Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af blanketter i forbindelse med syn og skøn

I medfør af § 204, stk. 3, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1255 af 16. november 2015, fastsættes:

§ 1. I forbindelse med syn og skøn skal der ved spørgsmål til og svar fra skønsmanden anvendes den blanket, som er udfærdiget af Domstolsstyrelsen.

Stk. 2. Retten kan i den enkelte sag bestemme, at kravet om anvendelse af blanket fraviges, såfremt en af parterne ikke har mulighed for at modtage eller fremsende blanketten digitalt.

§ 2. Blanketten med spørgsmål og svar sendes digitalt.

Stk. 2. Retten kan i den enkelte sag bestemme, at blanketten skal sendes til retten på anden måde.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Domstolsstyrelsen, den 4. december 2015

Charlotte Münter

/ Nicoline Miller