Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
32013L0055
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1308 af 23. november 2007 og bekendtgørelse nr. 1335 af 15. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til bekendtgørelsens titel indsættes:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, s. 22.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 15, § 28, stk. 1, § 30, stk. 2, og § 30 C i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010, som ændret ved lov nr. 640 af 12. juni 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 31 D:«

3. § 1 a affattes således:

»§ 1 a. Personer, der ønsker at etablere sig som skorstensfejer i Danmark, skal i henhold til lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer indgive ansøgning herom til Trafik- og Byggestyrelsen. Ansøgningen skal være vedlagt følgende dokumentation:

1) bevis for ansøgerens nationalitet,

2) kursus- eller uddannelsesbevis, som giver adgang til at udøve virksomhed som skorstensfejer, og

3) attestation for ansøgerens eventuelle relevante erhvervserfaring.«

4. § 1 b affattes således:

»§ 1 b. Trafik- og Byggestyrelsen bekræfter modtagelsen af ansøgningen, jf. § 1 a, inden for 1 uge efter modtagelsen, og oplyser ansøgeren om eventuelle manglende dokumenter.

Stk. 2. Trafik- og Byggestyrelsen træffer afgørelse om retten til at etablere sig som skorstensfejer, eller om at skorstensfejeren skal pålægges udligningsforanstaltninger, jf. § 1 f, senest 2 måneder efter modtagelsen af ansøgningen. Afgørelsen skal begrundes behørigt. Fristen kan forlænges med 2 uger, hvis der foreligger særlige hensyn til den offentlige sundhed eller tjenestemodtagerens sikkerhed. Der kan kun ske forlængelse af fristen én gang.«

5. I § 1 c indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I tilfælde af begrundet tvivl kan Trafik- og Byggestyrelsen af de kompetente myndigheder i en medlemsstat kræve en bekræftelse af, at ansøgeren ikke er suspenderet fra, eller har fået inddraget retten til udøvelse af erhvervet.«

6. § 1 e affattes således:

»§ 1 e. Trafik- og Byggestyrelsen giver ansøger tilladelse til at udøve virksomhed som skorstensfejer, hvis ansøgeren på fuldtidsbasis har udøvet virksomhed som skorstensfejer i ét år eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de sidste 10 år i et EU-land, EØS-land eller andre lande, med hvilke EU har indgået særlig aftale om udøvelse af lovregulerede erhverv, hvor hvervet som skorstensfejer ikke er lovreguleret. Ansøgeren skal være i besiddelse af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, som opfylder betingelserne i § 1 c, stk. 2, nr. 1 og 2, og som attesterer, at ansøgeren er forberedt til at udøve virksomhed som skorstensfejer, jf. dog § 1 f.«

7. § 1 f affattes således:

»§ 1 f. Selvom ansøgeren opfylder betingelserne i §§ 1 d og 1 e, kan Trafik- og Byggestyrelsen kræve, at ansøgeren gennemgår en prøvetid, der ikke må overstige tre år eller går op til en egnethedsprøve, hvis:

1) den uddannelse, som ansøgeren har fået, omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af den uddannelse, som kræves i Danmark, eller

2) hvervet som skorstensfejer i Danmark omfatter en eller flere former for lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, der ikke forekommer i det tilsvarende erhverv i ansøgerens hjemland, og denne forskel er karakteriseret ved en særlig uddannelse, som kræves i Danmark, og som omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det af ansøgeren fremlagte kursus- eller uddannelsesbevis.

Stk. 2. Hvis Trafik- og Byggestyrelsen gør brug af den i § 1 f, stk. 1 nævnte mulighed, skal Trafik- og Byggestyrelsen give ansøgeren ret til at vælge mellem prøvetid og egnethedsprøve.

Stk. 3. Ved vurderingen af, om en ansøger skal underlægges en prøvetid eller egnethedsprøve, skal Trafik- og Byggestyrelsen vurdere, hvorvidt de kundskaber, som ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring eller gennem livslang læring i et andet land, helt eller delvist udligner de i stk. 1 nævnte situationer. Beslutning om prøvetid eller egnethedsprøve skal være behørigt begrundet.

Stk. 4. Ansøgeren skal have mulighed for at tage egnethedsprøven senest 6 måneder efter beslutning om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 30. november 2015

Carsten Falk Hansen

/ Marie Louise Hansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, s. 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, s. 36.