeløbet eksklusiv moms.

Afsnit 2. Nærmere afgrænsning af, hvilke aktiviteter der skal medregnes ved opgørelsen af omkostningerne, jf. § 2

Alle aktiviteter i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadelovens kapitel 2-6 skal medregnes. Aktiviteter efter andre love skal ikke medregnes.

Tidsforbrug med fastsættelse af sikkerhedsstillelsens størrelse og andre vilkår, senere reguleringer m.v., jf. lovens § 19 skal medregnes.

Tidsforbruget i forbindelse med hjemvisning af sagen til den myndighed, der traf afgørelse om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som følge af nye oplysninger, jf. lovens § 21, stk. 1, skal ikke medregnes.

Meddelelse af påbud til den ansvarlige om at give oplysninger og foretage undersøgelser (lovens § 20) og at træffe de nødvendige forebyggende og afhjælpende foranstaltninger (lovens § 22 og 23) skal medregnes. Det gælder også tidsforbruget i forbindelse med at meddele påbud til flere ansvarlige og fordele ansvaret mellem dem, jf. lovens § 26. I tidsforbruget indgår også medgået tid til forhåndsvarsling af adressaten og klageberettigede, behandling af indkomne bemærkninger og efterfølgende evt. tilretning af afgørelsen samt meddelelse af afgørelser til adressaten og klageberettigede, jf. lovens §§ 37 og 38.

Tidsforbrug i forbindelse med at træffe afgørelse efter lovens § 44 om, at kommuner og regioner skal tilvejebringe oplysninger medregnes i det omfang dette har tilknytning til en konkret sag. Det samme gælder høring af kommuner og regioner som led i sagsoplysningen.

Tidsforbruget ved afgørelse af, hvilken miljøskade der skal afhjælpes først i tilfælde, hvor der er indtruffet flere miljøskader, jf. lovens § 24, skal medregnes. Tidsforbruget hertil fordeles ligeligt mellem de ansvarlige.

Meddelelse af tålepåbud til ejeren af en ejendom i tilfælde, hvor den ansvarlige for miljøskaden ikke har rådighed over den ejendom, hvor der er sket en miljøskade, jf. lovens § 25, skal medregnes.

Tidsforbrug i forbindelse med tinglysning af oplysninger om meddelte påbud og aflysning heraf, jf. lovens § 27, skal medregnes. Det samme skal selve tinglysningsudgiften, jf. lovens § 27.

Tidsforbruget som følge af, at Miljøstyrelsen har modtaget underretning om, at der er sket en forværring af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade forøges eller udvikler sig til en miljøskade, jf. lovens § 28, skal medregnes.

Tilsyn efter kapitel 5 skal medregnes. Det gælder tilsyn med overholdelse af miljøskadeloven, regler udstedt med hjemmel i miljøskadeloven og overholdelse af påbud eller andre afgørelser udstedt med hjemmel i miljøskadeloven eller regler udstedt med hjemmel i denne lov. Således skal også tidsforbruget i forbindelse med at foranledige et ulovligt forhold lovliggjort medregnes.

Tilsynsarbejde efter kapitel 5 i miljøskadeloven omfatter bl.a. forberedelse af tilsyn, tilsyn på og omkring lokaliteten, prøveudtagning, analyser og målinger, udførelse af beregninger, konkret vejledning af den ansvarlige om de krav, den skal opfylde samt håndhævelse og politianmeldelser. Selvhjælpshandlinger medregnes ikke.

Der skal kun medregnes aktiviteter, der knytter sig til den enkelte ansvarlige. Generel vidensopbygning, efteruddannelse o. lign. samt arbejde med fastlæggelse af en generel praksis medregnes ikke. Det gælder også, selv om f.eks. fastlæggelse af generel praksis sker med anledning i en konkret sag, eller selv om vidensopbygning sker i forbindelse med behandlingen af en konkret sag, hvis der er tale om generel viden, som medarbejdere med de pågældende opgaver bør være i besiddelse af, f.eks. om lovgivning og vejledninger, eller generelt præget teknisk viden, og hvor den konkrete sag således blot er en anledning til at skaffe sig en mere generelt nødvendig viden.

Kørsel skal medregnes.

Dialog med den ansvarlige om forhold, der overvejes reguleret i påbud eller andre afgørelser i forhold til den pågældende, skal medregnes. Vejledning om reglernes konkrete anvendelse i forhold til den ansvarlige og om, hvordan man kan opfylde regler, påbud eller andre afgørelser, skal således også medregnes.

Miljøstyrelsens aktiviteter i forbindelse med civile retssager medregnes ikke.

Udfærdigelse af politianmeldelser medregnes, men det gør aktiviteter, som Miljøstyrelsen efter politianmeldelse foretager som led i den politimæssige efterforskning, ikke.

Tilsynsarbejde, der udføres på foranledning af klageberettigede, der anmoder Miljøstyrelsen om at træffe foranstaltninger efter miljøskadelovens kapitel 3 og 5, jf. lovens § 36, skal medregnes.

Arbejde hos Miljøstyrelsen i forbindelse med behandling af en klage i klageinstansen medregnes ikke.

Hvis en afgørelse ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling i Miljøstyrelsen, medregnes den nye behandling ikke.

Hvis klageinstansen træffer afgørelse om, at en sag ikke er omfattet af miljøskadeloven, skal betalte gebyrer, inkl. betalte renter efter bekendtgørelsens § 4 tilbagebetales.

Afsnit 3. Opgørelse af Miljøstyrelsens tidsforbrug og specifikationskrav til opkrævning

Til brug for opgørelsen af det tidsforbrug, som udløser betaling, skal Miljøstyrelsen foretage en registrering i forhold til den ansvarlige af den tid, som medarbejderne anvender på de relevante aktiviteter, jf. afsnit 2.

Tidsforbruget opgøres pr. dag til nærmeste halve time. Tidsforbrug på under 15 minutter på en dag registreres således ikke.

Registreringen skal mindst opdeles i følgende kategorier:

1)
Påbud og andre afgørelser samt sagsbehandling i forbindelse med modtagelse af en underretning efter lovens § 28 - aktiviteter på den ansvarliges ejendom.
2)
Påbud og andre afgørelser samt sagsbehandling i forbindelse med modtagelse af en underretning efter lovens § 28 - aktiviteter uden for den ansvarliges ejendom.
3)
Tilsyn m.v. - aktiviteter på den ansvarliges ejendom.
4)
Tilsyn m.v. – aktiviteter uden for den ansvarliges ejendom.

Når Miljøstyrelsen opkræver betaling, skal det samlede tidsforbrug for det pågældende år oplyses, opdelt i de ovenfor nævnte kategorier, ligesom det skal oplyses, hvilke konkrete afgørelser der kræves betaling for. For så vidt angår fremmede tjenesteydelser, skal det samlede beløb oplyses, opdelt i de oven for nævnte kategorier.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader EU-Tidende 2004, nr. L 143, side 56, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EU af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EU, EU-Tidende 2006, nr. L 102, side 15.

1) Der skal ikke betales moms af det opkrævede beløb.