Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål m.v
Kapitel 2 Anlæg af testcenteret m.v.
Kapitel 3 Anvendelsen af testområdet
Kapitel 4 Arealerhvervelse, ekspropriation, udlejning og frasalg af arealer, værditab og grøn ordning
Kapitel 5 Planlægningsmæssige forhold
Kapitel 6 Forholdet til anden lovgivning
Kapitel 7 Delegation m.v.
Kapitel 8 Fjernelse og ophør
Kapitel 9 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild

Herved bekendtgøres lov nr. 647 af 15. juni 2010 om et testcenter for store vindmøller ved Østerild med de ændringer, der følger af lov nr. 159 af 1. marts 2011.

Kapitel 1

Formål m.v

§ 1. Loven har til formål at fastlægge rammerne for etablering og drift af et nationalt testcenter for store vindmøller i et område ved Østerild og Hjardemål Klitplantager i Thisted Kommune.

Stk. 2. Testcentret skal skabe mulighed for at afprøve prototyper af nye hav- og landvindmøller hver med en totalhøjde på op til 250 m.

Stk. 3. Testcenteret etableres inden for det område, der er vist på bilag 1. Området består af en beskyttelseszone, et vindfelt, et måleområde og et testområde, jf. bilag 1. Området består endvidere af et støjkonsekvensområde, jf. bilag 2, jf. dog § 25, stk. 3.

§ 2. Danmarks Tekniske Universitet (den driftsansvarlige) er ansvarlig for anlæg og drift af testcenteret.

Stk. 2. Det skal fremgå af kontrakter, at brugerne af møllepladserne afholder alle udgifterne til anlæg og drift af testcenteret.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren varetager driften, herunder naturplejen, af de statsejede naturarealer. I testområdet varetages naturplejen i samarbejde med den driftsansvarlige.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan efter forhandling med uddannelses- og forskningsministeren fastsætte nærmere regler om Danmarks Tekniske Universitets aktiviteter efter denne lov.

Kapitel 2

Anlæg af testcenteret m.v.

§ 3. Møllepladser anlægges på en nord-syd-gående linje, jf. bilag 1.

Stk. 2. I test- og måleområdet vest for møllepladserne kan der anlægges pladser til målemaster.

Stk. 3. I test- og måleområdet nord og syd for linjen nævnt i stk. 1 kan der opstilles master til lysmarkering og to meteorologimaster.

Stk. 4. Der kan anlægges prøvepladser for mindre vindmøller på linjen nævnt i stk. 1 i perioden frem til, at der opstår behov for at teste vindmøller hver med en totalhøjde på op til 250 m.

§ 4. Der anlægges vejadgang til testområdet, jf. bilag 1. Der kan endvidere anlægges serviceveje og arbejdsarealer.

Stk. 2. Arbejdsarealerne må ikke anvendes til arbejder, der indebærer håndtering af olier, kemikalier, maling og lign., medmindre der er tale om vedligeholdelse af vindmøller og bygninger.

Stk. 3. I testområdet kan der anlægges et fællesareal, der befæstes således, at der ikke kan ske nedsivning til jorden, hvor der kan foretages reparationer, der kræver brug af olie, kemikalier, maling og lign., og hvor spild og regnvand opsamles i en lukket tank.

§ 5. Veje og arbejdsarealer m.v. anlægges med almindelig bundsikring og med et dæklag af stabilgrus.

§ 6. Bygninger til besøgscenter, transformerstation, administration og lager m.v. og et parkeringsareal i tilknytning til testcenteret kan opføres inden for de placeringer, der er vist på bilag 1. Miljø- og fødevareministeren kan stille krav til bygningernes ydre udformning.

Stk. 2. Bygningernes højde må ikke overstige 8,5 m.

Stk. 3. På møllepladser og pladser til målemaster kan der placeres skure på op til 20 m2 til nødvendige installationer.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan tillade, at stk. 1 og 2 fraviges, hvis der er en funktionel begrundelse herfor.

§ 7. Bevillingshaveren af 150 kV-luftledningen mellem transformerstationerne Frøstrup og Nors og bevillingshaveren af 60 kV-luftledningen mellem transformerstationerne Frøstrup og Hanstholm skal inden nettilslutningen af testcenteret fjerne delstrækninger, som krydser test- og måleområdet, og træffe de nødvendige foranstaltninger som følge heraf.

Stk. 2. Dokumenterede meromkostninger ved foranstaltninger, som er nævnt i stk. 1, dækkes af Energinet.dk. Energinet.dk opkræver herefter meromkostningerne hos elforbrugerne gennem Energinet.dk’s tariffer.

§ 8. Miljø- og fødevareministeren kan beslutte, at skov og bevoksning m.v. i testområdet, i måleområdet vest for testområdet og i vindfeltet skal ryddes, i det omfang det er nødvendigt for at anlægge og drive testcenteret. Rydningen kan ske i etaper. Disse områder kan holdes uden træbevoksning.

Stk. 2. Rydningen af skov efter stk. 1 begrænses til 450 ha i alt, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis sikring af opfyldelse af de internationale standarder for vindmålinger tilsiger det, kan miljø- og fødevareministeren give dispensation fra stk. 2 til rydning af yderligere op til 100 ha. Den samlede skovrydning kan ikke overstige 550 ha.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren skal til erstatning for skov, der er ryddet i henhold til stk. 1, etablere erstatningsskov på statslige og private arealer.

§ 9. Miljø- og fødevareministeren udfører afværgeforanstaltninger af hensyn til yngle- og rasteområder for arter omfattet af bilag 3 til lov om naturbeskyttelse som følge af anlægget og driften af testcenteret.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren udfører afværgeforanstaltninger for at modvirke, at fugle eller arter omfattet af bilag 3 til lov om naturbeskyttelse forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Miljø- og fødevareministeren foretager endvidere afværgeforanstaltninger af hensyn til fugles æg og reder.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren udfører afværgeforanstaltninger af hensyn til naturbeskyttelsen i øvrigt.

Kapitel 3

Anvendelsen af testområdet

§ 10. Møllepladserne kan anvendes til opstilling og afprøvning af syv vindmøller hver med en totalhøjde på op til 250 m. Der kan endvidere opstilles og afprøves mindre vindmøller på møllepladserne, jf. § 3, stk. 4.

§ 11. Meteorologimaster, lysmarkeringsmaster og målemaster skal være fastgjort med en bardunering og må hver være op til 250 m høje.

§ 12. Vindmøllerne og de master, der er nævnt i § 11, skal være ensfarvede og må ikke belyses eller påsættes belysning ud over i kortvarige perioder i forbindelse med test, eller hvor hensynet til flysikkerheden tilsiger det.

§ 13. Vindmøllerne under et må ikke give anledning til mere end 10 timers reel skyggetid årligt ved omkringliggende boliger.

§ 14. Flyvning med helikopter i forbindelse med afprøvning, servicering eller oplæring og lign. må højst finde sted 10 dage om året i og omkring testområdet.

Kapitel 4

Arealerhvervelse, ekspropriation, udlejning og frasalg af arealer, værditab og grøn ordning

Ekspropriation og arealerhvervelse

§ 15. Miljø- og fødevareministeren kan med henblik på etablering og drift af testcenteret erhverve fast ejendom, herunder ved mageskifte og jordfordeling. Ministeren kan endvidere erhverve vindmøller, når det er nødvendigt for at begrænse støjbelastningen fra vindmøller omkring møllerne på testcenteret.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan ekspropriere fast ejendom inden for vindfeltet og test- og måleområdet, når det er nødvendigt for etablering og drift af testcenteret, herunder til nødvendigt nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg og nødvendige supplerende foranstaltninger, herunder ret til adgang til en ejendom i måleområdet for at foretage tekniske målinger eller for at pleje naturarealer af hensyn til driften af testcenteret. Ekspropriation kan endvidere ske til rydning af beplantning, jf. § 8, stk.1.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan endvidere ekspropriere fast ejendom inden for støjkonsekvensområdet, når det er nødvendigt for at begrænse støjbelastningen fra vindmøller omkring møllerne på testcenteret.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren, den driftsansvarlige, jf. § 2, stk. 1, og personer med bemyndigelse fra miljø- og fødevareministeren har mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til den pågældende ejendom for at foretage de nødvendige tekniske forarbejder m.v. til brug for forberedelse og gennemførelse af beslutninger om opkøb af vindmøller med henblik på nedtagning efter stk. 1 eller ekspropriation med henblik på nedtagning efter stk. 3. Adgang sker efter forudgående underretning af ejeren eller brugeren af ejendommen.

Stk. 5. Ekspropriation sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 6. Ejeren af en beboelsesejendom, der er beliggende inden for 1.500 m fra nærmeste mølleplads, kan anmode miljøministeren om at købe ejendommen til en pris svarende til den offentlige ejendomsvurdering fastsat efter bestemmelserne i lov om vurdering af landets faste ejendomme fratrukket udbetalt værditab efter §§ 17-20.

Stk. 7. Anmodning om overtagelse kan kun ske, såfremt ejeren har fremsat krav om betaling for værditab, jf. § 9, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi og §§ 17-20, og såfremt der ikke er indgået aftale om værditabets størrelse, jf. § 9, stk. 6, i lov om fremme af vedvarende energi. Anmodningen skal indgives til miljø- og fødevareministeren, senest 4 uger efter at taksationsmyndigheden har taget stilling til kravet om værditabsbetaling, jf. § 7 i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 8. Miljø- og fødevareministeren kan tillade, at anmodning efter stk. 7 indgives senere, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 9. Ejeren af en ejendom kan ikke anmode om overtagelse efter stk. 6, hvis miljø- og fødevareministeren beslutter at ekspropriere ejendomsretten til hele ejendommen.

Stk. 10. Anmodning om overtagelse efter stk. 6 afskærer ejeren fra retten til at modtage værditabsbetaling efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. §§ 17-20, for den pågældende ejendom.

Stk. 11. Miljø- og fødevareministeren indtræder i krav på værditabsbetaling for ejendomme overtaget efter stk. 6.

Stk. 12. Miljø- og fødevareministeren kan fremsætte regler om den nærmere fremgangsmåde for og indhold af overtagelsesordningen.

Udlejning, udstykning og frasalg af møllepladser

§ 16. Arealer, der skal anvendes til møllepladser, kan udstykkes og sælges eller udlejes til vindmølleproducenter.

Stk. 2. Arealerne må kun anvendes til afprøvning af prototyper af vindmøller og andre test i tilknytning hertil.

Værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller på testcenteret

§ 17. Lov om fremme af vedvarende energi og regler udstedt i medfør heraf finder anvendelse på vindmøller, som opstilles på testcenteret, med de tilpasninger, der følger af §§ 18-21.

§ 18. Den driftsansvarlige, jf. § 2, indtræder i de rettigheder og pligter, som er tillagt opstilleren efter §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. Hvis den del af en ejendom, som udsættes for værditab, er erhvervet af miljø- og fødevareministeren i henhold til § 15, stk. 1 og 2, inden opstilling af den første vindmølle på testcenteret, bortfalder krav om betaling for værditab for den pågældende ejendom.

Stk. 3. Ejeren af en ejendom, hvis krav på betaling af værditab er bortfaldet, fordi værditabet udgør 1 pct. eller derunder af ejendommens værdi, kan anmode taksationsmyndigheden om genoptagelse af afgørelsen, hvis en efterfølgende delvis ekspropriation i henhold til § 15 inden opstilling af den første mølle medfører, at værditabet herefter vurderes til at kunne overstige 1 pct. af ejendommens værdi. Anmodning om genoptagelse skal indsendes til Energinet.dk, inden 4 uger efter at der er truffet afgørelse om ekspropriation.

Stk. 4. Ved annoncering m.v. efter § 19 og ved taksationsmyndighedens vurdering af værditab efter § 7 i lov om fremme af vedvarende energi skal det lægges til grund, at der opstilles syv vindmøller hver med en totalhøjde på 250 m.

§ 19. Den driftsansvarlige afholder efter annoncering i lokale aviser senest den 31. marts 2011 det offentlige møde nævnt i § 9, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, hvor der redegøres for konsekvenserne af opstilling af vindmøller på testcenteret for de omkringliggende faste ejendomme.

Stk. 2. Den driftsansvarlige giver individuel, skriftlig meddelelse om tidspunktet for afholdelse af det offentlige møde og om fristen for at anmelde krav m.v., jf. § 9, stk. 3, og § 10 i lov om fremme af vedvarende energi, til

1) ejere af fast ejendom, der helt eller delvis er beliggende i en afstand af op til 1.500 m fra opstillingsstedet, og

2) andre interesserede, som har anmodet Energinet.dk om underretning.

Stk. 3. Energinet.dk skal godkende den skriftlige meddelelse og underrette den driftsansvarlige om andre interesserede, jf. stk. 2.

§ 20. Ejere af fast ejendom, hvorom der er truffet afgørelse om værditabsbetaling, eller hvor der er indgået aftale herom, kan ikke rejse nye krav om værditabsbetaling mod den driftsansvarlige efter denne lov eller efter lov om fremme af vedvarende energi som følge af opsætning og nedtagning af vindmøller på testcenteret.

Stk. 2. Ejere, der har fået tilkendt værditabsbetaling eller har indgået aftale herom, har krav på at få udbetalt denne, når den første vindmølle på testcenteret er opstillet, jf. dog § 18, stk. 2.

Stk. 3. § 54 i lov om fremme af vedvarende energi finder ikke anvendelse på vindmøller opstillet på testcenteret efter denne lov.

Grøn ordning til styrkelse af lokale landskabelige og rekreative værdier

§ 21. Kommunalbestyrelsen kan ved opstilling af vindmøller på testcenteret ansøge om tilsagn om tilskud svarende til den forventede installerede effekt fra den grønne ordning, som er nævnt i § 18 i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. Uanset § 18, stk. 2, 2. pkt., i lov om fremme af vedvarende energi kan kommunalbestyrelsen ansøge Energinet.dk om tilsagn om tilskud fra den grønne ordning for vindmøller på testcenteret fra og med den 1. oktober 2010.

Kapitel 5

Planlægningsmæssige forhold

§ 22. Kommunalbestyrelsen må ikke meddele tilladelse efter den øvrige lovgivning til opførelse eller ændring af vindmøller inden for støjkonsekvensområdet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen må kun meddele tilladelse efter den øvrige lovgivning til opførelse af vindmøller i den del af beskyttelseszonen, der ligger uden for støjkonsekvensområdet, hvis beskyttelseszonens funktion ikke derved ændres eller påvirkes negativt i forhold til testcenteret.

Stk. 3. Når vindmøller ønskes opført eller ændret uden for støjkonsekvensområdet, skal det beregnede samlede støjbidrag fra testcenteret, som det fremgår af bilag 3, lægges til grund ved vurdering af, om kravene i reglerne om støj fra vindmøller er overholdt. Det samme gælder ved udførelse af tilsyn med de i 1. pkt. nævnte vindmøller efter reglerne om støj fra vindmøller.

Stk. 4. Ved vurderingen af støj fra testcenteret efter reglerne om støj fra vindmøller skal det lægges til grund, at der ikke er områder inden for støjkonsekvensområdet, der er karakteriseret som støjfølsom arealanvendelse. Beboelse m.v., der etableres efter den 3. marts 2011, er uden betydning for vurdering af støj fra testcenteret efter reglerne om støj fra vindmøller.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen må kun meddele tilladelse efter den øvrige lovgivning til at opføre bygninger af mere end 12 meters højde i vindfeltet, hvis vindfeltets funktion ikke derved ændres eller påvirkes negativt i forhold til testcenteret. Tilsvarende gælder for kommunalbestyrelsens adgang til at meddele tilladelse til at opføre tekniske anlæg i vindfeltet. Uanset bestemmelsen i 1. pkt. må der opføres bygninger, der opføres som tilbygninger eller bygninger i tilknytning til eksisterende byggeri.

Stk. 6. Der må ikke udlægges nye arealer til byzone, sommerhusområde, skovrejsning eller anden arealanvendelse i vindfeltet, hvis vindfeltets funktion derved ændres eller påvirkes negativt i forhold til testcenteret.

Stk. 7. Der må ikke ved lokalplan udlægges arealer til støjfølsom arealanvendelse inden for støjkonsekvensområdet. Det samme gælder uden for støjkonsekvensområdet, hvis et område inden for støjkonsekvensområdet dermed bliver et område med støjfølsom arealanvendelse.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsens afgørelser, som er nævnt i stk. 1, 2 og 5, kan påklages efter reglerne i den lovgivning, som afgørelsen i øvrigt er truffet i henhold til.

Kapitel 6

Forholdet til anden lovgivning

§ 23. Der kræves ikke tilladelse efter § 65, stk. 2 og 3, jf. §§ 3 og 17 i lov om naturbeskyttelse og § 35, stk. 1, i lov om planlægning til udførelse af arbejder efter kapitel 2 og 3 i denne lov og til udstykning af arealer, der sælges efter § 16.

Stk. 2. Reglerne i lov om planlægning om tilvejebringelse af kommune- og lokalplaner, Viborg Amts regionplan 2005 med tilhørende regionplantillæg, §§ 8-13 og 26-28 i lov om skove og kapitel 6, 9 og 10 i lov om vandløb finder ikke anvendelse ved udførelse af arbejder efter kapitel 2 og 3 i denne lov.

Stk. 3. §§ 10 og 11 i lov om elforsyning finder ikke anvendelse for vindmøller, der opstilles på testcenteret.

§ 24. Uanset reglerne i kapitel 4 i lov om naturbeskyttelse kan den driftsansvarlige træffe afgørelse om, at offentligheden ikke har adgang til testområdet, når der arbejdes med opsætning af vindmøller eller større mølledele, eller når sikkerhedsmæssige hensyn i øvrigt gør det nødvendigt.

Stk. 2. Den driftsansvarliges afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 7

Delegation m.v.

§ 25. Miljø- og fødevareministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan udtage arealer af støjkonsekvensområdet, hvis der nedtages vindmøller ved Danopal (Frøstruplejren) og Hjardemål.

Kapitel 8

Fjernelse og ophør

§ 26. Den driftsansvarlige kan beslutte at nedlægge testcenteret og skal i forbindelse hermed sikre, at testområdet ryddes og retableres, således at det kan overgå til skov- eller naturformål.

Stk. 2. Det skal fremgå af kontrakter om erhvervelse af arealer efter § 16, at sådanne arealer skal overdrages til Miljø- og Fødevareministeriet, når testcenteret nedlægges.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren bestemmer, hvordan den driftsansvarlige skal retablere testområdet til skov- eller naturformål.

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

§ 27. Loven træder i kraft den 1. oktober 2010.

Stk. 2. Med virkning fra denne dato bortfalder verserende sager efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6 om fredning af arealer i test- og måleområdet og vindfeltet, der vil være til hinder for etablering af et testcenter efter denne lov.


Lov nr. 159 af 1. marts 2011 om ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild (Ekspropriation af eksisterende produktionsvindmøller m.v.), der ændrer § 1, stk. 3, ændrer § 15, stk. 1 og § 15 stk. 8-11, indsætter § 15, stk. 3 og 4, ændrer § 22, indsætter § 25, stk. 3, og indsætter bilag 2 og 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 3. marts 2011.

Naturstyrelsen, den 8. december 2015

Oluf Engberg

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Bilag 1

zz


Bilag 2

zz


Bilag 3

Det beregnede samlede støjbidrag fra det nationale testcenter, jf. § 22, stk. 3.

Når vindmøller ønskes opført eller ændret uden for støjkonsekvensområdet, skal følgende oplysninger om støj fra testcenteret lægges til grund ved vurdering af, om kravene i Miljø- og fødevareministeriets regler om støj fra vindmøller er overholdt for de planlagte eller ændrede møller. Det samme gælder ved udførelse af tilsyn efter Miljø- og fødevareministeriets regler om støj fra vindmøller for de pågældende møller.

Tabellerne angiver den A-vægtede kildestyrke for hver af testcenterets vindmøller i dB re 1 pW i hvert oktavbånd. Koordinaterne for møllerne er angivet i UTM32, ED50.

For de seks sydligste af testcenterets syv møller ved henholdsvis 6 m/s og 8 m/s vindhastighed i 10 m's højde er kildestyrken:

Oktavbånd
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
6 m/s
92,9
101,8
104,9
105,5
104,4
101,1
92,4
79,9
8 m/s
94,9
103,8
106,9
107,5
106,4
103,1
94,4
81,9

Testpladserne har følgende koordinater: (493050; 6323390) (493050; 6323990) (493050; 6324590) (493050; 6325190) (493050; 6325790) (493050; 6326390).

For den nordligste af møllerne er kildestyrken:

Oktavbånd
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
6 og 8 m/s
86,4
95,3
98,4
99,0
97,9
94,6
85,9
73,4

Den nordligste testplads har følgende koordinater: (493050; 6326990).

For samtlige testpladser skal der lægges en navhøjde på 150 m til grund.