Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lokalradiovirksomhed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om lokalradiovirksomhed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1143 af 27. september 2010, bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 og bekendtgørelse nr. 883 af 28. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 45, stk. 5, og 9, § 47, stk. 3, § 48 og § 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, fastsættes:«

2. I § 4, stk. 4, ændres »31. december 2015« til: »31. december 2017«

3. I § 5, stk. 2, ændres »31. december 2015« til: »31. december 2017«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Kulturministeriet, den 26. november 2015

Bertel Haarder

/ Lars M. Banke