Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Styresignal om negative renter

SKM2015. 160. SKAT

Sammenfatning

Styresignalet indeholder en beskrivelse af reglerne om henholdsvis beskatningen af og fradrag for negative renter.

1. Baggrund og problemstilling

Den seneste udvikling i renten har medført, at der i en række tilfælde bliver fastsat en negativ rentesats på flere typer af fordringer/gæld, bl.a. realkreditobligationer/realkreditlån og indlånskonti i pengeinstitutter. Negativ rentesats indebærer, at der skal betales en rente fra kreditor til debitor.

Der har ikke tidligere været taget stilling til henholdsvis beskatningen af modtagerne af de negative renter (debitorerne) og fradragsretten for betalerne af de negative renter (kreditorerne).

Foranlediget heraf beskriver SKAT i dette styresignal de helt grundlæggende regler om henholdsvis beskatningen af og fradrag for negative renter.

2. SKATs opfattelse

Efter statsskattelovens § 4 e medregnes renteindtægter til den skattepligtige indkomst.

Efter statsskattelovens § 6 e kan renteudgifter af gæld fradrages i den skattepligtige indkomst. Efter sin ordlyd er bestemmelsen ikke begrænset til debitors renteudgifter af gæld. Fradragsretten må derfor også gælde, når det er kreditor, der har en renteudgift.

Rentebegrebet er ikke defineret i skattelovgivningen. I Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit C. A. 11.1.1. (renteindtægter) og afsnit C. A. 11.2.1. (renteudgifter) er renter defineret som "et sædvanligt periodisk vederlag til kreditor, beregnet som en bestemt procentdel af den til enhver tid værende restgæld, for at stille kapital til disposition." Der er hermed alene foretaget en definition af renter i den situation, hvor rentesatsen er positiv. Den juridiske vejledning indeholder således ikke nogen definition af renter i den situation, hvor rentesatsen er negativ, og hvor der således ikke er tale om et vederlag til kreditor for at stille kapital til disposition.

På den baggrund finder SKAT, at der i de situationer, hvor en negativ rente er et periodisk vederlag til debitor, beregnet som en bestemt procentdel af den til enhver tid værende restgæld, er tale om en rente i relation til statsskattelovens §§ 4 e og 6 e.

En renteindtægt i form af en negativ rente er dermed skattepligtig for debitor efter statsskattelovens § 4 e og en renteudgift i form af en negativ rente er dermed fradragsberettiget for kreditor efter statsskattelovens § 6 e.

Såvel en renteindtægt for debitor i form af en negativ rente, som en renteudgift i form af en negativ rente for kreditor medregnes for personer til kapitalindkomsten, jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 1. Personer, der anvender virksomhedsskatteordningen, skal medregne renter vedrørende virksomheden i den personlige indkomst. Dette gælder også for negative renter vedrørende virksomheden.

Påløbne renteudgifter i form af negative renter for kreditor fradrages efter pensionsafkastbeskatningslovens § 9, stk. 1, ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget. Modtagne renteindtægter i form af negative renter for debitor medregnes tilsvarende som formueafkast i beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 3, 6 og 7, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 15, stk. 1.

Spørgsmål om behandlingen af negative renter i relation til anden skattelovgivning vil blive adresseret senere.

3. Gyldighed

Styresignalet ophæves ved indarbejdelse i Den juridiske vejledning 2015-2.

Skatteministeriet, den 27. februar 2015