Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anmodning om udpegning af en repræsentant
Kapitel 2 Klage m.v.
Kapitel 3 Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge

I medfør af § 56 a, stk. 5, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved lov nr. 1741 af 22. december 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Anmodning om udpegning af en repræsentant

§ 1. Anmodning fra Udlændingestyrelsen om udpegning af en repræsentant for en uledsaget mindreårig udlænding efter lovens § 56 a indgives til statsforvaltningen, der træffer afgørelse herom.

Stk. 2. Indstilling om, hvem der skal udpeges som repræsentant efter stk. 1, fremsættes af en organisation, som udlændinge-, integrations- og boligministeren har godkendt hertil, jf. lovens § 56 a, stk. 1.

§ 2. Anmodning om ændring af en afgørelse efter § 1 indgives til statsforvaltningen.

Kapitel 2

Klage m.v.

§ 3. Klager over statsforvaltningens afgørelser efter lovens § 56 a, stk. 1 og 3, behandles af Ankestyrelsen, jf. lovens § 56 a, stk. 4. Klagen indgives til statsforvaltningen, der videresender klagen og sagens akter til Ankestyrelsen.

§ 4. Statsforvaltningen kan genoptage behandlingen af en sag, hvis:

1) klagen indeholder en anmodning, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til,

2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

3) der foreligger væsentlige oplysninger, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til, eller

4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

Stk. 2. Klageren kan til Ankestyrelsen påklage statsforvaltningens beslutning om at genoptage sagen.

Kapitel 3

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden den 1. april 2003 er meddelt opholdstilladelse eller er registreret som asylansøgere efter lovens § 48 e, stk. 1.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 708 af 18. juni 2013 om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige asylansøgere ophæves.

Social- og Indenrigsministeriet, den 23. december 2015

Karen Ellemann

/ Malene Vestergaard